Het ministerie van OCW heeft een rekentool gepubliceerd waarmee schoolbesturen en scholen voor primair onderwijs kunnen zien wat ongeveer de effecten zullen zijn van de aanstaande vereenvoudiging van de bekostiging. Bij de rekentool hoort een toelichting.

Met name de afschaffing van de GGL (gewogen gemiddelde leeftijd) veroorzaakt herverdeeleffecten. De rekentool maakt gebruik van de GGL van 1 oktober 2020. Dit is slechts een momentopname. In het jaar dat de vereenvoudiging wordt ingevoerd (naar verwachting 2023), kan de GGL van de school anders zijn. Hierdoor kunnen de herverdeeleffecten voor individuele scholen en besturen uiteindelijk anders zijn.

Een ander punt is dat bij de personele bekostiging wordt overgestapt van schooljaar naar kalenderjaar. Dit heeft effecten voor de teldatum. In de huidige situatie is dit voor zowel de personele als de materiële bekostiging 1 oktober van het voorgaande jaar. In de nieuwe situatie zal de teldatum naar verwachting 1 februari van het voorgaande jaar worden. De effecten van deze wijziging zijn nog niet meegenomen in de rekentool.

 

 

Deel dit bericht: