VOS/ABB 20 jaar! Vier het met ons mee!

De vereniging VOS/ABB bestaat 20 jaar. Kom naar ons jubileumfeest op 14 november in het Spoorwegmuseum in Utrecht! We organiseren onder andere een lagerhuisdebat over gelijke kansen in het onderwijs.

Aanmelden kan tot 7 november.

Onze directeur Hans Teegelbeckers zal in zijn welkomstwoord terugblikken op 20 jaar VOS/ABB, maar vooral ook vooruitblikken op de toekomst van de vereniging. Hij zal daarin de nadruk leggen op de meerwaarde die VOS/ABB heeft voor onder andere schoolbesturen voor openbaar en algemeen toegankelijk primair en voortgezet onderwijs. Tevens zal de VOS/ABB-jubileumfilm worden vertoond.

Daarna volgt een lagerhuisdebat over verschillende stellingen over kansengelijkheid in het onderwijs. Daaraan zullen onder anderen Tweede Kamerleden en wetenschappers meewerken. De volgende personen hebben hun medewerking toegezegd:

Natuurlijk willen wij ook graag úw bijdrage aan dit debat!

Na het debat toosten wij graag met u op het jubileum en de toekomst van VOS/ABB. Het geheel wordt afgesloten met een feestelijk buffet met live muziek!

Aanmelden

De viering van het jubileum is op woensdag 14 november in het Spoorwegmuseum in Utrecht van 17.00 tot 21.00 uur. Dat is direct na de algemene ledenvergadering van VOS/ABB, die op dezelfde locatie wordt gehouden.

U kunt zich tot 7 november voor de jubileumviering aanmelden door een mailtje te sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘VOS/ABB 20 jaar!’. Vermeld ook uw naam en eventueel de organisatie waarvoor u werkt.

Deelname is (uiteraard) gratis.

Graag tot 14 november!

‘Elk samenwerkingsverband één coördinator jeugdzorg’

Het grote probleem van passend onderwijs is dat er te veel organisaties bezig zijn met één kind. Daarom moet elk samenwerkingsverband één coördinator jeugdzorg krijgen. Dat benadrukt oud-VOS/ABB’er Henk Keesenberg, die nu manager is bij het Overijsselse samenwerkingsverband 25-05, tegenover de NOS.

Hij pleit ervoor om terug te gaan naar één coördinator jeugdzorg en een goede onafhankelijke toezichthouder. Zijn wens is dat leerkrachten naar één kantoor kunnen bellen als ze extra hulp nodig hebben voor een kind en dat er dan in de praktijk gekeken wordt wat er voor het kind echt nodig is.

‘Van elf kapiteinen op een schip, terug naar één kapitein, dat lijkt me een stuk eenvoudiger’, aldus Keesenberg. Daarmee doelt hij op ‘één budget, één bestuur en één raad van toezicht’. Het liefst wil hij ook dat elk samenwerkingsverband samenvalt met de regionale indeling van de jeugdzorg.

Lees meer…

 

Nauwere samenwerking tussen VOS/ABB en VOO

Directeur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB en zijn collega Rein van Dijk van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) hebben een convenant ondertekend om de samenwerking tussen de twee organisaties te verstevigen.

Terwijl in het convenant staat dat de verschillen worden erkend tussen VOS/ABB, dat een ledenorganisatie van schoolbesturen is, en VOO, die zich als ledenorganisatie vooral richt op ouders en leerkrachten, staat de samenwerking in het teken van het hogere belang van beide organisaties: goed openbaar onderwijs voor álle kinderen in het primair en voortgezet onderwijs in Nederland.

Samenwerking op inhoud

Het gaat nadrukkelijk om samenwerking op inhoud, waarbij aandacht is voor de identiteit en kernwaarden van het openbaar onderwijs en de School!Week, de jaarlijkse landelijke campagneweek van het openbaar onderwijs. Ook zullen VOS/ABB en VOO samen optrekken om via de politiek wet- en regelgeving te beïnvloeden en om in het openbaar onderwijs governance, medezeggenschap en ouderbetrokkenheid te versterken.

Nauwe samenwerking tussen beide organisaties vormt bovendien een meerwaarde bij het concretiseren van het toekomstconcept School!, dat voorziet in ontzuild funderend onderwijs voor álle kinderen dat boven de denominaties zal zijn uitgestegen.

In het convenant staat dat de samenwerking na twee jaar zal worden geëvalueerd om te kijken of die dan kan worden geïntensiveerd.

Informatie: Hans Teegelbeckers, 06-51603209, hteegelbeckers@vosabb.nl

 

Cursussen Onderwijsjuristen

VOS/ABB verzorgt in het schooljaar 2017-2018 verschillende cursussen. Let op: alleen leden van VOS/ABB kunnen eraan deelnemen.


Incompany cursussen op aanvraag

Dossieropbouw bij disfunctioneren PO/VO
Inhoud:
Jaarlijks wordt, door de werkgever of de leidinggevende, met de werknemer besproken hoe hij functioneert in zijn functie en binnen de organisatie. Als blijkt dat een werknemer onvoldoende functioneert, dan zullen er verdere stappen ondernomen moeten worden.

Welke stappen er genomen moeten worden, hangt af van het knelpunt in het functioneren. Aan de hand van dat knelpunt kan een verbeteringstraject worden ingezet. Van belang bij dit traject is dat er voldoende dossieropbouw plaatsvindt, zodat het verbeteringstraject gemonitord en bijgesteld kan worden. Daarnaast is goede dossieropbouw van belang om ervoor te zorgen dat aan het einde van het traject een maatregel kan worden genomen. In het ergste geval is dat ontslag.

In deze cursus zullen we ingaan op dossieropbouw en de wijze waarop dit besproken dient te worden met de werknemer die onvoldoende functioneert. In dat kader zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:

Gesprekkencyclus

 • Functionerings- en beoordelingsgesprekken

Opbouw dossier

 • Gesprek aangaan over disfunctioneren
 • Het verbetertraject
 • Verslaglegging

Verdere stappen na constatering disfunctioneren

 • Plichtsverzuim
 • Schorsing
 • Ontslag

Het doel van de cursus is dat de deelnemers inzicht krijgen in een adequate dossieropbouw. Dit proberen we te bereiken door de verschillende stappen in een ongeschiktheidstraject te bespreken. Vragen die daarbij een rol spelen:

– Hoe signaleert u een disfunctionerende werknemer en hoe pakt u dat vervolgens aan?
– Welke weg gaat u op in het verbeteringstraject en wat is van belang om daarbij vast te leggen?
– Welke maatregelen kunt u nemen aan het einde van het traject?

De cursus zal voor een groot deel bestaan uit de overdracht van theorie, maar binnen de bijeenkomst zullen ook plenair casussen worden besproken. Natuurlijk is er ook ruimte om vragen te stellen en specifieke casussen in te brengen.

Doelgroep:
De cursus is relevant voor leidinggevenden, maar ook voor personen die zich bezig houden met het personeelsbeleid. Te denken valt aan P&O’ers, HRM’ers, teamleiders, schooldirecteuren en bestuursleden.

Tijdsduur:
Ca. 3 uur

Verplichtingen bij benoemingen PO/VO
Inhoud:
Schoolbesturen krijgen bij het in dienst nemen van personeel te maken met verplichtingen ten opzichte van het personeel. Hierbij kan worden gedacht aan de verplichting om de werknemers een dienstverband voor onbepaalde tijd te geven of eventuele WW-uitkerings- en re-integratieverplichtingen na afloop van het dienstverband. Tijdens deze bijeenkomst zullen de volgende onderwerpen in dit kader worden besproken.

 1. Dienstverbanden
  • Wanneer kan het schoolbestuur aan werknemers een dienstverband voor bepaalde tijd aanbieden?
  • Hoe lang kan het schoolbestuur een werknemer dienstverbanden voor bepaalde tijd aanbieden voordat de werknemer aanspraak heeft op een dienstverband voor onbepaalde tijd?
 2. Inschaling
  • Uitleg van de bepalingen die gelden bij de inschaling van personeelsleden die in dienst treden.
  • Beschrijving hoe het salaris moet worden vastgesteld indien een werknemer eerder in een onderwijsfunctie werkzaam is geweest.
  • Uitleg bindingstoelage en jubileumgratificatie.
 3. Herbenoemingsverplichting
  • Uitleg herbenoemingsverplichting bij ontstaan vacatureruimte.
  • Uitleg wanneer ontheffing kan worden verkregen van de herbenoemingsverplichting.
 4. Werkloosheidsuitkering
  • Wanneer kan een werknemer aanspraak maken op een WW-uitkering?
  • Uitleg wanneer een WW-uitkering en een bovenwettelijke WW-uitkering kan herleven.
  • Beschrijving van de re-integratieverplichting die het schoolbestuur heeft indien een ex-werknemer in het genot is van een WW-uitkering.

Doel van de bijeenkomst is dat de deelnemers na afloop van de bijeenkomst een goede inschatting kunnen maken welke personele verplichtingen het schoolbestuur aangaat bij het in dienst nemen van personeel. De bijeenkomst zal deels bestaan uit uitleg van de theorie en deels uit het plenair bespreken van casussen.

Doelgroep:
De cursus is relevant voor degene die zich binnen de organisatie bezighoudt met het in dient nemen van personeel zoals P&O’ers, schooldirecteuren, leidinggevenden en bestuursleden.

Tijdsduur:
Ca. 3 uur

De arbeidsongeschikte werknemer in het onderwijs PO/VO
Inhoud:
Ziek zijn komt ook voor bij leraren en onderwijsondersteunend personeel. Het is daarom een onderwerp waar elk schoolbestuur, vroeg of laat, mee in aanraking komt. Van belang is het dan ook om te weten welke regels een rol spelen bij het begeleiden van een zieke werknemer. De Wet verbetering poortwachter is daarbij het uitgangspunt, maar in het onderwijs spelen ook andere regels een rol zoals de Ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregeling voortgezet onderwijs (ZAVO) en de Ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregeling primair onderwijs (ZAPO). In deze bijeenkomst behandelen we het re-integratieproces. Ook kijken we welke stappen een werkgever kan nemen na het doorlopen van een langdurig ziektetraject, zoals ontslag. Tevens zal het omgaan met medische gegeven aan bod komen. De volgende onderwerpen worden besproken:

 • Stappenplan Wet verbetering poortwachter
 • De WIA-beoordeling
 • Re-integratie tweede spoor
 • Welke regels gelden er voor de zieke werknemer?
 • Bezoldiging in het eerste en tweede ziektejaar
 • Loonsanctie
 • Wat is wenselijk geachte arbeid?
 • Ontslag na het doorlopen van een ziektetraject
 • Minder dan 35% arbeidsongeschikt, wat dan?
 • Ziekte en een tijdelijk dienstverband
 • Bewaartermijn van medische gegevens

Het doel van de bijeenkomst is om de deelnemers inzicht te geven in het ziekteproces bij werknemers. Welke stappen moeten en/of kunnen er gezet worden tijdens en aan het einde van het ziektetraject. Met welke regels dient er rekening gehouden te worden en hoe ga je om met het bewaren van deze dossiers. De bijeenkomst zal voor een groot deel bestaan uit de overdracht van theorie, maar binnen de bijeenkomst zullen ook plenair casussen worden besproken. Natuurlijk is er ook ruimte om vragen te stellen en specifieke casussen in te brengen.

Doelgroep:
De bijeenkomst is relevant voor een ieder die zich bezig houdt met personeelsbeleid en het begeleiden van het ziektetraject van werknemers. Te denken valt aan P&O’ers, HRM’ers, schooldirecteuren en bestuursleden.

Tijdsduur:
Ca. 3 uur

Ambtenaren en besluiten in het onderwijs PO/VO
Inhoud:
Bij schoolbesturen die alleen openbaar onderwijs onder zich hebben, zijn de werknemers ambtenaren. Dit betekent dat er op hen andere wetgeving van toepassing is dan op werknemers die werken bij een samenwerkingsbestuur of een schoolbestuur voor bijzonder onderwijs. Deze werknemers vallen namelijk onder het arbeidsrecht. Ambtenaren vallen onder de Ambtenarenwet. Dit onderscheid is bijvoorbeeld zichtbaar in de cao po en de cao vo. In de cao’s is dit verschil opgenomen in de hoofdstukken omtrent aanstelling/benoeming en ontslag. Ook de rechtsbescherming van de werknemer is, door dit verschil, anders geregeld. In de bijeenkomst zal de positie van de ambtenaar en de regels die hierbij komen kijken worden besproken. In dit kader zullen de volgende onderwerpen worden besproken:

• Ambtenarenwet
– Integriteit
• Verschillen in de cao’s
– Aanstelling en ontslag
• Het besluitbegrip
• De bezwaarschriftprocedure
– Voorbereidingsprocedure
– Bezwaarschriftenprocedure
– Hoorprocedure
– Beslissing
• Voorlopige voorziening
• Mandaat en delegatie (overdragen van bevoegdheden binnen het schoolbestuur)

Het doel van de bijeenkomst is dat de deelnemers meer inzicht krijgen in de aparte positie van ambtenaar als werknemer. Daarnaast is het doel om de deelnemers nader te laten kennismaken met het nemen van een besluit als werkgever in de zin van de Algemene wet bestuursrecht en wie daartoe de bevoegdheid heeft. Tegen elk besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht staat namelijk bezwaar open voor belanghebbenden. Vaak zijn dat de werknemers. De bijeenkomst zal voor een groot deel bestaan uit de overdracht van theorie, maar tijdens de bijeenkomst zullen er ook plenair casussen besproken worden.

Doelgroep:
De bijeenkomst is relevant voor schoolbesturen met enkel openbaar onderwijs onder zich. Dit kan ook een gemeente zijn die openbare scholen in stand houdt of een bestuurscommissie. De cursus is relevant voor een ieder die zich bezig houdt met personeelsbeleid en het nemen van besluiten binnen de organisatie.

Tijdsduur:
Ca. 3,5 uur

Wet werk en zekerheid en Participatiewet PO/VO
Inhoud:
Voor schoolbesturen in het bijzonder onderwijs is op 1 juli 2015 de Wet werk en zekerheid en de daarbij behorende overgangsregelingen in werking getreden. Doelstelling van deze wet is om de oneigenlijke aanpak van de flexibele contracten terug te dringen door te zorgen dat werknemers minder onvrijwillig worden ingezet op flexibele contracten. Daarnaast is op 1 januari 2015 de Participatiewet in werking getreden. Het doel van deze wet is om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen, bij voorkeur in een gewone baan bij een gewone werkgever. Beide wetten leggen verplichtingen aan het schoolbestuur op. Tijdens deze bijeenkomst zullen de volgende onderwerpen ter toelichting van de wetten worden besproken.

 1. Wet werk en zekerheid
  • Aanzegtermijn bij tijdelijke contracten van 6 maanden en langer;
  • Ketenbepaling;
  • Nieuwe routes voor ontslag;
  • Transitievergoeding;
  • Wijzigingen Werkloosheidswet.
 2. Participatiewet
  • Doelstelling en doelgroep van de Participatiewet;
  • Quotumwet;
  • Ondersteuning aan werkgevers;
  • Praktijkvoorbeelden.

Doel van de bijeenkomst is dat de deelnemers na afloop van de bijeenkomst weten welke verplichtingen beide wetten aan het schoolbestuur opleggen. De bijeenkomst zal bestaan uit uitleg van theorie en een interactief deel.

Doelgroep:
De cursus is gericht op P&O’ers, beleidsmedewerkers HRM, bestuurders en schoolleiders in zowel het primair als het voortgezet onderwijs.

Tijdsduur:
Ca. 3 uur

Toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen in PO
Inhoud:
Naar aanleiding van de hoeveelheid vragen die de Onderwijsjuristen ontvangen over toelating en verwijdering van leerlingen in het primair onderwijs is besloten over dit onderwerp een bijeenkomst te ontwikkelen. De volgende onderwerpen komen tijdens de bijeenkomst aan bod:

 1. Toelating
  • Uitleg verschil aanmelding, toelating, inschrijving en plaatsing
  • Toelatingsprocedure speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs
  • Toelaatbaarheidsverklaring en bekostiging bij grensverkeer en verhuizing
  • Vereisten die gelden bij het opstellen van een ontwikkelperspectief
  • Weigeringsgronden voor toelating en procedure bij weigering
  • Gegevensverstrekking en –verwerking bij aanmelding
  • Symbiose
 2. Schorsing
  • Beschrijving wettelijk kader
  • Procedure voor schorsing
  • Eisen schorsingsbesluit
  • Uitleg belang schoolreglement voor schorsing en verwijdering
 3. Verwijdering
  • Beschrijving wettelijk kader
  • Gronden voor verwijdering
  • Procedure voor verwijdering
  • Eisen die gelden voor besluit tot verwijdering
  • Proceduremogelijkheden bij aanvechten verwijderingsbesluit

Doel van de bijeenkomst is om de deelnemers op de hoogte te brengen welke regels er gelden voor toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen. De bijeenkomst zal deels bestaan uit uitleg van de theorie en deels uit het plenair bespreken van casussen aan de hand van jurisprudentie die is ontwikkeld na inwerkingtreding van de Wet passend onderwijs.

Doelgroep:
De bijeenkomst is relevant voor een ieder die zich binnen de schoolorganisatie bezighoudt met toelating, schorsing of verwijdering van leerlingen. Te denken valt aan algemeen directeuren, schooldirecteuren, afdelingsleiders, maar ook P&O-ers en werknemers van het samenwerkingsverband.

Tijdsduur:
Ca. 3 uur

Toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen in VO
Inhoud:
Naar aanleiding van de hoeveelheid vragen die de Onderwijsjuristen ontvangen over toelating en verwijdering van leerlingen in het voortgezet onderwijs is besloten over dit onderwerp een bijeenkomst te ontwikkelen. De volgende onderwerpen zullen tijdens de bijeenkomst worden besproken.

 1. Toelating
  • Toelatingsbesluit PO en toelating tot het VO
  • Toelatingsprocedure in het regulier voortgezet onderwijs, lwoo, praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs
  • Grensverkeer en verhuizing
  • Loting
  • Overdracht van gegevens
 2. Schorsing
  • Beschrijving wettelijk kader
  • Procedure voor schorsing
  • Eisen schorsingsbesluit
  • Uitleg belang schoolreglement voor schorsing en verwijdering
 3. Verwijdering
  • Beschrijving wettelijk kader
  • Gronden voor verwijdering
  • Procedure voor verwijdering
  • Eisen die gelden voor besluit tot verwijdering
  • Proceduremogelijkheden bij aanvechten verwijderingsbesluit

Doel van de bijeenkomst is om de deelnemers op de hoogte te brengen welke regels er gelden voor toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen. De bijeenkomst zal deels bestaan uit uitleg van de theorie en deels uit het plenair bespreken van casussen aan de hand van jurisprudentie die is ontwikkeld na inwerkingtreding van de Wet passend onderwijs.

Doelgroep:
De bijeenkomst is relevant voor een ieder die zich binnen de schoolorganisatie bezighoudt met toelating, schorsing of verwijdering van leerlingen. Te denken valt aan algemeen directeuren, schooldirecteuren, afdelingsleiders, maar ook P&O-ers en werknemers van het samenwerkingsverband.

Tijdsduur:
Ca. 3 uur

Leergang basiscursus cao po
Inhoud:

Dagdeel 1: Dienstverband en ontslag

 1. Dienstverbanden:
  • Dienstverband bij wijze van proef en overige gronden voor een dienstverband voor bepaalde tijd;
  • Ketenregeling, ook in relatie met tijdelijke uitbreidingen;
  • Aanstelling en benoeming in twee functies.
 2. VOG:
  • Wie moet een VOG overleggen;
  • Mag een VOG voor meerdere werkgevers worden gebruik;
  • Periodiek aanvragen van een VOG.
 3. Inschaling:
  • Inschaling bij indiensttreding;
  • Inschaling na voorafgaande onderwijsfunctie;
  • Aanvang en einde benoeming of aanstelling en doorbetaling salaris.
 4. Disciplinaire maatregel en ontslag:
  • Schorsing als ordemaatregel;
  • Disciplinaire maatregelen;
  • Ontslaggronden;
  • Ontslagroutes.

Dagdeel 2: Taakbeleid

 1. Arbeidsduur, arbeidstijden en verlof
 2. Jaartaak en weektaak
 3. Overlegmodel en basismodel

Dagdeel 3: Ziekte en werkloosheid

 1. Arbeidsongeschiktheid
  • Stappenplan Wet verbetering poortwachter;
  • Re-integratie in wenselijk geachte arbeid en tweede spoor;
  • Bezoldiging eerste en tweede ziektejaar;
  • Ontslagroute;
  • Medische gegevens in personeelsdossier.
 2. Werkloosheid
  • Aanspraak op WW-uitkering;
  • Dagloonberekening;
  • Veranderde opbouw WW-uitkering;
  • WOPO-regeling.

Dagdeel 4: HRM

 1. Gesprekkencyclus
  • Inhoud gesprekkencyclus;
  • Aandachtspunten functionerings- en beoordelingsgesprek.
 2. Professionalisering en duurzame inzetbaarheid
  • Uitleg professionaliseringsuren;
  • Bestedingsdoelen duurzame inzetbaarheid.
 3. Mobiliteit
  • Vrijwillige en gedwongen overplaatsing;
  • Inhoud mobiliteitsbeleid.
  • Uitleg procedure voor het komen tot een sociaal plan;
  • Inhoud sociaal plan.
 4. Functies
  • FUWA.

Doelgroep:
De leergang basiscursus cao vo is relevant voor (nieuwe) P&O’ers, HRM adviseurs en schoolleiders uit zowel het openbaar als het bijzonder onderwijs.

Tijdsduur:
Ca. 3 uur per dagdeel

Leergang basiscursus cao vo
Inhoud:
Vanuit het voortgezet onderwijs komen er ook veel vragen binnen over de cao vo en worden nieuwe P&O’ers aangesteld die behoefte hebben aan een leergang basiscursus cao vo. De leergang bestaat uit 3 dagdelen.

Dagdeel 1: dienstverband en ontslag

 1. Dienstverbanden:
  • Dienstverband bij wijze van proef, overige gronden voor een dienstverband voor bepaalde tijd en dienstverband voor bepaalde tijd wegens het ontbreken van een onderwijsbevoegdheid;
  • Ketenregeling, ook in relatie met tijdelijke uitbreidingen;
  • Aanstelling en benoeming in twee functies.
 2. VOG:
  • Wie moet een VOG overleggen;
  • Mag een VOG voor meerdere werkgevers worden gebruik;
  • Periodiek aanvragen van een VOG.
 3. Disciplinaire maatregel en ontslag:
  • Schorsing als ordemaatregel;
  • Disciplinaire maatregelen;
  • Ontslaggronden;
  • Ontslagroutes.

Dagdeel 2: ziekte en werkloosheid

 1. Arbeidsongeschiktheid
  • Stappenplan Wet verbetering poortwachter;
  • Re-integratie in wenselijk geachte arbeid en tweede spoor;
  • Bezoldiging eerste en tweede ziektejaar;
  • Ontslagroute;
  • Medische gegevens in personeelsdossier.
 2. Werkloosheid
  • Aanspraak op WW-uitkering;
  • Dagloonberekening;
  • Veranderde opbouw WW-uitkering;
  • WOVO-regeling;
  • Re-integratieverplichting.

Dagdeel 3: HRM

 1. Preventie en curatie ziekte
  • Hoe kan ziekteverzuim beheersbaar worden gehouden?
  • Hoe selecteer je een goede bedrijfsarts?
  • Hoe ziet de samenstelling van een sociaal medisch team eruit? Hoe vaak roep je een zieke werknemer op bij het SMT?
 2. Gesprekkencyclus en professionalisering
  • Hoe ziet een goede gesprekkencyclus eruit? Wie voert welke gesprekken binnen de organisatie?
  • Wat wordt er vanuit de cao vo gefaciliteerd omtrent professionalisering en deskundigheidsbevordering?
 3. Levensfasebewust personeelsbeleid
  • Waar heeft een werknemer recht op binnen de regeling levensfasebewust personeelsbeleid?
  • Op welke wijze kunnen de uren worden ingezet?

Doelgroep:
De leergang basiscursus cao vo is relevant voor (nieuwe) P&O’ers, HRM adviseurs en schoolleiders uit zowel het openbaar als het bijzonder onderwijs.

Tijdsduur:
Ca. 3 uur per dagdeel

Bijeenkomst informatieverwerking- en verstrekking PO/VO
Inhoud:
De inhoud van deze bijeenkomst ziet op het verwerken dan wel verstrekken van gegevens van leerlingen alsmede het verwerken dan wel het verstrekken van gegevens van het personeel. De volgende onderwerpen zullen tijdens de bijeenkomst worden besproken.

 1. Algemeen
  • Wet bescherming persoonsgegevens
  • Invoering Algemene verordening gegevensbescherming
 2. Leerlingendossier
  • Bespreking inhoud leerlingdossier, privacyreglement en het inzagerecht in het leerlingdossier
  • Wat dient in het onderwijskundig rapport te worden opgenomen
  • Bewaartermijnen die gelden voor leerlinggegens
  • Informatieverstrekking aan gescheiden ouders
 3. Personeelsdossier
  • Bespreking inhoud van het personeelsdossier, verwerking van medische gegevens en het privacyreglement
  • Recht op informatie, inzage, correctie en verzet van werknemer
  • Overdracht van personeelsdossier bij fusie
  • Hoe om te gaan met foto’s, video-opnames en het controleren van e-mail en internetgebruik van werknemers en leerlingen

Doel van de bijeenkomst is om deelnemers op de hoogte te brengen welke regels er gelden omtrent het verwerken van en verstrekken van persoonsgegevens. De bijeenkomst zal deels bestaan uit uitleg van de theorie en deels uit het plenair bespreken van casussen aan de hand van jurisprudentie. Aan het einde van de bijeenkomst dienen de deelnemers in hoofdlijnen te weten welke regels er gelden op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 28 mei 2018: de Algemene verordening gegevensbescherming) ten aanzien van de omgang met persoonsgegevens van leerlingen en personeel. Daarnaast zullen zij ook kennis krijgen van de wijze waarop zij dit in de (school)organisatie kunnen regelen.

Doelgroep:
De bijeenkomst is relevant voor een ieder die zich binnen de schoolorganisatie bezighoudt met het verwerken en verstrekken van persoonsgegevens van leerlingen dan wel personeel. Te denken valt aan algemeen directeuren, schooldirecteuren, maar ook P&O’ers en administratief personeel. De bijeenkomst is gericht op zowel het primair als het voortgezet onderwijs.

Tijdsduur:
Ca. 3,5 uur

Indien u als lid van VOS/ABB een incompany cursus over een ander onderwerp wilt, dan kunt u hierover contact opnemen met de Onderwijsjuristen door een e-mail te sturen naar onderwijsjuristen@vosabb.nl.


Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Jaarverslag 2016

De printvriendelijke versie van het jaarverslag met financiële verantwoording van VOS/ABB over 2016 kunt u downloaden en als u wilt zelf printen. Uit kostenoverwegingen is ervoor gekozen om het jaarverslag zonder financiële verantwoording slechts in beperkte oplage in druk uit te brengen.

Het is niet een traditioneel jaarverslag, dat slechts verantwoordt wat VOS/ABB in 2016 heeft gedaan, maar veel meer een publicatie waarin ook staat waarop de vereniging zich nu en in de toekomst richt. VOS/ABB blijft immers altijd in beweging voor het beste openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.

Jaarverslag van proactieve vereniging

Wij volgen de ontwikkelingen in het (openbaar) onderwijs én geven er heel bewust richting aan. VOS/ABB is niet volgzaam, maar proactief en als het nodig is ook assertief! Dat laatste geldt bijvoorbeeld voor onze lobby op het gebied van algemene toegankelijkheid van het primair en voortgezet onderwijs. Daarbij zijn diversiteit, gelijkwaardigheid en wederzijds respect kernbegrippen, net als aandacht voor godsdienst en levensbeschouwing (júist in het openbaar onderwijs!).

Een ander voorbeeld van onze proactieve en indien nodig assertieve werkwijze, betreft demografische krimp en de invloed daarvan op de positie van de openbare en algemeen toegankelijke scholen. In het jaarverslag kunt u natuurlijk over nog veel activiteiten lezen die VOS/ABB voor haar leden ontplooit.

Download jaarverslag 2016

Netwerken P&O, Financieel Management en IKC’s

De dienstverlening van VOS/ABB bestaat onder andere uit ondersteuning van bestuursbureaus. U kunt hierbij denken aan informatievoorziening en advies, maar ook aan bijeenkomsten die wij gedurende het jaar organiseren. Dat doen we onder andere voor verschillende netwerken waarin medewerkers van onze leden zitten. Deze netwerken zijn er ook voor u!

Onze netwerken zijn gericht op het delen van kennis en het uitwisselen van ervaringen. De diverse netwerkbijeenkomsten duren één dagdeel en vinden drie keer per jaar plaats op verschillende locaties verspreid over het land.

Op dit moment bieden wij voor ondersteunend personeel twee netwerken:

Netwerk Personeel en Organisatie (P&O)

Ons P&O-netwerk richt zich op verschillende thema’s, zoals het lerarenregister, professionalisering van leerkrachten en schoolleiders en duurzame inzetbaarheid. Andere onderwerpen waar het zich mee bezighoudt, zijn Strategisch Human Resource Management (SHRM), de school als lerende organisatie en de functiemix en formatieplanning. Dit netwerk is specifiek bedoeld voor de P&O/HRM-professionals (adviseurs en managers).

Om te bepalen welke onderwerpen wij tijdens netwerkbijeenkomsten aan bod kunnen laten komen, hebben wij een (korte) online enquête uitgezet. De enquête is beschikbaar tot en met maandag 5 juni.

Het Netwerk Personeel en Organisatie wordt gecoördineerd door onze adviseurs Céline Haket (0348-405252, chaket@vosabb.nl) en Ivo Israel (06-22939653, iisrael@vosabb.nl).

Indien u wilt toetreden tot ons P&O-netwerk, kunt u dat per e-mail aan ons secretariaat laten weten via welkom@vosabb.nl. Vermeld in uw mail ‘Netwerk P&O’, uw naam en functie, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer.

Netwerk Financieel Management

In dit netwerk komen controllers, directieleden en financieel managers van besturen bijeen om kennis en ervaringen met elkaar te delen. Daarnaast gaan we samen met u in op actuele veranderingen waarover in Den Haag is besloten. Tevens gebruiken we dit netwerk om input van u en andere leden te krijgen over actuele bekostigingsthema’s.

Het Netwerk Financieel Management wordt gecoördineerd door onze adviseurs Ronald Bloemers (06-51914694, rbloemers@vosabb.nl) en Ron van der Raaij (06-53733449, rvanderraaij@vosabb.nl).

Indien u wilt toetreden tot ons Netwerk Financieel Management, kunt u dat per e-mail aan ons secretariaat laten weten via welkom@vosabb.nl. Vermeld in uw mail ‘Netwerk Financieel Management’, uw naam en functie, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer.

Netwerk Integrale Kindcentra (IKC’s)

Naast bovenstaande netwerken willen wij een nieuw netwerk oprichten dat zich zal richten op integrale kindcentra (IKC’s). De samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang is op veel plaatsen niet meer weg te denken. Het aantal IKC’s groeit en daarmee ook de maatschappelijke aandacht hiervoor. Daarom is kennisuitwisseling op dit gebied belangrijk.

Wij willen u vragen of u interesse heeft in ons IKC-netwerk. U kunt dit laten weten aan adviseur Rozemarijn Boer via het mailadres rboer@vosabb.nl. Vermeld in uw mail ‘Netwerk IKC’s’, uw naam en functie, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer.

 

Oud-VOS/ABB’er Joop Vlaanderen directeur VO-raad

Joop Vlaanderen is per 1 juni benoemd tot directeur van de VO-raad. Hij volgt Muriëlle Springer op die directeur wordt van een organisatie voor kinderopvang.

Joop Vlaanderen werkt sinds 2012 voor de VO-raad, eerst als interimdirecteur en daarna als hoofd Beleid. Hij begon zijn loopbaan als docent in het basisonderwijs en vervulde daarna diverse functies. Hij was onder andere manager verenigingszaken bij VOS/ABB.

VOS/ABB vernieuwt en verbreedt

VOS/ABB heeft met een aantal nieuwe adviseurs en beleidsmedewerkers een vernieuwing en verbreding ingezet die past bij het koersplan van de vereniging.

In het Koersplan 2017-2020. VOS/ABB beweegt onderwijs! staat dat de vereniging vanuit verschillende perspectieven werkt aan goed openbaar en algemeen toegankelijk primair en voortgezet onderwijs. Daarbij richt VOS/ABB zich met bestuur en management als vertrekpunt op alle actoren en stakeholders: van leerling tot raad van toezicht.

Tijdens de algemene ledenvergadering op 23 november jongstleden werd naar aanleiding van het koersplan opgemerkt dat VOS/ABB zich actiever zou kunnen mengen in de discussie over de toekomst van artikel 23 van de Grondwet over de vrijheid van onderwijs. Directeur Hans Teegelbeckers gaf toen aan dat hij met deze opdracht van de leden aan de slag zou gaan.

Helpdesk, politieke lobby en passend onderwijs

De inhoudelijke ontwikkelingen binnen VOS/ABB hebben inmiddels mede in het licht van het vertrek van enkele personeelsleden geleid tot het aantrekken van een aantal adviseurs en beleidsmedewerkers.

De Helpdesk van VOS/ABB heeft twee nieuwe juridisch adviseurs: mr. Cécile van der Goot en mr. Christiaan Rooseboom. Zij houden de Helpdesk op sterkte na het vertrek van mr. José van Snek, die tegenwoordig een baan dicht bij huis heeft, en de taakverandering van mr. Ronald Bloemers, die zich voortaan in het belang van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs hoofdzakelijk op de landelijke, regionale en lokale politieke lobby van VOS/ABB richt.

Na het vertrek van Anna Schipper als specialist op het gebied van passend onderwijs, is haar taak binnen VOS/ABB overgenomen door drs. Rozemarijn Boer. Zij heeft ook kennis en ervaring op het gebied van integrale kindcentra. Daarnaast richt junior beleidsadviseur Eline Vrenken MSc zich bij VOS/ABB op projecten die liggen op het snijvlak van pedagogiek, onderwijs en beleid. Zij adviseert scholen over de beste ondersteuning van leerlingen.

Kwaliteitsbeleid, HRM/P&O en FUWASYS

Drs. André de Jong is aangetrokken als beleidsmedewerker op het gebied van onder andere kwaliteitszorg in het primair en met name ook in het voortgezet onderwijs. Hij houdt zich tevens bezig met bedrijfsvoering, strategie, (verander)management en bestuur.

Vanwege het vertrek van Silvia Schouten naar de Koninklijke Auris Groep, is drs. Ivo Israël door VOS/ABB aangenomen als beleidsmedewerker op het terrein van bestuur en management en HRM/P&O. Hij is tevens coördinator FUWASYS.

Wilt u weten wie er nog meer bij VOS/ABB werken? Ga naar de pagina met alle medewerkers.

VOS/ABB publiceert Koersplan 2017-2020

Waar gaat de vereniging VOS/ABB de komende jaren naartoe? Dat staat in het Koersplan 2017-2020. VOS/ABB beweegt onderwijs! dat de nieuwe directeur Hans Teegelbeckers op de algemene ledenvergadering (ALV) heeft gepresenteerd. De ALV heeft het plan vastgesteld.

‘Samenwerking is en blijft het belangrijkste adagium voor de toekomst’, zo staat in het plan. ‘Samenwerking in krimpregio’s, tussen scholen, tussen ouders en leerkrachten, met partners als kinderopvang en voor-, tussen-, en naschoolse opvang, met de medezeggenschapraden, kortom: met alle mogelijke actoren die onderwijs maken.’

Harmoniemodel

Er staat in het plan nadrukkelijk vermeld dat VOS/ABB uitgaat van het harmoniemodel, ‘waarin het hoofddoel, namelijk goed openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs, het streven is’. Onder samenwerking op basis van het harmoniemodel verstaat VOS/ABB dat er vanuit verschillende perspectieven samen wordt gewerkt aan goed openbaar en algemeen toegankelijk primair en voortgezet onderwijs.

‘VOS/ABB richt zich met de bestuurskolom als vertrekpunt op alle actoren en stakeholders: van leerling tot raad van toezicht. De wensen van de bestuurders zijn hierbij leidend, echter vanuit de harmoniegedachte. Daarnaast richt VOS/ABB zich op partners, zoals gemeenten, administratiekantoren, samenwerkingsverbanden passend onderwijs en kinderopvangorganisaties om te komen tot integrale kindcentra waarin passende opvang en onderwijs kunnen worden verzorgd vanuit een gezamenlijke visie’, zo staat in het plan.

Meer lef

Vanuit de algemene ledenvergadering werd opgemerkt dat het koersplan voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs meer lef mag uitstralen. De nieuwe directeur Hans Teegelbeckers gaf hij aan dat hij met deze opdracht van de leden aan de slag gaat.

Leden van VOS/ABB kunnen het integrale Koersplan 2017-2020. VOS/ABB beweegt onderwijs! downloaden.

Een samenvatting van het koersplan is voor iedereen beschikbaar.

Tariefsverhoging

De algemene ledenvergadering is akkoord gegaan met een verhoging van het ledentarief met 0,10 euro per leerling per jaar. Het is de eerste tariefsverhoging sinds 2009, toen VOS/ABB het lidmaatschapstarief op 2,50 euro per leerling per jaar vaststelde.

Met de verhoging met 0,10 euro komt het ledentarief voor 2017 op 2,60 euro per leerling per jaar. Daarmee blijft VOS/ABB veruit de goedkoopste profielorganisatie in het funderend onderwijs. Het tarief geldt voor de aangesloten openbare scholen.

Nieuwe directeur

Op de ALV maakte Hans Teegelbeckers zijn debuut als directeur van VOS/ABB. Hij volgt officieel per 1 januari 2017 Ritske van der Veen op, die met pensioen gaat.

In oktober werd bekend dat het bestuur had besloten dat Teegelbeckers directeur van VOS/ABB zou worden. Hij is sinds 2006 als beleidsmedewerker aan VOS/ABB verbonden. Sinds 2014 zit Hans Teegelbeckers in het managementteam van de vereniging.

Lees meer…

Hans Teegelbeckers nieuwe directeur VOS/ABB

Het bestuur van VOS/ABB benoemt Hans Teegelbeckers tot directeur van VOS/ABB. Hij volgt Ritske van der Veen op, die met pensioen gaat.

Na een uitgebreide sollicitatieprocedure heeft het bestuur van VOS/ABB unaniem besloten dat Hans Teegelbeckers de volgende directeur van de vereniging wordt. Hij is sinds 2006 als beleidsmedewerker aan VOS/ABB verbonden. Sinds 2014 zit Hans Teegelbeckers in het managementteam van de vereniging.

Excellent openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs

Zijn inzet zal zijn om er als directeur voor te zorgen dat de koers van VOS/ABB gericht blijft op excellent openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs voor elke leerling. Goed onderwijs staat voor VOS/ABB nadrukkelijk in het teken van een in alle opzichten gezonde samenleving. Dit is extra belangrijk nu er in onze maatschappij sprake is van polarisatie en onzekerheid over het onbekende.

Vanuit de ideologie dat er goed onderwijs moet zijn voor ieder kind, zal VOS/ABB onder leiding van Hans Teegelbeckers op verschillende beleidsterreinen vorm en inhoud blijven geven aan identiteitsgebonden belangenbehartiging. Het doel hiervan is dat goed (openbaar) onderwijs bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen tot goede en gelukkige volwassenen in een samenleving die wordt gekenmerkt door diversiteit, gelijkwaardigheid, respect en democratisch debat.

Daarnaast blijft VOS/ABB streven naar het concept School!. Dit concept gaat ervan uit dat het onderwijs in de toekomst boven de huidige denominaties uitstijgt. Het is in dit kader van belang dat het dualisme vanuit artikel 23 van de Grondwet over de vrijheid van onderwijs ter discussie wordt gesteld.

Governance, identiteit, samenwerking

Hans Teegelbeckers was tot nu toe als beleidsmedewerker nauw betrokken bij verschillende projecten van VOS/ABB. Hij richtte zich op governance en coördineerde bovenschoolse contactgroepen van leden.

Ook hield hij zich bezig met de identiteit van de openbare en algemeen toegankelijke scholen in relatie tot onder andere godsdienst en levensbeschouwing. Samen met collega’s ontwikkelde hij het Zelfevaluatiekader Identiteit alsmede het trainingsspel ID!ee. Hij is ook altijd al actief geweest in de discussie over grondwetsartikel 23 en het toekomstconcept School!.

Het werk van Hans Teegelbeckers betrof tevens demografische krimp en de gevolgen daarvan op het (openbaar) onderwijs. Daarbij zette hij in op positieve samenwerking met het bijzonder onderwijs om ervoor te zorgen dat overal voor elk kind goed onderwijs blijft bestaan.

Kennismaken op algemene ledenvergadering

Op de algemene ledenvergadering van VOS/ABB op woensdag 23 november in Amersfoort kunt u kennismaken met Hans Teegelbeckers. Na de ALV en het daarop aansluitende gratis toegankelijke symposium dat VOS/ABB organiseert, zal de huidige directeur Ritske van der Veen afscheid nemen. Hij gaat per 1 januari 2017 met pensioen.

Oud-VOS/ABB’er Marc Otto naar LMC VO

Oud-VOS/ABB’er Marc Otto is benoemd tot bestuursvoorzitter van LMC Voortgezet Onderwijs in Rotterdam. Hij volgt daar per 1 oktober Marcel van der Knaap op.

Otto is nu nog lid van het college van bestuur van ROC Deltion College in Zwolle. Hij houdt zich daar bezig met de bedrijfsorganisatie en het onderwijs.

LMC Voortgezet Onderwijs meldt dat ‘zowel de stad Rotterdam in al haar facetten, als het Rotterdamse voortgezet onderwijs meer dan een uitdaging’ voor Otto zullen zijn.

Tot 2009 werkte Otto als directeur bedrijfsvoering voor VOS/ABB in Woerden.

Marc Otto legde als eerste eed af

Bij de opening van het schooljaar in 2013 haalde Otto het nieuws door samen met Bert Beun als eerste bestuurders in het mbo een eed af te leggen. Daarin verklaarden zij integer en dienstbaar aan leerlingen, medewerkers en partners in het onderwijsveld hun werk te doen.

Hun eed volgde destijds op de misstanden bij de omgevallen onderwijskolos Amarantis.

Lees meer…

Nieuwsvoorziening VOS/ABB beleeft topjaar

Op de website van VOS/ABB zijn in het afgelopen jaar 898 nieuwsberichten verschenen. Dat is meer dan in 2014, toen 879 nieuwsartikelen verschenen. Hiermee blijft www.vosabb.nl een van de meest actuele onderwijssites van Nederland.  

Niet alleen de dagelijkse nieuwsvoorziening, ook de praktische downloads trekken veel bezoekers. Hierbij kunt u denken aan rekeninstrumenten, toelichtingen op actuele kwesties door de Helpdesk en diverse informatieve brochures.

Bezoekers bekeken in totaal 517.638 keer een pagina op www.vosabb.nl. In 2014 werd de website 556.901 keer bekeken, in 2013 was dat 509.759 keer. Gemiddeld worden bij elk bezoek twee pagina’s aangeklikt. Vorig jaar was dat met 2,1 keer iets meer.

Het nieuwsbericht dat in 2015 het vaakst werd gelezen, ging over het faillissement van OSG Metrium. Dit bericht uit september werd 3104 keer aangeklikt.  Het bericht over de verlate uitbetaling van de loonsverhoging in het primair onderwijs werd 3043 keer gelezen.

Er is elke week op maandag een duidelijk piek van het aantal bezoekers. Dat komt door de wekelijkse e-mailnieuwsbrieven die op maandag worden verzonden.

Maart 2015 was de drukste maand op de website, gevolgd door november en september. Zoals elk jaar zijn juli en augustus de maanden met de minste bezoekers. Dat heeft natuurlijk te maken met de zomervakantie. Ook in december zijn er relatief weinig bezoekers in verband met de kerstvakantie.

Informatie: Martin van den Bogaerdt, 06-13190311, mvandenbogaerdt@vosabb.nl

VOS/ABB blijft voordeligste besturenorganisatie

De algemene ledenvergadering van VOS/ABB is er op 25 november in Amersfoort mee akkoord gegaan om het lidmaatschapstarief te handhaven. Het is voor het zevende achtereenvolgende jaar dat het tarief niet wordt verhoogd. Openbare schoolbesturen betalen 2,50 euro, niet-openbare besturen 1,50 euro per leerling per jaar. VOS/ABB blijft hiermee de voordeligste besturenorganisatie voor het funderend onderwijs.

Tijdens de ALV traden de bestuursleden Annemie Martens, Annemarie Juli en Cees Vreugdenhil af. Als nieuwe bestuursleden traden aan Sandra Beuving, Pieter Schram en Alina Kuiper. Zij zijn bestuurder van respectievelijk de Stichting Openbaar Onderwijs Groep in Veghel, OSG Singelland in Drachten en de Stichting SPOOR in Purmerend.

Wat doet VOS/ABB voor de leden?
Beleidsmedewerkers van VOS/ABB gaven tijdens de ALV een toelichting op de activiteiten van de vereniging. Simone Baalhuis ging in op activiteiten die de identiteit van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs raken, zoals burgerschap en het ontwikkelen van sociale vaardigheden.

Ook ging Baalhuis in op de School!Week die VOS/ABB organiseert. In de School!Week 2016 van 21 tot en met 25 maart laten openbare en algemeen toegankelijke scholen in heel Nederland zien waar zij voor staan. De kernwaarden van het openbaar onderwijs nemen in deze week een belangrijke plaats in.

VOS/ABB heeft in het kader van de komende School!Week de inspiratiebrief Voor elkaar! naar de leden gestuurd. Hierin staan voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs tips om les te geven over de kinderrechten.

Helpdesk
Juridisch adviseur José van Snek gaf een toelichting op de activiteiten van de Helpdesk van VOS/ABB. Daarbij noemde zij de functie van ‘verlengd bestuursbureau’ dat vragen van leden kan beantwoorden. De Helpdesk biedt echter ook uitgebreide advisering. Bovendien verzorgt de Helpdesk diverse cursussen die aansluiten bij de actualiteiten in het onderwijs, zoals nieuwe cao’s, de Wet werk en zekerheid en de Participatiewet.

Ronald Bloemers, die als jurist aan de Helpdesk verbonden is, ging in op de belangenbehartiging door VOS/ABB voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Onderdeel daarvan is het lobbywerk dat de vereniging op lokaal, regionaal en nationaal niveau verricht.

Een voorbeeld is dat VOS/ABB actief heeft meegedacht over het wetsvoorstel voor samenwerkingsscholen. Andere voorbeelden zijn de contacten met het ministerie van OCW, de Inspectie van het Onderwijs en het overleg dat VOS/ABB voor leden op gemeentelijk niveau voert. Een deel van de lobbyactiviteiten wordt ‘onder de radar’ verricht, zoals Bloemers het uitdrukte, dus niet direct  waarneembaar voor de leden.

Cao’s
Silvia Schouten gaf een toelichting op de activiteiten die VOS/ABB mede op verzoek van de leden uitvoert op het gebied van de cao’s voor het primair respectievelijk voortgezet onderwijs. Hoewel VOS/ABB niet tot de cao-partijen behoort, doet de vereniging veel op dit gebied, zoals het organiseren van brainstormsessies met de diverse contactgroepen en informatiebijeenkomsten voor leden en het opstellen van onder andere formats en handreikingen.

Contributie blijft gelijk
De algemene ledenvergadering keurde de jaarrekening en de begroting goed en ging akkoord met de handhaving van het lidmaatschapstarief van 2,50 per leerling per jaar voor openbare schoolbesturen. Niet-openbare schoolbesturen die lid zijn van VOS/ABB betalen 1,50 euro per leerling, omdat de activiteiten op het gebied van openbaar onderwijs niet op hen van toepassing zijn.

Tijdens de ALV vroegen enkele leden zich wel af of het tariefverschil tussen openbare en niet-openbare leden moet worden gehandhaafd. Het bestuur zegde toe dit mee te nemen naar de volgende ALV.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, 

Jaarverslag 2014: bestsellers, romans, thrillers en poëzie

De printvriendelijke versie van het jaarverslag van VOS/ABB over 2014 kunt u downloaden en als u wilt zelf printen. Uit kostenoverwegingen is ervoor gekozen om het jaarverslag niet in druk uit te brengen.

Aan de hand van een indeling volgens literaire genres kunt u in het jaarverslag lezen wat de financieel gezonde vereniging voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs in 2014 heeft gedaan.

Bestsellers
Zo vallen onder het kopje bestsellers de belangenbehartiging op het gebied van de samenwerkingsschool en artikel 23 over de vrijheid van onderwijs, maar ook de toekomstvisie School!, die uitgaat van ontzuild onderwijs dat boven de denominaties uitstijgt.

De Helpdesk van VOS/ABB valt (uiteraard) ook onder de bestsellers. De Helpdesk is in 2014 vanwege het toenemende aantal adviesaanvragen uitgebreid tot vier juristen. In het verslagjaar was sprake van een sterke stijging van het aantal vragen ten opzichte van de jaren daarvoor tot 10.080. De stijgende lijn houdt overigens in 2015 aan!

Ook ledenvoordeel behoort tot de bestsellers. Leden van VOS/ABB die gebruikmaken van die voordelen, zoals collectieve energie-inkoop, verzekeringen en integraal vastgoedbeheer, verdienen hun lidmaatschap ruimschoots terug.

Romans
VOS/ABB is van oudsher sterk in de praktische ondersteuning van de aangesloten bestuursbureaus. De activiteiten in dit hoofdstuk, de ‘romans’, hebben daar allemaal mee te maken: ze hebben tot doel de leden van VOS/ABB bij hun bedrijfsvoering te ondersteunen. U kunt hierbij denken aan allerlei maatwerkadviezen.

De diverse communicatiekanalen behoren eveneens tot de romans. De website www.vosabb.nl blijkt een sterke troef met in 2014 een stijging van het websitebezoek met 23 procent ten opzichte van 2013. De website werd in het verslagjaar 269.234 keer bezocht en er werd 556.901 keer een pagina geopend. Het aantal unieke bezoekers nam met 26 procent toe tot 158.114.

De wekelijkse e-mailnieuwsbrieven van VOS/ABB, het magazine School! (dat met de Vereniging Openbaar Onderwijs wordt uitgegeven) en het Twitteraccount van VOS/ABB vallen in het jaarverslag eveneens onder de romans.

Thrillers
Hiertoe behoort onder andere passend onderwijs, dat in het verslagjaar werd ingevoerd. Voor VOS/ABB is passend onderwijs een logische ontwikkeling. De vereniging verbindt het aan de algemene toegankelijkheid van openbare scholen: elke leerling heeft recht op goed onderwijs.

Ook governance, crisisondersteuning en de gevolgen van demografische krimp op het onderwijs behoren tot de thrillers van 2014. Deze thema’s zijn door VOS/ABB in het kader van de belangen van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs geplaatst.

Poëzie
In de poëziekast van VOS/ABB staan werken die over de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs gaan en/of aandacht hebben voor levensbeschouwing en religie in de openbare scholen.

U kunt er ook lezen over over de jaarlijkse School!Week – de landelijke campagne van, voor en door het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs – en over het Diploma Openbaar Onderwijs dat door diverse pabo’s wordt aangeboden.

Geld
In de financiële verantwoording in het jaarverslag kunt u zien dat VOS/ABB een financieel gezonde vereniging is. Met een slimme en efficiënte inzet van middelen zorgt VOS/ABB ervoor dat het lidmaatschapstarief al jaren op 2,50 euro per leerling per jaar blijft. Daarmee is en blijft VOS/ABB de voordeligste profielorganisatie in het funderend onderwijs.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

VOS/ABB zoekt twee nieuwe bestuursleden

Wilt u zich met ons inzetten voor het beste openbaar en algemeen toegankelijk primair en voortgezet onderwijs? De vereniging VOS/ABB zoekt twee nieuwe bestuursleden. 

Het bestuur van VOS/ABB bestaat uit zeven personen. Zij zijn allen als directeur/bestuurder werkzaam voor een bij VOS/ABB aangesloten organisatie.

Twee huidige bestuursleden treden terug, omdat zij de statutair vastgestelde maximale bestuurstermijn bereiken.

Reageren kan tot 1 september.

Lees meer…

Website VOS/ABB trekt ook in 2014 meer bezoekers

De website www.vosabb.nl heeft in 2014 meer bezoekers gekregen. Dit past in de stijgende trend van de afgelopen jaren.

In het afgelopen jaar 2014 werd de site 269.234 keer bezocht. Dat is ten opzichte van 2013 een toename van ruim 23 procent. Het gemiddelde per maand bedroeg 22.436. Topmaand was maart 2014 met 26.677 bezoeken. In 2013 was september de topmaand met 25.991 bezoeken. September 2014 kwam uit op 26.580 bezoeken.

Gemiddeld worden bij elk bezoek 2,1 pagina’s bekeken, zodat in totaal 556.901 pagina’s van de site zijn geopend in 2014. Dat was in het jaar daarvoor 509.759. Het aantal unieke bezoekers in 2014 bedroeg 158.114. In 2013 waren dat er 125.574. In 2014 was dus sprake van een stijging van het aantal unieke bezoekers van bijna 26 procent.

Er is een wekelijkse piek van het aantal bezoekers op maandag. Dit komt doordat VOS/ABB elke maandag e-mailnieuwsbrieven verstuurt voor het primair en voortgezet onderwijs met daarin verwijzingen naar artikelen die in de week daarvoor op de website zijn verschenen. U kunt zich online aanmelden voor de (gratis) nieuwsbrieven.

De pagina die het meest werd bekeken, was net als in 2013 de homepage www.vosabb.nl. In 2014 werd de homepage 77.102 keer bekeken. In 2013 was dat 75.794 keer. Op deze pagina staat onder andere het meest actuele nieuws. In 2014 zijn 879 nieuwsberichten geplaatst, 140 meer dan in 2013.

Het meest gelezen bericht was Moeder begint procedure tegen Zwarte Piet op 27 september, dat 2365 keer is aangeklikt. Dit bericht ging over de procedure die een moeder begon tegen de aanwezigheid van Zwarte Piet bij de sinterklaasviering op de openbare Professor Kohnstammschool in Utrecht.

Ook het maandelijkse nieuwsbericht over de actualisering van de overzichten van wetsvoorstellen en jurisprudentie wordt vaak aangeklikt: 2271 keer. Dit bericht verwijst naar documenten (in het besloten ledengedeelte van deze website) die maandelijks door de juristen van de VOS/ABB-Helpdesk worden bijgewerkt.

Bezoekers komen niet alleen voor het nieuws naar de website. Andere populaire pagina’s zijn:

Informatie: Martin van den Bogaerdt, 06-13190311, mvandenbogaerdt@vosabb.nl

Helpdesk ziet aantal vragen stijgen tot boven 10.000

De Helpdesk van VOS/ABB heeft in 2014 meer dan 10.000 vragen beantwoord. Dat is een stijging van bijna 15 procent ten opzichte van 2013.

Bijna 80 procent van de adviesaanvragen komt per e-mail binnen via helpdesk@vosabb.nl. De overige ruim 20 procent van de mensen die advies willen van de Helpdesk van VOS/ABB, bellen het telefoonnummer 0348-405250. Dit nummer is elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur bereikbaar.

Tweederde van de adviesaanvragen is afkomstig van organisaties voor primair onderwijs. Eenderde komt van het voortgezet onderwijs. De vragen die in 2014 het meest zijn gesteld, gingen over aanstelling/benoeming van personeel, verlof of ziekte.

Meer dan vraag en antwoord
De Helpdesk van VOS/ABB bestaat uit vier juristen. Zij zijn er niet alleen voor gratis beantwoording van vragen uit de dagelijkse praktijk, maar ook voor uitgebreide advisering en zelfs voor dossierbehandeling.

Wat veel leden van VOS/ABB ontdekken, is dat de Helpdesk ook gratis cursussen over actuele onderwerpen organiseert. Bovendien stelt de Helpdesk een schat aan informatie beschikbaar op het besloten ledengedeelte van deze website.

De dienstverlening van de Helpdesk is exclusief voor leden van VOS/ABB. Is uw organisatie geen lid van VOS/ABB? Lees alles over het lidmaatschap.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Nu ook gemeente Amsterdam lid van VOS/ABB

Steeds meer gemeenten ontdekken de voordelen van het lidmaatschap van VOS/ABB. De gemeente Amsterdam is nu ook lid geworden.

VOS/ABB biedt gemeenten met verzelfstandigd openbaar onderwijs de mogelijkheid om lid te worden van VOS/ABB. Met dit speciale lidmaatschap, voor slechts 1000 euro per jaar, kunnen gemeenten gebruikmaken van de expertise van VOS/ABB. De praktijk wijst uit dat het lidmaatschap veel meerwaarde biedt tegen een zeer aantrekkelijk tarief.

Door lid te worden van VOS/ABB kunnen gemeenten bijvoorbeeld gebruikmaken van de deskundige en veelgeraadpleegde Helpdesk van VOS/ABB. Zowel de eerstelijns- als tweedelijnsadvisering is exclusief voor leden.

De Helpdesk is van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur telefonisch bereikbaar via 0348-405250. Mailen kan naar helpdesk@vosabb.nl.

Ook kunnen gemeenten die lid zijn van VOS/ABB in het besloten ledengedeelte van deze website. Hier staat een schat aan informatie die betrekking heeft op het onderwijs, waarbij de focus op het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs ligt.

Lid worden?
Voor een persoonlijk gesprek over de voordelen van het gemeentelidmaatschap van VOS/ABB kunt u contact opnemen met senior beleidsmedewerker Janine Eshuis: 06-30041175, jeshuis@vosabb.nl

Wilt u zich als gemeente bij VOS/ABB aansluiten? Neemt u dan contact op met Karin Peters van de ledenadministratie van VOS/ABB: 0348-404816, kpeters@vosabb.nl

Data algemene ledenvergadering 2015 en 2016 bekend

De algemene ledenvergadering van VOS/ABB in 2015 is op woensdag 25 november. In 2016 is de ALV op woensdag 23 november.

Er wordt zoals elk jaar een aansluitend middagprogramma georganiseerd over een onderwerp dat betrekking heeft op het openbaar en algemeen toegankelijk primair en voortgezet onderwijs.

Voorafgaand aan de ALV is er altijd vanaf 12 uur een eenvoudige lunch. Het aansluitende middagprogramma duurt tot uiterlijk 18 uur.

Nadere informatie over de algemene ledenvergaderingen in 2015 en 2016, de inhoud van de aansluitende middagprogramma’s en de locatie(s) volgt. VOS/ABB zoekt altijd een locatie in het midden van het land die zowel met het openbaar vervoer als met de auto goed bereikbaar is.

Deskundigheid van VOS/ABB ook voor gemeenten

Gemeenten zijn als toezichthouder bij het bestuur van het openbaar onderwijs betrokken. De kennis en ervaring die VOS/ABB op dit terrein heeft opgebouwd, kan ook voor gemeenten zeer waardevol zijn.

Door lid te worden van VOS/ABB kunnen gemeenten bijvoorbeeld gebruikmaken van de deskundige en veelgeraadpleegde Helpdesk van VOS/ABB. Zowel de eerstelijns- als tweedelijnsadvisering is exclusief voor leden.

De Helpdesk is van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur telefonisch bereikbaar via 0348-405250. Mailen kan naar helpdesk@vosabb.nl.

Ook kunnen gemeenten die lid zijn van VOS/ABB in het besloten ledengedeelte van deze website. Hier staat een schat aan informatie die betrekking heeft op het onderwijs, waarbij de focus op het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs ligt.

Het VOS/ABB-gemeentelidmaatschap kost slechts 1000 euro per kalenderjaar. Deze investering kunnen gemeenten er dubbel en dwars uithalen!

Gemeenten die van dit aanbod gebruik willen maken, kunnen contact opnemen met 0348-405200 of welkom@vosabb.nl.

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met senior beleidsmedewerker Janine Eshuis van VOS/ABB: 06-30041175, jeshuis@vosabb.nl.

Website meer dan half miljoen keer bekeken

De website www.vosabb.nl heeft in 2013 meer bezoekers gekregen. Dit past in de stijgende trend van de afgelopen jaren.

Webmaster Ahmet Yaman heeft voor het jaarverslag 2013 de statistieken van de website in kaart gebracht. In het verslagjaar werd de site 218.312 keer bezocht. Het gemiddelde per maand bedroeg 18.192. Topmaand was september met 25.991 bezoeken. Dat is meer dan in 2012, toen in de beste maand 23.000 bezoeken werden geteld.

Gemiddeld worden bij elk bezoek 2,3 pagina’s bekeken, zodat in totaal 509.759 pagina’s van de site zijn geopend in 2013. Het aantal unieke bezoekers in 2013 bedroeg 125.574. Het maandelijkse gemiddelde is 10.464 unieke bezoekers.

De pagina die het meest bekeken is, was de homepage www.vosabb.nl: 75.794 keer. Op deze pagina staat onder andere het meest actuele nieuws. In 2013 zijn 739 nieuwsberichten geplaatst.

Het meest gelezen bericht was Cito-scorelijst RTL Nieuws waardeloos op 14 september, dat 3164 keer is aangeklikt. Dit bericht ging over de lijst met gemiddelde Cito-scores per basisschool, die RTL Nieuws toen had gepubliceerd en dat volgens VOS/ABB ‘een waardeloos staaltje van commerciële lijstjesjournalistiek’ was.

Bezoekers komen niet alleen voor het nieuws naar de website. Andere populaire pagina’s zijn:

Het jaarverslag 2013 wordt binnenkort op deze website gepubliceerd. Er komt een printvriendelijke pdf online. Uit kostenoverwegingen is besloten om het jaarverslag niet te laten drukken.

Informatie: Martin van den Bogaerdt, 06-13190311, mvandenbogaerdt@vosabb.nl

Wat verwacht u als leraar of directeur van VOS/ABB?

VOS/ABB is op zoek naar panelleden die tijdens een koersbijeenkomst de vereniging input kunnen geven. Het gaat specifiek om leraren en directeuren van openbare en algemeen toegankelijke scholen in het primair en voortgezet onderwijs. De bijeenkomst is op 16 juni in Woudenberg.

De missie van VOS/ABB is ‘goed onderwijs voor álle kinderen’. Daarbij zijn de kernwaarden van het openbaar onderwijs leidend. Hierin staan algemene toegankelijkheid en benoembaarheid, diversiteit en wederzijds respect centraal.

Wat schoolbestuurders van VOS/ABB verwachten, hebben we op grond van de accountbezoeken die wij overal in het land afleggen goed in beeld. Het gaat om dienstverlening op het gebied van onder andere governance, financiën en onderwijshuisvesting, maar ook op het terrein van imago, communicatie en levensbeschouwing en godsdienst in de openbare scholen.

Minder duidelijk is hoe schooldirecteuren en leraren tegen VOS/ABB aankijken. Kent u als directeur of leraar onze vereniging? Wat verwacht u van ons? Wilt u vernieuwende ideeën met ons delen, zodat wij daar gebruik van kunnen maken om de kwaliteit van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs te optimaliseren?

Voor de koersbijeenkomst is VOS/ABB op zoek naar (ongeveer) tien panelleden, die met de directie en alle medewerkers van gedachten willen wisselen. Wij zijn specifiek op zoek naar directeuren en leraren die het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs een warm hart toedragen.

De paneldiscussie vindt plaats op maandag 16 juni van 11 tot 12.30 uur in Partycentrum Schimmel in Woudenberg. Na afloop is er een lunch. Aan deelname is geen vergoeding verbonden, wel vergoedt VOS/ABB uiteraard de reiskosten.

Aanmelden kan via welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Panel koersdag’. Vermeld ook duidelijk uw naam, de school waarvoor u werkt en uw telefoonnummer.

Informatie: Anna Schipper, 06-30056066, aschipper@vosabb.nl

Helpdesk VOS/ABB: deskundig, integer, snel

In een folder kunt u lezen wat de Helpdesk van VOS/ABB voor u kan betekenen. Advisering is voor leden altijd gratis. Dat geldt ook voor uitgebreide dienstverlening. Als u kiest voor onze Helpdesk, kunt u dus veel geld besparen!

Met de folder wil VOS/ABB u laten zien dat de Helpdesk er niet alleen is voor gratis beantwoording van vragen uit de dagelijke praktijk, maar ook voor uitgebreide advisering en zelfs voor dossierbehandeling.

Wat veel leden van VOS/ABB ontdekken, is dat de Helpdesk ook gratis cursussen over actuele onderwerpen organiseert. Bovendien stelt de Helpdesk een schat aan informatie beschikbaar op het besloten ledengedeelte van deze website.

De folder over de dienstverlening van de Helpdesk is verstuurd aan alle leden van VOS/ABB. U kunt de online pdf-versie van de folder downloaden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Ritske van der Veen bestuurder Meerwerf

Ritske van der Veen en Jack van Es zijn benoemd tot interim-bestuurders bij de stichting Meerwerf Basisscholen voor openbaar primair onderwijs.

Van der Veen (zie foto) is directeur van VOS/ABB. Van Es was tot augustus 2013 voorzitter van de stichting Openbaar Onderwijs Present met 11 openbare scholen in de gemeenten Enkhuizen, Medemblik, Drechterland en Stedebroec. Van 1994 tot 2010 was hij wethouder in Hoorn. Van Es werkt tegenwoordig als zelfstandig adviseur.

Op 17 februari sprak de gemeenteraad van Den Helder zich positief uit over de kandidatuurstelling van Van der Veen en Van Es door het Helderse college van B&W..

Nieuwe kantoor officieel in gebruik genomen

Met een verlate nieuwjaarsbijeenkomst heeft VOS/ABB maandag het nieuwe kantoor in Woerden in gebruik genomen. Op de bijeenkomst waren onder anderen bestuursleden van de vereniging aanwezig. 

VOS/ABB is op 13 januari jongstleden binnen Woerden verhuisd naar een kantoorpand vlak bij het station. Het nieuwe bezoekadresis:

VOS/ABB, Houttuinlaan 8, 3447 GM Woerden

Het postadres en het centrale telefoonnummer zijn niet gewijzigd:

VOS/ABB, Postbus 162, 3440 AD Woerden
0348-405200

Het telefoonnummer en mailadres van de Helpdesk zijn ook niet gewijzigd:

Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, 

Alle ruimte!
VOS/ABB is de enige gebruiker van het kantoor op de nieuwe locatie. Het gebouw is praktischer ingericht dan het vorige gebouw aan de Polanerbaan. Zo is er een grote ruimte voor cursussen en trainingen. Daar komt bij dat de huurprijs aanmerkelijk lager is dan die van het vorige kantoor aan de Polanerbaan.

De bereikbaarheid van de nieuwe locatie is zeer goed. De snelweg A12 ligt op enkele minuten rijden van het kantoor. Bij de nieuwe locatie zelf is beperkte parkeerruimte, maar vlak bij is een groot parkeerterrein waar bezoekers gebruik van kunnen maken.

Station Woerden ligt op nog geen vijf minuten lopen van het nieuwe kantoor. Woerden heeft directe treinverbindingen naar Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam ligt op nog geen vijf minuten lopen van de Houttuinlaan.