SGP vertrouwt dorpse overblijfouder op blauwe ogen

De SGP vindt dat overblijfouders van kleine basisscholen op het platteland geen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hoeven te hebben. Dit staat in een reddingsplan voor kleine scholen van de staatkundig gereformeerden.

SGP-Tweede Kamerlid Roelof Bisschop noemt het ‘merkwaardig’ dat overblijfmedewerkers van kleine dorpsscholen een VOG moeten hebben. Volgens hem kent iedereen in een dorp elkaar goed en zijn het vrijwel altijd ouders die doorgaans op hun eigen kinderen en hun vriendjes passen.

VOG verplicht in onderwijs

De VOG is in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs verplicht voor onder leraren, (adjunct-)directieleden, (con-)rectoren en onderwijsondersteunende functionarissen, externe leraren (bijvoorbeeld gedetacheerd of werkzaam via een uitzendbureau), externe (adjunct-)directieleden, LIO-stagiaires (leerovereenkomst of leerarbeidsovereenkomst), conciërges en schoonmaakpersoneel (eventueel extern ingehuurd) en dus ook voor overblijfmedewerkers.

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van iemand in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie. In het onderwijs is een VOG verplicht vanwege de kwetsbare positie van kinderen. Het betreft hier onder andere het risico van (seksueel) misbruik.

Continurooster en vijf-gelijke-dagenmodel in trek

Steeds meer basisscholen kiezen voor het continurooster of het vijf-gelijke-dagenmodel. Dit gaat ten koste van de traditionele schooldag met middagpauze, meldt DUO Onderwijsonderzoek.

Vijf jaar geleden hanteerde ruim driekwart (77 procent) van de basisscholen de traditionele schooldag met middagpauze waarin de leerlingen naar huis kunnen. Vorig schooljaar was dat aandeel afgenomen tot ruim de helft (56 procent). Het continurooster (22 procent) en het vijf-gelijke-dagenmodel (16 procent) winnen terrein.

Het continurooster gaat ervan uit dat alle kinderen tussen de middag op school blijven. De school is ’s middags eerder uit. De woensdagmiddag is net als bij de traditionele indeling van schoolweek vrij. Op scholen die voor het vijf-gelijke-dagenmodel kiezen, hebben alle dagen dezelfde tijden. De vrije woensdagmiddag bestaat dan niet meer.

Volgens DUO Onderwijsonderzoek stapt 15 procent van de basisscholen die nu nog volgens het traditionele schooltijdenmodel werken, volgend schooljaar waarschijnlijk of zeker over op een nieuw schooltijdenmodel. Daarbij zijn het continurooster en het vijf-gelijke-dagenmodel wederom favoriet.

Download rapportage Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs

‘Vrijwilligersvergoeding staat los van minimumloon’

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW voelt er niets voor de vrijwilligersvergoeding voor overblijfmedewerkers te verhogen. Dat benadrukte hij nog eens tijdens een commissievergadering over een initiatiefnota van CDA-Kamerlid Michel Rog over de tussenschoolse opvang.

Rog wil dat de vrijwilligersvergoeding voor overblijfmedewerkers omhoog gaat van 4,50 naar 5,30 euro per uur. ‘Gezien de stijging van het minimumloon, waarbij eerder werd uitgegaan van een bedrag van 80 procent van het toenmalige wettelijke minimum-uurloon, valt dit te billijken’, aldus Rog.

Dekker denkt er heel anders over, zo zei hij dinsdag in de Tweede Kamer. ‘Ik zeg nadrukkelijk dat het hier gaat om een onkostenvergoeding. De vrijwilligersregeling is niet een lagere vorm van salaris onder het wettelijk minimumloon’, aldus de staatssecretaris.

Volgens hem druist een koppeling van de vrijwilligersvergoeding aan de ontwikkeling van het minimumloon in tegen het idee van vrijwilligerswerk.

Vrijwilligersvergoeding overblijf niet omhoog

De maximale vrijwilligersvergoeding voor overblijfkrachten gaat niet omhoog. Het CDA wilde een hogere vergoeding, maar staatssecretaris Sander Dekker gaat daar niet op in.

Het CDA stelde afgelopen najaar in de Initiatiefnota tussenschoolse opvang van het CDA voor de vrijwilligersvergoeding met 18 procent te verhogen van 4,50 naar 5,30 euro per uur. Dat is gelijk aan de stijging van het minimumloon in de afgelopen acht jaar.

De christendemocraten signaleren dat veel scholen hun vrijwilligers graag een hogere uurvergoeding willen toekennen, maar dat ze dat niet kunnen doen vanwege naheffingen van de Belastingdienst. ‘Hier moet de overheid de vrijwilligers en scholen in tegemoet komen’, schreef CDA-onderwijswoordvoerder Michel Rog.

Dekker geeft in een brief aan de Tweede Kamer aan het CDA niet tegemoet te willen komen. De staatssecretaris noemt het uurtarief van 4,50 euro ‘ruimhartig’.  Het kabinet ziet volgens hem ‘geen aanleiding om de vrijwilligersregeling op dit punt aan te passen’.

CDA wil dat ouders werkdruk leraren verlagen

Als ouders de tussenschoolse opvang organiseren, kunnen leraren tussen de middag even bijkomen. Op die manier kan volgens CDA-Kamerlid Michel Rog de werkdruk van leraren in het basisonderwijs worden verlaagd, zo stelt hij in een interview met De Monitor van KRO-NCRV.

De oud-vakbondsman – Rog was voordat hij in 2012 in de Tweede Kamer kwam voorzitter van CNV Onderwijs – gaat in het interview ook in op de administratieve last die op basisschoolleraren drukt. Hij vindt dat de verantwoording is doorgeschoten. De oorzaak daarvan ligt volgens hem bij de politiek en bij de schoolbesturen.

Bij continurooster is betalen voor overblijf vrijwillig!

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW herhaalt nog maar een keer dat scholen ouders niet kunnen dwingen tot het betalen van een bijdrage voor de overblijf als er sprake is van een continurooster.

SP-Kamerlid Tjitske Siderius had hier vragen over gesteld naar aanleiding van een bericht in het Algemeen Dagblad, waarin stond dat scholen van ouders overblijfgeld eisen.

Dekker wijst er in zijn antwoorden op dat in de Wet op het primair onderwijs (WPO) en de Wet medezeggenschap op (WMS) is geregeld dat de toegankelijkheid tot het onderwijs niet afhankelijk mag zijn van een geldelijke bijdrage van de ouders. Ook moeten ouders in de medezeggenschapsraad (MR) instemmen met de hoogte en de bestemming van de (vrijwillige) ouderbijdrage. Informatie over de ouderbijdrage en het vrijwillige karakter ervan moet in de schoolgids worden opgenomen.

‘Als een school de wettelijke regels niet naleeft, zal de Inspectie van het Onderwijs de school hierop aanspreken’, aldus Dekker. Hij wijst erop dat de inspectie in 2014 onderzoek heeft gedaan naar de naleving. ‘In nagenoeg alle schoolgidsen (94 procent) blijken ouders expliciet te worden geïnformeerd over de ouderbijdrage en het vrijwillige karakter ervan.’

Geen continurooster
Als er geen sprake is van een continurooster en ouders kiezen ervoor om hun kind te laten overblijven, dan kan de school overigens wel overblijfgeld eisen. Het is dan immers een vrije keuze van de ouders om al of niet gebruik te maken van een betaalde dienst die de school aanbiedt.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Ouderbijdrage voor verplichte overblijf is vrijwillig!

Scholen met een continurooster kunnen ouders niet verplichten tot een bijdrage voor de (verplichte) overblijf. Dat benadrukt de Helpdesk van VOS/ABB naar aanleiding van een bericht in het Algemeen Dagblad.

Volgens het AD eisen steeds meer scholen met een continurooster dat ouders bijdragen in de kosten voor de (verplichte) overblijf. De wet bepaalt echter dat de ouderbijdrage vrijwillig is.

Scholen moeten hier duidelijk over communiceren met de ouders, benadrukt de Helpdesk. Het mag niet zo zijn dat het vrijwillige karakter van de bijdrage voor de verplichte overblijf wordt verzwegen, in de hoop dat er dan wel wordt betaald. Het AD citeert een directeur die ouders hier niet open en transparant over informeert. Dat is dus niet zoals het hoort.

Anders ligt het overigens met de ouderbijdrage als de overblijf niet verplicht is. Dan kan er wel geld van de ouders worden geëist, omdat zij er immers voor kíezen om hun kind op school te laten lunchen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

CDA wil hogere vrijwilligersvergoeding overblijfouders

De vrijwilligersvergoeding moet met 18 procent omhoog naar 5,30 euro per uur, staat in de Initiatiefnota tussenschoolse opvang van het CDA. Dat is gelijk aan de stijging van het minimumloon in de afgelopen acht jaar.

De christendemocraten signaleren dat veel scholen hun vrijwilligers graag een hogere uurvergoeding willen toekennen, maar dat ze dat niet kunnen doen vanwege naheffingen van de Belastingdienst. ‘Hier moet de overheid de vrijwilligers en scholen in tegemoet komen’, schrijft CDA-onderwijswoordvoerder Michel Rog.

Hij wijst erop dat overblijfvrijwilligers ervoor zorgen dat leraren een echte middagpauze hebben. ‘Minder vrijwilligers in de tussenschoolse opvang zou onherroepelijk betekenen dat overblijven duurder wordt en dat daardoor minder ouders hier gebruik van maken en minder ouders actief zijn op school’, aldus Rog.

Overblijfboete weg en gratis VOG
Het CDA vindt ook dat de zogenoemde overblijfboete van tafel moet. Het gaat hier om de ‘besparingswaarde’ die de Belastingdienst benoemt als kinderen van overblijfouders op school mee-eten. ‘Dat de kinderen met de overblijfouder mee mogen komen is geen verkapte vergoeding, maar stelt de ouder in staat om op school te kunnen helpen’, benadrukt Rog.

Ook wil het CDA dat het voor overblijfouders mogelijk wordt om gratis bij hun gemeente een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) aan te vragen. Tot nu toe kan dat niet, omdat scholen geen vrijwilligersorganisaties zijn, waarvoor de mogelijkheid geldt gratis een VOG aan te vragen.

Alle sectoren
De Helpdesk van VOS/ABB krijgt geregeld vragen van basisscholen over het maximum van de vrijwilligersvergoeding. Veel scholen willen meer dan het maximum betalen, maar doen dat niet in verband met de naheffing waar de Belastingdienst anders mee komt.

De initiatiefnota van het CDA om de vrijwilligersvergoeding te verhogen is sympathiek, met dien verstande dat scholen zelf kunnen bepalen of zij het maximum willen betalen. Ook wil VOS/ABB eraan toevoegen dat het onderwijs niet een speciale sector is waar de hogere vergoeding specifiek voor zou moeten gelden. Deze zou voor alle sectoren moeten gelden die gebruikmaken van vrijwilligers die een vergoeding krijgen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Kind niet afrekenen op wanbetaling ouders

De Helpdesk van VOS/ABB reageert op berichten in de media over een directrice van een openbare basisschool die een leerling in een aparte ruimte liet overblijven, omdat zijn ouders de rekening voor de tussenschoolse opvang nog niet zouden hebben betaald. Adviseur José van Snek benadrukt dat dit te ver gaat. De ouders van de leerling hebben overigens in de media laten weten dat zij de rekening wel degelijk op tijd hebben betaald.

‘Afgezien van de vraag of in dit geval de rekening op tijd was betaald, heeft de school indien dit niet het geval is, een vordering ten opzichte van de ouders en niet ten opzichte van de leerling. Het kind wordt hier de dupe van een situatie die tussen de ouders en de school speelt’, aldus Van Snek.

De maatregel om een leerling apart te zetten als ouders nog een rekening moeten betalen, valt volgens haar niet onder de pedagogische autonomie van de school. ‘Deze actie is dan ook niet te verantwoorden en bovendien geenszins proportioneel. Het middel is veel zwaarder dan het beoogde doel.’

Van Snek benadrukt ook dat een dergelijke maatregel niet past binnen de kernwaarde van het openbaar onderwijs om waarden en normen bij te brengen. ‘De leerling wordt immers min of meer gestraft voor een vermeende tekortkoming die niet aan hem is toe te rekenen.’

Scholen moeten verder zelf opleiding overblijf betalen

PvdA-Kamerlid Metin Çelik wilde van de minister weten hoe het kan dat de subsidieregeling voor de scholing van overblijfkrachten in het nieuwe jaar stopt, terwijl de overheid eist dat minstens de helft van hen een opleiding heeft gevolgd op het gebied van overblijven.

De minister antwoordt dat de subsidieregeling voor de scholing van overblijfmedewerkers als tijdelijk was bedoeld. ‘OCW heeft als extra steun in de rug vanaf 2007 tijdelijk financieel gestimuleerd dat grote aantallen overblijfkrachten (bij)scholing kregen. Die regeling is vorig jaar verlengd en is dit jaar voor het laatst nog één keer verlengd.’

‘Als ik, boven wat er al in de lumpsum zit, meer geld structureel aan de scholen zou willen geven voor het vergoeden van scholing van overblijfkrachten, dan had ik het destijds aan de lumpsum toegevoegd. Een tijdelijke subsidieregeling had dan niet voor de hand gelegen’, aldus de minister. Zij benadrukt dat scholen nu verder zelf aan zet zijn.

Klik hier voor de antwoorden van de minister.

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) heeft een scholingsaanbod voor overblijfmedewerkers. Vooruitlopend op de beëindiging van de tijdelijke subsidieregeling heeft de VOO het scholingsaanbod aangepast: tso compact cursus.

Kinderopvang nu al in problemen

Dit blijkt uit een persbericht van het Waarborgfonds Kinderopvang, dat waarschuwt voor sluiting van kinderopvangvoorzieningen omdat de veelal beperkte financiële buffers van de organisaties snel opdrogen. De onzekere marktomstandigheden maken bovendien dat banken extra terughoudend zijn. ‘De nekslag dreigt’, aldus het fonds.

De afgelopen jaren steeg de vraag naar kinderopvang juist sterk, ook als gevolg van overheidsmaatregelen en subsidies. Om aan die toegenomen vraag te kunnen voldoen hebben veel organisaties de afgelopen jaren fors uitgebreid. De bezettingsgraden groeien in 2011 echter minder dan verwacht. Op diverse plekken in het land is nu al sprake van ‘vraaguitval’, soms tot 8 procent, aldus het Waarborgfonds. Dat komt doordat bestaande klanten anticiperen op de aangekondigde overheidsbezuinigingen en duidelijk minder uren afnemen. Ouders in spe melden zich aan onder voorbehoud van het effect van nieuwe bezuinigingen in 2012.
De exploitatie van kinderopvang zal bovendien in 2012 door diverse oorzaken verder onder druk komen te staan: kinderopvangondernemers zullen door stijging van personele lasten en inflatiecorrectie gemiddeld 3,7% hogere kosten hebben, die ze in de uurprijs zullen moeten doorberekenen. Tegelijkertijd heeft de overheid de maximale uurvergoeding voor 2012 gefixeerd en zal vanaf volgend jaar het aantal door ouders te declareren uren maximeren, wat met name gevolgen heeft voor ouders die buitenschoolse opvang afnemen.

Het Waarborgfonds Kinderopvang gaat er van uit dat veel kinderopvangorganisaties onvoldoende financieel gezond zijn om deze ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden en rekent op een duidelijke toename van het aantal faillissementen. Daardoor dreigt voor de toekomst waardevolle capaciteit aan kinderopvang verloren te gaan.

Het Waarborgfonds is een instelling die borgstellingen en garanties verleent aan kinderopvangorganisaties. Meer informatie 

Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers verlengd

De subsidieregeling is bedoeld voor het bevorderen van de deskundigheid van overblijfmedewerkers en het verbeteren van de kwaliteit van het overblijven.

Het schooljaar 2011-2012 is het laatste jaar waarin de subsidieregeling nog bestaat.  Schoolbesturen kunnen vanaf 1 juni bij DUO een aanvraag indienen. Het formulier daarvoor staat vanaf volgende week online.

Klik hier voor een uitgebreider bericht op de website van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO).