Inrichtingsvrijheid swv’s kent voor- en nadelen

De inrichtingsvrijheid van de samenwerkingsverbanden (swv’s) voor passend onderwijs heeft voor- en nadelen. Dat staat in het rapport Juridisch perspectief op de governance van samenwerkingsverbanden.

Een voordeel is van de inrichtingsvrijheid dat er ‘bestuurlijk maatwerk’ is ontstaan, wat in lijn is met ‘de wettelijke ruimte voor verschillende rechtsvormen en bestuursmodellen van samenwerkingsverbanden’, zo staat in het rapport.

In dit kader wordt opgemerkt dat in de wettelijke systematiek de autonomie van de schoolbesturen het uitgangspunt is geweest en dat swv’s nu binnen de wettelijke kaders zelf kunnen bepalen welke taken zij op zich nemen en welke niet.

Een nadeel dat aan de veelvormigheid van de swv’s en de sterke positie van de autonome schoolbesturen kleeft is dat het toezicht lastig kan zijn, terwijl deugdelijke governance van groot belang is voor het goed functioneren van de swv’s.

Lees meer…

Passend onderwijs: media-aandacht verschuift naar leraren

Als het over passend onderwijs gaat, is in de media de aandacht in de loop van de tijd verschoven van thuiszitters naar leraren. Dat staat in het eerste deel van het onderzoeksrapport Passend onderwijs in pers en politiek.

De ‘logica van de praktijk’ prevaleert in de media, zo staat in het rapport. ‘Artikelen belichten het onderwerp voornamelijk vanuit de vraag wat passend onderwijs betekent in het dagelijks leven van ouders en leerlingen. Vanuit dat perspectief komen concrete moeilijk- en mogelijkheden in beeld.’

De aandacht ging aanvankelijk vooral uit naar thuiszitters en leerlingen met extra onderwijsbehoeften, maar vanaf het najaar van 2015 wordt dat volgens de onderzoekers wat minder. Sindsdien gaat in de berichtgeving over passend onderwijs meer aandacht uit naar de leraren.

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs

De rol van de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs komen in de media nauwelijks aan bod. Er is evenmin aandacht voor beleidsdoelen die met geld te maken hebben. ‘Wel gaat het in algemene zin over geld – te weinig – maar het gaat zelden over specifieke beleidsdoelen en instrumenten zoals kostenbeheersing door het rijk, verevening en een doelmatige besteding van middelen door swv’en.’

Lees meer…

Deadline oprichting samenwerkingsverband verlopen

Wat gebeurt er als het u niet is gelukt het nieuwe samenwerkingsverband voor passend onderwijs voor de deadline 1 november op te richten? De Helpdesk van VOS/ABB geeft antwoord.

De datum 1 november 2013 is belangrijk in de aanloop naar de invoering van passend onderwijs per 1 augustus 2014. Uiterlijk op 1 november had de bestuurlijke inrichting van het samenwerkingsverband moeten zijn gerealiseerd door het inrichten van een rechtspersoon.

De stand van zaken is dat er op het moment van het publiceren van dit bericht van 89 swv’s bekend was dat ze formeel zijn opgericht, terwijl het er 150 moeten worden (76 in het primair onderwijs en 74 in het voortgezet onderwijs).

Op 4 november bekijkt het ministerie van OCW welke swv’s zijn opgericht en welke nog niet. De swv’s die nog niet zijn opgericht, krijgen van het ministerie een herstelbrief met het verzoek om aan te geven waarom de oprichting nog op zich laat wachten. Als blijkt dat een kleinigheid de oprichting in de weg staat (bijvoorbeeld een zieke notaris), dan zal OCW waarschijnlijk geen verdere actie ondernemen.

Als er sprake is van een andere reden, kan de Inspectie van het Onderwijs besluiten om een onderzoek in te stellen. Aan de hand van de uitkomsten van dat onderzoek zal worden bekeken welke passende maatregelen kunnen worden ingezet om het oprichten van het swv te bespoedigen. Dit kan het aanstellen van een bewindvoerder zijn.

Deze mogelijkheid vloeit voort uit artikel 163c van de Wet op het primair onderwijs (WPO) en artikel 103h van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO).

Gezien de dreigende taal die staatssecretaris Sander Dekker van OCW in het debat over de onderwijsbegroting heeft geuit aan het adres van trage samenwerkingsverbanden, moet er rekening mee worden gehouden dat er weinig coulance in acht wordt genomen.

Verzekerd?
VOS/ABB’s verzekeringspartner Aon heeft speciaal voor samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs een aanbod ontwikkeld.

De praktijk wijst uit dat sommige nieuw opgerichte swv’s het besluit om zich te verzekeren voor zich uitschuiven. Hoewel ze nog geen concrete taken uitvoeren, is het aan te raden om in elk geval enkele basisvoorzieningen te treffen. Het op de lange baan schuiven van de verzekeringskwestie is sowieso buitengewoon onverstandig.

De taken van de swv’s brengen risico’s met zich mee, voornamelijk op het gebied van aansprakelijkheid. Deze risico’s zijn via Aon te verzekeren, zodat de financiële positie van de swv’s wordt beschermd.

Meer informatie staat in het verzekeringsprogramma voor samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs. Aon heeft ook een checklist voor aansprakelijkheidsrisico’s gemaakt.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl