Zeeuwse schoolpleinen worden groener

De schoolpleinen van 21 Zeeuwse basisscholen worden groener dankzij een ontwerpwedstrijd voor ‘voedselplekken’. De scholen krijgen nu elk 1500 euro om de ideeën te realiseren.

De wedstrijd was een initiatief van IVN Natuureducatie Zeeland, met steun van Jong Leren Eten en de provincie Zeeland. De scholen die meededen konden een bijdrage ontvangen, op voorwaarde dat de leerlingen weden betrokken bij het ontwerpproces en dat de plek bruikbaar is voor educatie.

Snackdoolhof bij obs De Casembroot

De Zeeuwse leerlingen kwamen talloze ideeën: van snackdoolhof tot smulstraat. Het snackdoolhof is een idee van openbare basisschool De Casembroot in Sint Annaland op Tholen. Daar kwamen de leerlingen met het idee van een plantendoolhof waarin ze kunnen spelen, maar in de zomer en najaar ook kunnen snoepen van hun eigen oogst: snacktomaatjes en snackkomkommertjes.

Andere scholen bedachten moestuinen met eetbare planten en fruitbomen of een kas. In veel ontwerpen is ook ruimte voor dieren en qua educatie worden vaak kooklessen genoemd.

Dit zijn de 21 scholen die hun schoolplein kunnen vergroenen

 

Provincies luiden noodklok over krimp

De voorgestelde vereenvoudiging van de bekostiging van het voortgezet onderwijs kan tot grote problemen leiden in gebieden met demografische krimp. Daarvoor waarschuwen de provincies Groningen, Drenthe, Fryslân, Gelderland, Zeeland en Limburg in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer.

De zes provincies melden dat schoolbesturen voor voortgezet onderwijs in krimpgebieden zich grote zorgen maken over de effecten van de nieuwe bekostiging op hun scholen. ‘In sommige gevallen wordt er (…) zelfs voor gevreesd of vestigingen in stand kunnen worden gehouden’, zo staat in de brief aan de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer krijgt het nadrukkelijke advies een grondige ‘krimpcheck’ toe te passen op het wetsvoorstel met betrekking tot de vereenvoudiging van de basisbekostiging van het voortgezet onderwijs.

Lees de brief

Overeenkomst over fusieschool Zeeuws-Vlaanderen

De nieuwe school die per 1 augustus ontstaat uit de fusie van de openbare Stedelijke Scholengemeenschap De Rede en het christelijke Zeldenrust-Steelantcollege in Terneuzen, zal uitgaan van actieve pluriformiteit. Dit houdt in dat de school op basis van gelijkwaardigheid aandacht zal hebben voor diversiteit zoals die in de huidige samenleving bestaat. Bovendien zal geen enkele leerling of leerkracht kunnen worden geweigerd op grond van onder meer levensovertuiging, godsdienst of seksuele geaardheid.

Dit hebben VOS/ABB, de Stichting Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen en de gemeente Terneuzen nadrukkelijk met elkaar afgesproken. Zij hebben daartoe een overeenkomst gesloten, waarin de actief pluriforme opdracht van de nieuwe school expliciet wordt benoemd. Zo ontstaat er een school die op basis van gelijkwaardigheid actief aandacht zal hebben voor diversiteit. Dit zal uiterlijk op 1 maart 2019 zijn opgenomen in het strategisch beleidsplan van de school.

De gemeenteraad heeft een toezichthoudende rol ten aanzien van de algemeen toegankelijk van de school. Daarom zal samen met de gemeente Terneuzen een toezichtkader worden ontwikkeld, waarin de algemene toegankelijkheid van de school centraal staat. In het toezichtkader zal ook het actief pluriforme onderwijs een duidelijke plaats krijgen.

VOS/ABB, de Stichting Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen en de gemeente Terneuzen zijn blij dat de overeenkomst op een positieve en constructieve wijze tot stand is gekomen. De drie partijen benadrukken dat dit van groot belang is voor goed en toekomstbestendig voortgezet onderwijs voor álle kinderen in de regio Zeeuws-Vlaanderen.

Nu deze overeenkomst is gesloten, heeft VOS/ABB een kort geding over de totstandkoming van de fusieschool in Terneuzen ingetrokken.

Meeste vacatures in Zuid- en Noord-Holland en Brabant

Zuid-Holland was in de eerste drie maanden van dit jaar de provincie met de meeste vacatures in het onderwijs, ex aequo gevolgd door Noord-Holland en Noord-Brabant. De minste onderwijsvacatures waren er in de provincies Drenthe, Zeeland en Flevoland. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In Zuid-Holland waren in het eerste kwartaal van dit jaar circa 900 onderwijsvacatures. In Noord-Holland en Noord-Brabant waren dat er ongeveer 700. In zowel Drenthe, Zeeland als Flevoland waren dat er in dezelfde periode circa 100.

Meer vacatures

Als wordt gekeken naar heel Nederland, dan lag het aantal vacatures in het onderwijs in het eerste kwartaal van dit jaar op ongeveer 5000. In het eerste kwartaal van 2016 waren het er circa 4200. Dat is een toename van ruim 19 procent.

Lees meer…

Krimpregio hoeft niet te rekenen op extra geld

Schoolbesturen in een krimpregio zijn zelf verantwoordelijk voor een dekkend onderwijsaanbod en ze hoeven echt niet te rekenen op extra geld. Dat blijkt uit antwoorden van staatssecretaris Sander Dekker van OCW op Kamervragen van de VVD over de situatie van het voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen. 

De Kamervragen van VVD-Kamerleden Karin Straus en André Bosman volgden op een artikel in de Provinciale Zeeuwse Courant over een brandbrief die vier vo-scholen in april stuurden aan de Zeeuws-Vlaamse gemeenten Sluis, Hulst en Terneuzen.

De afzenders van die brief waren de openbare scholengemeenschap De Rede in Terneuzen, het algemeen bijzondere Zwin College in Oostburg, de samenwerkingsschool Zeldenrust-Steelant College in Terneuzen en de Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Hulst.

Onacceptabel scenario

Zij vroegen in hun brandbrief steun aan de gemeentebestuurders voor een pleidooi om extra geld. Ze gaven aan dat ze zonder extra geld niet langer hetzelfde onderwijsaanbod kunnen blijven bieden. Dat is volgens hen ‘een onacceptabel scenario’.

Het extra geld is volgens de scholen nodig voor een andere organisatie, digitale hulpmiddelen bij de inrichting van schooloverstijgend onderwijs, vervoer van leerlingen en/of docenten tussen scholen en het op niveau houden van passend onderwijs.

Samenwerking in krimpregio

In zijn antwoorden bevestigt staatssecretaris Dekker dat ook in krimpgebieden elke leerling recht heeft op onderwijs dat bij hem of haar past. Uitgangspunt voor een dekkend onderwijsaanbod is volgens hem dat schoolbesturen in de regio daar zelf verantwoordelijk voor zijn en dat ze het aanbod met elkaar moeten afstemmen.

De staatssecretaris benadrukt dat het ministerie van OCW al geruime tijd in gesprek is met de betrokken schoolbesturen in ZeeuwsVlaanderen om hen te ondersteunen en met hen mee te denken. ‘In deze gesprekken staan de plannen van de scholen en de ervaren belemmeringen centraal’, aldus Dekker.

Geen extra geld

Hij wijst er verder op dat met subsidie van OCW van 2010 tot 2015 de Onderwijsautoriteit Zeeland (OAZ) actief is geweest, ook in Zeeuws-Vlaanderen, om te helpen bij het opzetten van een plan voor een toekomstbestendig onderwijsaanbod. ‘Daarna hebben de Zeeuws-Vlaamse besturen met succes een beroep gedaan op de regeling regionale
procesbegeleiders van OCW’, zo meldt de staatssecretaris.

Hij vervolgt: ‘Mede dankzij deze inzet is het de besturen gelukt het techniekonderwijs in het vmbo gezamenlijk te organiseren in het Centrum voor Toptechniek in Terneuzen. Ook hebben ze plannen gemaakt om samen te werken bij de overige onderwijssoorten, onder andere door de inzet van ICT voor afstandsonderwijs. Deze initiatieven zijn stappen in de goede richting.’ In de komende tijd zullen de besturen deze samenwerking moeten intensiveren, vindt Dekker.

In de antwoorden van Dekker staat niets over extra geld, terwijl de scholen voor voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen daarom zitten te springen.

Vacatures vooral in Randstad

In de Randstad zijn de meeste vacatures in het onderwijs, in Friesland en Zeeland de minste. Dat meldt vacaturezoekmachine Adzuna.

Landelijk zijn er meer dan 4000 vacatures in het onderwijs. Meer dan 50 procent betreft de Randstad, waarbij Zuid-Holland de koploper is. Binnen die provincie zijn de meeste onderwijsvacatures in Den Haag.

Er worden ook veel docenten gezocht in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Almere.

Vacatures buiten Randstad

Zeeland en Friesland hebben slechts 2,3 procent van het aanbod. Er zijn ook weinig vacatures in Drenthe en Limburg.

De meest gevraagde vacatures in het voortgezet onderwijs zijn voor docenten wiskunde, Nederlands en Engels.

Lees meer…

 

Máxima opent Zeeuws Centrum voor Onderwijsexcellentie

Koningin Máxima heeft woensdagochtend in Middelburg het Centrum voor Onderwijsexcellentie geopend.

Dit centrum is een initiatief van University College Roosevelt. Het is bedoeld om de expertise op het gebied excellent onderwijs te vergroten, teneinde het onderwijs in Zeeland op een hoger peil te tillen.

Spil in het nieuwe centrum is een hoogleraar die in speciale academische cursussen en masterclasses kennis over excellent onderwijs gaat delen met onderwijsbestuurders en leerkrachten uit het primair, voortgezet en beroepsonderwijs. Daarnaast zullen ook lezingen voor een groot publiek worden georganiseerd.

De opening van het Centrum voor Onderwijsexcellentie door Máxima was exact tien jaar na de opening in Middelburg van het University College Roosevelt door toenmalig koningin Beatrix.

Zeeuws reddingsplan kleine scholen afgeserveerd

Juridisch niet mogelijk en inhoudelijk niet wenselijk. Daarmee heeft staatssecretaris Sander Dekker van OCW woensdag in de Tweede Kamer het plan van de Zeeuw Jan Schuurman Hess afgeserveerd om te komen tot een coöperatie voor het behoud van kleine basisscholen in krimpgebieden.

Schuurman Hess diende op 28 januari in de Tweede Kamer een petitie aan om kleine basisscholen te redden door ze te laten samenwerken in bovenregionale coöperaties. Zijn plan krijgt steun van onder anderen VVD-coryfee Hans Wiegel en PvdA-kopstuk Felix Rottenberg, maar staatssecretaris Dekker ziet er helemaal niets in.

In de petitie staat onder andere dat ouders, andere dorpsbewoners en docenten verantwoordelijk moeten worden voor kleine scholen. Deze dorpsscholen zouden kunnen dienen om leerlingen uit de stad op te vangen als het voor hen goed kan zijn om in een rustige omgeving onderwijs te volgen. Dit sluit aan op het eerdere maar nog niet uitgevoerde plan van Schuurman Hess om leerlingen uit Amsterdam naar Kats te halen. Hij wil dat zijn plan snel onder de Experimentenwet onderwijs komt te vallen.

Hij lanceerde zijn plan om kleine scholen in bovenregionale coöperaties met elkaar te laten samenwerken vorig jaar. In november gaf staatssecretaris Dekker in een gesprek met hem aan er niets in te zien, omdat de financiële onderbouwing erg mager zou zijn. Dekker liet woensdag in het onderwijsdebat in de Tweede Kamer nogmaals weten dat hij het plan totaal zinloos acht, want ‘juridisch niet mogelijk en inhoudelijk niet wenselijk’.

Het initiatief van de Zeeuw stuitte ook op kritiek van de samenwerkende schoolbesturen in Zuid-Limburg. Lees meer…

Vrees voor afwachtende houding in krimpgebieden

De Zeeuwse schoolbestuurder Anko van Hoepen vreest dat het behoud van de kleinescholentoeslag ertoe zal leiden dat er in krimpgebieden scholen en besturen zullen zijn die weer achterover gaan leunen. Van Hoepen zegt dat in het Nederlands Dagblad, waarin ook VOS/ABB aan het woord komt.

‘Voor de korte termijn lijkt het behoud van de kleinescholentoeslag leuk, maar op de lange termijn niet. Het verplichtende karakter om elkaar op te zoeken verdwijnt. Daar maak ik me grote zorgen over’, aldus bestuurder Van Hoepen van de Alpha Scholengroep met vijftien protestants-christelijke basisscholen op Zuid-Beveland.

Hij was blij met de regeling die staatssecretaris Sander Dekker van OCW vorig jaar aankondigde om scholen en hun besturen te stimuleren met elkaar samen te werken: ‘De staatssecretaris gaf ons een duidelijke opdracht , maar met respect voor de autonomie van de scholen.’

Dekker kondigde de regeling in mei vorig jaar aan tijdens een persconferentie in basisschool Het Samenspel in Wolphaartsdijk. In die brede school werkt de openbare basisschool De Achthoek van de bij VOS/ABB aangesloten stichting Nobego samen met de protestants-christelijke Ichtusschool van de Alpha Scholengroep.

Uitstel van executie
In een kader bij het artikel in het Nederlands Dagblad bevestigt VOS/ABB de visie van Van Hoepen. Het behoud van de kleinescholentoeslag zal voor een aanzienlijk deel van de kleine basisscholen ‘uitstel van executie’ zijn. ‘Die scholen kunnen nu nog even op de oude voet verder, maar vroeg of laat zakken ze onder de opheffingsnorm. Daarom is het zaak om nu te handelen en samenwerking te zoeken’, zegt woordvoerder Martin van den Bogaerdt.

Hij zegt ook dat VOS/ABB merkt dat vooral christelijke scholen huiverig kunnen zijn voor samenwerking met het openbaar onderwijs, omdat ze vrezen voor hun identiteit. ‘Maar in een samenwerkingsschool hoeft het bijzonder onderwijs zijn identiteit niet op te geven. Het is natuurlijk wel zo dat het openbaar onderwijs probeert verschillende geloofsstromingen op evenwichtige wijze onder de aandacht te brengen, terwijl bij een reformatorische school één stroming als leidend wordt gezien’, aldus Van den Bogaerdt.

Lees ook het commentaar van directeur Ritske van der Veen op het nieuws dat de kleinescholentoeslag behouden blijft.

In krimpend Goes helft minder basisscholen

De gemeente Goes zet in het kader van dalende leerlingenaantallen in op samenwerking tussen het openbaar en bijzonder onderwijs. Het aantal basisscholen zal stapsgewijs dalen van de huidige achttien naar maximaal negen in 2025. Dat staat in de toekomstvisie Een stip op de horizon.

De gemeente Goes zag van 2003 tot 2013 het aantal basisschoolleerlingen met 13,6 procent afnemen (van 3547 tot 3065). Die dalende trend zet zich de komende jaren voort. ‘Met de krimp als uitgangspunt kan het niet anders dan dat er minder scholen moeten komen’, zegt onderwijswethouder Jo-Annes de Bat (CDA) in de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC). Het is nog niet duidelijk welke basisscholen op termijn zullen dichtgaan.

Bij de reorganisatie van het basisonderwijs gaat de gemeente Goes uit van het streven om van alle basisscholen brede scholen te maken. Dat moeten locaties worden ‘waar meerdere organisaties op het gebied van kinderopvang, onderwijs, sport, cultuur etc. inhoudelijk en organisatorisch samenwerken, teneinde een geïntegreerd aanbod te realiseren voor de leeftijdsgroep 0-12 jaar, waarbij de locatie tevens een meerwaarde heeft voor alle leeftijdsgroepen in de omgeving’, zo staat in de toekomstvisie.

Samenwerking tussen de denominaties komt in het rapport ook aan bod. ‘In Goes hebben we van oudsher te maken met denominaties in het onderwijs. Uitgangspunt is dat alle partners zich richten op het belang van de kinderen waarbij men, met inachtneming van elkaars normen, waarden en visie, gaat samenwerken. Partners leren van elkaar en zijn een voorbeeld van tolerantie.’

Illustratie: afkomstig uit de publicatie Goes, hart van Zeeland van onder andere de gemeente Goes

Zeeuwse leerlingen storten zand bij Oesterdam

Leerlingen van de openbare basisschool Ter Tolne op Tholen hebben woensdag samen met minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu de laatste hand gelegd aan de Veiligheidsbuffer Oesterdam.

De leerlingen en de minister gooiden vanaf een schip enkele emmers met zand op de zandplaat voor de Oesterdam. Daarmee was het project officieel voltooid.

Voor de Oesterdam is 500.000 kubieke meter zand opgespoten. Dat moet daar 25 jaar blijven liggen. In die periode is er geen onderhoud aan de Oesterdam nodig.

Lees meer…

PvdA in krimpend Sluis wil onderwijs reorganiseren

De PvdA in de gemeente Sluis wil dat er van de huidige twintig basisscholen in het westelijke deel van Zeeuws-Vlaanderen acht overblijven. Als het voortgezet onderwijs een bepaald aanbod niet kan realiseren, moet er voor leerlingen vervoer komen naar Terneuzen

In het verkiezingsprogramma van de PvdA in de gemeente Sluis staat dat de bij VOS/ABB aangesloten Stichting Escalda voor openbaar primair onderwijs zou moeten fuseren met het christelijke schoolbestuur Scoba.

De acht basisscholen die uiteindelijk in de gemeente Sluis zouden moeten overblijven, moeten brede scholen worden met voor-, tussen- en naschoolse opvang. ‘Om scholen voor iedereen bereikbaar te houden, wordt een schoolbus ingezet vanuit kernen waar geen school meer is naar de dichtstbijzijnde school’, zo schrijft de PvdA.

Ook in het voortgezet onderwijs wil de PvdA veranderingen. Omdat het Zwin College in Oostburg een streekfunctie heeft, streeft de partij naar ‘een zo breed mogelijk aanbod’. Indien echter bepaalde opleidingen/richtingen niet langer in Oostburg kunnen
blijven bestaan, moet er worden gezorgd voor gratis vervoer van leerlingen naar het voortgezet onderwijs in Terneuzen.

De PvdA in de gemeente Sluis wil ook meer afstemming en samenwerking zoeken met het onderwijs in Vlaanderen. Daarbij komen het voortgezet onderwijs in Maldegem en Knokke en het middelbaar en hoger beroepsonderwijs alsmede de universiteit in Gent In beeld.

Omroep Zeeland heeft aandacht besteed aan het plan van de PvdA.