Verlengd dienstverband beëindigen met aanzegging

In de nieuwe CAO VO wordt opgenomen dat verlengde dienstverbanden voor bepaalde tijd met inachtneming van de opzegtermijn moeten worden opgezegd door middel van een schriftelijke mededeling (aanzegging). Dat melden de sociale partners in een gezamenlijke verklaring.

De mededeling van de sociale partners houdt verband met het nieuwe ontslagrecht per 1 juli 2015 conform de Wet werk en zekerheid (WWZ). Een belangrijke verandering hierbij is dat het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (BBA), waarin het onderwijs werd uitgezonderd van het reguliere privaatrechtelijke ontslagrecht, is komen te vervallen.

Hiermee is het voortgezet onderwijs onder het ‘normale’ arbeidsrechtelijke regime komen te vallen, met dien verstande dat dit vooralsnog alleen geldt voor het bijzonder onderwijs en (nog) niet voor het openbaar onderwijs. Overigens valt ook het bijzonder primair onderwijs sindsdien onder het ‘normale’ arbeidsrechtelijke regime, maar dat staat natuurlijk los van wat er in de CAO VO komt te staan.

Aanzegging

Het opzeggen van een arbeidsovereenkomst door de werkgever geschiedde voor de inwerkingtreding van de WWZ middels een schriftelijke mededeling. Door de nieuwe wetgeving moet een ontslag – indien dit niet tot stand komt met instemming van de werknemer – preventief worden getoetst door het UWV of de kantonrechter, afhankelijk van de ontslaggrond.

In de CAO VO wordt echter opgenomen dat verlengde dienstverbanden voor bepaalde tijd, behoudens verlengde dienstverbanden in verband met vervanging, beëindigd moeten worden door opzegging. De sociale partners benadrukken dat hier gaat om de ‘oude’ vorm van opzeggen, dus door middel van een schriftelijke mededeling (aanzegging).

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Laat u niet verrassen na tijdelijk dienstverband!

De eventuele uitkeringskosten van tijdelijk personeel komen na beëindiging van het dienstverband alleen ten laste van het Participatiefonds (Pf) als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Het Pf meldt dat schoolbesturen in toenemende mate behoefte hebben aan tijdelijk personeel. Als het bestuur na beëindiging van het dienstverband de eventuele uitkeringskosten ten laste van het Pf wil brengen, moet worden voldaan aan de voorwaarden die zijn vastgesteld in het reglement van het Pf. Als daar niet aan wordt voldaan, komen de uitkeringskosten voor rekening van het schoolbestuur.

Wat zijn de voorwaarden?

  1. het bestuur neemt op of na 15 maart 2014 een werkzoekende in tijdelijke dienst.
  2. het tijdelijk dienstverband loopt tot uiterlijk 31 juli 2014.
  3. de werkzoekende heeft op de dag dat hij in dienst treedt een toegekend, lopend recht op een WW- of bovenwettelijke BBWO- of WOPO-uitkering en zijn laatste werkgever direct voorafgaand aan de WW-uitkering is een werkgever in de zin van de Wet op het primair onderwijs (WPO) of de Wet op de expertisecentra (WEC) is geweest.
  4. het uitkeringsrecht van de werkzoekende loopt tot ten minste 1 augustus 2014.

Om vast te stellen of iemand die het schoolbestuur in dienst wilt nemen voldoet aan de bovengenoemde voorwaarden, kan vanaf 15 maart 2014 een verklaring worden aangevraagd bij het Pf.

Lees meer…

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl