Modelprotocol Sociale Media

Zowel leerlingen als personeel gebruiken sociale media. Het is daarom van belang dat scholen beleid formuleren dat aangeeft hoe leerlingen en personeel op school dienen om te gaan met sociale media.

Scholen in het primair en voortgezet onderwijs kunnen hiervoor gebruikmaken van een modelprotocol (bron: Verus).

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Toelichting verhuur en medegebruik schoolgebouw

Beleidsadviseur Rozemarijn Boer heeft op verzoek van een schoolbestuur dat bij VOS/ABB is aangesloten een toelichting geschreven, waarin zij ingaat op de mogelijkheid van verhuur en medegebruik van een schoolgebouw.

In de toelichting maakt Boer helder op welke voorwaarden verhuur aan en medegebruik door een kinderopvangorganisatie mogelijk is en wat de beperkende rol van het college van B en W hierin kan zijn. Als u lid bent van VOS/ABB, kunt u de toelichting downloaden.

Toelichting downloaden

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Nieuw stappenplan bij fusie

Als u lid bent van VOS/ABB, kunt u het door ons geactualiseerde Stappenplan bij fusie downloaden. In onze online Toolbox zitten drie versies van het aangepaste rekeninstrument voor fusiecompensatie.

In het stappenplan staat wat u bij een fusie moet doen en wanneer u dat moet doen. Er zijn verwijzingen in opgenomen naar externe regelingen en modelformulieren.

Het stappenplan is gebaseerd op de Wet toekomstbestendig onderwijsaanbod en de recente wijziging van de Regeling fusietoets. Het vervangt het eerdere stappenplan in ons in 2014 herziene katern 17 over de instandhouding van scholen.

Rekeninstrumenten fusiecompensatie

In onze online Toolbox zijn drie versies van het aangepaste rekeninstrument voor fusiecompensatie opgenomen. Hiermee kunt u de bijzondere bekostiging berekenen die een school ontvangt die fuseert met één of twee scholen.

De drie versies van het aangepaste rekeninstrument hebben betrekking op respectievelijk basisscholen, scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en scholen voor speciaal basisonderwijs (de Regeling bekostiging personeel PO 2017-2018 is aangepast voor het geval een school voor speciaal basisonderwijs opgaat in een reguliere basisschool).

Ga naar de Toolbox

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Overzichten financiële arbeidsvoorwaarden

Het ministerie van OCW heeft actuele overzichten gepubliceerd van de financiële arbeidsvoorwaarden in het primair respectievelijk voortgezet onderwijs.

U kunt de overzichten downloaden:

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Nieuwe handreiking treasurystatuut

VOS/ABB stelt op verzoek van leden een nieuwe handreiking beschikbaar voor het opstellen van een treasurystatuut. 

De handreiking is opgesteld door onze financieel expert Ron van der Raaij. Het document bestaat uit een toelichting en een voorbeeldstatuut. Dat laatste is slechts een raamwerk. U kunt het niet een-op-een overnemen, maar moet het nog op maat maken voor uw eigen organisatie.

Omdat het voorbeeldstatuut slechts een raamwerk is en u het zelf op maat moet maken, kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor het uiteindelijk document dat u gaat gebruiken. U kunt natuurlijk wel onze Helpdesk om nader advies vragen.

Er was een nieuwe handreiking met voorbeeldstatuut nodig vanwege de Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 die op 1 juli jongstleden van kracht is geworden.

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u de handreiking treasurystatuut downloaden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Model Klokkenluidersregeling voortgezet onderwijs (voor iedereen te downloaden)

Op 1 juli 2016 is de nieuwe wet Huis voor Klokkenluiders in werking getreden. Deze wet heeft het Huis voor Klokkenluiders gecreëerd. In de wet is de rechtsbescherming van klokkenluiders geregeld en is een verplichting opgenomen voor werkgevers om een klokkenluidersregeling op te stellen.

De VO-raad heeft een model klokkenluidersregeling gepubliceerd, die aansluit op deze wetgeving.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl.

Model klokkenluidersregeling primair onderwijs

Op 1 juli 2016 is de nieuwe wet Huis voor Klokkenluiders in werking getreden. Deze wet heeft het Huis voor Klokkenluiders gecreëerd. In de wet is de rechtsbescherming van klokkenluiders geregeld en is een verplichting opgenomen voor werkgevers om een klokkenluidersregeling op te stellen. De VO-raad heeft een model klokkenluidersregeling gepubliceerd, welke aansluit op deze nieuwe wetgeving.

