Mogelijk kleinescholentoeslag voortgezet onderwijs

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW laat de mogelijkheid onderzoeken om in het voortgezet onderwijs met een kleinescholentoeslag te komen.

Dekker sluit zich aan bij schoolbestuurders en -leiders in krimpgebieden die bang zijn dat een vereenvoudigd bekostigingsmodel ertoe leidt dat een breed onderwijsaanbod in de regio niet langer kan worden geborgd, zo schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Het gaat specifiek om het aanbod van het (technisch) vmbo. Gevreesd wordt dat het niet mogelijk zal zijn om een breed aanbod van profielen in stand te houden wanneer hier (als gevolg van leerlingendaling) slechts enkele leerlingen gebruik van maken.

Regionale samenwerking

De staatssecretaris benadrukt in zijn brief dat hij in tijden van leerlingendaling van schoolbesturen verwacht ‘dat zij in samenspraak met elkaar scherpe keuzes maken in het aanbod in de regio, op het niveau van bestuur, school en vestiging’.

Ook schrijft Dekker dat hij het ‘onacceptabel (zou) vinden wanneer als gevolg van de vereenvoudiging van de bekostiging het onderwijsaanbod in de regio niet langer aansluit op regionale vervolgopleidingen en de arbeidsmarkt’.

Kleinescholentoeslag

In het licht hiervan laat hij door de Onderwijsraad uitzoeken of het zin heeft om in het voortgezet onderwijs een kleinescholentoeslag in te voeren. ‘Daarbij wil ik vragen om specifiek te kijken naar (…) het (technisch) vmbo’, aldus Dekker.

De uitkomsten van dit advies wil hij meenemen in de verdere ontwikkeling en verfijning van het voorgestelde nieuwe bekostigingsmodel voor het voortgezet onderwijs.

Lees meer…

Cao-teksten deze week online

De teksten van de nieuwe cao’s voor het primair en voortgezet onderwijs komen deze week beschikbaar. Dat melden de PO-Raad respectievelijk VO-raad

Momenteel wordt nog de laatste hand gelegd aan de officiële documenten. Zodra dat is afgerond, komen de teksten online. De dag waarop dat het geval zal zijn, is nog niet bekend.

Informatie: 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Groeiende ongelijkheid in onderwijs Amsterdam

Amsterdamse leerlingen met hoogopgeleide ouders en die met laagopgeleide ouders komen elkaar in het voortgezet onderwijs amper nog tegen, meldt Het Parool op basis van cijfers van de gemeente Amsterdam.

Volgens de krant heeft inmiddels een kwart van de scholen voor voortgezet onderwijs in de hoofdstad vrijwel uitsluitend leerlingen met hoogopgeleide ouders. Daar staat tegenover dat op vier van de tien scholen meer dan 80 procent van de kinderen laagopgeleide ouders heeft.

Op acht scholen ligt de verhouding ongeveer fiftyfifty. Dat wordt gezien als een goede afspiegeling van de verhouding tussen hoog- en laagopgeleid in Amsterdam. In 2013 was die ideale mix er nog op elf scholen.

Op categorale vwo-scholen zitten vooral kinderen van hoogopgeleiden. Brede scholengemeenschappen hebben een grotere spreiding, meldt Het Parool.

Nederlands moet op de schop

Het vak Nederlands in het voortgezet onderwijs moet op de schop. Dat vindt een aantal wetenschappers die een manifest hebben opgesteld.

Het vak Nederlands zoals dat nu wordt gegeven in het voortgezet onderwijs zou te weinig inhoud hebben, niet uitdagend genoeg zijn en onvoldoende aansluiten bij de maatschappelijke eisen voor taalvaardigheid en geletterdheid. Veel leerlingen zouden het vak saai vinden en docenten Nederlands zouden lijden onder zware werkdruk.

De opstellers van het manifest willen een fundamentele herziening van het curriculum Nederlands ‘die docenten ondersteunt in hun streven naar betere resultaten en aantrekkelijk en betekenisvol taal- en literatuuronderwijs’.

Het manifest bevat acht stellingen onder de volgende noemers:

  1. Bewust geletterd.
  2. Doen maar ook denken.
  3. Vorm maar ook inhoud.
  4. Meer samenhang.
  5. Beloon inzicht.
  6. Toets ook schrijven landelijk.
  7. Minder werkdruk.
  8. Samenwerking en uitwisseling.

Download het manifest.

Openbaar onderwijs in tijdelijk bestuur Ibn Ghaldoun

Het tijdelijke bestuur van de Rotterdamse Ibn Ghaldoun-school voor islamitisch voortgezet onderwijs wordt gevormd door onder andere de Stichting BOOR voor openbaar onderwijs.

De Rotterdamse onderwijsstichting LMC voortgezet onderwijs en de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Rotterdam en omgeving (CVO) zorgen er samen met BOOR voor dat het tijdelijke bestuur van de omstreden islamitische scholengemeenschap Ibn Ghaldoun wordt vormgegeven. De besturen zitten in FOKOR, de vereniging voor samenwerkende schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs in Rotterdam.

De 630 leerlingen van Ibn Ghaldoun, waarvan het ministerie van OCW de bekostiging per 1 november stopzet, hoeven niet te worden verdeeld over verschillende scholen in Rotterdam. Voor de huidige school is faillissement aangevraagd. In het gebouw waar de school nu zit, komt een tijdelijke nevenvestiging van de christelijke scholengemeenschap Melanchthon. De leerlingen kunnen zich bij deze school inschrijven. Dat betekent  dat de verantwoordelijkheid voor het onderwijs bij CVO komt te liggen. De leerlingen blijven dus in hetzelfde gebouw. De komende weken wordt een nieuw docententeam samengesteld.

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat de tijdelijke school extra bekostiging krijgt van 1500 euro per leerling per jaar bovenop de reguliere bekostiging. ‘Dit is bedoeld voor extra ondersteuning en lesuren om onderwijsachterstanden weg te werken’, aldus Dekker.

De tijdelijke situatie is alleen voor het huidige schooljaar. Het is de bedoeling dat er in augustus 2014 een nieuwe islamitische vo-school met een nieuw bestuur is.

De stopzetting van de bekostiging van Ibn Ghaldoun per 1 november volgt op een vernietigend rapport van de Inspectie van het Onderwijs. De school raakte in de zomer in opspraak toen bleek dat er met de eindexamens massaal fraude was gepleegd.