Pseudonimiseren PGN verkleint digitale problemen

Het wetsvoorstel voor het pseudonimiseren van het persoonsgebonden nummer zal ertoe bijdragen dat er minder problemen optreden met de levering van digitale leermiddelen. Dat stelt staatssecretatris Sander Dekker van OCW in antwoord op Kamervragen.

VVD-Kamerlid Bente Becker had bij de staatssecretaris aan de bel getrokken over de problemen die met name scholen voor voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs ervaren met de levering van digitale leermiddelen. Dit schooljaar hadden tientallen scholen daar last van en de problemen zijn nog niet overal opgelost. Er zijn nog steeds ‘iets meer dan 10 scholen waar leerlingen problemen ondervinden in het verkrijgen van toegang tot digitaal lesmateriaal’, aldus Dekker.

Pseudonimiseren helpt, maar geen wondermiddel

De vraag van Becker of het wetsvoorstel voor het pseudonimiseren van het persoonsgebonden nummer zal bijdragen aan het voorkomen van deze problematiek, beantwoordt de staatssecretaris bevestigend. ‘Ja, dit wetsvoorstel zorgt ervoor dat er één betrouwbaar nummer voor elke leerling komt. Scholen kunnen dat nummer vervolgens gebruiken in hun uitwisseling met hun leveranciers. Daarmee wordt een belangrijke aanleiding van de huidige problemen weggenomen, want het is juist het gebrek aan een betrouwbaar nummer dat deze problemen mede veroorzaakt.’

Dekker benadrukt echter dat het pseudonimiseren van het persoonsgebonden nummer geen wondermiddel zal zijn. ‘ICT-systemen worden voortdurend aangepast. Incidenten zullen er altijd zijn, ook in de toekomst’, aldus de staatssecretaris.

Lees meer…

Persoonsgebonden nummer voldoende beveiligd?

Scholen moeten zich ervan verzekeren dat bijvoorbeeld leveranciers van leermiddelen voldoende maatregelen hebben genomen om het persoonsgebonden nummer (PGN) van leerlingen te beveiligen. Dat schrijven minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW in een nota over pseudonimiseren van PGN’s.

Zij reageren in de nota onder andere op de vraag van de VVD in de Tweede Kamer hoe er wordt toegezien op het gebruik van het persoonsgebonden nummer van leerlingen. De minister en staatssecretaris wijzen erop dat de scholen erop moeten letten dat bijvoorbeeld leveranciers ‘een passend beveiligingsniveau’ hanteren.

Leveranciers kunnen volgens Bussemaker en Dekker gebruikmaken van een beschikbare standaardbeveiliging, waarmee ze bij scholen kunnen aantonen dat hun beveiligingsniveau in orde is. Ze kunnen ook voor andere methodes kiezen, als die maar voldoen aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Het is uiteindelijk de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) die toeziet op naleving van regelgeving op dit gebied.

Lees meer…

Scholen nu in hoog tempo over op BRON

Door de invoering van het persoonsgebonden nummer verandert de berekeningswijze of de hoogte van de bekostiging niet. Wel verandert het proces voor groeitellingen en de leerlinggebonden financiering. Nu dient het bevoegd gezag nog een aanvraag in voor bekostiging van groeitelling of ambulante begeleiding. Na de aansluiting op BRON wordt vanuit het systeem elke maand bepaald of de bekostiging moet worden aangepast. 

Voor de aansluiting op BRON krijgen scholen en besturen de nodige informatie. Besturen worden geïnformeerd door relatiebeheerders, scholen ontvangen een stappenplan waarin alles staat uitgelegd. Ook op de website www.bron.nl is veel informatie te vinden. Daarnaast is het mogelijk om een presentatie over BRON aan te vragen voor uw school. BRON is ook regelmatig te vinden op beurzen en bijeenkomsten in het onderwijsveld.

Voorbereiding
Ter voorbereiding op de aansluiting voeren de scholen de PGN-scan 2 uit. Scholen wisselen hierin hun leerlinggegevens uit met PGNPO. Dat gebeurt met het eigen leerlingadministratiesysteem (LAS). Als een school de PGN-scan 2 met succes heeft afgerond, maakt PGNPO een planning wanneer een school kan worden overgedragen aan de organisatie BRON. PGNPO spreekt hiervoor een startweek af met de school. Vanaf dat moment heeft de school niet langer te maken met PGNPO maar met BRON, bestaande uit de organisaties CFI en Informatie Beheer Groep.

Na de aansluiting gaat de school daadwerkelijk gegevens uitwisselen met het Basisregister Onderwijs. Het doel is dat de leerlinggegevens correct in het LAS en in BRON geregistreerd staan en als basis kunnen dienen voor de bekostiging van de school. Vanaf 1 oktober 2010 worden de scholen voor de reguliere bekostiging op basis van de registratie in BRON bekostigd. Eind mei 2009 is de eerste school gestart met de aansluiting op BRON. Dat was obs De Dennenkamp in Ommen. Na de zomervakantie zullen wekelijks scholen aansluiten.

Toepassingen
De invoering van het persoonsgebonden nummer is vastgelegd in de Wet op het Onderwijsnummer. Voor de overheid ontstaat hiermee een nieuwe wijze van verzamelen van leerlingengegevens. Het proces van de telformulieren, aanvragen groeitelling en het aanvraagproces voor leerlinggebonden financiering zal in de toekomst vervallen en wordt vervangen door het uitwisselen van individuele leerling- en inschrijvingsgegevens met BRON. Het telproces wordt uitgevoerd door de organisatie BRON en de resultaten daarvan teruggekoppeld via een nieuw digitaal produkt: de Geconsolideerde Tellingen Bekostiging (GTB). Dit scheelt scholen papieren rompslomp en maakt het bekostigingsproces efficiënter.

De toepassingen op basis van de informatie in BRON zullen naar verwachting in de toekomst nog verder toenemen.

Meer weten over BRON? Kijk op www.bron.nl.