De Helpdesk van VOS/ABB heeft aan de hand van het voorbeeld van het voortgezet onderwijs ook een model klokkenluidersregeling ontwikkeld voor het primair onderwijs. Deze modelregeling is gebaseerd op het model van de VO-raad. Het betreft nadrukkelijk een concept. Besturen in het primair onderwijs kunnen er hun eigen inkleuring aan geven.

De model klokkenluidersregeling downloaden (alleen voor leden VOS/ABB)

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Model procedure meldplicht datalekken

Sinds 1 januari 2016 zijn schoolbesturen verplicht om een ernstige datalek, ten aanzien van persoonsgegevens die worden verwerkt door het schoolbestuur en vallen onder de Wet bescherming persoonsgegevens, te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De helpdesk van VOS/ABB heeft een model procedure ontwikkeld die schoolbesturen kunnen gebruiken om te constateren of er een datalek is en of er vervolgens melding van dient te worden gemaakt.

De Model procedure meldplicht datalekken kun u onder ‘bijlage(n)’ inzien of downloaden. Zie het rode blok rechts van dit bericht.

Handreiking passend onderwijs en gemeenten

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs en gemeenten kunnen gebruikmaken van een handreiking om hun samenwerking op het gebied van jeugdzorg te concretiseren.

De handreiking is samengesteld door beleidsmedewerker Simone Baalhuis, die onder andere gespecialiseerd is in passend onderwijs. Zij heeft zich hiervoor gebaseerd op een project dat zij heeft uitgevoerd in opdracht van het Steunpunt Passend Onderwijs VO.

Omdat de handreiking mede tot stand is gekomen door gebruikmaking van expertise binnen dit gesubsidieerde project, kunt u – ook als uw organisatie niet bij VOS/ABB is aangesloten – de handreiking gratis downloaden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

 

 

Inventarisatieformulier duurzame inzetbaarheid

De Helpdesk van VOS/ABB heeft in het kader van duurzame inzetbaarheid een handig inventarisatieformulier gemaakt. Dit modelformulier staat in het besloten ledengedeelte van deze website. U dient als lid van VOS/ABB ingelogd zijn om het te kunnen downloaden.

In de CAO PO 2014-2015 is opgenomen dat in plaats van de BAPO-regeling per 1 oktober 2014 de regeling duurzame inzetbaarheid van kracht is (hoofdstuk 8A). Dit maakt het voor alle werknemers mogelijk om maximaal 40 klokuren op jaarbasis (parttimers naar rato) in te zetten voor de verschillende doeleinden voor duurzame inzetbaarheid.

Werknemers van 57 jaar en ouder kunnen aanspraak maken op een aanvullend budget van maximaal 130 klokuren (bovenop die 40 klokuren). Dit aanvullend budget kan worden ingezet voor duurzame inzetbaarheiddoeleinden, verlof of voor beide. Als het volledig aanvullend budget van 130 klokuren wordt ingezet voor verlof, mogen ook de 40 klokuren van het persoonlijk budget worden ingezet voor verlof. Als de 130 klokuren voor verlof worden ingezet, dan dient de werknemer daar een eigen bijdrage over te betalen.

Gezien de inroostering van de personeelsleden is het van belang dat u als werknemer aangeeft hoe u het persoonlijk budget en/of het aanvullend budget dit en volgend schooljaar 2015-2016 wilt gaan inzetten. U kunt daarvoor het inventarisatieformulier gebruiken.

Download Model inventarisatieformulier duurzame inzetbaarheid en overgangsregeling BAPO

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Modelbrieven over toelating/verwijdering van leerlingen

De Helpdesk van VOS/ABB heeft modelbrieven over de toelating/verwijdering van leerlingen online gezet. In de modelbrieven is rekening gehouden met passend onderwijs.

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u de modelbrieven downloaden en naar uw situatie aanpassen. Als uw organisatie niet bij VOS/ABB is aangesloten, hebt u geen toegang tot onderstaande brieven.

Modelbrieven toelating en verwijdering passend onderwijs primair onderwijs

Modelbrieven toelating en verwijdering passend onderwijs voortgezet onderwijs

Modelbrieven toelating en verwijdering primair onderwijs

Modelbrieven toelating en verwijdering voortgezet onderwijs

Modelbrief schorsing leerling primair onderwijs

Modelbrief schorsing leerling voortgezet onderwijs

Katernen
De Helpdesk van VOS/ABB heeft ook twee katernen samengesteld over de toelating en verwijdering van leerlingen. De herziene druk van deze katernen gaat specifiek in op de situatie in het primair respectievelijk voortgezet onderwijs. Er is in de katernen rekening gehouden met de Wet passend onderwijs. Ook voor de katernen geldt dat ze alleen door leden van VOS/ABB kunnen worden gedownload.

Katern Toelating en verwijdering in het primair onderwijs

Katern Toelating en verwijdering in het voortgezet onderwijs

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

 

Modelstatuut en -reglementen ondersteuningsplanraad

VOS/ABB heeft een modelstatuut en -reglementen voor ondersteuningsplanraden van samenwerkingsverbanden passend onderwijs opgesteld. Er zitten toelichtingen bij. U kunt de documenten gratis downloaden.

Er zijn twee modelreglementen voor respectievelijk het primair en voortgezet onderwijs:

  • Medezeggenschapsreglement voor de ondersteuningsplanraad primair onderwijs;
  • Medezeggenschapsreglement voor de ondersteuningsplanraad voortgezet onderwijs.

Het modelstatuut is geschikt voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs:

  • Statuut medezeggenschap bestuur samenwerkingsverband passend onderwijs.

De toelichtingen:

  • Algemene toelichting bij modelreglement;
  • Algemene toelichting bij de statuten.

De modelreglementen, het modelstatuut en de toelichtingen zijn opgesteld door seniorbeleidsmedewerker Janine Eshuis van VOS/ABB. U kunt voor ondersteuning contact met haar opnemen:

Of u belt of mailt met de Helpdesk van VOS/ABB: 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

FUWA VO 2010

De FUWA VO 2010 kunt u onder ‘bijlagen’ inzien of downloaden.

De volgende functies staan beschreven:

Administratief medewerker

Administratief ondersteuner

Algemeen directeur

Ambulant onderwijskundig begeleider

Applicatiebeheerder

Beleidsmedewerker/ projectleider

Beleidsondersteunend medewerker financiën

Conciërge

Directeur categoraal onderwijs

Directeur praktijkonderwijs

Directiesecretaresse

Docent LB

Docent LC

Docent LD

Eerste medewerker financiële adminstratie

Ergotherapeut

Expressietherapeut

Hoofd bedrijfsvoering

Hoofd faciliataire dienst

Hoofd faciliataire zaken

Hoofd secretariaat

Hoofd stafafdeling financiële zaken & control

Hoofd stafafdeling financiën

Hoofd stafafdeling ICT

Hoofd stafafdeling personeel en organisatie

Hoofdconciërge

Kantinebeheerder

Kantinemedewerker

Locatiebeheerder

Locatiedirecteur

Logopedist

Lokaalassistent

Medewerker administratieve ondersteuning

Medewerker decanaat

Medewerker facilitaire zaken

Medewerker financieel-administratieve ondersteuning

Medewerker financiële administratie

Medewerker ICT

Medewerker mediatheek

Medewerker personeels- en salarisadministratie

Medewerker personeelsbeheer

Medewerker reprografie

Mederwerker schoonmaak

Mediathecaris

Onderhoudsmedewerker

Onderwijsassistent techniek

Orthopedagoog/ psycholoog

Preventiemedewerker

Psychodiagnostisch medewerker

Remedial teacher

Roostermaker

Schoolmaatschappelijk werker

Secretaresse

Sectordirecteur

Senior medewerker personeels- en salarisadminstratie

Senior technisch onderwijs assistent

Stafmedewerker ICT

Stafmedewerker loopbaanoriëntatie en -begeleider

Stafmedewerker onderwijs

Stafmedewerker personeel en organisatie

Stagebegeleider

Systeem- en netwerkbeheerder

Teamleider

Technisch medewerker facilitaire dienst

Technisch onderwijs assistent

Telefonist/ receptionist

Zorgcoördinator