SGP vertrouwt dorpse overblijfouder op blauwe ogen

De SGP vindt dat overblijfouders van kleine basisscholen op het platteland geen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hoeven te hebben. Dit staat in een reddingsplan voor kleine scholen van de staatkundig gereformeerden.

SGP-Tweede Kamerlid Roelof Bisschop noemt het ‘merkwaardig’ dat overblijfmedewerkers van kleine dorpsscholen een VOG moeten hebben. Volgens hem kent iedereen in een dorp elkaar goed en zijn het vrijwel altijd ouders die doorgaans op hun eigen kinderen en hun vriendjes passen.

VOG verplicht in onderwijs

De VOG is in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs verplicht voor onder leraren, (adjunct-)directieleden, (con-)rectoren en onderwijsondersteunende functionarissen, externe leraren (bijvoorbeeld gedetacheerd of werkzaam via een uitzendbureau), externe (adjunct-)directieleden, LIO-stagiaires (leerovereenkomst of leerarbeidsovereenkomst), conciërges en schoonmaakpersoneel (eventueel extern ingehuurd) en dus ook voor overblijfmedewerkers.

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van iemand in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie. In het onderwijs is een VOG verplicht vanwege de kwetsbare positie van kinderen. Het betreft hier onder andere het risico van (seksueel) misbruik.

Jongerencampagne voor juiste informatie over VOG

Met de jongerencampagne Wat de VOG?! wil het ministerie van Justitie en Veiligheid onjuiste beeldvorming over de Verklaring Omtrent het Gedrag bijsturen.

Onder andere stagebedrijven vragen jongeren steeds vaker om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Sommige leerlingen durven uit angst voor afwijzing geen VOG aan te vragen, bijvoorbeeld omdat ze een strafblad hebben. De campagne Wat de VOG?! moet deze angst wegnemen, want in de praktijk blijkt 99 procent een VOG te krijgen.

 

Ga naar de campagnewebsite

Aanbieder stageplaats bepaalt of VOG nodig is

Het is afhankelijk van de sector waarin leerlingen of studenten stage lopen of zij een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig hebben.

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB krijgen geregeld de vraag of leerlingen of studenten voor een stage een VOG nodig hebben. Het antwoord op die vraag hangt af van de organisatie waarbij de stage plaatsvindt.

Het uitgangspunt is dat de stageaanbieder bepaalt of een VOG nodig is. Daarbij geldt dat in het onderwijs altijd een VOG nodig is. Deze plicht geldt dus bijvoorbeeld voor leraren in opleiding die stage lopen op een school. Een VOG kan ook nodig zijn voor een maatschappelijke stage.

Het ministerie van OCW meldt dat het hebben van een strafblad of een aantekening bij bureau HALT niet automatisch betekent dat een VOG zal worden geweigerd.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

VOG voor overblijfkrachten wordt niet gratis

De vier moties die waren ingediend bij het overleg over de initiatiefnota over de tussenschoolse opvang, zijn alle verworpen. Dit betekent onder andere dat de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor overblijfmedewerkers niet gratis wordt.

De motie voor een gratis VOG voor overblijfmedewerkers was afkomstig van CDA-Tweede Kamerlid Martijn van Helvert. Het was een aanvulling op de initiatiefnota van zijn partijgenoot Michel Rog.

Vrijwilligers van de tussenschoolse opvang moeten een VOG hebben, omdat ze werken met minderjarigen. Scholen betalen de VOG. Dat blijft dus zo, nu de motie is verworpen.

Vrijwilligersvergoeding

Twee andere moties gingen over de hoogte van de vrijwilligersvergoeding. SP-Kamerlid Tjitske Siderius wilde een jaarlijkse indexering en Van Helvert van het CDA drong aan op een verhoging van het maximale uurtarief voor vrijwilligerswerk van 4,50 naar 5,30 euro. Ook deze moties zijn verworpen.

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW liet onlangs al weten dat hij niets voelde voor een verhoging van de vrijwilligersvergoeding voor overblijfkrachten.

Vergoeding voor ouders

Ook een motie van de SP’er Siderius en PvdA-Kamerlid Keklic Yücel om te onderzoeken of ouders een vergoeding kunnen krijgen voor de kosten van de tussenschoolse opvang, heeft het niet gehaald.

Kamervragen over forse prijsverhoging VOG

CDA, SP en ChristenUnie hebben Kamervragen ingediend over de forse prijsverhoging van de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) per 1 maart. Het tarief gaat met 38 procent omhoog van 30,05 euro naar 41,35 euro. Wat dit voor het onderwijs betekent, is niet berekend, maar organisaties die met vrijwilligers werken, luiden de noodklok.

Onderwijspersoneel en overblijfkrachten hebben een VOG nodig om aan het werk te kunnen, net als vrijwilligers van welzijnsorganisaties die met kinderen, kwetsbare mensen en/of vertrouwelijke gegevens werken. Bij een VOG-aanvraag wordt onderzocht of mensen ooit veroordeeld zijn geweest voor bijvoorbeeld een zedendelict. De Inspectie van het Onderwijs ziet erop toe dat onderwijspersoneel over een geldende VOG beschikt.

De Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) stuurde maandag een brandbrief met het verzoek vrijwilligers uit te zonderen van de prijsverhoging, omdat het de organisaties zoveel geld gaat kosten. De NOV geeft een paar voorbeelden. Voor Humanitas betekent het een extra kostenpost van minimaal 22.000 euro, en voor zorgorganisatie Cordaan zullen de VOG-kosten voor de vrijwilligers oplopen met  23.250 euro. Er is weliswaar een regeling voor een gratis VOG, maar die geldt alleen voor vrijwilligers die met kinderen of verstandelijk gehandicapten werken. De prijsverhoging is deels nodig om deze regeling te bekostigen. Ook de kosten van een digitale aanvraag van een VOG gaan per 1 maart omhoog: van 24,55 euro naar 33,85 euro.

Effect
De Tweede Kamerleden Bruins Slot en Van Toorenburg van het CDA, Leijten van de SP en Dik-Faber van de ChristenUnie hebben hun vragen opgesteld na een uitzending van Reporter Radio op 21 februari. Zij herinneren staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Veiligheid en Justitie eraan dat in juli 2013 nog is gemeld dat het verdisconteren van de gratis VOG hooguit zou leiden tot een ‘geringe tariefverhoging’. ‘Hoe rijmt u dit met een tariefverhoging van 38 procent in een jaar tijd?’, vragen ze. Ze wijzen erop dat het werken met een VOG aantoonbaar een preventieve werking voor de veiligheid heeft, en dat vrijwilligersorganisaties nu misschien afzien van het aanvragen van de VOG’s, of straks veel minder te besteden hebben door de hoge kosten ervan.  ‘Bent u bereid alsnog de tariefverhoging te toetsen op het effect voor vrijwilligers en hun organisaties?’ vragen ze.

Lees hier de Kamervragen over de tariefverhoging van de Verklaring Omtrent Gedrag.

 

 

Verklaring Omtrent Gedrag wordt verscherpt

De regels voor het verstrekken van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) worden verscherpt. Het wordt onder meer mogelijk gemaakt een VOG te weigeren op grond van politiegegevens. Nu is een weigering alleen mogelijk als iemand veroordeeld is.

De VOG is verplicht voor mensen die in het onderwijs met kinderen of jongeren werken. Een leerkracht die geen VOG heeft, mag niet lesgeven. In schooljaar 2014/2015 is aangekondigd dat de Inspectie hier voortaan streng op controleert. Dit na een incident in 2013, toen bekend werd dat een veroordeelde pedoseksueel korte tijd op een school had kunnen werken, omdat hij al aan de slag mocht terwijl de VOG nog niet binnen was. Die werd een maand later geweigerd, waardoor zijn verzwegen verleden uitkwam en hij op staande voet werd ontslagen. In 2014 kwam toen de roep om strengere eisen aan de VOG.

Als er politiegegevens betrokken mogen worden bij het beoordelen van een VOG-aanvraag, kan de verklaring ook al worden geweigerd als iemand verdacht is van een (zeden)delict, maar nog niet veroordeeld. Staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie wil dit nu regelen. Ook kunnen bepaalde sectoren hun personeel straks periodiek of continu screenen. Aan deze uitbreidingen worden wel strikte voorwaarden verbonden.

Meer voorlichting
Dijkhoff wil ook meer voorlichting gaan geven over de VOG aan jongeren, omdat er signalen zijn dat jongeren geen VOG aanvragen uit angst voor weigering. Die angst is niet terecht, want in 2015 is maar 0,3 procent van de ruim 185.000 aangevraagde VOG’s voor jongeren geweigerd. Dijkhoff wil voorkomen  dat de VOG een onnodige belemmering wordt voor jongeren bij de start van hun loopbaan en misverstanden uit de weg ruimen.

In het totaal zijn er bij de screeningsautoriteit Justis in 2015 ruim 800.000 VOG’s aangevraagd. Hiervan werden er ruim 57.000 gratis aangevraagd door vrijwilligers die met kinderen en verstandelijk beperkten werken.

Meer informatie over de VOG en de voorwaarden.

‘Toezicht op VOG-plicht voor overblijfkrachten faalt’

De Inspectie van het Onderwijs weet niet of alle vrijwillige overblijfkrachten een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben. Dat meldt De Gelderlander.

De regionale krant deed navraag bij de inspectie, die aan de hand van accountantsverklaringen van scholen controleert of medewerkers een VOG hebben. ‘Maar dat geldt alleen voor mensen in dienst bij de school. Veel overblijfkrachten zijn vrijwilligers. Wij weten niet of die een VOG hebben’, zo citeert De Gelderlander een woordvoerder van de inspectie.

Er geldt voor vrijwilligers, zoals overblijfkrachten, een wettelijke verplichting een VOG te overleggen. Dat is ook verplicht voor leraren, (adjunct-)directieleden, onderwijsondersteunende functionarissen, stagiair(e)s, conciërges en schoonmaakpersoneel. Lees meer op de website van de inspectie.

De kosten voor het verkrijgen van de VOG komen voor rekening van het bevoegd gezag. De verklaring dient bij overlegging niet ouder te zijn dan 6 maanden, maar voor overblijfkrachten in het primair onderwijs geldt dat de VOG bij overlegging niet ouder mag zijn dan 2 maanden.

De VOG-plicht is ingevoerd om het risico te verkleinen dat zedendelinquenten in scholen aan het werk gaan.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Onbelaste vergoeding VOG kan alleen in vrije ruimte

De vergoeding van de kosten van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kan alleen onbelast door deze vergoeding onder te brengen in de vrije ruimte van de Werkkostenregeling (WKR).

In onder andere het onderwijs is het voor werknemers wettelijk verplicht een VOG te overleggen. Het aanvragen van de verklaring kost via internet 24,55 euro en via de gemeente 30,05 euro.

De WKR kent verschillende manieren om ervoor te zorgen dat een vergoeding of verstrekking niet bij het loon van de werknemer geteld hoeft te worden. De kosten van een VOG vallen hier echter buiten. Dat betekent dat u de kosten van de VOG alleen onbelast kunt laten voor de werknemer door ze te bruteren of onder te brengen in de vrije ruimte van de WKR.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Inspectie ziet strikt toe op Verklaring Omtrent het Gedrag

Met ingang van het nieuwe schooljaar 2014-2015 controleert de Inspectie van het Onderwijs strikt of personeelsleden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben.

Strikt toezicht op de aanwezigheid van VOG’s en óók op de bevoegdheid van leraren is belangrijk, zo meldt de inspectie, omdat leerlingen les moeten krijgen van gekwalificeerde docenten. Wat de bevoegdheid betreft, let de inspectie de komende jaren in het bijzonder op het (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so). De strikte handhaving op de aanwezigheid van VOG’s geldt nadrukkelijk voor alle onderwijssectoren.

Wat de bevoegdheidscontroles in het (v)so betreft: met ingang van het nieuwe schooljaar 2014-2015 checkt de inspectie voorafgaand aan alle kwaliteitsonderzoeken en de onderzoeken naar kwaliteitsverbetering de gegevens rond bevoegdheid van leraren. Bij het ontbreken van de juiste onderwijsbevoegdheid vraagt de inspectie om herstel.

U kunt een stroomschema gebruiken om zelf na te gaan of de leraren aan de bevoegdheidseisen voldoen.

Verklaring Omtrent het Gedrag
Het uitgangspunt is dat iedereen die (betaald of onbetaald) werkt met kinderen en jongeren in het onderwijs een VOG moet hebben. Voor het onderwijzend personeel is het bezit van de VOG een eis om te mogen werken. Een leerkracht die geen VOG heeft, mag niet lesgeven.

Als de VOG ontbreekt, moet het bestuur die per direct aan de betreffende persoon vragen én deze persoon op non-actief zetten tot de verklaring is overhandigd.

Lees meer over de VOG-verplichting

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Advies: sollicitant nooit vertrouwen op blauwe ogen!

Het is voor de aanstelling van ieder personeelslid nodig dat hij of zij de benodigde papieren daarvoor tijdig aan het bestuur overlegt. Dit benadrukt de Helpdesk van VOS/ABB naar aanleiding van een ontslagkwestie in Den Helder.

Het bestuur van Scholen aan Zee in Den Helder heeft een directeur ontslagen, omdat zij niet over de benodigde papieren bleek te beschikken. De vrouw was per 1 januari 2014 aangesteld als directeur van Lyceum aan Zee.

In een brief aan de ouders meldt bestuursvoorzitter Chris van Meurs dat de vrouw ‘bij herhaling, zowel schriftelijk als mondeling, onjuiste informatie heeft verstrekt over het in bezit zijn van de voor haar aanstelling benodigde papieren’. De vrouw erkende uiteindelijk dat zij die papieren niet kon overleggen, omdat zij die nooit heeft behaald.

Van Meurs schrijft dat hem niets anders restte dan haar te ontslaan. Hij benadrukt dat er geen enkel misverstand over kan bestaan dat iedereen, ook het management, aan de vereisten voor de functie moet voldoen en dat er al helemaal geen plaats is voor bedrog.

Altijd vooraf checken!
De Helpdesk van VOS/ABB adviseert naar aanleiding van deze kwestie om altijd voorafgaand aan de eventuele benoeming of aanstelling van een personeelslid van hem of haar te eisen dat de benodigde papieren worden overlegd.

In het bijzonder onderwijs bestaat de mogelijkheid om bovenstaand risico af te dekken door een hierop toegespitste ontbindende voorwaarde in de benoemingsovereenkomst op te nemen. In het openbaar onderwijs bestaat die mogelijkheid niet, omdat er sprake is van een eenzijdige aanstelling. Daarom is het voor openbare schoolbesturen extra belangrijk om van tevoren het bewijs te zien dat de benodigde papieren er daadwerkelijk zijn.

Gedrag
Dit dringende advies geldt overigens ook, afgezien van de kwestie in Den Helder, voor de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Ook die móet in het bezit van het schoolbestuur zijn voordat een personeelslid aan het werk mag. Dat is een wettelijke vereiste.

In oktober 2013 bleek dat een veroordeelde pedoseksueel een maand lang ongestoord kon werken op de christelijke basisschool Crescendo in Amsterdam-Zuidoost. Na zijn sollicitatie had de man in afwachting van de verplichte VOG van het bestuur van de school toestemming gekregen om alvast aan het werk te gaan. Toen bleek dat hij de VOG niet kreeg, omdat hij in 2005 was veroordeeld tot vier jaar cel voor het misbruiken van meerdere kinderen, werd hij op staande voet ontslagen.

De wettelijke VOG-plicht geldt ook voor vrijwilligers die toezicht houden op leerlingen, zoals vrijwilligers die in de tussenschoolse opvang werken. De VOG mag niet ouder zijn dan zes maanden op het moment dat het personeelslid of de vrijwilliger zijn of haar aanstelling krijgt.

Lees ook het bericht Voorkom dat u de verkeerde persoon aanneemt.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Voorkom dat u de verkeerde persoon aanneemt!

De Helpdesk van VOS/ABB wijst erop dat het voor de school in de rol van werkgever bij sollicitaties van belang is om de (wettelijke) onderzoeksplicht in acht te nemen. Zo moet u gericht aan een sollicitant vragen of die zich in het verleden schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. 

Vraag een sollicitant ook uitdrukkelijk om referenties en, niet onbelangrijk, trek deze na. Als de referenties voor u reden zijn tot twijfel, is het verstandig de sollicitant niet aan te nemen. Dit geldt ook als uit een eigen check op internet informatie over de sollicitant naar boven komt die voor u reden is om aan de geschiktheid van de persoon te twijfelen. Het is bovendien raadzaam om in de oude akte van ontslag, indien er is, te controleren of de sollicitant ‘eervol’ is ontslagen. Indien dat niet het geval is, dient u op uw hoede te zijn.

Het is de rol van u als werkgever om de sollicitant gericht te vragen of hij of zij in het verleden een veroordeling of ontslag heeft gehad die rechtstreeks verband heeft met de uit te oefenen functie. Het is voor u tevens van belang te weten of de sollicitant betrokken is (geweest) bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter. U kunt hierbij denken aan ontucht, fraude en diefstal. De sollicitant mag overigens zwijgen over veroordelingen of ontslaggronden die niet relevant zijn voor de functie waarop hij of zij solliciteert.

Ten slotte speelt de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een belangrijke rol. Zonder VOG kan iemand niet in het onderwijs werken. Het is buitengewoon onverstandig om iemand alvast toestemming te geven om te gaan werken als de VOG nog niet binnen is. In oktober 2013 bleek dat een veroordeelde pedoseksueel die nog geen VOG had overlegd een maand lang ongestoord als conciërge op een Amsterdamse basisschool kon werken.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Fred Teeven wil strengere eisen aan VOG

Staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie wil in de toekomst ook politiegegevens betrekken bij het afgeven van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Dat betekent dat zo’n verklaring ook geweigerd kan  worden als iemand verdachte is van een (zeden)delict, maar daar (nog) niet voor veroordeeld is.

Dit schrijft Teeven in een brief aan de Tweede Kamer. Daarin staat dat hij in de praktijk soms wordt geconfronteerd met gevallen, waarin hij, gelet op de aanwezige politiegegevens, afgifte van de VOG zou willen weigeren, maar dat wettelijk niet kan vanwege het ontbreken van justitiële gegevens. Daarom wil hij nog voor de zomer een wetswijziging voorstellen.

Een VOG is nodig voor onder anderen werknemers die in het onderwijs, kinderopvang of anderszins met kinderen willen werken. Een striktere screening kan voorkomen dat verdachten van zedendelicten aan de slag kunnen in deze sectoren.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Incident met pedo benadrukt belang van VOG

Een veroordeelde pedoseksueel heeft een maand lang ongestoord kunnen werken op de christelijke basisschool Crescendo in Amsterdam-Zuidoost. Na zijn sollicitatie had de man in afwachting van de verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) van de school toestemming gekregen om alvast aan het werk te gaan, meldt de Amsterdamse zender AT5.

De man is volgens AT5 in 2005 veroordeeld tot vier jaar cel voor het misbruiken van meerdere kinderen. in september begon hij als conciërge op basisschool Crescendo. Dat hij op deze school van de Evangelische Broedergemeente werkte, werd ontdekt door zijn ex-vrouw.

Toen bleek dat de man geen VOG kreeg, is hij op staande voet ontslagen. Er zijn geen signalen dat hij op de school kinderen heeft misbruikt. De school heeft de ouders per brief over het incident geïnformeerd.

De Amsterdamse onderwijswethouder Pieter Hilhorst benadrukt op AT5 dat niemand in het onderwijs mag werken voordat er een VOG is afgegeven.

Geen VOG na zedendelict
In principe kan iemand die is veroordeeld voor een zedendelict niet meer in het onderwijs werken, omdat er deze mensen geen VOG krijgen. Toch zijn er uitzonderingen mogelijk.

In april van dit jaar heeft de Helpdesk van VOS/ABB op deze website een toelichting over dit onderwerp geplaatst.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Na zedendelict nooit meer in onderwijs werken

In het onderwijs moet bij zedendelicten de weigering van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) zonder uitzondering het uitgangspunt zijn. Het onderwijs dient immers garant te kunnen staan voor de veiligheid van het kind.

Dit standpunt van VOS/ABB volgt op het nieuws over een leraar van een openbare basisschool in Spijkenisse. De man is vrijgesproken voor het verrichten van ontuchtige handelingen met een leerling, maar is wel veroordeeld voor het in het bezit hebben van kinderporno. De rechter oordeelde dat de leraar zijn beroep kan blijven uitoefenen en dat hij niet, al dan niet tijdelijk, zal worden ontzet uit zijn bevoegdheid.

Hoe verhoudt deze uitspraak zich tot het aanvragen van een VOG? Uit de Beleidsregels VOG NP-RP 2013 vloeit voort dat er twee criteria zijn voor het beoordelen van een aanvraag voor een VOG: het objectieve criterium en het subjectieve criterium. Het subjectieve criterium is hier van bijzonder belang. Het kan er namelijk toe leiden dat een VOG toch wordt toegekend, ook als er een mogelijk risico bestaat voor de samenleving als de aanvrager zijn beroep weer gaat uitoefenen. De belangen van de aanvrager kunnen zwaarder wegen dan het mogelijke risico voor de samenleving.

Bij zedendelicten is het uitgangspunt dat een VOG niet wordt verstrekt (als aan de voorwaarden is voldaan). Als dit evident disproportioneel is voor de aanvrager, kan echter alsnog worden geoordeeld dat hij de VOG wel krijgt toegekend. Dit zou kunnen betekenen dat in de zaak die in Spijkenisse speelde, de bewuste leraar alsnog met succes een VOG zou kunnen aanvragen om in het onderwijs te kunnen werken.

VOS/ABB acht dit een ongewenste zaak, omdat het onderwijs garant dient te staan voor de veiligheid van elk kind. Daarom moet in het onderwijs bij zedendelicten de weigering van een VOG zonder uitzondering het uitgangspunt zijn.

Juridisch adviseur mr. José van Snek van de Helpdesk van VOS/ABB heeft een toelichting geschreven op deze kwestie.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

VOG nu voordelig elektronisch aan te vragen

Een elektronische VOG-aanvraag kan alleen in gang worden gezet door de organisatie die een VOG verlangt van haar (aankomende) werknemer. De werkwijze is als volgt:

De werkgever dient op de website www.eherkenning.nl een eHerkenning van het betrouwbaarheidsniveau 1 aan vragen: https://aanvragen.eherkenning.nl/. Daarna kan de werkgever inloggen op de website www.elovog.organisatie.dienstjustis.nl. Hiervan komt nog een link op de site van de Rijksoverheid.

Na het inloggen kan de werkgever een aanvraag voor een VOG voor een (aankomende) werknemer klaarzetten. Deze aanvraag blijft 30 dagen staan en vervalt daarna en moet dan weer opnieuw worden opgemaakt.

Als de aanvraag is opgemaakt, ontvangt degene die het betreft een e-mail. Deze kan de aanvraag dan verder invullen. Daarbij heeft hij een digid, ideal (voor de betaling) en een burgerservicenummer nodig. Ook dient hij ingeschreven te staan in de Gemeentelijke Basisadministratie.

Met deze mogelijkheid voor een elektronische aanvraag wil staatssecretaris Teeven van justitie het gebruik van de VOG verder stimuleren. Juist daarom is het jammer dat de werknemer moet betalen, terwijl de werkgever dit bekostigt. Het geld moet dus worden voorgeschoten en dat kan weer als een drempel werken. Een drempel die juist met deze procedure weggenomen had kunnen worden, omdat de werkgever toch ook moet inloggen en een aanvraag moet doen.

De elektronische VOG-aanvraag kost 24,55 euro en dat is ruim 5 euro goedkoper dan de papieren aanvraag (30,05 euro). De mogelijkheid van een papieren aanvraag op het gemeentehuis blijft overigens ook bestaan.