Geen richting, dan geen nieuwe school

De minister van OCW heeft de aanvraag voor de bekostiging van een iPad-school in Den Haag terecht afgewezen, vindt de Raad van State.

Het Haagse college van burgemeester en wethouders had de school op verzoek van Stichting SEVA World School opgenomen in het scholenplan. De minister moest nog goedkeuring geven en zorgen voor de bekostiging.

De minister weigerde dat, omdat de stichting in de statuten geen richting had opgenomen, zoals algemeen bijzonder. Bovendien bleek uit de statutair beschreven grondslag niet een godsdienst of levensbeschouwing die als zelfstandige richting binnen het onderwijs is erkend. De Raad van State is het met OCW eens dat op basis hiervan geen goedkeuring kon worden verleend aan de bekostiging.

Er waren ook zorgen over de kwaliteit en de toekomstbestendigheid van de school.

Lees meer…

Dekker wil paal en perk aan combinatie van richtingen

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW wil paal en perk stellen aan het stichten van scholen op grond van een combinatie van richtingen.

Hij wil in de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) en in de Wet op het primair onderwijs (WPO) regelen dat het begrip ‘verlangde richting’ wordt afgebakend. Dat moet voorkomen dat er een willekeur aan richtingen mogelijk blijft.

Een bekend voorbeeld hiervan is de aanvraag van de Stichting Tjalling Koopmans voor een school in Utrecht op humanistische, algemeen bijzondere, hindoeïstische, islamitische, reformatorische en gereformeerd vrijgemaakte grondslag.

Door dit soort combinaties wordt ‘ten koste van andere scholen schoolstichting door middel van een louter strategisch gebruik van het richtingbegrip gefaciliteerd’, aldus  de Raad van State. De staatssecretaris vindt dit een onwenselijke ontwikkeling.

Richtingen moeten blijken

Hij stelt voor om in de wet op te nemen dat uit de statuten van het bevoegd gezag de richting of richtingen moet(en) blijken waar een beoogde school van uitgaat. Bovendien moet in de statuten worden aangegeven hoe wordt gewaarborgd dat elke betrokken richting in het onderwijs aan bod komt. Verder mogen er tot minimaal vijf jaar na de start van de bekostiging geen richtingen uit de statuten worden geschrapt.

Ten slotte moet, wanneer het om een combinatie van richtingen gaat, deze combinatie ‘een zekere mate van geworteldheid in de samenleving’ kennen. Als het gaat om een nieuwe combinatie, zal eerst de Onderwijsraad om advies worden gevraagd.

Lees meer…

 

Onderwijsraad ziet humanisme wettelijk als richting

De Onderwijsraad adviseert het humanisme te beschouwen als ‘richting’ zoals bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO). Aanleiding voor dit advies op aanvraag van staatssecretaris Sander Dekker van OCW is het verzoek tot bekostiging van een categorale mavo in Amsterdam op humanistische grondslag.

Hoewel de Onderwijsraad stelt principieel voorstander te zijn van een verruimde en pluriforme invulling van het richting begrip, dient vooralsnog te worden uitgegaan van de strikte eis in het eerste lid van artikel 65 van de WVO. Hierin staat dat de bekostiging van een school voor voortgezet onderwijs gerelateerd is aan ‘de verlangde richting’, waaronder volgens de wet ‘godsdienst of levensbeschouwing’ wordt verstaan.

De raad adviseert de staatssecretaris het humanisme te erkennen als richting, zoals bedoeld in de WVO. Uit de statuten blijkt dat de betreffende school in Amsterdam zich wil baseren op het humanisme en dat tot uiting wil brengen in het onderwijs. De raad wijst er daarnaast op dat het humanisme in Nederland ‘een duidelijk herkenbare stroming’ is. Hierbij wordt verwezen naar onder andere het Humanistisch Verbond.

Het advies is in maart al naar de staatssecretaris gestuurd, maar is nu pas op de website van de Onderwijsraad verschenen.

Download het advies Humanisme als richting.