Ouders moeilijk te porren voor activiteiten op school

Het is de laatste jaren moeilijker geworden om ouders te werven voor activiteiten op school. Dat signaleren twee op de drie leraren in het basisonderwijs, zo blijkt uit onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek & Advies en onderwijsblad Didactief.

Ruim de helft van de respondenten geeft aan dat er soms activiteiten niet doorgaan, omdat er te weinig ouders zijn die willen helpen. Eén op de drie meldt dat daar altijd wel genoeg ouders voor te vinden zijn.

Uit het onderzoek blijkt ook dat  het moeilijker is geworden om ouders te interesseren voor de ouderraad. Dat geldt ook voor de medezeggenschapsraad.

Ouders als consumenten

Ouders zijn zich volgens ruim de helft van de leerkrachten wel intensiever gaan bezighouden met de prestaties van hun kinderen op school. Driekwart is het ermee eens dat ouders zich steeds meer opstellen als ‘consument’ die recht heeft op bepaalde prestaties van de school.

Lees meer…

Nog steeds onduidelijkheidheid over ouderbijdrage

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) signaleert dat er nog steeds veel onduidelijkheid is over de vrijwillige ouderbijdrage.

De Tweede Kamer discussieerde afgelopen week over de vrijwillige ouderbijdrage naar aanleiding van een eerder rapport van de Inspectie van het Onderwijs en de reactie van staatssecretaris Sander Dekker van OCW daarop. Daags voor dat debat stuurde VOO een brief om nog een en ander toe te lichten. Volgens VOO maakt namelijk zowel de inspectie als de staatssecretaris een fout: zij lijken niet te weten wie de ouderbijdrage precies vaststelt.

Ouderraad bepaalt
In haar brief legt VOO uit dat de hoogte van de ouderbijdrage niet wordt bepaald door het bestuur van de school, maar door de ouderraad. Het bevoegd gezag heeft hiermee geen bemoeienis. Ook de oudergeleding in de medezeggenschapsraad (MR) heeft formeel-juridisch geen inspraak over de hoogte van de ouderbijdrage.

De ouderraad gaat ook over de inning en de besteding van de ouderbijdrage. De MR heeft slechts een bevoegdheid wanneer het daadwerkelijk gaat om een ouderbijdrage die door het bevoegd gezag of de schoolleiding wordt gevraagd en geïnd. Dit komt echter zelden voor in het openbaar primair onderwijs. Doorgaans is dit wel het geval in het voortgezet onderwijs.

‘Onwenselijke selectie’
In zijn brief aan de Tweede Kamer wijst VOO-directeur Rein van Dijk erop dat er nog steeds  basisscholen zijn (11 procent volgens de inspectie) die een hoge tot zeer hoge ouderbijdrage vragen. Volgens Van Dijk is daarmee de toegankelijkheid van het onderwijs in het geding, ook al is de ouderbijdrage officieel vrijwillig. ‘Ouders met een laag inkomen zullen een ‘goedkopere’ school kiezen, waardoor een onwenselijke selectie op basis van inkomen ontstaat, die sociale segregatie in de hand werkt’, aldus Van Dijk.

Vrijwel alle Kamerfracties benadrukten in het debat dat scholen helder moeten zijn over de vrijwilligheid van de ouderbijdrage en dat ze geen druk op ouders mogen uitoefenen om deze bijdrage te betalen.

Het rapport van de Inspectie van het Onderwijs over de vrijwillige ouderbijdrage.
Meer informatie op de website van de VOO.