Het Nieuw Republikeins Genootschap (NRG) heeft een standaardbrief opgesteld voor mensen die vinden dat de school van hun kind niet zou moeten meedoen aan de Koningsspelen.

In de voorbeeldbrief staat dat de monarchie een achterhaald instituut is. ‘Bij ons thuis geloven we in democratische waarden en niet in erfopvolging, en zo proberen we onze kinderen ook op te voeden. We vinden dan ook dat het vieren van een feestje ter ere van het Koningshuis een verkeerd signaal afgeeft aan de kinderen’.

‘Propaganda voor de monarchie’ hoort volgens het NRG niet op scholen thuis, ‘maar bij de Oranjeverenigingen’. Het organiseren van een ‘gewone’ sportdag is volgens het genootschap ‘een prima alternatief’, zo staat in de brief.

Kinderen thuishouden tijdens Koningsspelen?

In de voorbeeldbrief staat verder een verzoek aan de schooldirectie om kinderen tijdens de Koningsspelen thuis te mogen houden. De Helpdesk van VOS/ABB wijst erop dat zo’n verzoek op basis van artikel 41 van de Wet op het primair onderwijs (WPO) bij de schooldirecteur kan worden ingediend.

‘De school dient beleid daarvoor te hebben en geeft dan een vervangende onderwijsactiviteit op dat moment. De directeur bepaalt dan eigenstandig op basis van eigen beleid of hij of zij het toestaat en wat de kinderen dan als vervangende activiteit doen’, aldus jurist Ronald Bloemers van de Helpdesk.

Gewichtige republikeinse omstandigheden?

Daarnaast is het voor ouders mogelijk vrijstelling voor schoolbezoek aan te vragen. Dat valt niet onder artikel 41 van de WPO, maar onder artikel 14 van de Leerplichtwet. Ook hierover kán de directeur een besluit nemen, maar vaak is daar eerst overleg over met de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Artikel 14 van de Leerplichtwet heeft betrekking op ‘gewichtige omstandigheden’. Daaronder zou het verzoek in verband met de Koningsspelen wellicht kúnnen vallen, maar erg waarschijnlijk lijkt dat niet. Het moet dan echt aantoonbaar zijn dat door gewichtige omstandigheden het kind verhinderd is de school te bezoeken. Het zijn de ouders die dat moeten aantonen. Bij gewichtige omstandigheden gaat het om situaties buiten de wil en invloedssfeer van de ouders.

In schoolgids vermelden

De Helpdesk wijst er verder op dat het verstandig kan zijn om in de schoolgids te vermelden dat de school al of niet meedoet aan de jaarlijkse Koningsspelen. Dat kan eventuele verwarring tussen school en ouders voorkomen.

Indien de Koningsspelen opgenomen staan in de schoolgids, dan hoort deze activiteit tot het onderwijsprogramma van de school en dienen ouders hun kind deel te laten nemen. Doordat ouders hun kind op de school hebben ingeschreven, conformeren zij zich met de regels van de school en de inhoud van het lesprogramma conform de schoolgids.

Het NRG wil het liefst dat de leerplicht op de dag van de Koningsspelen voor één dag wordt opgeschort om zo deelname aan deze sportdag vrijwillig te maken.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: