Gesprekken gaan door zonder PO in Actie

Onderwijsminister Arie Slob zegt dat de gesprekken met de sociale partners over de aanpak van het lerarentekort doorgaan, maar zonder PO in Actie. Hij laat dat weten in reactie op Kamervragen van de PvdA en GroenLinks.

De vragen van PvdA-Kamerlid Kirsten van den Hul en haar collega Lisa Westerveld van GroenLinks volgden op het besluit van de vakbond PO in Actie om uit het overleg met minister Slob over de aanpak van het lerarentekort weg te lopen. PO in Actie nam dat besluit eind augustus.

Slob heeft herhaaldelijk gezegd dat er geen extra geld komt bovenop de eerder overeengekomen 270 miljoen euro voor hogere salarissen en 430 miljoen euro voor minder werkdruk. Dat was voor PO in Actie reden om het overleg te staken.

Dit betekent echter niet dat het overleg met de andere sociale partners stilligt, aldus de minister. ‘Ik ben op dit moment in gesprek met de werkgevers- en werknemersorganisaties over de aanpak van het lerarentekort. PO in Actie heeft aangegeven niet meer bij deze gesprekken betrokken te willen zijn.’

Weer voor de klas

PO in Actie laat in reactie hierop weten graag weer te willen aansluiten ‘als we over echte oplossingen kunnen praten’. Tot die tijd staan de voormannen Thijs Roovers en Jan van de Ven van PO in Actie weer voor de klas ‘om te zorgen voor een zo klein mogelijk lerarentekort’.

Roovers en Van de Ven lieten voor de zomervakantie weten dat zij met PO in Actie zouden stoppen. Ze zeiden toen dat het altijd hun wens was ‘om gewoon terug de klas in te gaan’. Ook lieten ze toen weten dat hun gezinnen meer aandacht verdienen, omdat die het door hun werk voor PO in Actie ‘behoorlijk te verduren’ hebben gekregen.

PO-Front

Onlangs werd bekend dat PO-Front, het monsterverbond van werkgevers en werknemers, niet meer als zodanig bestaat. In PO-Front, dat zich sterk maakte voor meer geld voor hogere salarissen en minder werkdruk, zat onder andere PO in Actie.

Nu PO-Front niet meer bestaat, meldt de PO-Raad dat het in het primair onderwijs om meer gaat dan alleen lerarensalarissen en werkdruk. Het is volgens de werkgeversorganisatie ook belangrijk dat leidinggevenden en ondersteuners meer geld krijgen, dat de structurele tekorten op de materiële instandhouding worden ingehaald en dat de doelmatigheidskorting wordt geschrapt.

PO in Actie liet naar aanleiding van het nieuws over het einde van PO-Front weten dat de vakbond met de samenwerking had willen doorgaan en dat het nu niet duidelijk is hoe PO in Actie vorm kan blijven geven aan verdere acties.

PO-Raad en vakbonden maken einde aan monsterverbond

De PO-Raad en de onderwijsvakbonden hebben de stekker uit PO-Front getrokken. Dat was het monsterverbond waarin de werkgevers en werknemers gezamenlijk optrokken om bij het kabinet meer geld los te krijgen voor hogere lerarensalarissen en minder werkdruk.

In een gezamenlijk persbericht melden de PO-Raad en de vakbonden dat er met PO-Front veel is bereikt. Daarmee doelen ze op de 270 miljoen euro van het kabinet voor hogere salarissen en 430 miljoen euro om de werkdruk aan te pakken.

PO-Front organiseerde stakingen en bleef er tot het einde toe op hameren dat het kabinet met twee keer zoveel geld moest komen, maar onderwijsminister Arie Slob bleef op zijn beurt herhalen dat het kabinet die eis niet kon inwilligen.

Meer dan alleen salarissen

Nu PO-Front niet meer bestaat, meldt de PO-Raad dat het in het primair onderwijs om meer gaat dan alleen de lerarensalarissen en de werkdruk.

Het is volgens de werkgeversorganisatie ook belangrijk dat leidinggevenden en ondersteuners meer geld krijgen, dat de structurele tekorten op de materiële instandhouding worden ingehaald en dat de doelmatigheidskorting wordt geschrapt.

PO in Actie baalt

Lerarenvakbond PO in Actie van Thijs Roovers en Jan van de Ven bracht het einde van PO-Front op Twitter als ‘brekend nieuws’. Wat deze vakbond betreft had PO-Front ‘nog wel even door mogen gaan’. PO in Actie zegt niet te weten hoe het nu verder moet met eventuele vervolgacties voor meer salaris.

PO-Front dreigt met nieuwe staking primair onderwijs

Als onderwijsminister Arie Slob niet uiterlijk op 1 september akkoord gaat met de eisen voor de onderwijsvakbonden en de PO-Raad voor meer geld, volgt er een nieuwe estafettestaking in het primair onderwijs.

Dat staat in een brief aan de minister van het PO-Front, waarin de bonden en de sectororganisatie zijn verenigd. In die brief wordt de datum herhaald van de eventuele volgende staking: 12 september. Die was eind mei al als voorlopige stakingsdatum naar buiten gebracht. Er zal dan, als Slob de eisen niet inwilligt, worden gestaakt in het primair onderwijs in Zuid-Holland en Zeeland.

Het PO-Front vindt het door Slob beschikbaar gestelde bedrag van 450 miljoen voor verlagen van de werkdruk en de 270 miljoen voor hogere salarissen in het primair onderwijs ‘volstrekt onvoldoende voor een serieuze oplossing van het lerarentekort’.

Slob heeft tot nu toe gezegd dat hij niet aan de eisen van het PO-Front tegemoet kan en zal komen. Het blijft wat hem betreft bij de hierboven genoemde bedragen.

Lees de brief van PO-Front aan Slob

Noordelijke staking basisonderwijs op 14 februari

Op 14 februari volgt een nieuwe staking in het primair onderwijs. Op die dag willen leraren in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe gaan staken voor meer salaris en minder werkdruk. Dat meldt PO Front.

De staking in Noord-Nederland volgt op de landelijke staking in het primair onderwijs op 12 december. Er werd eerder ook landelijk gestaakt op 5 oktober en 27 juni 2017.

Met de nieuwe staking hopen de sociale partners verenigd in PO Front onderwijsminister Arie Slob zover te krijgen dat hij structureel in totaal 1,4 miljard euro extra uittrekt voor hogere lerarensalarissen en minder werkdruk in het primair onderwijs. Slob heeft herhaaldelijk gezegd dat er niet meer geld komt dan de helft daarvan.

De staking in Noord-Nederland zou het begin kunnen zijn van regionale estafettestakingen. Als Slob niet toegeeft, zouden later ook in andere regio’s stakingen in het primair onderwijs kunnen volgen.

Nieuwe staking aangekondigd: 12 december

PO-front heeft een nieuwe staking in het primair onderwijs aangekondigd: op dinsdag 12 december.

In PO front zitten de PO-Raad, de vakbonden en de lerarengroep PO in Actie. Zij vinden dat het nieuwe kabinet te weinig extra geld uittrekt voor het primair onderwijs.

Op dinsdag 7 november hebben ze hierover een gesprek met minister Arie Slob die over het primair onderwijs gaat, gevolgd door een openbare bijeenkomst voor schoolbestuurders, schoolleiders, leraren en onderwijsondersteuners op 29 november.

PO front eist 1,4 miljard euro extra (900 miljoen voor hogere salarissen en 500 miljoen voor minder werkdruk). Het kabinet is tot nu toe over de brug gekomen met 720 miljoen euro (270 miljoen voor hogere salarissen en 450 miljoen voor minder werkdruk).

Als het gesprek en de bijeenkomst met Slob niet de gewenste bedragen opleveren, zal er op dinsdag 12 december opnieuw worden gestaakt, meldt PO front. Als dat ook niet het gewenste resultaat heeft, volgen in het nieuwe jaar regionale stakingsestafettes. Er werd al gestaakt op 27 juni en 5 oktober.

PO in Actie had eerder voor in november een tweedaagse staking in het primair onderwijs aangekondigd, maar die staking komt er niet.

PO in Actie wil in november staking van twee dagen

De lerarengroep PO in Actie Actiegroep heeft aangekondigd dat er in november in het primair onderwijs twee dagen zal worden gestaakt.

De aankondiging om twee dagen te gaan staken is een reactie op het nieuwe regeerakkoord. Daarin staat dat er 270 miljoen euro wordt vrijgemaakt voor de leraren in het primair onderwijs en 450 miljoen voor verlaging van de werkdruk (in feite is dat 430 miljoen, omdat 20 miljoen naar het onderwijsachterstandenbeleid gaat). Dat is (veel) minder dan de eis van 1,4 miljard euro van PO Front, waarin PO in Actie samenwerkt met de PO-Raad en de vakbonden.

Nog geen steun van PO-Raad

Of de PO-Raad en de vakbonden achter het plan voor de tweedaagse staking in november staan, is nog niet bekend. Eerder liet de PO-Raad weten eerst onder de aangesloten schoolbesturen te willen peilen hoe die daarover denken.

Voorzitter Rinda den Besten van de PO-raad zei dat ze ‘niet blind meegaat‘ met wat PO in Actie wil. ‘Elke keer dat er een staking wordt aangekondigd, gaan we te rade bij de schoolbesturen. Willen die door, dan gaan we door. Zo niet, dan scheiden onze wegen. Nu is de steun nog massaal, maar dat kan in de toekomst minder worden’, aldus Den Besten eerder in de Volkskrant.

De Algemene Onderwijsbond (AOb) heeft ook nog geen steun uitgesproken voor het plan. Eerst wordt de actiebereidheid onder de leden gepeild. AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen wees er eveneens in de Volkskrant op dat PO in Actie niet zelfstandig een staking mag uitroepen, omdat volgens haar alleen de vakbonden dat mogen doen.

Doorbetalen tijdens staking van twee dagen?

Het is niet duidelijk of het ministerie van OCW bij een volgende staking van twee dagen zich opnieuw op het standpunt zal stellen dat schoolbesturen stakende leraren mogen doorbetalen.

Voorafgaand aan de staking op 5 oktober liet een woordvoerder van het ministerie aan VOS/ABB weten dat doorbetaling niet verboden was en dat OCW niet zou overgaan tot terugvordering van onderwijsgeld, maar de woordvoerder benadrukte ook dat dit besluit slechts betrekking had op de staking op 5 oktober. Hij wilde niet ingaan op de vraag of OCW bij doorbetaling aan stakers wel zou kunnen gaan handhaven bij een eventuele volgende staking die mogelijk langer zou gaan duren.

Wat bij een volgende staking kan gaan meespelen, is de minimale onderwijstijd. Als straks blijkt dat door een volgende staking van twee dagen scholen niet meer voldoen aan de minimale onderwijstijd, moeten de gestaakte uren worden ingehaald. Het is verstandig om hier rekening mee te houden, omdat het schoolbestuur ook de uren die mogelijk moeten worden ingehaald moet betalen.

Lees meer…

VOO overhandigt steunbetuigingen aan PO Front

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) heeft in Den Haag op de stakingsbijeenkomst van het primair onderwijs ruim 5000 steunbetuigingen van ouders en grootouders overhandigd aan PO Front.

VOO lanceerde de petitie ‘Investeer in onze (klein)kinderen’. Woordvoerder Michiel Jongewaard zegt dat het geluid van ouders en grootouders ‘keihard nodig (is) om te laten zien dat de gevraagde investeringen in het onderwijs breed gedragen worden’. Het gaat volgens hem om ‘een roep uit de samenleving om het onderwijs te herwaarderen’.

Lees meer…

Ouders steunen staking

Uit een peiling van Ouders & Onderwijs kwam eerder naar voren dat ouders de staking in het primair onderwijs ‘massaal steunen’. Het landelijke informatiepunt schrijft op basis van een eigen peiling dat ouders in de dagelijkse praktijk ervaren dat de klassen vol zijn en dat de werkdruk hoog is. Ook vinden ouders dat leraren onvoldoende worden beloond.

Lees meer…

Verbazing over plan voor volgende staking

Het lerarencollectief PO in Actie wil dat er in november minimaal twee dagen wordt gestaakt in het primair onderwijs als de staking op 5 oktober niets oplevert. Dat meldt de Volkskrant, die eraan toevoegt dat de vakbonden die met PO in Actie in PO Front zitten, verrast zijn over dit plan. De PO-Raad gaat er vooralsnog niet in mee.

PO in Actie eist 1,4 miljard euro extra voor hogere salarissen en minder werkdruk in het primair onderwijs. Op Prinsjesdag werd duidelijk dat de overheid veel minder, namelijk 270 miljoen euro extra beschikbaar stelt.

‘We gaan niet terugschakelen, want als we nu niets voor elkaar krijgen, dan lukt het nooit meer’, aldus Thijs Roovers van PO in Actie in de krant over de aankondiging om in november de scholen minimaal twee dagen te gaan staken als de staking op 5 oktober niets oplevert. Dit plan is nog niet besproken met de vakbonden, erkent Roovers.

‘Jammer dat het zo gaat’

Voorzitter Liesbeth Verheggen zegt in de krant dat ze aankondiging ‘bijzonder’ vindt. ‘We zijn samen aan het actievoeren. Dan lijkt het me ongebruikelijk dat een van de organisatoren zelfstandig nieuwe stappen aankondigt. Ik vind het jammer dat het zo gaat, want we hebben elkaar hard nodig’, aldus de AOb-voorzitter.

Ze wijst er in de krant op dat PO in Actie niet zelfstandig een staking mag uitroepen, omdat volgens haar alleen de vakbonden dat mogen doen. Over eventuele steun voor de mogelijke vervolgstaking zegt ze dat de AOb dat eerst aan de leden gaat voorleggen.

CNV Onderwijs was volgens de Volkskrant evenmin op de hoogte van het plan van PO in Actie. Voorzitter Loek Schueler zegt ook dat de leden van CNV Onderwijs beslissen over een mogelijke vervolgstaking.

‘Dan scheiden onze wegen’

Voorzitter Rinda den Besten van de PO-raad, die met PO in Actie en de vakbonden in PO Front zit dat de staking op 5 oktober organiseert, zegt dat ze ‘niet blind meegaat’ met het plan om na 5 oktober minimaal twee dagen te gaan staken.

‘Elke keer dat er een staking wordt aangekondigd, gaan we te rade bij de schoolbesturen. Willen die door, dan gaan we door. Zo niet, dan scheiden onze wegen. Nu is de steun nog massaal, maar dat kan in de toekomst minder worden’, aldus Den Besten in de Volkskrant.

Uit een ledenpeiling van de PO-Raad bleek dat een staking als middel om meer geld los te krijgen bij de rijksoverheid, bij een deel van de schoolbesturen gevoelig ligt.

Lees meer…

Bijna helft van schoolbesturen heeft begrip voor staking

Iets minder dan de helft van de schoolbesturen in het primair onderwijs heeft begrip voor een nieuwe staking onder leraren, waartoe PO Front oproept. Dat meldt de PO-Raad aan VOS/ABB op basis van een ledenpeiling. De sectororganisatie steunt de stakingsoproep.

In PO Front werkt de PO-Raad samen met de lerarengroep PO in Actie en de vakbonden. De nieuwe stakingsoproep staat in het teken van de volgens PO Front te lage salarissen en te hoge werkdruk in het primair onderwijs.

Staking en rol van werkgever

Dat iets minder dan de helft van de schoolbesturen begrip heeft voor de stakingsoproep, heeft volgens een woordvoerder van de PO-Raad te maken met hun rol van werkgever. Die rol zou volgens een deel van de leden van de PO-Raad moeilijk te verenigen zijn met een staking als middel om een doel te bereiken, in dit geval meer geld. Eén op de tien respondenten kan daarom geen begrip hebben voor een nieuwe staking.

De PO-Raad meldt verder dat 60 procent van de schoolbesturen het doel van de voorgenomen staking ‘direct steunt’. Als alle manieren van steun betuigen bij elkaar worden opgeteld, dan blijkt dat 84 procent van de respondenten dat doet. Volgens de woordvoerder van de sectororganisatie gaat het dan onder andere om het mede faciliteren van de staking, bijvoorbeeld in de vorm van een reiskostenvergoeding voor stakers en/of het beschikbaar stellen van een ruimte voor overleg.

5 oktober Den Haag

PO Front roept de leraren in het primair onderwijs op om op donderdag 5 oktober te gaan staken. Er zal dan een protestbijeenkomst zijn in Den Haag.

Voor de zomervakantie werd er een uur gestaakt. Dat mocht toen van PO Front geen ‘staking’ heten, maar een ‘prikactie’. Dat had te maken met het standpunt van PO Front dat leraren die daaraan meededen, moesten worden doorbetaald. In de oproep voor 5 oktober wordt dus wel het woord ‘staking’ gebruikt.

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB leggen in een toelichting uit dat bij stakingen de hoofdregel ‘geen arbeid, geen loon’ van kracht is.

Lees meer…

PO in Actie: Salarisverhoging mag ook pas over vijf jaar

PO in Actie verwacht niet dat de salarissen van leraren in het primair onderwijs snel omhoog gaan en dat de werkdruk spoedig wordt verlaagd. Over twee jaar of desnoods vijf jaar mag ook. Dat heeft woordvoerder Jan van de Ven van PO in Actie gezegd in het radioprogramma De Ochtend van 4.

Van de Ven geeft les op de rooms-katholieke Josefschool in de Brabantse plaats Overloon. Hij kwam namens de groep PO in Actie in het ochtendprogramma van Radio 4 naar aanleiding van de staking van een uur op veel basisscholen. Volgens hem deden dinsdagochtend leraren op 85 tot 90 procent van de scholen aan die protestactie mee. De werkonderbreking was bedoeld voor meer salaris en lagere werkdruk.

Demissionair kabinet

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zei onlangs dat wat hem betreft het demissionaire kabinet nog met meer geld komt voor de leraren in primair onderwijs. PO in Actie is aan de ene kant blij dat Asscher dit wil, maar Van de Ven liet ook blijken dat hij er weinig fiducie in heeft dat er in de demissionaire periode van het huidige kabinet nog wat gaat gebeuren.

Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW hebben maandag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat er geen extra geld naar het primair onderwijs gaat, omdat dat volgens niet past bij de demissionaire status van het kabinet.

Nieuw regeerakkoord

‘Wij richten ons op de formerende partijen, daar zal het moeten gaan gebeuren’, aldus Van de Ven. In het regeerakkoord zal, zo zei hij, een duidelijke stap gemaakt moeten worden. ‘Die hoop hebben wij niet opgegeven, omdat het gewoon niet anders kan.’

In het regeerakkoord moet volgens hem komen te staan dat de werkdruk in het primair onderwijs wordt teruggedrongen tot een ‘acceptabel niveau’ en dat de salarissen op het niveau van de leraren in het voortgezet onderwijs moeten komen.

Over twee of desnoods vijf jaar

Het is om het even of dit al in september wordt geregeld of over twee jaar of zelfs over vijf jaar. ‘Dat maakt niet zoveel uit, zo moeilijk zijn wij niet. We snappen dat het een flinke investering wordt, maar met minder nemen wij geen genoegen’, aldus Van de Ven in de Ochtend van 4.

Beluister het interview met Jan van de Ven van PO in Actie:

De online petitie van PO Front, waarin onder andere PO in Actie zit, voor minder werkdruk en meer salaris is 351.860 keer ondertekend. Dat is dinsdagmiddag bekendgemaakt tijdens een demonstratie op het Malieveld in Den Haag, waar circa 2000 leraren, ouders en andere betrokkenen op afkwamen.

Actie of niet, salarissen gaan niet omhoog

Binnen de OCW-begroting is er geen ruimte om de salarissen voor leraren in het primair onderwijs te verhogen, melden minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW in een brief aan de Tweede Kamer.

Ze reageren hiermee op de eis van de vakbonden verenigd in PO Front dat de salarissen voor leraren in het primair onderwijs op hetzelfde niveau moeten komen als voor leraren in het voortgezet onderwijs.

Salarissen (geen) zaak van demissionair kabinet?

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zei onlangs dat het demissionaire kabinet dit desnoods moet regelen, maar daar gaan Bussemaker en Dekker niet in mee.

‘Wij hebben de afgelopen maanden aangegeven dat het in rede ligt dat een afweging over eventuele investeringen in het onderwijs en aan welke doelen dit wordt besteed primair aan het nieuwe kabinet is’, aldus Bussemaker en Dekker.

Minister Asscher laat in reactie op de brief van Bussemaker en Dekker weten dat hij erbij blijft dat het demissionaire kabinet de salarissen moet verhogen.

 

Protest basisscholen

De brief van de minister en staatssecretaris en de reactie van Asscher komen een dag voor een aangekondigde actie voor meer salaris en minder werkdruk in het primair onderwijs. De vakbonden verenigd in PO Front hebben ertoe opgeroepen om uit protest op dinsdag 27 juni de basisscholen een uur later te laten beginnen.

‘Stop met financiële claims, geld is er niet!’

Het onderwijs moet niet steeds met nieuwe financiële claims komen. Het geld is er gewoon niet. Bovendien vragen meer sectoren om extra geld. Dat heeft staatssecretaris Sander Dekker van OCW gezegd op het congres van de PO-Raad in Nijkerk.

De uitspraken van Dekker staan in het kader van de oproep om meer geld uit te trekken voor de salarissen in het primair onderwijs en verlaging van de hoge werkdruk die veel leraren ervaren. Voorzitter Rinda den Besten van de PO-Raad had op het congres opgeroepen om hier meer geld voor uit te trekken en oogstte daarmee applaus, maar Dekker kaatste de bal direct terug.

Wat de hoge werkdruk betreft die in het onderwijs wordt ervaren, wees de staatssecretaris naar de schoolbesturen. Die hebben volgens hem zelf de hoge werkdruk veroorzaakt door een te omvangrijke papierwinkel op poten te zetten.

Kommer en kwel?

Hij zei ook dat het onderwijs zichzelf niet de put in moet praten. Daarbij verwees hij naar de vaak negatieve berichten in de media. Daaruit zou men volgens Dekker kunnen concluderen dat het in het onderwijs alleen maar kommer en kwel is, terwijl er volgens hem juist zo veel mooie initiatieven zijn met goede resultaten.

De staatssecretaris verwees naar de Britse hoogleraar Educational Leadership Alma Harris, die heeft meegeschreven aan de publicatie The Dutch way in education. Harris noemde onlangs op een congres over 100 jaar onderwijspacificatie het Nederlandse onderwijs een hidden gem waar we trots op mogen zijn.

Werk uur neerleggen: staking of (prik)actie?

VOS/ABB hoort dat er verwarring is over de staking van een uur op 27 juni waartoe PO Front heeft opgeroepen. Is dat nou een staking of eigenlijk een (prik)actie?

Voor de Onderwijsjuristen van VOS/ABB is het lood om oud ijzer: er wordt opgeroepen om op basisscholen het werk gedurende een uur neer te leggen. Dat komt dus neer op een staking van een uur, omdat het werk dan wordt gestaakt.

Het is natuurlijk ook mogelijk om het een ‘actie’ of – gezien de beperkte tijd – een ‘prikactie’ te noemen. De stakingskassen van de vakbonden gaan immers niet open. Het zal dus niet een staking zijn waarbij vakbondsleden betaald krijgen door hun bond.

De oproep van PO Front zóu ook kunnen worden gezien als een oproep aan de schoolbesturen, dus niet aan de vakbonden, om hun personeel een uur niet te laten doen waarvoor ze normaal gesproken op school zijn. Er kan in dat ene uur een extra overleg worden ingepland of een studiemoment, waardoor het lijkt alsof er wordt gewerkt terwijl dat in feite niet zo is. Het is nog maar de vraag overigens of op alle basisscholen aan de actie wordt deelgenomen.

Hoe dan ook: er wordt, als het op 27 juni doorgaat, een uur niet gewerkt, in die zin dat de leraren niet doen waarvoor ze normaal gesproken op school zijn. De semantische discussie of het om een staking dan wel een (prik)actie gaat, is niet zo interessant.

Wat doen in geval van staking?

Wat wel interessant is: schoolbesturen moeten op een bepaalde manieren handelen als er een uur niet wordt gewerkt/actiegevoerd/gestaakt.

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB geven een toelichting op wat schoolbesturen in dit geval moeten doen. Zo moet er bijvoorbeeld altijd opvang zijn voor kinderen als hun ouders hen niet een uur later naar school willen of kunnen laten gaan.

De schoolbesturen kúnnen daar overigens geld voor vragen aan de ouders die opvang nodig hebben, omdat het bewuste uur kan worden gezien als voorschoolse opvang. Let op: dat hóeft niet per se, het kán.

DOWNLOAD TOELICHTING (alleen voor leden van VOS/ABB)

Ook is een modelbrief beschikbaar om ouders te informeren, mocht de staking op 27 juni doorgaan:

DOWNLOAD MODELBRIEF

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

 

 

Staking: modelbrief om ouders te informeren

PO Front heeft een staking in het basisonderwijs aangekondigd. Als het doorgaat, leggen leraren op dinsdag 27 juni een uur het werk neer. Het is belangrijk dat u ouders daar tijdig van op de hoogte stelt. U kunt daarvoor een modelbrief gebruiken, die u desgewenst zelf kunt aanpassen aan de situatie op uw school.

Zoals het er nu naar uitziet, zal er op dinsdag 27 juni aan het begin van de schooldag een uur worden gestaakt, zodat de lessen een uur later dan gebruikelijk zullen beginnen. Er zijn ook geluiden dat er leraren zijn die op 27 juni ’s middags een uur eerder met de lessen willen stoppen.

In de modelbrief wordt ouders opgeroepen hun kind(eren) een uur later naar school of een uur eerder naar huis te laten gaan. Als dat bij ouders op bezwaren stuit, kunnen zij hun kind(eren) op de normale tijd naar school laten gaan of daar laten blijven. De school heeft immers de plicht kinderen op te vangen, ook als er wordt gestaakt.

Uur na staking inhalen?

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB wijzen op de mogelijkheid dat het uur waarin wordt gestaakt, op een later moment moet worden ingehaald. Dat zou het geval kunnen zijn als de school geen zogenoemde marge-uren meer heeft en dus met dit ene uur waarin wordt gestaakt niet meer aan de minimale onderwijstijd voldoet.

Als dit aan de orde is en de school al weet wanneer het uur ingehaald gaat worden, dan kunt u dat zelf aan de modelbrief toevoegen.

DOWNLOAD MODELBRIEF

De Onderwijsjuristen hebben eerder al in het licht van de mogelijke staking in het basisonderwijs een toelichting geschreven over wat scholen in dit geval moeten doen.

DOWNLOAD TOELICHTING (alleen voor leden van VOS/ABB)

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl