SGP vertrouwt dorpse overblijfouder op blauwe ogen

De SGP vindt dat overblijfouders van kleine basisscholen op het platteland geen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hoeven te hebben. Dit staat in een reddingsplan voor kleine scholen van de staatkundig gereformeerden.

SGP-Tweede Kamerlid Roelof Bisschop noemt het ‘merkwaardig’ dat overblijfmedewerkers van kleine dorpsscholen een VOG moeten hebben. Volgens hem kent iedereen in een dorp elkaar goed en zijn het vrijwel altijd ouders die doorgaans op hun eigen kinderen en hun vriendjes passen.

VOG verplicht in onderwijs

De VOG is in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs verplicht voor onder leraren, (adjunct-)directieleden, (con-)rectoren en onderwijsondersteunende functionarissen, externe leraren (bijvoorbeeld gedetacheerd of werkzaam via een uitzendbureau), externe (adjunct-)directieleden, LIO-stagiaires (leerovereenkomst of leerarbeidsovereenkomst), conciërges en schoonmaakpersoneel (eventueel extern ingehuurd) en dus ook voor overblijfmedewerkers.

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van iemand in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie. In het onderwijs is een VOG verplicht vanwege de kwetsbare positie van kinderen. Het betreft hier onder andere het risico van (seksueel) misbruik.

Ouders vinden kindcentrum erg handig

De redenen waarom ouders kiezen voor een kindcentrum in plaats van een ‘gewone’ school, zijn deels praktisch en deels inhoudelijk van aard. Dat blijkt uit het onderzoek Ouders over kindcentra 2017.

De belangrijkste redenen voor ouders om te kiezen voor een kindcentrum, zijn dat het handig is voor het brengen en halen dat alles op één plek zit, dat de professionals een goede band hebben met de kinderen en dat de overblijf goed is geregeld.

Ouders noemen ook als redenen dat in kindcentra professionals met verschillende deskundigheden met elkaar samenwerken, dat er een veilige en vertrouwde omgeving voor de kinderen is en dat er aandacht is voor een brede ontwikkeling. Ook wordt de soepele overgang tussen school en buitenschoolse opvang genoemd.

Lees meer…

VOG voor overblijfkrachten wordt niet gratis

De vier moties die waren ingediend bij het overleg over de initiatiefnota over de tussenschoolse opvang, zijn alle verworpen. Dit betekent onder andere dat de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor overblijfmedewerkers niet gratis wordt.

De motie voor een gratis VOG voor overblijfmedewerkers was afkomstig van CDA-Tweede Kamerlid Martijn van Helvert. Het was een aanvulling op de initiatiefnota van zijn partijgenoot Michel Rog.

Vrijwilligers van de tussenschoolse opvang moeten een VOG hebben, omdat ze werken met minderjarigen. Scholen betalen de VOG. Dat blijft dus zo, nu de motie is verworpen.

Vrijwilligersvergoeding

Twee andere moties gingen over de hoogte van de vrijwilligersvergoeding. SP-Kamerlid Tjitske Siderius wilde een jaarlijkse indexering en Van Helvert van het CDA drong aan op een verhoging van het maximale uurtarief voor vrijwilligerswerk van 4,50 naar 5,30 euro. Ook deze moties zijn verworpen.

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW liet onlangs al weten dat hij niets voelde voor een verhoging van de vrijwilligersvergoeding voor overblijfkrachten.

Vergoeding voor ouders

Ook een motie van de SP’er Siderius en PvdA-Kamerlid Keklic Yücel om te onderzoeken of ouders een vergoeding kunnen krijgen voor de kosten van de tussenschoolse opvang, heeft het niet gehaald.

‘Vrijwilligersvergoeding staat los van minimumloon’

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW voelt er niets voor de vrijwilligersvergoeding voor overblijfmedewerkers te verhogen. Dat benadrukte hij nog eens tijdens een commissievergadering over een initiatiefnota van CDA-Kamerlid Michel Rog over de tussenschoolse opvang.

Rog wil dat de vrijwilligersvergoeding voor overblijfmedewerkers omhoog gaat van 4,50 naar 5,30 euro per uur. ‘Gezien de stijging van het minimumloon, waarbij eerder werd uitgegaan van een bedrag van 80 procent van het toenmalige wettelijke minimum-uurloon, valt dit te billijken’, aldus Rog.

Dekker denkt er heel anders over, zo zei hij dinsdag in de Tweede Kamer. ‘Ik zeg nadrukkelijk dat het hier gaat om een onkostenvergoeding. De vrijwilligersregeling is niet een lagere vorm van salaris onder het wettelijk minimumloon’, aldus de staatssecretaris.

Volgens hem druist een koppeling van de vrijwilligersvergoeding aan de ontwikkeling van het minimumloon in tegen het idee van vrijwilligerswerk.

CDA wil dat ouders werkdruk leraren verlagen

Als ouders de tussenschoolse opvang organiseren, kunnen leraren tussen de middag even bijkomen. Op die manier kan volgens CDA-Kamerlid Michel Rog de werkdruk van leraren in het basisonderwijs worden verlaagd, zo stelt hij in een interview met De Monitor van KRO-NCRV.

De oud-vakbondsman – Rog was voordat hij in 2012 in de Tweede Kamer kwam voorzitter van CNV Onderwijs – gaat in het interview ook in op de administratieve last die op basisschoolleraren drukt. Hij vindt dat de verantwoording is doorgeschoten. De oorzaak daarvan ligt volgens hem bij de politiek en bij de schoolbesturen.

Bij continurooster is betalen voor overblijf vrijwillig!

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW herhaalt nog maar een keer dat scholen ouders niet kunnen dwingen tot het betalen van een bijdrage voor de overblijf als er sprake is van een continurooster.

SP-Kamerlid Tjitske Siderius had hier vragen over gesteld naar aanleiding van een bericht in het Algemeen Dagblad, waarin stond dat scholen van ouders overblijfgeld eisen.

Dekker wijst er in zijn antwoorden op dat in de Wet op het primair onderwijs (WPO) en de Wet medezeggenschap op (WMS) is geregeld dat de toegankelijkheid tot het onderwijs niet afhankelijk mag zijn van een geldelijke bijdrage van de ouders. Ook moeten ouders in de medezeggenschapsraad (MR) instemmen met de hoogte en de bestemming van de (vrijwillige) ouderbijdrage. Informatie over de ouderbijdrage en het vrijwillige karakter ervan moet in de schoolgids worden opgenomen.

‘Als een school de wettelijke regels niet naleeft, zal de Inspectie van het Onderwijs de school hierop aanspreken’, aldus Dekker. Hij wijst erop dat de inspectie in 2014 onderzoek heeft gedaan naar de naleving. ‘In nagenoeg alle schoolgidsen (94 procent) blijken ouders expliciet te worden geïnformeerd over de ouderbijdrage en het vrijwillige karakter ervan.’

Geen continurooster
Als er geen sprake is van een continurooster en ouders kiezen ervoor om hun kind te laten overblijven, dan kan de school overigens wel overblijfgeld eisen. Het is dan immers een vrije keuze van de ouders om al of niet gebruik te maken van een betaalde dienst die de school aanbiedt.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Ouderbijdrage voor verplichte overblijf is vrijwillig!

Scholen met een continurooster kunnen ouders niet verplichten tot een bijdrage voor de (verplichte) overblijf. Dat benadrukt de Helpdesk van VOS/ABB naar aanleiding van een bericht in het Algemeen Dagblad.

Volgens het AD eisen steeds meer scholen met een continurooster dat ouders bijdragen in de kosten voor de (verplichte) overblijf. De wet bepaalt echter dat de ouderbijdrage vrijwillig is.

Scholen moeten hier duidelijk over communiceren met de ouders, benadrukt de Helpdesk. Het mag niet zo zijn dat het vrijwillige karakter van de bijdrage voor de verplichte overblijf wordt verzwegen, in de hoop dat er dan wel wordt betaald. Het AD citeert een directeur die ouders hier niet open en transparant over informeert. Dat is dus niet zoals het hoort.

Anders ligt het overigens met de ouderbijdrage als de overblijf niet verplicht is. Dan kan er wel geld van de ouders worden geëist, omdat zij er immers voor kíezen om hun kind op school te laten lunchen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

CDA wil hogere vrijwilligersvergoeding overblijfouders

De vrijwilligersvergoeding moet met 18 procent omhoog naar 5,30 euro per uur, staat in de Initiatiefnota tussenschoolse opvang van het CDA. Dat is gelijk aan de stijging van het minimumloon in de afgelopen acht jaar.

De christendemocraten signaleren dat veel scholen hun vrijwilligers graag een hogere uurvergoeding willen toekennen, maar dat ze dat niet kunnen doen vanwege naheffingen van de Belastingdienst. ‘Hier moet de overheid de vrijwilligers en scholen in tegemoet komen’, schrijft CDA-onderwijswoordvoerder Michel Rog.

