Op 28 maart in Woerden congres School en Armoede

Op zaterdag 28 maart is in Woerden het congres School en Armoede. Dit congres wordt georganiseerd door de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO).

Het congres gaat over de vraag wat scholen doen om kinderen die in armoede leven te ondersteunen en optimale ontwikkelingskansen te bieden. VOO meldt dat dit congres interessant kan zijn voor schoolbestuurders en -directeuren, beleidsmakers, leraren en en ouders. Deelname kost 99 euro per persoon. VOO-leden hebben gratis toegang.

Lees meer…

 

 

Affiche ‘Niet apart maar samen’ naar Onderwijsmuseum

De iconische affiche van het openbaar onderwijs met de leus ‘Niet apart maar samen’  gaat naar het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht. Dat meldt de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) op Twitter.

Dick Bruna ontwierp de affiche in 1966 voor de VOO. Veel mensen die op een openbare school hebben gezeten of gewerkt, herkennen de bekende poster direct.

Artikel 23: onderwijs op basis van religie achterhaald!

De vrijheid om scholen te stichten op religieuze gronden heeft haar langste tijd gehad. Het is tijd voor de ontmanteling van het achterhaalde verzuilde onderwijsbestel op basis van grondwetsartikel 23 over de vrijheid van onderwijs. Dat benadrukken directeur-bestuurder Marco Frijlink van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en directeur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB op de opiniepagina van Trouw.

Zij schrijven dat het openbaar onderwijs traditioneel de plek is waar iedereen welkom is, ongeacht religie of levensovertuiging. ‘Sterker nog, het openbaar onderwijs is de plek bij uitstek waar kinderen van allerlei gezindten elkaar ontmoeten op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect, juist ook voor elkaars verschillen. Wij zijn ervan overtuigd dat dit de beste voorbereiding vormt op zelfstandig functioneren en constructief samenleven in onze pluriforme maatschappij.’

Verre van ideaal

Frijlink en Teegelbeckers verwijzen in hun opiniestuk naar de ophef over de ruimte die het omstreden islamitische Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam neemt – ‘en kán nemen’ – op basis van de vrijheid van onderwijs. ‘Onder die vrijheid worden op deze school onder andere jongens en meisjes uit elkaar gehouden en zouden niet praktiserende moslims niet welkom zijn als leerkracht. Nog los van mogelijke misstanden is direct duidelijk dat een school als deze ver af staat van ons ideaalbeeld.’

Volgens hen kan de Inspectie van het Onderwijs haar werk niet goed doen vanwege artikel 23 van de Grondwet over de vrijheid van onderwijs. ‘Artikel 23 zorgt ervoor dat ouders scholen kunnen oprichten en dat de overheid zich niet mag bemoeien met de levensbeschouwelijke leest waarop die scholen zijn geschoeid. Als gevolg hiervan mag de overheid zich alleen met de onderwijskwaliteit, maar niet met de invulling van de geloofsrichting bemoeien.’

Achterhaald

‘Laat er geen misverstand over bestaan, de vrijheid van onderwijs brengt ons ook nu nog goede dingen. Het zorgt er potentieel voor dat de ouderbetrokkenheid bij de invulling en de kwaliteit van het onderwijs groot is. Maar de invulling is wel achterhaald. Steeds meer ouders kiezen een school op basis van het pedagogisch-didactisch concept. En hoeveel katholieke en protestants-christelijke scholen geven niet aan ‘eigenlijk weinig meer te doen’ aan hun religieuze identiteit?’, aldus Frijlink en Teggelbeckers.

Zij vinden dat betrokkenheid van ouders bij onderwijs een groot goed is, maar dat artikel 23 toe is aan herziening. ‘Het is tijd voor de ontmanteling van het achterhaalde verzuilde onderwijsbestel. Scholen moeten zich kunnen blijven onderscheiden op grond van pedagogisch- didactische aanpak, maar niet meer op basis van religie.’ Daarnaast mag volgens hen burgerschapsvorming in de Grondwet worden verankerd. ‘Dit betreft het aanleren van kennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn om als verantwoordelijk burger bij te dragen aan het goed functioneren van de rechtsstaat.’

Concept School!

VOS/ABB en VOO pleiten al jaren voor onderwijs dat boven artikel 23 en de denominaties zal zijn uitgestegen, met ‘scholen’ die voor alle leerlingen toegankelijk zijn. ‘Dit concept noemen wij School!. Alle scholen zullen in de toekomst op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect aandacht moeten hebben voor diversiteit en levensbeschouwing. Deze verandering zal een cruciale en noodzakelijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onze pluriforme samenleving.’

‘School moet zich niet bemoeien met klimaatspijbelaars’

De minister noch de school gaat over het geplande protest van de klimaatspijbelaars. De leerlingen die eraan willen meedoen, moeten daar hoogstens een goed gesprek met hun ouders over voeren. Dat stelt directeur Marco Frijlink van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) in de Volkskrant.

Volgens Frijlink halen scholen die toestemming geven voor klimaatspijbelen ‘de angel uit de staking, die daardoor verwordt tot een extracurriculaire activiteit, waar de school meer nog dan de leerlingen zelf verantwoordelijkheid voor gaat dragen’.

Het brengt de scholen ook in de ­ongemakkelijke positie dat ze de ­reden voor de staking inhoudelijk moeten gaan beoordelen, voegt hij eraan toe. Dat bleek volgens hem toen rector Jan van Muilekom van het openbare Vossius Gymnasium in Amsterdam werd geïnterviewd in het NOS Journaal. ‘Desgevraagd gaf hij toe dat hij die toestemming waarschijnlijk niet had gegeven als het om een demonstratie tegen bijvoorbeeld asielzoekers was gegaan’, aldus Frijlink.

Leerlingen die geen toestemming hebben van hun school om te gaan klimaatspijbelen, moeten volgens de VOO-directeur wel rekening houden met sancties wegens ongeoorloofd verzuim. ‘Maar dat hoort erbij. Werknemers die staken krijgen ook te maken met sancties (geen salaris doorgaans)’, aldus Frijlink.

De klimaatspijbelaars willen op donderdag 7 februari protesteren in Den Haag. De organisatie verwacht tot 10.000 betogers.

Lees meer…

Marco Frijlink directeur-bestuurder VOO

Marco Frijlink wordt de nieuwe directeur-bestuurder van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) in Almere. Hij begint op 1 februari 2019.

Na het vertrek van Rein van Dijk, die in september jongstleden met pensioen ging, wordt VOO op interimbasis geleid door Paul Oomen.

Op 1 februari wordt hij dus opgevolgd door Marco Frijlink, die nu nog marketingstrateeg, consultant en trainer is bij communicatiebureau Loyals. Hij is ook voorzitter van D66 in Woerden en van Vluchelingen Steunpunt Groene Hart.

Frijlink is tevens lid van de raad van toezicht van het openbare Minkema College in Woerden.

VOO neemt afscheid van directeur Rein van Dijk

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) heeft afscheid genomen van directeur/bestuurder Rein van Dijk. Hij is met pensioen.

Van Dijk was sinds 2002 verbonden aan de VOO, eerst als beleidsadviseur en later als adjunct-directeur en directeur/bestuurder. Daarvoor was hij werkzaam als leerkracht en directeur in het openbaar onderwijs.

Paul Oomen is nu interim-directeur/bestuurder van de VOO.

Lees meer…

Positieve evaluatie Ouders & Onderwijs

Ouders & Onderwijs heeft veel bereikt in de betrekkelijk korte periode dat deze belangenorganisatie actief is. Dat is een van de conclusies die in het rapport Evaluatie Ouders & Onderwijs staan.

Ouders & Onderwijs bestaat sinds 2014. Het is de enige landelijke organisatie voor ouders met schoolgaande kinderen die subsidie krijgt van het ministerie van OCW.

Tot 2014 kregen verschillende ouderorganisaties, waaronder de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO), in totaal 2,9 miljoen euro subsidie per jaar. In 2013 werd daar een einde aan gemaakt. Dat was een bezuinigingsmaatregel van het vorige kabinet-Rutte.

Aanvankelijk wilde het kabinet de subsidie voor belangenbehartiging voor ouders helemaal stopzetten, maar daar stak de Tweede Kamer een stokje voor. Er werd besloten de subsidie te verlagen naar 1 miljoen euro per jaar voor één nieuwe ouderorganisatie. Dat werd de Landelijke Ouderraad, die zich later omdoopte tot Ouders & Onderwijs.

Ouders & Onderwijs werkt efficiënt

In het evaluatierapport staat dat Ouders & Onderwijs ‘steeds ruim binnen de begroting’ is gebleven. Er staat ook dat er ‘een aanzienlijke kostenbesparing gerealiseerd met betrekking tot het bieden van informatie aan ouders rond het onderwijs’. Op basis daarvan wordt geconcludeerd dat er ‘efficiënt wordt gewerkt’.

Dat Ouders & Onderwijs is een relatief korte periode veel heeft bereikt, wordt in het rapport geïllustreerd aan de doorstart van het informatiepunt 5010 (dat voorheen bij VOO lag) en de vorming van een netwerk van ouderorganisaties en -groepen.

Bovendien heeft Ouders & Onderwijs ‘diverse initiatieven ontplooid om ouders te vertegenwoordigen in overleggen met de overheid, de sector en de volksvertegenwoordiging’, zo staat in het evaluatierapport.

Toekomstige financiering

De onderzoekers die de evaluatie uitvoerden, stellen dat Ouders & Onderwijs relevant blijft voor de toekomst. ‘Gelet op wat er de afgelopen jaren is bereikt, is er voldoende basis om over te gaan tot een meer structurele financiering.’

Lees meer…

Nauwere samenwerking tussen VOS/ABB en VOO

Directeur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB en zijn collega Rein van Dijk van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) hebben een convenant ondertekend om de samenwerking tussen de twee organisaties te verstevigen.

Terwijl in het convenant staat dat de verschillen worden erkend tussen VOS/ABB, dat een ledenorganisatie van schoolbesturen is, en VOO, die zich als ledenorganisatie vooral richt op ouders en leerkrachten, staat de samenwerking in het teken van het hogere belang van beide organisaties: goed openbaar onderwijs voor álle kinderen in het primair en voortgezet onderwijs in Nederland.

Samenwerking op inhoud

Het gaat nadrukkelijk om samenwerking op inhoud, waarbij aandacht is voor de identiteit en kernwaarden van het openbaar onderwijs en de School!Week, de jaarlijkse landelijke campagneweek van het openbaar onderwijs. Ook zullen VOS/ABB en VOO samen optrekken om via de politiek wet- en regelgeving te beïnvloeden en om in het openbaar onderwijs governance, medezeggenschap en ouderbetrokkenheid te versterken.

Nauwe samenwerking tussen beide organisaties vormt bovendien een meerwaarde bij het concretiseren van het toekomstconcept School!, dat voorziet in ontzuild funderend onderwijs voor álle kinderen dat boven de denominaties zal zijn uitgestegen.

In het convenant staat dat de samenwerking na twee jaar zal worden geëvalueerd om te kijken of die dan kan worden geïntensiveerd.

Informatie: Hans Teegelbeckers, 06-51603209, hteegelbeckers@vosabb.nl

 

VOO overhandigt steunbetuigingen aan PO Front

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) heeft in Den Haag op de stakingsbijeenkomst van het primair onderwijs ruim 5000 steunbetuigingen van ouders en grootouders overhandigd aan PO Front.

VOO lanceerde de petitie ‘Investeer in onze (klein)kinderen’. Woordvoerder Michiel Jongewaard zegt dat het geluid van ouders en grootouders ‘keihard nodig (is) om te laten zien dat de gevraagde investeringen in het onderwijs breed gedragen worden’. Het gaat volgens hem om ‘een roep uit de samenleving om het onderwijs te herwaarderen’.

Lees meer…

Ouders steunen staking

Uit een peiling van Ouders & Onderwijs kwam eerder naar voren dat ouders de staking in het primair onderwijs ‘massaal steunen’. Het landelijke informatiepunt schrijft op basis van een eigen peiling dat ouders in de dagelijkse praktijk ervaren dat de klassen vol zijn en dat de werkdruk hoog is. Ook vinden ouders dat leraren onvoldoende worden beloond.

Lees meer…

‘Vierdaagse schoolweek kan lerarentekort oplossen’

Oud-directeur Rob Limper van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) herhaalt zijn pleidooi van ruim 17 jaar geleden dat met het schrappen van één schooldag in de week het lerarentekort kan worden opgelost.

Limper roept in de Volkskrant een kort geding uit 2000 in herinnering dat was bedoeld om op een openbare basisschool in Amsterdam een vierdaagse lesweek in te voeren. Die school kampte destijds met een groot lerarentekort, waardoor leerlingen over andere klassen moesten worden verdeeld. Tientallen keren werden ze naar huis gestuurd.

De rechter gaf de ouders die het kort geding met steun van VOO hadden aangespannen gelijk. ‘Er ligt dus jurisprudentie’, aldus Limper, die benadrukt dat het alleen een noodmaatregel zou mogen zijn. ‘De Vereniging Openbaar Onderwijs was en is voorstander van vijf dagen school.’

Gevraagd naar welke lessen zouden kunnen vervallen, antwoordt Limper dat er van gymnastiek en creatieve vakken wel wat af kan.

Lees meer…

 

VOO kraakt onderzoek naar integratie

Het klopt dat een (klein) deel van de leraren gevoelige onderwerpen liever niet in de klas bespreekt, maar het is onjuist te concluderen dat de integratie is mislukt. Dat meldt de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) op basis van een analyse van een recent rapport van DUO Onderwijsonderzoek.

Onderwijsadviseur Flora Breemer van VOO stelt dat het onmogelijk was om goed antwoord te geven op de vragen die DUO Onderwijsonderzoek stelde en dat er daarom geen conclusies mogen worden getrokken uit de antwoorden. Het persbericht over het onderzoek had volgens haar een suggestieve kop. Daarin stond dat scholen zich grote zorgen maken over integratie. ‘Het persbericht werd door veel media opgepikt en men ging met de resultaten aan de haal’, aldus Breemer.

Lees meer…

Flutonderzoek

Peter Lugtig, universitair hoofddocent methoden en statistiek aan de Universiteit Utrecht, sprak eerder al in een reactie in de Volkskrant van een ‘flutonderzoek’. Hij sprak het vermoeden uit dat DUO Onderwijsonderzoek er maar een dag aan heeft gewerkt. Hij gaf ook aan dat de vraagstelling heel sturend was en had ook bedenkingen bij de steekproef en het samenvoegen van antwoordcategorieën.

Lees meer…

Volop ruimte voor vernieuwing in openbaar onderwijs

Er is in het openbaar onderwijs volop ruimte voor vernieuwing en inbreng van ouders. Dat stelde de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) woensdag in het Radio 1-programma Dit is de dag.

Het radioprogramma besteedde aandacht aan de toename van het aantal initiatieven om een zogenoemde vrije school op te richten. Reden daarvoor zou ontevredenheid zijn bij sommige ouders die zich niet kunnen vinden in het bestaande onderwijsaanbod. In de uitzending kwam staatssecretaris Sander Dekker van OCW aan het woord, die zijn wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen toelichtte.

Volop aanbod

Woordvoerder Michiel Jongewaard van VOO gaf aan bedenkingen te hebben. ‘Wij zien ook dat ouders zich steeds meer betrokken voelen bij het onderwijs van hun kind. Maar binnen de openbare scholen is er genoeg aanbod en vernieuwing: we hebben al montessorischolen, daltonscholen, jenaplanscholen, sterrenscholen en iPadscholen.’

Dekker zei dat hij het goed vindt dat er andere scholen zijn naast het openbaar onderwijs, ‘dat vrij is en neutraal’. Maar volgens de VOO-woordvoerder was de term neutraal niet goed gekozen. ‘Juist de diversiteit en de ruimte voor het beleven van de eigen opvattingen en levensovertuiging maakt het openbaar onderwijs zo bijzonder’, aldus Jongewaard.

Dekker beaamde daarop dat het ‘mooie van openbaar onderwijs is dat het vrij is van een specifieke identiteit en daarmee toegankelijk voor iedereen’.

Het wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen ligt nu bij de Raad van State.

Congres VOO buigt zich over het schooladvies

Basisscholen geven minder gemengde schooladviezen, waardoor kinderen in het voortgezet onderwijs minder kans hebben om op te stromen naar een hoger niveau. Hoofdinspecteur Arnold Jonk vindt dit ongunstig, zo bleek tijdens het VOO-congres in Amersfoort.

Het congres op woensdag 22 april was gewijd aan de overgang van het primair naar voortgezet onderwijs. Vanaf komend schooljaar mogen scholen in het voortgezet onderwijs leerlingen niet meer weigeren op basis van de citoscore. Het advies van de basisschool moet leidend zijn, waardoor de veelgenoemde ‘citostress’ onder kinderen moet verdwijnen.

Leerkrachten en schoolleiders gingen tijdens een paneldiscussie in gesprek met onder anderen Arnold Jonk, hoofdinspecteur bij de Inspectie van het Onderwijs, psycholoog Anne Maaskant en meerschools directeur Herman Godlieb van de openbare basisscholen De Linde en Theo Thijssen in de Pekela’s en obs Drieborg in het gelijknamige Groningse dorp.

Aan de hand van fragmenten uit de documentaire Citostress, die maandag 20 april op NPO2 werd uitgezonden, werd gediscussieerd over het schooladvies. Documentairemaakster Ingeborg Jansen was daarbij aanwezig, samen met panelleden Herman Godlieb, Gerben Veerbeek van het Cito, Anne Maaskant en Arnold Jonk.

Schooladvies
Tijdens het congres kwam aan de orde dat basisscholen vaker een enkelvoudig advies geven, omdat middelbare scholen daarom vragen. Een gemengd schooladvies is bijvoorbeeld een advies voor de brugklas havo/vwo. Reden is onder meer dat er minder brede scholengemeenschappen zijn die zowel vmbo als havo en vwo aanbieden. Ook willen scholen voorkomen dat leerlingen op een te hoog niveau worden geplaatst, waardoor zij later weer moeten afstromen. Arnold Jonk vindt dit ongunstig en benadrukte dat gemengde adviezen nog steeds gegeven kunnen worden, ook al willen middelbare scholen dit liever niet.

Workshops
Na de zaaldiscussie waren er twee workshoprondes. Groepsleerkracht Tim Jongewaard van openbare basisschool De Fuik in het Noord-Hollandse dorp Den Ilp nam de deelnemers mee in het proces van het schooladvies. Hij ging in op de verschillende ‘harde’ en ‘zachte’ gegevens die een leerkracht heeft om een oordeel te vormen. Want hoe belangrijk toetsgegevens ook kunnen zijn als indicator, de leerkracht heeft ook een eigen beeld van de talenten en ambities van een kind. Ook benadrukte hij dat leerkrachten al vroeg de dialoog aan moeten gaan met ouders over hun verwachtingen.

Een uitgebreidere impressie van het congres verschijnt in het meinummer van magazine School! van VOS/ABB en VOO, dat rond rond 14 mei verschijnt.

Dit bericht is overgenomen van VOO.

VOO-congres over gevolgen van demografische krimp

De fusietoets wordt als knellend ervaren. Bovendien kan de samenwerking tussen openbaar en bijzonder onderwijs stroef zijn. Dat bleek woensdag in Amersfoort tijdens het congres van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) over de gevolgen van demografische krimp op het onderwijs. De VOO hield ook haar algemene ledenvergadering.

Op dag van het krimpcongres maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend dat in 2013 de bevolking van Nederland met 50.000 inwoners is gegroeid. Op 3000 na kwam die groei terecht in de grootste dertig gemeenten doordat daar veel kinderen zijn geboren. Dit betekent voor het onderwijs dat vooral in de grote steden groei te verwachten is en dat de krimp op het platteland doorgaat. Dat heeft grote gevolgen voor de scholen.

Het VOO-congres stond grotendeels in het teken van de teruglopende leerlingenaantallen. In verschillende workshops gingen schoolbestuurders Sake Saakstra van de  Friese Stichting Comperio en Ronny van den Broecke van de Onderwijsgroep Perspecto in Zeeuws-Vlaanderen en medezeggenschapsadviseur Jeroen Peters in op de gevolgen van krimp en de mogelijkheden om negatieve effecten het hoofd te bieden.

Kernwaarden
Beleidsmedewerker Marleen Lammers van VOS/ABB en haar collega Flora Breemer van VOO belichtten de identiteit en de kernwaarden van het openbaar onderwijs. Ze noemden onder andere de algemene toegankelijkheid en algemene benoembaarheid en de gelijkwaardige behandeling van verschillende culturen en levensbeschouwingen. De kracht van de openbare scholen is hun openheid en het feit dat ze ruimte bieden aan diversiteit.

Emeritus hoogleraar orthopedagogiek en directeur van het NIVOZ Luc Stevens hield op het VOO-congres een pleidooi voor de professionalisering van het leraarschap. Onderwijs vraagt volgens hem om permanente reflectie en feedback van leerlingen en collega’s. Dat vereist, zo benadrukte hij, openheid en vertrouwen.

Algemene ledenvergadering
Directeur-bestuurder Rein van Dijk van VOO gaf tijdens de alv een overzicht van het afgelopen jaar, waarin onder andere de samenwerking met VOS/ABB is geïntensiveerd. Hij bedankte voorzitter van de raad van toezicht Marijke van Hees, die het stokje heeft overgedragen aan Korrie Louwes.

De ledenvergadering stemde in met het inhoudelijk en financieel jaarverslag, de begroting voor 2014 en de contributietarieven voor 2015.

Startbijeenkomst Landelijke Ouderraad

De nieuwe Landelijke Ouderraad houdt op 29 maart in Utrecht haar eerst bijeenkomst.

De Landelijke Ouderraad, die op 1 januari jongstleden van start is gegaan, is een uitvloeisel van de bezuiniging van het kabinet op de landelijke ouderorganisaties, waaronder de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO).

Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW kondigden vorig jaar aan de rijkssubsidie voor de ouderorganisaties volledig stop te willen zetten. De Tweede Kamer stak daar een stokje voor. Een motie van de PvdA om 1 miljoen euro structureel te behouden voor één landelijke ouderorganisatie kreeg voldoende steun.

De bezuiniging trof onder andere de VOO, maar die is op eigen kracht verder gegaan. Het is dus niet zo dat nu de Landelijke Ouderraad van start gaat, de VOO is opgeheven.

VOS/ABB blijft ook in de nieuwe situatie nauw met de VOO samenwerken om de belangenbehartiging voor het gehele openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs te verstevigen. Ook blijven VOS/ABB en VOO het gezamenlijke magazine School! uitgeven.

De startbijeenkomst van de Landelijke Ouderorganisatie is op 29 maart in cursus- en vergadercentrum Domstad in Utrecht. U kunt de bijeenkomst gratis bijwonen.

Lees meer…

VOO reorganiseert vanwege subsidiestop

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) voert een reorganisatie door. Aanleiding is de beëindiging van de rijkssubsidie voor de VOO en de andere landelijke ouderorganisaties.

De reorganisatie leidt tot het vertrek van enkele medewerkers en directeur/bestuurder Bert-Jan Kollmer. Het VOO-bureau in Almere wordt nu geleid door waarnemend directeur/bestuurder Rein van Dijk.

Het gratis informatienummer voor ouders met schoolgaande kinderen 0800-5010 wordt overgenomen door de nieuwe Landelijke Ouderraad, die nog in oprichting is. VOO werkt mee aan de totstandkoming van deze raad en voorziet voorlopig in de beantwoording van de vragen via het telefoonnummer en de website www.5010vooroudersoveronderwijs.nl.

Met ingang van maandag 6 januari is een nieuwe telefonische helpdesk voor VOO-leden geopend. Deze helpdesk is voorlopig bereikbaar op 036-5331500. De VOO-helpdesk is elke schooldag bereikbaar van 9 tot 12 uur en beantwoordt onder andere vragen op het gebied van medezeggenschap en tussenschoolse opvang.

VOO blijft in de nieuwe situatie nauw samenwerken met VOS/ABB om de positie van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs te versterken. Het magazine School!, dat VOS/ABB samen met VOO uitgeeft, blijft bestaan.

Meer informatie staat op de website van VOO.

 

Focus op levensbeschouwing in openbare school

Vakleerkrachten levensbeschouwelijke vorming in het openbaar basisonderwijs kunnen geestelijke stromingen, burgerschapsvorming, filosoferen en waardenoriëntatie samenbrengen. Dat stellen godsdienstpedagoog Erik Renkema en leerkracht Ineke Struijk in het septembernummer van magazine School!.

Godsdienstpedagoog Erik Renkema van Hogeschool Windesheim en leerkracht Ineke Struijk van de Brede School Academie in Utrecht vinden dat er in het openbaar onderwijs meer moet zijn dan godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (g/hvo).

‘Als een school alleen aan levensbeschouwelijk onderwijs doet door g/hvo te laten geven, wordt het gebied als het ware geparkeerd bij de vakleerkracht g/hvo. Levensvragen van leerlingen zijn natuurlijk niet te beperken tot dat ene uurtje in de week. Bovendien zijn de vragen niet voorbehouden aan het selecte groepje leerlingen van wie de ouders voor gvo of hvo kiezen.’

Renkema en Struijk constateren dat er maar weinig eenduidigheid is over de opdracht van g/hvo. Het is volgens hen bovendien een vakgebied dat geen volledig pakket aan levensbeschouwelijke vorming aanbiedt en dat culturele waarden en godsdienstige en levensbeschouwelijke diversiteit links laat liggen.

Hoe openbaar is gereformeerd?
Godsdienst en levensbeschouwing komen ook aan bod in een interview met directeur Harry Lamberink van Gereformeerd Primair Onderwijs Noordoost-Nederland. Hij twitterde dat veel christelijke scholen de kernwaarden van het openbaar onderwijs beter naleven dan de openbare scholen zelf.

Het interview met Lamberink relativeert zijn tweet: gereformeerde scholen bieden weliswaar diversiteit, maar slechts binnen de eigen christelijke kring. Lamberink vertelt ook dat homoseksuele personeelsleden en leerlingen in het gereformeerd onderwijs nog steeds een probleem hebben. ‘Je kunt niet werken in het openbaar onderwijs als je een racist bent. Voor ons geldt dat ook voor praktiserende homoseksuelen, omdat God en de Bijbel, die homoseksueel gedrag verbieden, voor ons richtinggevend zijn.’

Hoogbegaafd en technisch
School! besteedt verder in het kader van hoogbegaafdheid aandacht aan passend onderwijs. Openbare basisschool De Tweemaster-Kameleon in Oost-Souburg (Zeeland) is het schooljaar begonnen met een deeltijdklas voor hoogbegaafde kleuters. De school werkt met het zelfontwikkelde concept SterQ!.

Ook komt in het blad het belang van techniekonderwijs aan bod. Het openbare Kennemer College in Heemskerk ziet tegen de landelijke tendens in steeds meer leerlingen kiezen voor techniek. De aanpak van deze school kenmerkt zich door intensieve samenwerking met bedrijven uit de omgeving. Tata Steel, het vroegere Hoogovens, is daar een bekend voorbeeld van.

Andere onderwerpen uit het septembernummer van School!:

  • Leerlingen uit Drenthe nemen een cd op tegen pesten.
  • Groningse fusieschool De Expeditie begint het schooljaar met nieuw concept
  • Trainer Bas Moll over medezeggenschapsraden: die mogen altijd alles vragen!
  • Medezeggenschapsraad denkt mee over passend onderwijs
  • Kan de Inspectie van het Onderwijs beter?
  • Samenwerkende schoolbesturen besparen op ICT

Magazine School! is een gezamenlijke uitgave van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO). Het verschijnt zeven keer per jaar en wordt aan alle leden van VOS/ABB en VOO toegestuurd.

Hebt u al een abonnement? Dat kost maar 24,50 per jaar! Aanmelden kan via welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement School!’. Vermeld in uw mail uw naam, het adres waarop u het blad wilt ontvangen, uw telefoonnummer en uw rekeningnummer.

Ideeën voor artikelen kunt u mailen aan mvandenbogaerdt@vosabb.nl.

Wilt u adverteren? Op de website van acquisitiebureau Recent staat alle informatie.

Kamer steunt motie voor subsidie één ouderorganisatie

De Tweede Kamer steunt de motie van Mohammed Mohandis van de PvdA voor subsidiëring van één efficiënte ouderorganisatie in het onderwijs. De motie was mede namens zijn collega Anne-Wil Lucas van coalitiegenoot VVD ingediend. Het was dus voor de stemming op donderdag al duidelijk dat de motie het zou halen.

In hun brief over de invulling van de subsidietaakstelling voor onderwijs en onderzoek stellen PvdA-minister Jet Bussemaker en VVD-staatssecretaris Sander Dekker van OCW voor de rijkssubsidie voor de ouderorganisatie in het onderwijs volledig stop te zetten.

De Vereniging Openbaar Onderwijs, de Landelijke Oudervereniging Bijzonder Onderwijs op algemene grondslag (Lobo) en de Nederlandse oudervereniging Katholieke Onderwijs (NKO) overhandigden de Tweede Kamer naar aanleiding van de voorgestelde subsidiestop een petitie. De protestants-christelijke ouderorganisatie OUDERS & COO deed overigens niet aan deze petitie mee.

In de petitie staat dat VOO, Lobo en NKO één efficiënte organisatie willen vormen, zodat ouders in het onderwijs een sterke vertegenwoordiging behouden. Dit nieuwe landelijke orgaan zou voor 1 miljoen euro minder opgebouwde expertise kunnen behouden en op efficiënte en effectieve wijze de belangen van ouders kunnen behartigen.

Checks and balances
In de aangenomen motie van PvdA’er Mohandis en VVD’er Lucas staat dat ouderorganisaties ‘een belangrijke rol vervullen als informatiepunt en ook een duidelijke rol hebben binnen het systeem van checks and balances. Ze stellen dat ‘deze belangrijke functies niet kunnen worden gehandhaafd als gevolg van het beëindigen van de subsidie door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap’.

De motie roept de regering op ‘om 1 miljoen euro structureel vrij te maken om de kerntaken van de ouderorganisaties te garanderen, te komen tot één centrale ouderorganisatie en deze centrale ouderorganisatie aan te laten sluiten bij lokale en regionale initiatieven die ouders al reeds ontplooien.’ In de motie wordt voorgesteld om het benodigde geld weg te halen bij vakbondsfaciliteiten en bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.

Staatssecretaris Dekker liet voor de stemming al weten niet onwelwillend tegenover deze motie van de coalitiegenoten PvdA en VVD te staan. Wel liet hij in een reactie in de Tweede Kamer weten dat hij nog twijfelt aan de financiële dekking, zoals Mohandis en Lucas die voorstellen.

Goed onderwijs gebaat bij sterke ouderorganisaties

VOS/ABB en de overige besturenorganisaties benadrukken in een brief aan de Tweede Kamer het belang van sterke ouderorganisaties. De brief is gericht tegen het voornemen van het kabinet om voor onder andere de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) de subsidie stop te zetten.

Het is voor het creëren van maatschappelijk draagvlak van belang alle relevante partijen te betrekken bij ontwikkelingen in het onderwijs. Een van die partijen bestaat uit de ouders van de leerlingen.

Nu de subsidie voor onder andere VOO wordt stopgezet, komt de positie van de ouders en daarmee een kwalitatieve en maatschappelijk verantwoorde ontwikkeling van het onderwijs in gevaar.

Geen subsidie meer voor Vereniging Openbaar Onderwijs

De subsidie voor de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en de andere ouderorganisaties in het onderwijs wordt volledig stopgezet. Dat blijkt uit een brief van minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW aan de Tweede Kamer.

Volgens de minister en de staatssecretaris hoeft de overheid ouderorgansiaties in het onderwijs niet financieel te ondersteunen, omdat er geen sprake is van een wettelijke taak voor deze organisaties. ‘De ouderorganisaties kunnen hun bestaansrecht waarborgen via contributie, sponsoring en vergoedingen op basis van geleverde diensten.’ In de brief aan de Kamer staat verder dat het Informatiecentrum onderwijs (DUO) voldoende relevante informatie aan ouders beschikbaar stelt. De ouderorganisaties krijgen nu in totaal 2,9 miljoen euro subsidie. In 2014 wordt dit volledig stopgezet.

VOS/ABB is samenwerkingspartner van VOO. VOS/ABB hoopt dat de samenwerking voor een verdere versterking van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs kan voortbestaan.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Symposium over toekomst onderwijsbestel

De VOO is voorstander van school, zonder voorvoegsel als katholiek, openbaar, protestants-christelijk of wat dan ook. Hierover spreken onder anderen Bas Levering, lector pedagiek, Rinda den Besten, wethouder onderwijs in Utrecht, en columniste Aleid Truijens van de Volkskrant.

Het symposium School is bedoeld voor schoolbestuurders, schoolleiders, leerkrachten, ouders en andere betrokkenen bij het onderwijs. Het vindt plaats in Stadion Galgenwaard in Utrecht en het inschrijfgeld is 95 euro. Voor meer informatie en om aan te melden, ga naar www.voo.nl/school.

Stedelijk College Eindhoven: prijs veilige school

De onderwijsprijs ging specifiek naar conciërge William van der Wielen, die op het Stedelijk College Eindhoven zorgt voor de uitvoering van het  ‘steward-project’. In dit project worden leerlingen opgeleid om in de school mee te surveilleren en op te treden als gastheer bij allerlei activiteiten. De leerlingen krijgen daarvoor een stewardopleiding binnen het plaatselijke ROC. Als zij na hun vmbo kiezen voor de mbo-opleiding ‘Vrede en Veiligheid’ hebben zij voorrang bij plaatsing.

Van der Wielen begeleidt en ondersteunt de groep stewards en onderhoudt de contacten met het ROC. Vanuit de gedachte dat naast de school ook de schoolomgeving veilig hoort te zijn, onderhoudt hij contacten met de buurt en de wijk en omliggende bedrijven.

Daantje
De VOO-onderwijsprijs, officieel de Jonkheer mr. Van Beijma thoe Kingmaprijs, vernoemd naar de oprichter van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs in 1866, is uitgereikt tijdens het VOO-congres in Amersfoort. De prijs bestaat uit het speciaal vervaardigd bronzen beeldje ‘Daantje’ (die naar school zou gaan), een oorkonde en een cheque van 5000 euro. 

De jury bestond naast voorzitter Sharon Dijksma uit Ed Nijpels, tot voor kort commissaris van de koningin in Friesland, Alexander Pechtold, Tweede Kamerlid voor D66, Walter Dresscher, voorzitter Algemene Onderwijsbond, Janny Vlietstra, voorzitter van VOS/ABB, en Rob Limper, directeur van de VOO. Criteria waren: openbaar onderwijs, veilige school en samen met leerlingen.

Symposium over toekomst onderwijsbestel

De VOO is voorvechter van ‘school’, zonder voorvoegsel als katholiek, openbaar, protestants-christelijk of wat dan ook. Daarover spreken onder anderen Bas Levering, lector pedagogiek, Rinda den Besten, wethouder onderwijs in Utrecht en columniste Aleid Truijens van de Volkskrant.

Het symposium School is bedoeld voor schoolbestuurders, schoolleiders, leerkrachten, ouders en andere betrokkenen bij het onderwijs. Het programma begint om 10 uur, inschrijfgeld is 95 euro. Voor meer informatie en om aan te melden, ga naar voo.nl/school.