Steeds minder zwakke en zeer zwakke scholen

Het aantal zwakke en zeer zwakke scholen is verder gedaald, meldt de Inspectie van het Onderwijs.

Op 1 september 2016 voldeed het overgrote deel van de scholen en afdelingen aan de minimumnormen van de inspectie: 98,1 procent in het basisonderwijs, 99,3 procent in het speciaal basisonderwijs, 95,7 procent in het voortgezet onderwijs en 96,1 procent in het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Lees meer…

Daling aantal (zeer) zwakke scholen zet door

De daling van het aantal (zeer) zwakke scholen in het voortgezet en het speciaal onderwijs heeft zich in het vorige schooljaar voortgezet. In het basisonderwijs bleef het percentage (zeer) zwakke scholen gelijk. Dat meldt de Inspectie van het Onderwijs.

In het (voortgezet) speciaal onderwijs voldeed op 1 september 2014 95,3 procent aan de minimumeisen van de inspectie, tegen 91,0 procent een jaar eerder. In het voortgezet onderwijs steeg het aantal voldoende afdelingen van 89,9 naar 92,7 procent.

In het basisonderwijs bleef 97,8 procent van de scholen voldoende. De inspectie wijst erop dat zich in deze sector in de voorgaande jaren al een sterke daling heeft voorgedaan.

Lees meer…

‘Bewindvoerder op zeer zwakke scholen’

Dit schrijft de Onderwijsraad in het advies ‘Minimum leerresultaten, interventie en intern toezicht’ aan de Tweede Kamer.
Op dit moment kan de minister bij wanbeheer op scholen alleen terugvallen op het zwaarste sanctie-instrument, het stopzetten van de bekostiging. Tijdelijke bewindvoering kan volgens de raad mogelijk een sleutel zijn tot het aanpakken van fundamentele problemen in zwakke scholen.

Het advies is uitgebracht op verzoek van de Tweede Kamer in het kader van de behandeling van het Wetsvoorstel goed bestuur, goed onderwijs. Dit wetsvoorstel heeft tot doel het instrumentarium van de overheid te verbeteren om slagvaardiger te kunnen optreden als er sprake is van een ernstige of langdurige tekortschietende onderwijskwaliteit op een school of bestuurlijk wanbeheer van één of meer scholen. Tevens regelt het wetsvoorstel de verplichtstelling voor alle schoolbesturen om bestuur en intern toezicht  te scheiden. Daarbij tekent de Onderwijsraad aan dat de overheid specifiek moet aangeven hoe kleine eenpitters aan dit principe kunnen voldoen zonder gedwongen te worden tot een bestuurlijke fusie.

Het beoordelen van scholen op minimum leerresultaten moet volgens de raad gebeuren aan de hand van objectieve en absolute standaarden die scholen maximale rechtszekerheid en rechtsgelijkheid geven. Er moet op gelet worden dat de invoering van minimum leerresultaten niet leidt tot ongewenste neveneffecten, zoals snellere verwijzing naar het speciaal onderwijs.

Als de wetgever de huidige voorgestelde normering wil handhaven moeten twee referenties worden gehanteerd: een referentie met een vergelijkbare populatie én een referentie naar alle scholen. Zou er gekozen worden voor enkel een relatieve beoordeling van opbrengsten met een vergelijkbare leerlingenpopulatie (lees achterstandsleerlingen), dan zou onterecht de suggestie worden gewekt dat we van scholen met veel achterstandsleerlingen blijvend minder mogen verwachten.

De raad stelt opnieuw voor leerstandaarden te introduceren voor een aantal kernonderdelen voor basisvakken zoals rekenen en taal.

Lees het volledige advies.

Conferentie over kwetsbare scholen

Tijdens deze conferentie presenteert de Inspectie van het Onderwijs een nadere analyse van haar onderzoek naar de oorzaken van het ontstaan van zwak presterende- en risicoscholen in Noord-Nederland. De uitkomsten van dit onderzoek worden eind december al aangeboden aan staatssecretaris Dijksma.

Sprekers op de conferentie zijn verder:

  • Roel Weener (algemeen projectleider PK, PO Platform Kwaliteit en Innovatie en tevens dagvoorzitter)
  • Kete Kervezee (voorzitter PO-Raad)
  • Gea Spaans (projectleider Taalpilots en Taalleesverbetertrajecten)

Na de Meet & Eat-lunch is er een middagprogramma met praktijkgerichte workshops en good practice-voorbeelden.

De conferentie is bestemd voor besturen, bovenschoolse directies, schoolleiders, en ib’ers in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe. Het Steunpunt Zeer Zwakke Scholen heeft voor de organisatie samengewerkt met APS, CPS, KPC-Groep, PK!, de PO-Raad en de onderwijsinspectie. De dag begint om 9 uur, de kosten zijn 115 euro en inschrijven kan al via Via www.aps.nl/apssite/agenda of via b.furman@aps.nl.

Meer over het programma in de uitnodiging in de rechterkolom hiernaast.

Informatie: Sicco Baas, shbaas@remove-this.vosabb.nl, of 06-51 91 46 94.

Bijlagen