Handreiking voor vertrouwenspersonen

De Stichting School & Veiligheid heeft een nieuwe Handreiking voor vertrouwenspersonen in het onderwijs gemaakt. Dit handboek en naslagwerk vervangt de eerder gepubliceerde Toolkit.

Elke school heeft een of meer vertrouwenspersonen, die door de jaren heen steeds belangrijker zijn geworden. Zij zijn het aanspreekpunt bij ongewenst gedrag en moeten effectief en zorgvuldig handelen in vaak precaire situaties. Ouders, leerlingen en onderwijsmedewerkers kunnen met klachten en vertrouwelijke problemen bij hen terecht. Vertrouwenspersonen leveren een bijdrage aan een positief pedagogisch klimaat en vervullen een spilfunctie binnen het sociale veiligheidsbeleid.

De nieuwe handreiking helpt vertrouwenspersonen in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs bij het uitvoeren van hun functie in de schoolpraktijk met onder meer:

  •  informatie over relevante wetgeving zoals ‘Opvang, ondersteuning en begeleiding’; ‘Voorlichting en preventie’; ‘Beleidsadvisering’ en ‘Klachten en klachtroutes’;
  • praktische hulpmiddelen en tools, waaronder een voorbeeld klachtregistratieformulier, dat kan helpen elk gesprek objectief te registeren, en een Modelgedragscode voor schoolmedewerkers, om aan te geven welk gewenst en professioneel gedrag van medewerkers op school wordt verwacht.

De Handreiking voor vertrouwenspersonen in het onderwijs (po, vo en mbo) is voor 20 euro te bestellen.

Conferentie voor vertrouwenspersonen

Contact- en vertrouwenspersonen in het primair onderwijs kunnen op 2 april naar een conferentie over seksueel grensoverschrijdend gedrag van leerlingen: ‘Van poppenhoek tot smartphone’.

Het is de jaarlijkse conferentie van PPSI, het Project Preventie Seksuele Intimidatie. Centraal staat dit keer de vraag hoe seksueel grensoverschrijdend gedrag van leerlingen  -van kleutergroep tot groep acht-  te herkennen en te duiden is. Het is een onderwerp dat het afgelopen jaar een paar keer actueel is geweest door incidenten op basisscholen.

Ook de online belevingswereld van kinderen komt aan bod, de leuke maar ook de minder leuke kanten, en de mogelijkheden die u op school heeft om de veiligheid van leerlingen te vergroten. Het middagprogramma biedt workshops, waarin u met de praktijk aan de slag gaat. Het aanbod varieert van basics voor contact/vertrouwenspersonen tot het afhandelen van een crisissituatie rond seksueel misbruik.

De conferentie van 2 april is in Amersfoort in het Regardz Meeting Centre Eenhoorn, tegenover het station. Het programma is gericht op contact- en vertrouwenspersonen uit het primair onderwijs. Schoolleiders zijn ook van harte welkom. De kosten zijn 249 euro.

Meer informatie en inschrijven op www.ppsi.nl. E-mailen kan ook naar ppsi@aps.nl.

Vierdaagse training voor vertrouwenspersonen

Deze intensieve cursus heeft tot doel de vertrouwenspersonen een ‘stevige basis’ te geven voor het uitoefenen van de vertrouwensfunctie op school. Volgens PPSI doen de deelnemers in deze vier dagen voldoende kennis en vaardigheden op om klagers professioneel op te vangen en klachten zorgvuldig te behandelen.

Contact- of vertrouwenspersonen zijn op school het eerste aanspreekpunt bij klachten over ongewenste omgangsvormen (seksuele intimidatie, maar ook pesten, discriminatie, agressie en geweld). Het adequaat omgaan met meldingen en de opvang van klagers, vraagt begeleidingsvaardigheden en kennis van klachtroutes. Professionaliteit en zorgvuldigheid zijn hierbij sleutelbegrippen, omdat de mogelijkheid van escalatie altijd aanwezig is. 

In de vierdaagse training ‘Een stevige basis’ komen alle aspecten van het vertrouwenswerk komen aan bod: taken en bevoegdheden van de vertrouwenspersoon, het wettelijke kader, de begeleiding van de klager, gesprekstechnieken, het geven van voorlichting en vormgeven aan preventie. De training heeft een intensief karakter, waarbij informatieve onderdelen worden afgewisseld met het oefenen van vaardigheden en klachtbehandeling aan de hand van casuïstiek. Ook is er ruimte om ervaringen uit te wisselen met andere deelnemers.

Meer informatie

De brochure Een stevige basis (pdf) kunt u downloaden op www.ppsi.nl. De training vindt plaats op maandag 11 en dinsdag 12 januari 2010 (inclusief overnachting) en maandag 8 en dinsdag 9 februari 2010 (inclusief overnachting).
Plaats: Woudschoten, Zeist
Prijs: € 1425,- (inclusief overnachtingen, maaltijden en materiaal, exclusief terugkomdag).
Inschrijving: via www.ppsi.nl of neem contact op met PPSI: e-mail: ppsi@aps.nl
of tel: 030 – 28 56 762 (maandag t/m vrijdag 9.00-13.00).