Helft van scholen heeft sponsors of donateurs

Ongeveer de helft van de scholen krijgt geld of goederen van sponsors of donateurs. Dat staat in de Evaluatie sponsorconvenant 2015-2018.

Van de scholen die geld of goederen uit sponsoring of donaties ontvangen, levert iets meer dan de helft daarvoor een tegenprestatie. Ze vermelden bijvoorbeeld de naam van de sponsor of donateur in hun communicatiemiddelen.

Bij sponsoring of donaties gaat het meestal om relatief kleine bedragen die scholen incidenteel ontvangen. Bij 80 procent van de scholen gaat om hooguit 5000 euro. Het zijn vooral commerciële bedrijven die scholen op deze wijze ondersteunen.

Gezonde leefstijl

De middelen worden vaak ingezet voor doelen die in het convenant over sponsoring worden genoemd, zoals een gezonde leefstijl en bewegen (voornamelijk primair onderwijs) en samenwerking met het bedrijfsleven (voortgezet onderwijs).

Scholen zijn niet afhankelijk van sponsors of donateurs. Ze beschouwen sponsoring en donaties als een extraatje.

Meer bekendheid

Uit de evaluatie blijkt dat schoolleiders en medezeggenschapsraden het belangrijk vinden dat er een convenant is over sponsoring van het onderwijs, maar ook dat het convenant bij weinig mensen bekend is. Daarom luidt het advies dat uit de evaluatie komt, dat bij een nieuw convenant daar meer bekendheid aan moet worden gegeven.

In een nieuw convenant zou meer aandacht moeten zijn, zo blijkt ook uit de evaluatie, voor transparantie en voor de rol van social media bij sponsoring en donaties.

Lees meer…

 

Afspraken over sponsoring blijven dit jaar nog gelden

Het convenant Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring blijft dit jaar nog gelden. De afspraken worden geëvalueerd. Daarna wordt bekeken of in welke vorm voortzetting van het convenant gewenst is.

Het convenant moet bevorderen dat scholen op een zorgvuldige manier met sponsoring omgaan. Sinds 1997 zijn de afspraken een aantal keren aangepast. Het huidige convenant liep tot 1 januari 2019, maar besloten is om het met een jaar te verlengen.

De afspraken over sponsoring van het onderwijs worden geëvalueerd. Daarna wordt bekeken of in welke vorm voortzetting van het convenant gewenst is.

Het huidige convenant is opgesteld door de Staat der Nederlanden (vertegenwoordigd door het ministerie van OCW) in samenwerking met onder andere de sectororganisaties PO-Raad en VO-raad en de onderwijsvakbonden.

‘Extra geld welkom maar niet nodig’

‘Het staat private partijen natuurlijk vrij om private bijdragen aan onderwijsinstellingen te doen’, schrijft minister Jet Bussemaker van OCW in een brief aan de Tweede Kamer.

De SP wilde van de minister weten hoe groot zij het risico acht dat bijvoorbeeld muziekonderwijs afhankelijk wordt van verwerving van financiering via private activiteiten, zoals crowdfunding.

Bussemaker antwoordt dat ‘de bekostiging van instellingen toereikend is om daarmee uitvoering te geven aan de wettelijke taken’ en dat private partijen daarbovenop geld mogen geven aan scholen.