Hij wijst erop dat overblijfvrijwilligers ervoor zorgen dat leraren een echte middagpauze hebben. ‘Minder vrijwilligers in de tussenschoolse opvang zou onherroepelijk betekenen dat overblijven duurder wordt en dat daardoor minder ouders hier gebruik van maken en minder ouders actief zijn op school’, aldus Rog.

Overblijfboete weg en gratis VOG
Het CDA vindt ook dat de zogenoemde overblijfboete van tafel moet. Het gaat hier om de ‘besparingswaarde’ die de Belastingdienst benoemt als kinderen van overblijfouders op school mee-eten. ‘Dat de kinderen met de overblijfouder mee mogen komen is geen verkapte vergoeding, maar stelt de ouder in staat om op school te kunnen helpen’, benadrukt Rog.

Ook wil het CDA dat het voor overblijfouders mogelijk wordt om gratis bij hun gemeente een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) aan te vragen. Tot nu toe kan dat niet, omdat scholen geen vrijwilligersorganisaties zijn, waarvoor de mogelijkheid geldt gratis een VOG aan te vragen.

Alle sectoren
De Helpdesk van VOS/ABB krijgt geregeld vragen van basisscholen over het maximum van de vrijwilligersvergoeding. Veel scholen willen meer dan het maximum betalen, maar doen dat niet in verband met de naheffing waar de Belastingdienst anders mee komt.

De initiatiefnota van het CDA om de vrijwilligersvergoeding te verhogen is sympathiek, met dien verstande dat scholen zelf kunnen bepalen of zij het maximum willen betalen. Ook wil VOS/ABB eraan toevoegen dat het onderwijs niet een speciale sector is waar de hogere vergoeding specifiek voor zou moeten gelden. Deze zou voor alle sectoren moeten gelden die gebruikmaken van vrijwilligers die een vergoeding krijgen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

‘Toezicht op VOG-plicht voor overblijfkrachten faalt’

De Inspectie van het Onderwijs weet niet of alle vrijwillige overblijfkrachten een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben. Dat meldt De Gelderlander.

De regionale krant deed navraag bij de inspectie, die aan de hand van accountantsverklaringen van scholen controleert of medewerkers een VOG hebben. ‘Maar dat geldt alleen voor mensen in dienst bij de school. Veel overblijfkrachten zijn vrijwilligers. Wij weten niet of die een VOG hebben’, zo citeert De Gelderlander een woordvoerder van de inspectie.

Er geldt voor vrijwilligers, zoals overblijfkrachten, een wettelijke verplichting een VOG te overleggen. Dat is ook verplicht voor leraren, (adjunct-)directieleden, onderwijsondersteunende functionarissen, stagiair(e)s, conciërges en schoonmaakpersoneel. Lees meer op de website van de inspectie.

De kosten voor het verkrijgen van de VOG komen voor rekening van het bevoegd gezag. De verklaring dient bij overlegging niet ouder te zijn dan 6 maanden, maar voor overblijfkrachten in het primair onderwijs geldt dat de VOG bij overlegging niet ouder mag zijn dan 2 maanden.

De VOG-plicht is ingevoerd om het risico te verkleinen dat zedendelinquenten in scholen aan het werk gaan.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Wiebes: na te hoge vrijwilligersvergoeding volgt naheffing

Scholen die vrijwillige overblijfouders een vergoeding geven die hoger is dan de daarvoor gestelde belastingvrije maxima, hoeven niet te rekenen op clementie van staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën. Dat blijkt uit antwoorden van hem op Kamervragen van CDA-Kamerleden Michel Rog en Pieter Omtzigt.

De CDA’ers kwamen met hun vragen na berichten in de media over hoge naheffingen van de Belastingdienst voor een aantal schoolbesturen die overblijfvrijwilligers te veel betaalden. Wiebes is mede namens zijn collega Sander Dekker van OCW helder in zijn antwoorden: voor vrijwilligerswerk gelden maximumvergoedingen. Als de bedragen daarboven komen, worden belasting en premies in rekening gebracht. Het maakt daarbij niet uit of het om het onderwijs gaat of andere sectoren.

Antwoorden sluiten aan op advies VOS/ABB
De Helpdesk van VOS/ABB adviseert schoolbesturen al sinds jaar en dag om bij de vergoedingen voor vrijwillige overblijfouders rekening te houden met de maximale bedragen die voor vrijwilligerswerk gelden. Dit advies hangt samen met naheffingen die de Belastingdienst kan opleggen als de bedragen vanwege hun hoogte niet meer kunnen worden gezien als een vrijwilligersvergoeding.

Lees meer…

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl