GroenLinks wint Europese Scholierenverkiezingen

De Europese Scholierenverkiezingen zijn gewonnen door GroenLinks. Dat meldt ProDemos, dat de Scholierenverkiezingen heeft georganiseerd.

GroenLinks kreeg 19,5 procent van de stemmen, gevolgd door de VVD met bijna 16 procent en D66 met 13 procent. Forum voor Democratie kreeg 7,9 procent van de stemmen en de PVV 7,6 procent.

In totaal stemden 6207 jongeren in het voortgezet onderwijs en het mbo, verspreid door heel Nederland. Dat zijn ongeveer evenveel leerlingen als bij de Europese Parlementsverkiezingen in 2014, toen 6299 scholieren stemden.

Lees meer…

Scholierenverkiezingen Europees Parlement

De inschrijving voor de Europese Scholierenverkiezingen is geopend. Aanmelden kan tot en met 21 mei.

De Scholierenverkiezingen zijn van 16 tot 22 mei. Leerlingen kunnen hun stem uitbrengen tot woensdag 22 mei 16.00 uur. Later die dag maakt ProDemos de landelijke uitslag bekend. De echte verkiezingen voor het Europees parlement zijn op woensdag 23 mei.

Klassen die aan de Scholierenverkiezingen willen meedoen, kunnen zich inschrijven via de website van ProDemos. Deelname is gratis.

AOb-leden stemmen massaal op linkse partijen

Ruim zes op de tien leden van de Algemene Onderwijsbond (AOb) die al weten wat ze gaan stemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart, kiezen links. Dat blijkt uit een peiling van de Algemene Onderwijsbond (AOb).

Uit de peiling blijkt dat GroenLinks met 33 procent veruit de grootste favoriet is. Deze partij kan rekenen op 10 procent meer AOb-stemmers dan bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017.

Op de tweede plaats staat de PvdA met 17 procent. De sociaaldemocraten winnen 3 procent ten opzichte van 2017. Op de derde plaats staat D66 met 13 procent. De partij die zich altijd afficheert als de onderwijspartij, verliest in de peiling meer dan de helft van AOb-stemmers. De SP kan rekenen op 12 procent (was 10 procent).

Rechtse partijen doen het ronduit slecht onder AOb-leden. De VVD kan rekenen op 4 procent, Forum voor Democratie op 3 procent, de PVV op 1 procent en de SGP op 0 procent.

Lees meer…

Gratis lesbrieven over gemeenteraadsverkiezingen

De Respect Education Foundation stelt online gratis lesbrieven beschikbaar over de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart.

Er zijn lesbrieven op drie niveaus:

 

Openbare scholen hebben aandacht voor verkiezingen

De VO-raad laat in een artikel op internet zien hoe twee openbare scholen aandacht besteden aan de verkiezingen op 15 maart.

Op het openbare Stellingwerf College in Oosterwolde gingen 20 vmbo’ers in debat met regionale politici, onder wie aspirant-Kamerleden. Van te voren hadden de leerlingen een debattraining gevolgd.

Docente maatschappijleer Anja Ubbens: ‘Leerlingen doen vaardigheden op als kritisch denken, opkomen voor jezelf, je mening geven etc. En ze leren daarnaast respect te hebben voor elkaar.’

Videochat over verkiezingen

Ook het openbare Zuyderzee Lyceum in Emmeloord heeft aandacht besteed aan de Tweede Kamerverkiezingen. Vwo-leerlingen nodigden via Twitter Alexander Pechtold (D66) en Geert Wilders (PVV) uit voor een videochat. Pechtold ging op de uitnodiging in, Wilders reageerde niet.

Docent maatschappijleer Erik Rübsamen zag het zelfvertrouwen van de leerlingen enorm groeien. ‘De leerlingen waren goed voorbereid, ze waren vooraf getraind in het stellen van vragen en welke beleefdheidsregels te hanteren tijdens het gesprek.’

Lees het hele artikel op de website van de VO-raad.

Scholierenverkiezingen: ruim kwart miljoen stemmers

Meer dan een kwart miljoen leerlingen in het voortgezet onderwijs en ruim 13.000 basisschoolleerlingen doen mee aan respectievelijk de Scholierenverkiezingen en Kinderverkiezingen. Dat meldt ProDemos die deze verkiezingen organiseert.

De Scholieren- en Kinderverkiezingen laten voorafgaand aan de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart zien hoe de Tweede Kamer eruit zou zien als kinderen het voor het zeggen zouden hebben.

De uitslag van de verkiezingen voor leerlingen wordt op dinsdag 14 maart tussen 17 en 18 uur bekendgemaakt bij ProDemos in Den Haag. Daarbij zijn onder anderen leerlingen aanwezig van het openbare Stedelijk Gymnasium Leiden en de christelijke basisschool De Waterlelie in Den Haag.

Namens de politieke partijen wordt de bekendmaking van de uitslag bijgewoond door onder anderen Sander Dekker (VVD), Khadija Arib (PvdA), Renske Leijten (SP), Julius Terpstra (CDA), Jan Paternotte en Paul van Meenen (D66), Gerard Mostert (ChristenUnie), Kathalijne Buitenweg (GroenLinks), Willem Pos (SGP), Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) en Gerrit-Jan van Otterloo (50PLUS).

Van de PVV van Geert Wilders is vooralsnog geen reactie gekomen op de uitnodiging om aanwezig te zijn bij de bekendmaking van de verkiezingsuitslag.

De presentatie is in handen van Siham Raijoul van het NOS Jeugdjournaal.

Kinder- en Scholierenverkiezingen komen eraan

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart organiseert ProDemos de Kinderverkiezingen en de Scholierenverkiezingen.

Voordat de volwassenen mogen stemmen, mogen leerlingen van groep 7/8, het voortgezet onderwijs en het mbo eerst hun stem laten horen.

Deze schaduwverkiezingen van 8 tot en met 14 maart geven een indruk van hoe de Nederlandse politiek eruit zou zien als jongeren het voor het zeggen hadden.

Deelnemen kan gratis via www.scholierenverkiezingen.nl.

Wat wil de politiek met het onderwijs?

Hieronder staat puntsgewijs aangegeven wat verschillende politieke partijen in hun programma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen over het onderwijs te melden hebben. Het zijn slechts samenvattinkjes. Voor het hele verhaal klikt u door naar de respectievelijke verkiezingsprogramma’s.

Let op: niet alle 28 partijen die op 15 maart aan de Tweede Kamerverkiezingen meedoen, worden genoemd. De kleinste splinterpartijen zijn overgeslagen. Onderstaande volgorde is willekeurig. Er mag geen politieke voorkeur van VOS/ABB uit worden afgeleid!

PvdA

De Partij van de Arbeid vindt dat we uiterlijk over tien jaar de best opgeleide beroepsbevolking ter wereld moeten hebben ‘om de Nederlandse economie mondiaal concurrerend te laten blijven’. Daarom wil de PvdA ‘miljarden’ in onderwijs investeren.

In het verkiezingsprogramma Een verbonden samenleving staat ook dat onder anderen ouders, leerlingen en docenten meer invloed moeten krijgen op het beleid van de scholen. Het onderwijs moet in het teken staan van toegankelijkheid en gelijke kansen.

De partij van lijsttrekker Lodewijk Asscher wil verder onder andere voorlichting over seksuele diversiteit overal in het onderwijs verplicht stellen.

SP

In het SP-programma Pak de macht (dat eerst Nu wij heette) staat onder andere dat de klassen kleiner moeten worden. Ook moet wat de SP betreft meer zeggenschap komen voor personeel en ouders. ‘De medezeggenschapsraad krijgt overal in het onderwijs instemmingsrecht op de begroting’, aldus de SP.

De partij van lijsttrekker Emile Roemer wil verder meer mogelijkheden om te ‘stapelen’, bijvoorbeeld om via vmbo naar havo te gaan. Daardoor zouden leerlingen met een achterstand meer kansen krijgen. Een ander punt uit het SP-programma is dat ‘salarissen van onderwijspersoneel landelijk worden uitbetaald door middel van een landelijke cao’.

In het programma staat tevens dat onbevoegde leraren binnen twee jaar hun bevoegdheid moeten halen. Op havo en vwo moeten zoveel mogelijk docenten universitair geschoold zijn. De SP denkt de werkdruk van leraren fors te kunnen reduceren ‘door het schrappen van administratieve rompslomp, waardoor er ook meer tijd is om les te geven’.

ChristenUnie

De ChristenUnie benadrukt in het programma verziezingsprogramma Hoopvol Realistisch pal te staan voor de vrijheid van onderwijs (artikel 23 van de Grondwet). ‘Nederland heeft dankzij de onderwijsvrijheid een wereldwijd uniek en sterk onderwijssysteem, met een grote diversiteit aan scholen. Ouders kunnen kiezen voor het onderwijs dat aansluit bij de opvoeding en levensovertuiging.’

Een ander punt uit het programma van de CU is dat antisemitisme en radicalisering al in het onderwijs moeten worden bestreden. Dat geldt ook voor drugsgebruik onder jongeren.

De partij van lijsttrekker Gert-Jan Segers schrijft ook dat er moet worden geïnvesteerd ‘in ruimte en ontwikkeling voor leraren en schoolleiders’. Daarbij legt de partij de nadruk op bijscholing, coaching en begeleiding, in het bijzonder voor startende leerkrachten.

CDA

De christendemocraten noemen in hun verkiezingsprogramma Keuzes voor een beter Nederland het woord ‘onderwijs’ in de eerste plaats in combinatie met ‘burgerschap’. Dat ontstaat volgens het CDA in het gezin en binnen de familie, maar ook in de scholen. Burgerschap wordt gevoed door een sterke verbinding met de Nederlandse kernwaarden, zoals gedefinieerd in onze Grondwet’, zo meldt de partij van Sybrand van Haersma Buma.

Het CDA benadrukt het belang van de vrijheid van onderwijs, zoals die is vastgelegd in artikel 23 van de Grondwet. Tevens wordt het belang van inspraak benadrukt. ‘Meer zeggenschap vergroot de betrokkenheid, maar zorgt ook voor betere checks and balances die vaak hard nodig zijn.’

Het programma van het CDA gaat ook in op kansen(on)gelijkheid. ‘Het is onacceptabel dat kinderen met een andere culturele achtergrond minder kansen hebben in het onderwijs.’

VVD

In het verkiezingsprogramma Zeker Nederland staat dat de VVD gaat voor ‘het allerbeste onderwijs’, omdat alle kinderen ‘een even goede start’ verdienen. De partij van Mark Rutte zegt ‘modern onderwijs’ te willen met ‘alleen nog de beste leraren voor de klas’.

Het onderwijs is volgens de VVD een middel om discriminatie tegen te gaan. in het teken staan van gelijkwaardigheid en het tegengaan van discriminatie. Het onderwijs moet ook ‘goed blijven aansluiten op de veranderende eisen die aan ons werk worden gesteld’. Daarnaast merkt de VVD op dat de school de plek is ‘waar je leert op je eigen benen te staan en je eigen keuzes te maken’.

De liberalen komen in hun programma met een lange reeks punten waarin zij stellen hoe het onderwijs zich moet ontwikkelen. Kern van hun verhaal is dat ‘de basis op orde’ moet zijn. Daartoe behoren volgens de VVD het reken- en taalonderwijs, maar ook digitale vaardigheden, ondernemen en samenwerken.

GroenLinks

In het verkiezingsprogramma Tijd voor verandering staat dat onderwijs ongelijkheid moet verkleinen. ‘GroenLinks wil kansrijk onderwijs met scholen waarin kinderen opgroeien tot zelfbewuste en nieuwsgierige volwassenen die vol zelfvertrouwen hun weg vinden in de moderne samenleving.’

De partij van Jesse Klaver meldt tevens dat onderwijs ‘inclusief’ moet zijn. Leerlingen moeten onderwijs in hun eigen ontwikkeltempo kunnen volgen. In scholen ontmoeten ze ‘leeftijdsgenoten met verschillende achtergronden’. Artikel 23 over de vrijheid van onderwijs moet worden herzien. Ouders kunnen zelf bijzonder onderwijs aanbieden ‘in de eigen tijd en door henzelf gefinancierd’.

GroenLinks zet ook in op onderwijs dat aansluit bij de 21e eeuw. ‘Laatbloeiers krijgen een tweede, derde, en als het nodig is, een vierde kans’, zo staat in het programma. Ook wordt in het verkiezingsprogramma gepleit voor brede brugklassen en een ‘moderne middenschool’.

D66

De partij van Alexander Pechtold ziet onderwijs als de ‘motor van groei en kansengelijkheid’. De partij zet in op ‘brede buurtscholen’ (kindcentra), waar overblijven en naschoolse activiteiten altijd mogelijk zijn. De voorschool zou voor elk kind vanaf twee jaar toegankelijk moeten zijn.

In het verkiezingsprogramma Kansen voor iedereen staat ook dat er moet worden geïnvesteerd in docenten. ‘D66 is voor een krachtige en trotse beroepsgroep van leraren en vindt dat zij aantoonbare invloed moeten hebben op zowel curriculumontwikkeling als landelijke examinering.’ De regeldruk in het onderwijs moet omlaag.

Wat betreft de vrijheid van onderwijs meldt D66 het politieke debat te willen aangaan om ‘op basis van het beginsel ‘scheiding van kerk en staat’ artikel 23 van de grondwet te vernieuwen’. Dan gaat het om onder meer om acceptatieplicht en het ‘openbare karakter van de scholen’.

PVV

Het enige wat de partij van Geert Wilders in zijn verkiezingsprogramma Nederland weer van ons! over het onderwijs meldt, is dat alle islamitische scholen dicht moeten.

VoorNederland

De partij van lijsttrekker Jan Roos meldt in het verkiezingsprogramma dat VNL ‘toponderwijs’ wil. De scholen mogen niet meer worden gebruikt als ‘een laboratorium van linkse maakbaarheidsidealen’.

‘Het is de hoogste tijd dat we docenten weer waarderen en laten doen waar ze goed in zijn: lesgeven en onze jongeren voorbereiden op de dag van morgen’, zo staat in het programma van VNL.

De klassen moeten kleiner, vooral ook op de basisscholen moet er aandacht zijn voor mediawijsheid en er moet worden gestopt met experimenten in het onderwijs, zo vindt de partij van Jan Roos.

SGP

De Staatkundig Gereformeerde Partij noemt in het het hoofdstuk over onderwijs van het verkiezingsprogramma Stem vóór het leven eerst de vrijheid van onderwijs (artikel 23 van de Grondwet). ‘Wat van levensbelang is, een leven overeenkomstig Bijbelse waarden en normen, verdient erkenning. Voldoende ruimte voor het christelijk onderwijs is daarom een fundamenteel uitgangspunt (…).’

Scholen op levensbeschouwelijke grondslag moeten volgens de SGP de ruimte hebben hun eigen toelatings- en benoemingsbeleid te voeren. De partij van Kees van der Staaij vindt ook dat de kerndoelen niet meer in het teken moeten staan van wat de SGP ziet als de verheerlijking van de multiculturele samenleving, maar recht moeten doen ‘aan de christelijke waarden die onze beschaving hebben gevormd’.

De partij van Kees van der Staaij vindt onder andere ook dat de scholen een prominente rol hebben als het gaat om het voorkomen van verslavingen, waarbij niet alleen aandacht moet zijn voor drank en drugs, maar ook voor bijvoorbeeld gamen en porno.

Artikel 1

De partij van Sylvana Simons schrijft dat ‘alle vormen van religieus onderwijs, scholen en gebedshuizen’ volgens gelijke criteria moeten worden beschermd. In het onderwijs mag geen plek zijn voor mensen ‘met discriminerende gedragingen’. Er moet juist meer plek zijn voor ‘vrouwen, LHBTQIA+’s en etnische minderheden’.

Verder wil Artikel 1 de ‘toets-tirannie’ in het onderwijs tegengaan ‘door het leerlingvolgsysteem realistischer en efficiënter toe te passen’.  Er komt wat Artikel 1 betreft ‘een wettelijke taak voor scholen om intercultureel kennis tussen leerlingen te bevorderen en organiseren, d.m.v. curriculum zoals migratiegeschiedenis in het onderwijs’.

Schoolbesturen moeten worden ‘gedemocratiseerd’ en onderworpen aan ‘diversiteitsquota’, schrijft Artikel 1.

DENK

De beweging van de opgestapte Turkse PvdA-Kamerleden Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk zetten in hun verkiezingsprogramma Denkend aan Nederland dat het onderwijs de kracht van de diversiteit moet benutten.

De partij zet in op kansengelijkheid. ‘Voor DENK is het van belang dat de toekomst voor iedereen dezelfde mogelijkheden biedt, ongeacht de afkomst, de grootte van de portemonnee of de opleiding van de ouders’.  DENK wil meer aandacht voor burgerschap. Het onderwijs moet ook meer aandacht hebben voor ‘ons gedeelde verleden’. De migratiegeschiedenis en het slavernijverleden moeten kerndoelen worden.

Wat de vrijheid van onderwijs (artikel 23 van de Grondwet) betreft merkt DENK op dat er een onafhankelijke commissie moet komen ‘die overheidsinstellingen toetst op het treiteren en tegenwerken van initiatiefnemers van onderwijsinstellingen’.

50PLUS

De ouderenpartij meldt onder andere dat in het primair onderwijs de klassen kleiner moeten worden en het aantal lesuren per docent omlaag moet. ‘De indirecte taken verminderen, waardoor er meer aandacht voor de leerling is’, zo staat in de 50PLUS-punten.

Verder moeten ‘de positie, de beloning en het gezag van onderwijzers en leraren worden versterkt’. Scholen moeten bovendien kunnen beschikken over voldoende ondersteunend personeel. Een ander punt dat 50PLUS noemt, is dat de ambachtsschool en de mavo in ere hersteld moeten worden.

De partij van Henk Krol ziet ‘voor- en nadelen van bijzonder onderwijs’ en wil hier een publiek debat over. De ouderenpartij zegt ‘geen voorstander’ te zijn van passend onderwijs.

Partij voor de Dieren

In het verkiezingsprogramma Plan B staat dat de partij van Marianne Thieme ‘goed, toegankelijk en duurzaam onderwijs voor iedereen’ wil als ‘fundament van een vrije, democratische samenleving’.

Voedsel-, natuur- en milieu-educatie horen volgens de PvdD thuis in de scholen. De partij pleit voor ‘100% biologische schoolkantines en overblijfmaaltijden’, het liefst zonder dierlijke producten.

Er staat in het programma van de partij van Marianne Thieme ook dat onderzocht moet worden of kinderopvang standaard onderdeel kan worden van het basisonderwijs, naar Scandinavisch model. Bovendien wil de PvdD dat alle scholen vanuit elke woonkern met het openbaar vervoer bereikbaar zijn.

Piratenpartij

De Piratenpartij meldt in het verkiezingsprogramma onder andere dat het onderwijs ‘de basis is van onze (informatie)samenleving’ en dat iedereen in Nederland recht heeft op onderwijs op het hoogste niveau.

Verder meldt deze partij dat onderwijs gericht moet zijn op ‘de democratische grondbeginselen van onze samenleving’, omdat kinderen zich moeten kunnen ontwikkelen ‘tot volwaardige burgers die kunnen meedenken over de fundamenten van onze samenleving’. Daartoe behoren mensenrechten en de rechtsstaat.

De Piratenpartij vermeldt ook dat ‘onderwijzers’ niet gedemotiveerd mogen raken ‘door meer bureaucratie zoals regels, procedures en vergaderingen’. In plaats daarvan moeten ze zich kunnen ‘richten op onderwijs’ om zo de groei en ontwikkeling van toekomstige generaties te stimuleren’.

Forum voor Democratie

De partij van lijsttrekker Thierry Baudet vindt onderwijs het belangrijkste voor de toekomst van ons land. ‘Een drastische verbetering van het (…) onderwijs is noodzakelijk. Hiervoor zijn geen ingewikkelde hervormingen nodig – eerder het omgekeerde: rust in de tent en veel ruimte aan scholen (…) om zelf te bepalen wat het beste is voor de leerling.’

Verder schrijft Forum voor Democratie in het verkiezingsprogramma dat er meer respect voor de leerkrachten moet komen, dat de klassen kleiner moeten worden en dat er met name in de hogere klassen meer ambitie nodig is.

Thierry Baudet wil artikel 23 van de Grondwet behouden op basis van ‘zeer strenge waarborgen op kwaliteit’.

Geen Peil

De partij van Jan Dijkgraaf heeft geen verkiezingsprogramma. ‘Er is geen partijprogramma, er zijn geen standpunten en er is geen verkiezingsfolder’, zo meldt Geen Peil.

 

D66 en PvdA wedijveren om stemmen uit onderwijs

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart belooft D66 4,5 miljard euro extra voor onderwijs. De PvdA belooft zelfs 5 miljard extra. 

D66 meldt dat de extra miljardeninvestering bedoeld is om ervoor te zorgen dat ‘ieder kind een even grote kans heeft op een mooie toekomst’. Het geld zou onder andere naar leraren moeten gaan en naar het verkleinen van de klassen.

Ook wil de partij dat er meer geld gaat naar voor- en vroegschoolse educatie, het wegwerken van taalachterstanden, brede brugklassen en een betere doorstroom van vmbo naar havo en mbo.

Lees meer…

5 miljard

Terwijl D66 meldt dat er in de volgende kabinetsperiode 4,5 miljard euro extra naar onderwijs zu moeten, laat de PvdA weten daar 5 miljard extra voor te willen uittrekken, meldt onder andere het Financieele Dagblad.

De sociaaldemocraten zetten in op verlaging van de werkdruk door voor leraren het aantal lesgebonden uren te verminderen. De PvdA wil ook hogere lonen. In het basisonderwijs zouden de lonen met 3,25 procent omhoog moeten, in het voortgezet onderwijs met 3,5 procent.

Lees meer…

LAKS zet weer geloofwaardigheid op het spel

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) doet in tegenstelling tot wat het aanvankelijk beweerde, helemaal niet mee aan de Tweede Kamerverkiezingen. Het is een hoax, zegt voorzitter Sven Annen.

Het LAKS zette in 2014 ook al eens zijn geloofwaardigheid op het spel door nepnieuws te verspreiden. De scholierenorganisatie pleitte voor zogenoemde genadezesjes. Ook dat bleek uiteindelijk onzin.

Waarom nepnieuws?

VOS/ABB vindt dat organisaties die een sterke visie hebben geen nepnieuws nodig hebben om hun boodschap te verspreiden. Maar er zijn ook mensen die het een geslaagde actie van het LAKS vinden.

Het LAKS zelf erkent dat het iedereen om de tuin heeft geleid. De scholierenorganisatie begrijpt dat mensen dit kwalijk vinden. ‘In alle eerlijkheid hebben wij de ophef die is ontstaan toch een beetje onderschat’, aldus het LAKS.

De kop boven dit bericht, dat het LAKS met deze tweede hoax zijn geloofwaardigheid op het spel zet, maakte op Twitter kritische reacties los:

 LAKS wil meedoen aan verkiezingen

Het LAKS (Landelijk Aktie Komitee Scholieren) wil meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen.

De scholierenorganisatie meldt dat het onderwijs meer en meer draait om slagingspercentages en geld en dat individuele talentontwikkeling daar zwaar onder lijdt.

‘De toekomst van scholieren en Nederland als kenniseconomie staat op het spel. De politiek luistert niet. Dit is voor het LAKS de reden om mee te doen aan de verkiezingen van 15 maart 2017’, zo staat op de website van het LAKS. Lijsttrekker is LAKS-voorzitter Sven Annen.

Het LAKS wil onder meer een verbod op particuliere examentrainingen, herinvoering van de basisbeurs en afschaffing van de rekentoets.

Lees meer…

Speerpunten voor verkiezingen 2017

VOS/ABB heeft voor de landelijke verkiezingen in 2017 zeven speerpunten geformuleerd. Ze staan in het teken van het cruciale belang van openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.

  1. Aanpak van kansenongelijkheid door uit te gaan van pluriformiteit.
  2. Aanpak van krimp over de denominatieve grenzen heen.
  3. Kinder- en mensenrechten als kapstok voor burgerschapsvorming.
  4. Herijking basiselementen om bekostiging toereikend te maken.
  5. Afschaffen religieus leerlingenvervoer, omdat dat segregerende werking heeft.
  6. Wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen op basis van daadwerkelijk richtingvrije planning.
  7. Wetsvoorstel samenwerkingsschool vereist versneld traject.

Lees meer…

Kinderen gaan voor dieren, jongeren voor Wilders

Basisschoolleerlingen is de Partij voor de Dieren (PvdD) het populairst, in het voortgezet onderwijs staat de Partij Voor de Vrijheid (PVV) op nummer 1. Dat blijkt uit de uitslag van de Kinder- en Scholierenverkiezingen, die zijn gehouden aan de vooravond van de Provinciale Statenverkiezingen.

De PvdD haalde bij de Kinderverkiezingen 26,2 procent van de stemmen, gevolgd door de Partij van de Arbeid (PvdA) met 15,5 procent en D66 met 12,2 procent.

Opmerkelijk is dat de PVV onder basisschoolleerlingen met 3,6 procent relatief weinig aanhang kent, terwijl de partij van Geert Wilders bij de Scholierenverkiezingen in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs met 19,9 procent de grootste is.

De PvdA kwam bij Scholierenverkiezingen met 15,7 procent als tweede uit de bus. D66 kwam op plaats 3 met 13,8 procent.

Uitslag Kinderverkiezingen

Uitslag Scholierenverkiezingen

Leraren keren PvdA de rug toe – D66 en SP groeien

Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 18 maart stevent de PvdA af op een halvering van de aanhang onder de AOb-leden. Dat blijkt uit een enquête onder ruim 5800 leden van deze bond. D66, SP en GroenLinks profiteren van het verlies. Ook de PVV-aanhang onder de AOb’ers groeit.

De PvdA-aanhang onder AOb-leden halveert. Met de 15 procent die overblijft, is de PvdA niet meer de grootste partij onder de leden van deze onderwijsbond.

D66 gaat van 20 naar 26 procent. Daarmee wordt D66, de partij die zich altijd profileert met onderwijsthema’s, onder AOb-leden groter dan de SP. Ook het aantal GroenLinks-stemmers onder de AOb’ers groeit.

De VVD is nooit populair geweest bij het onderwijspersoneel en ziet de geringe aanhang onder de AOb-leden nu halveren.

De populariteit van de PVV groeit onder de AOb-leden. Volgens de peiling gaat nu 3 procent op de partij van Geert Wilders stemmen. Dit betekent dat als alle AOb’ers op 18 maart zouden gaan stemmen, bijna 2600 leden van deze bond Geert Wilders zouden steunen.

Lees meer…

Leerlingen kiezen voor D66 en VVD

De Scholierenverkiezingen in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs onderwijs zijn gewonnen door D66. De Kinderverkiezingen in het basisonderwijs zijn gewonnen door de VVD. ProDemos organiseerde de Scholieren- en Kinderverkiezingen in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen.

In het voortgezet onderwijs kreeg D66 19 procent van de stemmen, op de voet gevolgd door de VVD met 18 procent. Lokale partijen eindigden op de derde plaats met 17,5 procent. De PvdA eindigde eindigde als vierde met 17 procent van de stemmen.

Bij de Kinderverkiezingen in het basisonderwijs kreeg de VVD met 20 procent de meeste stemmen. Lokale partijen kwamen op de tweede plaats met 16 procent, gevolgd door de PvdA (15 procent). D66 en CDA delen de vierde plaats met elk 14 procent van de stemmen.

CPB rekent niet meer door op onderwijs

Het Centraal Planbureau (CPB) doet voorafgaand aan Tweede Kamerverkiezingen geen uitspraken meer over mogelijke inhoudelijke effecten van politieke plannen op onder andere het onderwijs. Wel kijkt het CPB nog naar budgettaire gevolgen.

Het doorrekenen van verkiezingsprogramma’s is het CPB boven het hoofd gegroeid. ‘De omvang van de analyse van de verkiezingsprogramma’s is door de jaren heen gestaag gegroeid. Het gaat dan om het aantal deelnemende politieke partijen, het aantal onderwerpen en het aantal maatregelen en onderwerpen per partij. Daarnaast is de complexiteit van de afzonderlijke maatregelen toegenomen’, zo schrijft het CPB in het rapport Vernieuwing doorrekening verkiezingsprogramma’s.

Onderwijs is een van de onderwerpen waarover ‘het schier onmogelijk is (…) altijd voldoende kennis beschikbaar te hebben om een goed onderbouwde analyse van alle voorgestelde maatregelen te maken’. Andere beleidsterrein waarvoor dat volgens het CPB ook geldt zijn zorg, wonen, innovatie bereikbaarheid, energie, klimaat en natuur en landschap. Dit heeft het planbureau doen besluit om op deze terreinen niet meer de zogenoemde programma-effecten in kaart te brengen. Wel zal het CPB nog melden welke budgettaire gevolgen de diverse verkiezingsprogramma’s zullen hebben.