Het ministerie van OCW heeft voor het (voortgezet) speciaal onderwijs een brochure uitgebracht over de vereenvoudiging van de bekostiging van primair onderwijs.

Vanaf kalenderjaar 2023 wordt gebruikgemaakt van de nieuwe, vereenvoudigde bekostigingssystematiek in het primair onderwijs. De berekening wordt minder complex, de bekostiging wordt beter te voorspellen en verschillende geldstromen worden samengevoegd tot één bedrag.

De gedachte achter deze vereenvoudiging is dat de bekostiging beter moet aansluiten bij de filosofie van de lumpsum: schoolbesturen zijn vrij om binnen de wettelijke kaders het beschikbare geld naar eigen inzicht te besteden voor de realisatie van hun onderwijskundige doelen.

Download de brochure

Deel dit bericht: