Geen zeer zwakke basisscholen meer in Friesland

Friesland heeft komend schooljaar geen zeer zwakke basisscholen meer. Dat meldt Omrop Fryslân, dat hierover een gesprek heeft met algemeen directeur Albert Helder van de Stichting Proloog voor openbaar basisonderwijs in Leeuwarden.

Nu zijn er nog twee zeer zwakke scholen in Friesland, maar die voldoen inmiddels aan alle eisen van de Inspectie van het Onderwijs.

Een van de zeer zwakke scholen die in het nieuwe schooljaar weer het basisarrangement van de inspectie zal krijgen, is openbare basisschool De Weide in Leeuwarden. Deze school valt onder de Stichting Proloog, die verbetering van onderwijskwaliteit hoog in het Friese vaandel heeft staan.

Omrop Fryslân sprak hierover met algemeen directeur Albert Helder van Proloog (in het Fries).

Zeer zwakke school moet binnen één jaar verbeteren

Zeer zwakke scholen hebben vanaf komend schooljaar nog maar één jaar de tijd om zich te verbeteren naar ten minste ‘zwak’. De Inspectie van het Onderwijs meldt dat deze strengere aanpak ervoor moet zorgen dat de onderwijskwaliteit sneller op orde is en leerlingen weer onderwijs van voldoende niveau krijgen.

Scholen die door de inspectie na 1 augustus aanstaande worden bezocht en als ‘zeer zwak’ worden beoordeeld, krijgen na één jaar een volledig onderzoek naar de kwaliteitsverbetering. Voorheen vond dit pas na twee jaar plaats, naast een tussentijds kwaliteitsonderzoek na een jaar. Het tussentijdse onderzoek is in de aangepaste wetgeving vervallen.

Als een zeer zwakke school zich na een jaar niet verbeterd heeft, meldt de inspectie dit aan de minister. Dit zal gepaard gaan met een advies over vervolgmaatregelen. Deze maatregelen kunnen uiteenlopen van het verlengen van de verbetertermijn tot het stoppen van de bekostiging. In het uiterste geval kan de minister de zeer zwakke school dus sluiten.

Ouders krijgen een grotere rol. Zij moeten eerst de gelegenheid hebben gehad te reageren op verbeterplannen van de school vóórdat de school die plannen vaststelt.

De aangepaste verbetertermijn is een uitwerking van een wetswijziging die op 1 augustus 2015 in werking treedt.

Informatie: 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Inspectie ziet steeds minder (zeer) zwakke scholen

Steeds minder scholen zijn zwak of zeer zwak. Dat meldt de Inspectie van het Onderwijs.

In het basisonderwijs voldeden in het afgelopen schooljaar 97,8 procent van de scholen aan de minimumeisen van de inspectie. In het speciaal basisonderwijs was dat 96,6 procent, in het voortgezet onderwijs 89,9 procent en in het (voortgezet) speciaal onderwijs 91,0 procent.

In het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs is het aantal zwakke en zeer zwakke scholen met tweederde of meer gedaald in de afgelopen drie jaar. In het voortgezet onderwijs gaan de verbeteringen minder snel.

Lees meer…

Betere communicatie zwakke school met ouders

Anna Schipper en Simone Baalhuis van VOS/ABB hebben dinsdag de Inspectie van het Onderwijs bezocht. VOS/ABB en andere onderwijsorganisaties worden van tijd tot tijd door de inspectie bijgepraat over wat er is gedaan met de input die zij hebben geleverd.

Schipper vertelt dat onder andere het samenvattende rapport aan de orde kwam dat een school voor primair of voortgezet onderwijs (of in het voortgezet onderwijs een afdeling) binnen vier weken aan de ouders moet sturen als de inspectie vindt dat het onderwijs op die bewuste school/afdeling zeer zwak is. Die plicht op grond van de ‘Wet goed onderwijs, goed bestuur’ bestaat sinds 2010. Een zwakke school/afdeling is niet verplicht de ouders over het kwaliteitsoordeel van de inspectie te informeren, maar kan daar in het kader van transparantie en publieke verantwoording natuurlijk wel toe overgaan.

Schipper: ‘Dat rapport bestaat nu nog uit een format met standaardteksten. Daarop is veel kritiek gekomen, van zowel besturen als sectororganisaties. Niet op de zinvolheid van info voor ouders, maar wel op de vorm. Via een werkgroep is gewerkt aan een ander rapport op basis van waarvan de scholen op een betere manier met de ouders kunnen communiceren. Het huidige format komt grotendeels te vervallen.’

Een ander onderwerp dat aan bod kwam, waren de pilots met het geïntegreerde toezicht op het primair en voortgezet onderwijs. Die hebben geleid tot een toezichtkader dat meer domeinen krijgt. ‘De kwaliteit en het financiële beleid komen hierbij duidelijke terug. Er ontstaat op die manier een breder risicomodel, waarmee niet alleen wordt teruggekeken maar ook vooruitgeblikt op de toekomst’, aldus Schipper.

Verder is besproken dat rapporten op bestuurlijk niveau openbaar zijn en dus ook zichtbaar moeten zijn op schoolniveau (op website). De inspectie wil hiermee voor alle stakeholders een duidelijk verband leggen tussen de kwaliteit van de school en die van het bestuur en andersom.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Zeer zwakke scholen: binnen één jaar weer op orde

De ministerraad is akkoord met het voorstel van staatssecretaris Sander Dekker van OCW om zeer zwakke scholen nog maar één jaar de tijd te geven hun kwaliteit op orde te brengen.

Nu kunnen scholen in het primair en voortgezet onderwijs nog een aantal jaren zeer zwak zijn, voordat de bekostiging van de school wordt beëindigd of de school wordt opgeheven. Het kabinet wil sneller kunnen ingrijpen. Het wetsvoorstel van Dekker regelt dat scholen zich binnen één jaar moeten verbeteren. Preventie staat hierbij voorop. Zodra de resultaten van een school onvoldoende zijn, worden ze gewaarschuwd en geholpen om zich snel te verbeteren.

Het wetsvoorstel gaat nu voor advies naar de Raad van State, waarna het wordt ingediend bij de Tweede Kamer.