Steeds minder zwakke en zeer zwakke scholen

Het aantal zwakke en zeer zwakke scholen is verder gedaald, meldt de Inspectie van het Onderwijs.

Op 1 september 2016 voldeed het overgrote deel van de scholen en afdelingen aan de minimumnormen van de inspectie: 98,1 procent in het basisonderwijs, 99,3 procent in het speciaal basisonderwijs, 95,7 procent in het voortgezet onderwijs en 96,1 procent in het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Lees meer…

Inspectie ziet steeds minder (zeer) zwakke scholen

Steeds minder scholen zijn zwak of zeer zwak. Dat meldt de Inspectie van het Onderwijs.

In het basisonderwijs voldeden in het afgelopen schooljaar 97,8 procent van de scholen aan de minimumeisen van de inspectie. In het speciaal basisonderwijs was dat 96,6 procent, in het voortgezet onderwijs 89,9 procent en in het (voortgezet) speciaal onderwijs 91,0 procent.

In het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs is het aantal zwakke en zeer zwakke scholen met tweederde of meer gedaald in de afgelopen drie jaar. In het voortgezet onderwijs gaan de verbeteringen minder snel.

Lees meer…

Betere communicatie zwakke school met ouders

Anna Schipper en Simone Baalhuis van VOS/ABB hebben dinsdag de Inspectie van het Onderwijs bezocht. VOS/ABB en andere onderwijsorganisaties worden van tijd tot tijd door de inspectie bijgepraat over wat er is gedaan met de input die zij hebben geleverd.

Schipper vertelt dat onder andere het samenvattende rapport aan de orde kwam dat een school voor primair of voortgezet onderwijs (of in het voortgezet onderwijs een afdeling) binnen vier weken aan de ouders moet sturen als de inspectie vindt dat het onderwijs op die bewuste school/afdeling zeer zwak is. Die plicht op grond van de ‘Wet goed onderwijs, goed bestuur’ bestaat sinds 2010. Een zwakke school/afdeling is niet verplicht de ouders over het kwaliteitsoordeel van de inspectie te informeren, maar kan daar in het kader van transparantie en publieke verantwoording natuurlijk wel toe overgaan.

Schipper: ‘Dat rapport bestaat nu nog uit een format met standaardteksten. Daarop is veel kritiek gekomen, van zowel besturen als sectororganisaties. Niet op de zinvolheid van info voor ouders, maar wel op de vorm. Via een werkgroep is gewerkt aan een ander rapport op basis van waarvan de scholen op een betere manier met de ouders kunnen communiceren. Het huidige format komt grotendeels te vervallen.’

Een ander onderwerp dat aan bod kwam, waren de pilots met het geïntegreerde toezicht op het primair en voortgezet onderwijs. Die hebben geleid tot een toezichtkader dat meer domeinen krijgt. ‘De kwaliteit en het financiële beleid komen hierbij duidelijke terug. Er ontstaat op die manier een breder risicomodel, waarmee niet alleen wordt teruggekeken maar ook vooruitgeblikt op de toekomst’, aldus Schipper.

Verder is besproken dat rapporten op bestuurlijk niveau openbaar zijn en dus ook zichtbaar moeten zijn op schoolniveau (op website). De inspectie wil hiermee voor alle stakeholders een duidelijk verband leggen tussen de kwaliteit van de school en die van het bestuur en andersom.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Wethouder blij met sluiting zwakke basisschool

De Rotterdamse onderwijswethouder Hugo de Jonge (CDA) is blij dat de evangelische basisschool Timon in zijn stad dichtgaat.

De school gaat officieel op 1 januari dicht. Het bestuur heeft dat op aandringen van de gemeente besloten. Het onderwijs op het schooltje met 63 leerlingen is volgens de Inspectie van het Onderwijs structureel zeer zwak. De ouders maakten zich daar al lange tijd zorgen over. Er stonden onbevoegde leerkrachten voor de klas en er was veel agressie onder de leerlingen.

De evangelische basisschool werd in 2010 opgericht. Binnen vijf jaar had de school minimaal 300 leerlingen moeten hebben om voort te kunnen blijven bestaan. Het zag er niet naar uit dat dit aantal zou worden gehaald.

Wethouder De Jonge vindt het ‘goed dat er een punt achter wordt gezet’. Hij noemt dat op Twitter ‘de beste oplossing voor de leerlingen’. Staatssecretaris Sander Dekker van OCW heeft per brief de Tweede Kamer geïnformeerd over de sluiting.

Doordat de school in Rotterdam dichtgaat, moet ook de evangelische basisschool Talitha de deuren sluiten. De school in Utrecht is namelijk een nevenvestiging van de school in Rotterdam.

De Stichting voor Evangelische Scholen (SVeS) is ook actief in Amsterdam, Den Haag, Tilburg, Hoofddorp en Apeldoorn.

Dekker neemt inbreng VOS/ABB over in wetsvoorstel

De inbreng van VOS/ABB voor het wetsvoorstel Verbetertermijn zeer zwakke scholen is verwerkt in de nieuwe versie van het concept. Dat meldt staatssecretaris Sander Dekker aan VOS/ABB.

VOS/ABB stuurde de staatssecretaris eind januari een brief om aan te geven dat het concept van het wetsvoorstel aangepast zou moeten worden om recht te doen aan de positie van het openbaar onderwijs. In brieven die de PO-Raad en de VO-raad had verstuurd, stond dit niet vermeld.

In de brief van VOS/ABB is er bij Dekker op aangedrongen om aan het conceptwetsvoorstel toe te voegen dat gemeenten wettelijk verplicht blijven te voorzien in voldoende openbaar onderwijs. Hoewel dit expliciet in de Grondwet staat, moet deze zorgplicht voor alle duidelijk ook worden vermeld in het wetsvoorstel van Dekker, anders ontstaat het risico dat met het streven naar snelle kwaliteitsverbetering de onmisbare functie van de openbare scholen op de achtergrond raakt.

Nu Dekker het wijzigingsvoorstel van VOS/ABB heeft overgenomen, gaat het wetsvoorstel na advies van de Raad van State naar de Tweede Kamer.

De antwoordbrief van Dekker aan VOS/ABB kunt u online lezen.

Zie ook de gerelateerde berichten in de rechterkolom.

Zeer zwakke scholen: binnen één jaar weer op orde

De ministerraad is akkoord met het voorstel van staatssecretaris Sander Dekker van OCW om zeer zwakke scholen nog maar één jaar de tijd te geven hun kwaliteit op orde te brengen.

Nu kunnen scholen in het primair en voortgezet onderwijs nog een aantal jaren zeer zwak zijn, voordat de bekostiging van de school wordt beëindigd of de school wordt opgeheven. Het kabinet wil sneller kunnen ingrijpen. Het wetsvoorstel van Dekker regelt dat scholen zich binnen één jaar moeten verbeteren. Preventie staat hierbij voorop. Zodra de resultaten van een school onvoldoende zijn, worden ze gewaarschuwd en geholpen om zich snel te verbeteren.

Het wetsvoorstel gaat nu voor advies naar de Raad van State, waarna het wordt ingediend bij de Tweede Kamer.

Noordelijke scholen willen kwaliteit verbeteren

Uit de analyse van de Inspectie blijkt dat in de drie noordelijke provincies Friesland, Drenthe en Groningen 17 procent van de basisscholen zwak of zeer zwak is, terwijl dat landelijk maar 10 procent is. Deze scholen blijven vooral achter op de kwaliteit van de uitleg door de leraren en op de kwaliteit van zorg en begeleiding.

Als mogelijke verklaring hiervoor geeft de Inspectie aan dat er in het noorden relatief veel kleine scholen zijn met combinatieklassen, wat extra hoge eisen aan de leerkracht stelt. Ook denkt de Inspectie dat zowel ouders als leerkrachten lagere verwachtingen hebben van de leerlingen. Het is van belang dat de schoolleiding meer aandacht besteedt aan de leerprestaties en analyses daarvan op individueel-, groeps- en schoolniveau, om vervolgens de leerlingenzorg efficiënt en effectief te kunnen inrichten.

Dat de scholen hiervoor openstaan, blijkt uit de hoge opkomst vandaag op de conferentie ‘Kwetsbaar. En nu?’ over de oorzaken en aanpak van kwaliteitsproblemen op scholen in Noord-Nederland. Deze conferentie is georganiseerd door het Steunpunt Zeer Zwakke Scholen in samenwerking met onder anderen de PO-raad en de Inspectie.

De volledige analyse ‘De kwaliteit van het onderwijs in Noord-Nederland’ staat op de website van de Inspectie van het Onderwijs.  De samenvatting kunt u downloaden uit de rechterkolom hiernaast.

Staatssecretaris Dijksma heeft het rapport van de Inspectie inmiddels aangeboden aan de Tweede Kamer.

Bijlagen

Beslisschema toont criteria Inspectie

De Inspectie werkt aan de hand van het Toezichtkader PO 2005. In dit toezichtkader is een basisset van indicatoren beschreven. Ook zijn er normindicatoren beschreven voor opbrengsten, het onderwijsleerproces en kwaliteitszorg. Deze normindicatoren vormen met elkaar de graadmeter aan de hand waarvan een school wordt beoordeeld.

Een school krijgt een aangepast toezichtarrangement als én de eindopbrengsten onvoldoende zijn én er daarnaast twee of meer normindicatoren van het onderwijsleerproces als onvoldoende worden beoordeeld. De school wordt dan zwak of zeer zwak genoemd. Scholen die normaal presteren krijgen het basis-toezichtarrangement.

Om de beoordelingen zo objectief mogelijk te laten zijn heeft de Inspectie een beslisschema opgesteld, dat u kunt downloaden uit de rechterkolom hiernaast.

Informatie: Sicco Baas, shbaas@vosabb.nl, of 06-51 91 46 94.

Bijlagen