De vereenvoudiging van de bekostiging van het primair onderwijs heeft (ook) gevolgen voor de samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs.

Het wetsvoorstel tot vereenvoudiging van de bekostiging van het primair onderwijs treedt naar verwachting op 1 januari 2022 in werking. Dat is nodig, omdat 1 februari de nieuwe teldatum wordt. Praktisch gesproken gaat de nieuwe systematiek in op 1 januari 2023.

Omdat het voortgezet speciaal onderwijs (vso) onder het primair onderwijs valt, heeft de nieuwe bekostigingssystematiek ook consequenties voor de samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs.

In de kern bestaat de vereenvoudiging uit de volgende maatregelen:

  • De gemiddelde gewogen leeftijd (ggl) wordt afgeschaft.
  • Het onderscheid in de bekostiging tussen onderbouw en bovenbouw verdwijnt.
  • De personele en materiële bekostiging worden samengevoegd.
  • De volledige bekostiging wordt op kalenderjaarbasis bepaald en uitbetaald, waarbij de teldatum wijzigt van 1 oktober t-1 naar 1 februari t-1.
  • Voor het speciaal basisonderwijs (sbo), het (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) en samenwerkingsverbanden gelden enkele specifieke maatregelen, zoals de afschaffing van de 2%-systematiek voor het sbo en de groeibekostiging voor het sbo en (v)so.
  • Toelaatbaarheidsverklaringen (tlv’s) afgegeven vanaf februari 2022 worden volgens vast format geregistreerd. Voor 1 februari 2022 registeren en voor 1 april 2022 uitwisselen met het Register Onderwijsdeelnemers (ROD). Dit geldt voor sbo (en het samenwerkingsverband primair onderwijs).
  • De huidige groeiregeling wordt afgeschaft. In plaats daarvan moet het samenwerkingsverband opgeven wat er met de meer dan onevenredige groei gebeurt.
  • Voor alle samenwerkingsverbanden: meebetalen op overschrijding op ondersteuningsbudget wijzigt. Dit komt alleen ten laste van de scholen die kunnen doorverwijzen. Primair en voortgezet onderwijs betalen op dezelfde manier mee. Speciaal onderwijs en vso betalen hier nooit aan mee.

Vragen? Neem contact op met Ronald Bloemers van VOS/ABB: 06 – 51 91 46 94, rbloemers@vosabb.nl

Deel dit bericht: