Dekker over Telegraaf: cao-verhaal klopt niet!

De Telegraaf heeft een onjuist beeld geschetst over de cao voor bestuurders in het voortgezet onderwijs. Dat heeft staatssecretaris Sander Dekker van OCW aan de Tweede Kamer laten weten.

De staatssecretaris heeft de Kamer geïnformeerd naar aanleiding van een recent voorpagina-artikel van De Telegraaf. Ook de Volkskrant publiceerde over de bestuurders-cao. Voor Tweede Kamerlid Michel Rog (CDA) was de media-aandacht voor de bestuurders-cao reden voor vragen aan Dekker.

De antwoorden van Dekker liggen geheel in de lijn met de eerdere reactie van de VO-raad op het bericht in De Telegraaf. De staatssecretaris stelt dat in de krant een onjuiste voorstelling van zaken wordt gegeven over de cao voor bestuurders in het voortgezet onderwijs en dat de weergave in de Volkskrant strookt met de feiten.

De Telegraaf doet voorkomen alsof de nieuw afgesloten cao voor bestuurders in het voortgezet onderwijs zou leiden tot enorme salarisstijgingen. Sinds 2011 echter staan onderwijsbestuurders, net als ieder ander in het onderwijs, op de nullijn.

In zijn brief stelt de staatssecretaris onder andere dat de indeling in salarisklassen is neergelegd bij de sector en dat de beloningen van de onderwijsbestuurders de komende vier jaar worden gemonitord.

Verder maakt Dekker in de brief aan de Tweede Kamer duidelijk dat de (nieuwe) CAO bestuurders VO 2014 geldt voor statutair bestuurders en niet voor directeuren of schoolleiders. Voor die groep geldt de (algemene) CAO VO.

Brief van staatssecretaris Sander Dekker van OCW aan de Tweede Kamer

Antwoorden van Dekker op de vragen van Tweede Kamerlid Michel Rog

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

VO-raad spreekt cao-verhaal Telegraaf tegen

De berichtgeving onder de titel ‘Schooldirectie rekent zich rijk’ in de Telegraaf is pertinent onjuist. Dat meldt de VO-raad.

‘Het artikel geeft een compleet verkeerd beeld van de werkelijkheid: er is en was geen sprake van een salarisverhoging van schooldirecteuren in de orde van 15% tot 20%’, zo meldt de VO-raad op zijn website.

De cao waar in het betreffende artikel over wordt gesproken, heeft volgens de sectororganisatie betrekking op bezoldiging van bestuurders en niet op die van schooldirecties. Die vallen – evenals docenten – onder de CAO VO.

CAO bestuurders
Op 1 oktober 2011 kwam de eerste cao voor bestuurders tot stand. Op dat moment zijn ook de vijf salarisschalen voor bestuurders gemaakt. Deze CAO bestuurders 2011–2013 is tot stand gekomen voordat de Wet Normering Topinkomens (WNT) van kracht werd. Partijen hebben zich bij de beloning toen al laten leiden door het sectorale maximum, dat nog weer 30% lager ligt dan het maximum dat in de WNT is opgenomen.

‘Dat bestuurders in de afgelopen jaren zichzelf een loonsverhoging hebben gegeven van meer dan 15%, is pertinent onjuist’, zo benadrukt de VO-raad. Ook de cao die in december 2013 door de cao-partijen is afgesproken kent volgens de centrale werkgeversorganisatie geen enkele vorm van verhoging van het inkomen van bestuurders en dus ook geen loonsverhoging.

De investeringen die in het Nationaal Onderwijsakkoord en het Herfstakkoord vrijkomen voor de sector komen, in tegenstelling tot wat de Telegraaf bericht, geheel ten goede van het onderwijs.

(…) rekent zich rijk
Opmerkelijk detail: de creatieve koppenmakers van de Telegraaf grossieren in koppen met de constructie ‘rekent zich rijk’.  In één jaar tijd wordt in de Telegraaf gesteld dat ‘de minister’, ‘Ajax’, ‘Defensie’, ‘Trainer RODA’ en ‘V/d Bom’ zich rijk rekenen. Nu is daar dus ‘Schooldirectie’ aan toegevoegd.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl