Nieuwe handreiking treasurystatuut

VOS/ABB stelt op verzoek van leden een nieuwe handreiking beschikbaar voor het opstellen van een treasurystatuut. 

De handreiking is opgesteld door onze financieel expert Ron van der Raaij. Het document bestaat uit een toelichting en een voorbeeldstatuut. Dat laatste is slechts een raamwerk. U kunt het niet een-op-een overnemen, maar moet het nog op maat maken voor uw eigen organisatie.

Omdat het voorbeeldstatuut slechts een raamwerk is en u het zelf op maat moet maken, kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor het uiteindelijk document dat u gaat gebruiken. U kunt natuurlijk wel onze Helpdesk om nader advies vragen.

Er was een nieuwe handreiking met voorbeeldstatuut nodig vanwege de Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 die op 1 juli jongstleden van kracht is geworden.

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u de handreiking treasurystatuut downloaden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Model Klokkenluidersregeling voortgezet onderwijs (voor iedereen te downloaden)

Op 1 juli 2016 is de nieuwe wet Huis voor Klokkenluiders in werking getreden. Deze wet heeft het Huis voor Klokkenluiders gecreëerd. In de wet is de rechtsbescherming van klokkenluiders geregeld en is een verplichting opgenomen voor werkgevers om een klokkenluidersregeling op te stellen.

De VO-raad heeft een model klokkenluidersregeling gepubliceerd, die aansluit op deze wetgeving.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl.

Model klokkenluidersregeling primair onderwijs

Op 1 juli 2016 is de nieuwe wet Huis voor Klokkenluiders in werking getreden. Deze wet heeft het Huis voor Klokkenluiders gecreëerd. In de wet is de rechtsbescherming van klokkenluiders geregeld en is een verplichting opgenomen voor werkgevers om een klokkenluidersregeling op te stellen. De VO-raad heeft een model klokkenluidersregeling gepubliceerd, welke aansluit op deze nieuwe wetgeving.

De Helpdesk van VOS/ABB heeft aan de hand van het voorbeeld van het voortgezet onderwijs ook een model klokkenluidersregeling ontwikkeld voor het primair onderwijs. Deze modelregeling is gebaseerd op het model van de VO-raad. Het betreft nadrukkelijk een concept. Besturen in het primair onderwijs kunnen er hun eigen inkleuring aan geven.

De model klokkenluidersregeling downloaden (alleen voor leden VOS/ABB)

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Model procedure meldplicht datalekken

Sinds 1 januari 2016 zijn schoolbesturen verplicht om een ernstige datalek, ten aanzien van persoonsgegevens die worden verwerkt door het schoolbestuur en vallen onder de Wet bescherming persoonsgegevens, te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De helpdesk van VOS/ABB heeft een model procedure ontwikkeld die schoolbesturen kunnen gebruiken om te constateren of er een datalek is en of er vervolgens melding van dient te worden gemaakt.

De Model procedure meldplicht datalekken kun u onder ‘bijlage(n)’ inzien of downloaden. Zie het rode blok rechts van dit bericht.

CAO PO 2016-2017: integrale teksten beschikbaar

De integrale teksten van de CAO PO 2016-2017 zijn online beschikbaar.

Belangrijke punten:

 • Per 1 juli 2016 salarisverhoging van 3,8 procent.
 • Voor periode van januari tot en met juni 2016 eenmalige uitkering die correspondeert met loonsverhoging van 3,8 procent vanaf 1 januari 2016 (geldt tevens voor werknemers die in die periode uit dienst zijn getreden).
 • Op 1 april 2017 eenmalige uitkering (naar rato) van 500 euro.

Openbaar onderwijs

Let op: openbare schoolbesturen worden niet bij cao gebonden aan de regels van de Wet werk en zekerheid (Wwz). Voor het openbaar onderwijs geldt het ambtenarenrecht. Wel kunnen openbare schoolbesturen gedurende de looptijd van de cao eenmalig kiezen voor een vervangingsbeleid zoals dat gaat gelden voor het bijzonder onderwijs.

De Werkloosheidsregeling onderwijspersoneel primair onderwijs (WOPO) wordt voor het openbaar onderwijs op punten aangepast. Voor het bijzonder onderwijs wordt deze regeling herzien.

Bijzonder onderwijs

Voor het bijzonder onderwijs geldt dat elk schoolbestuur vervangingsbeleid maakt en dit afstemt met de P(G)MR. Om vervanging van onderwijstaken mogelijk te houden, zijn er onder voorwaarden twee nieuwe contractvormen mogelijk: min/max-contracten en bindingscontracten. Daarnaast is bepaald dat binnen een periode van 3 jaar maximaal 6 tijdelijke contracten mogelijk zijn zonder dat een vast contract ontstaat.

Download CAO PO 2016-2017

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

CAO VO 2016-2017: integrale teksten beschikbaar

De integrale teksten van de CAO VO 2016-2017 zijn online beschikbaar.

Zoals al in het onderhandelaarsakkoord is aangegeven, zijn onder meer de volgende onderwerpen ten opzichte van de CAO VO 2014-2015 aangepast:

 • Looptijd
 • Salarismaatregelen
 • Ontslag
 • Sociale zekerheid (Wovo en Zavo)
 • Persoonlijk budget
 • Beroepscommissie bijzonder onderwijs

Daarnaast is een afwijking van de ketenregeling opgenomen voor onbevoegde docenten en voor docenten die specifiek benoemd zijn en ingezet worden voor het geven van onderwijs aan nieuwkomers op een ISK/EOA-school. In de tekst staat onder welke voorwaarden gebruik gemaakt kan worden van deze mogelijkheden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Notitie over belangrijkste wijzigingen CAO PO

Mr. José van Snek van de Helpdesk van VOS/ABB heeft een notitie gemaakt over de belangrijkste wijzigingen die de nieuwe CAO PO met zich meebrengt.

Van Snek gaat in op de ketenbepaling, de ontslagroutes en de WOPO-regeling (die betrekking heeft op de loonsuppletie, de bovenwettelijke en de aansluitende WW-uitkering).

Als uw organisatie lid is van VOS/ABB, kunt u de notitie downloaden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Akkoord over nieuwe bestuurders-cao

Er is een akkoord over een nieuwe cao voor bestuurders in het primair onderwijs, meldt de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI).

De VTOI meldt onder andere dat de partijen het eens zijn over het volgen van de CAO PO wat betreft loonsverhogingen. Dit betekent dat de salarisschalen van de CAO Bestuurders PO per 1 juli 2016 structureel met 3,8 procent worden verhoogd.

Andere punten:

 • Het aanvaarden van eventuele nevenfuncties door de bestuurder moet plaatsvinden in overeenstemming met de raad van toezicht
 • Jaarlijks worden tussen de raad van toezicht en de bestuurder afspraken gemaakt over de professionalisering van de bestuurder in tijd en beschikbaar budget.
 • De BWOO-uitkering wordt aangepast, waarbij als richtlijn geldt de WOPO-regeling.
 • De CAO Bestuurders PO wordt aangepast aan de Wet Werk en Zekerheid.

Lees meer…

Jaarverslag 2015

De printvriendelijke versie van het jaarverslag van VOS/ABB over 2015 kunt u downloaden en als u wilt zelf printen. Uit kostenoverwegingen is ervoor gekozen om het jaarverslag niet in druk uit te brengen.

Het jaarverslag is als het ware een boekenkast. Diverse genres vertellen wat VOS/ABB in 2015 als financieel gezonde vereniging voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs heeft gedaan.

Basiscollectie
Zo vallen onder het kopje ‘Basiscollectie’ de ondersteuning van bestuursbureaus op het gebied van onder andere bedrijfsvoering, personeelsbeleid en medezeggenschap, de informatievoorziening via onder andere de website www.vosabb.nl, de e-mailnieuwsbrieven en het magazine Naar School! en de diverse ledenvoordelen die verbonden zijn aan het lidmaatschap van VOS/ABB.

Bestsellers
Onder het kopje ‘Bestsellers’ wordt in het jaarverslag ingegaan op verschillende activiteiten die VOS/ABB voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs uitvoert. Hierbij kunt u denken aan de modernisering van artikel 23, het realiseren van samenwerkingsscholen en in het verlengde hiervan de interpretatie en uitvoering van de Wet fusietoets.

De Helpdesk behoort met ruim 10.000 beantwoorden vragen in 2015 (stijging van 6,2 procent ten opzichte van 2014) ontegenzeggelijk ook tot de ‘bestsellers’. Wat is 2015 opviel, was dat er niet alleen meer, maar ook andere vragen werden gesteld, Bovendien weten steeds meer leden de Helpdesk te vinden als het gaat om de behandeling van grotere vraagstukken en het uitgebreide trainings- en cursusaanbod.

Thrillers
Passend onderwijs staat op de plank met ‘thrillers’. In 2015 sloten zich weer meer samenwerkingsverbanden bij VOS/ABB aan, vooral uit het voortgezet onderwijs. Er zijn verscheidene ondersteuninghstrajecten uitgevoerd, onder andere op het gebied van governance en zelfevaluatie. Voor dat laatste heeft VOS/ABB een quickscan ontwikkeld.

Een andere ‘thriller’ is crisisondersteuning. VOS/ABB is de enige organisatie voor bestuur en management in het funderend onderwijs die een dergelijk aan bod heeft. Besturen die plotseling te maken krijgen met een crisissituatie, kunnen gebruikmaken van gratis ondersteuning op het gebied van crisismanagement en -communicatie.

Krimp is eveneens als een spannend boek. De bevolkingskrimp leidt in steeds meer regio’s, ook in het voortgezet onderwijs, tot een afname van het aantal leerlingen. Dit noopt tot samenwerking en fusies. Zowel op bestuurlijk als schoolniveau is VOS/ABB inmiddels een ervaren fusiebegeleider.

Medezeggenschap is een ander beleidsterrein dat onder het kopje ‘Thrillers’ valt. Deskundigen van VOS/ABB worden ingeschakeld om workshops en trainingen te organiseren of om advies op maat te geven aan individuele scholen. VOS/ABB heeft in 2015 meegewerkt aan de totstandkoming van de Quickstart Medezeggenschap.

Poëzie
Op de poëzieplank van VOS/ABB staan werken die over de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs gaan en/of aandacht hebben voor levensbeschouwing en religie in de openbare scholen.

U kunt er ook lezen over over de jaarlijkse School!Week – de landelijke campagne van, voor en door het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs – en over het Diploma openbaar onderwijs dat door diverse pabo’s wordt aangeboden.

Geld
In de financiële verantwoording in het jaarverslag kunt u zien dat VOS/ABB een financieel gezonde vereniging is. Met een slimme en efficiënte inzet van middelen zorgt VOS/ABB ervoor dat het lidmaatschapstarief al jaren op 2,50 euro per leerling per jaar blijft. Daarmee is en blijft VOS/ABB de voordeligste profielorganisatie in het funderend onderwijs.

Download Jaarverslag 2015

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Levensbeschouwing juist in het openbaar onderwijs (VO)

Deze brochure laat zien hoe u een waardevolle invulling kunt geven aan burgerschapsvorming, door werk te maken van levensbeschouwelijke ontwikkeling in het openbaar onderwijs. Daarmee geeft u ook invulling aan de kernwaarden van openbaar onderwijs. In de brochure worden ook enkele methoden en boeken gepresenteerd die aansluiten bij deze visie.

U kunt de brochure voor het voortgezet onderwijs downloaden uit de rechterkolom hiernaast.

Levensbeschouwing juist in het openbaar onderwijs (PO)

Deze brochure laat zien hoe u een waardevolle invulling kunt geven aan burgerschapsvorming door werk te maken van levensbeschouwelijke ontwikkeling in het openbaar onderwijs. Daarmee geeft u ook invulling aan de kernwaarden van openbaar onderwijs. In de brochure worden ook enkele methoden en boeken gepresenteerd die aansluiten bij deze visie.

U kunt de brochure voor het primair onderwijs downloaden uit de rechterkolom hiernaast.

Factsheet verantwoording samenwerkingsverbanden

VOS/ABB heeft voor leden een factsheet gepubliceerd over (door)betalingen van samenwerkingsverbanden passend onderwijs aan schoolbesturen.

De factsheet geeft algemene informatie over de vraag aan wie samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs zich moeten verantwoorden en waarover.

Ook gaat deze publicatie in op de vraag hoe generieke doorbetalingen aan schoolbesturen goed kunnen worden verantwoord. In het verlengde hiervan wordt er ingegaan op de manier waarop schoolbesturen zich verantwoorden aan de samenwerkingsverbanden.

De factsheet is samengesteld in samenwerking met Infinite Financieel. U kunt de factsheet downloaden uit het besloten ledengedeelte van deze website.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Nieuwe cao voor bestuurders

De Onderwijsbestuurdersvereniging VO (OBV) en de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI) hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe cao voor bestuurders in het voortgezet onderwijs.

De nieuwe cao heeft net als de twee vorige bestuurders-cao’s een sterk regulerende functie. De OBV en de VTOI zeggen dat zij zich daarbij nadrukkelijk bewust zijn van de maatschappelijke discussie over de beloning van bestuurders in de semipublieke sector. De CAO bestuurders VO 2015 – 2016 draagt volgens hen bij aan ‘een verantwoord, redelijk, evenwichtig en transparant arbeidsvoorwaardenpakket voor bestuurders’.

Lees meer…

Jaarverslag 2014

De printvriendelijke versie van het jaarverslag van VOS/ABB over 2014 kunt u downloaden en als u wilt zelf printen. Uit kostenoverwegingen is ervoor gekozen om het jaarverslag niet in druk uit te brengen.

Aan de hand van een indeling volgens literaire genres kunt u in het jaarverslag lezen wat de financieel gezonde vereniging voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs in 2014 heeft gedaan.

Bestsellers
Zo vallen onder het kopje bestsellers de belangenbehartiging op het gebied van de samenwerkingsschool en artikel 23 over de vrijheid van onderwijs, maar ook de toekomstvisie School!, die uitgaat van ontzuild onderwijs dat boven de denominaties uitstijgt.

De Helpdesk van VOS/ABB valt (uiteraard) ook onder de bestsellers. De Helpdesk is in 2014 vanwege het toenemende aantal adviesaanvragen uitgebreid tot vier juristen. In het verslagjaar was sprake van een sterke stijging van het aantal vragen ten opzichte van de jaren daarvoor tot 10.080. De stijgende lijn houdt overigens in 2015 aan!

Ook ledenvoordeel behoort tot de bestsellers. Leden van VOS/ABB die gebruikmaken van die voordelen, zoals collectieve energie-inkoop, verzekeringen en integraal vastgoedbeheer, verdienen hun lidmaatschap ruimschoots terug.

Romans
VOS/ABB is van oudsher sterk in de praktische ondersteuning van de aangesloten bestuursbureaus. De activiteiten in dit hoofdstuk, de ‘romans’, hebben daar allemaal mee te maken: ze hebben tot doel de leden van VOS/ABB bij hun bedrijfsvoering te ondersteunen. U kunt hierbij denken aan allerlei maatwerkadviezen.

De diverse communicatiekanalen behoren eveneens tot de romans. De website www.vosabb.nl blijkt een sterke troef met in 2014 een stijging van het websitebezoek met 23 procent ten opzichte van 2013. De website werd in het verslagjaar 269.234 keer bezocht en er werd 556.901 keer een pagina geopend. Het aantal unieke bezoekers nam met 26 procent toe tot 158.114.

De wekelijkse e-mailnieuwsbrieven van VOS/ABB, het magazine School! (dat met de Vereniging Openbaar Onderwijs wordt uitgegeven) en het Twitteraccount van VOS/ABB vallen in het jaarverslag eveneens onder de romans.

Thrillers
Hiertoe behoort onder andere passend onderwijs, dat in het verslagjaar werd ingevoerd. Voor VOS/ABB is passend onderwijs een logische ontwikkeling. De vereniging verbindt het aan de algemene toegankelijkheid van openbare scholen: elke leerling heeft recht op goed onderwijs.

Ook governance, crisisondersteuning en de gevolgen van demografische krimp op het onderwijs behoren tot de thrillers van 2014. Deze thema’s zijn door VOS/ABB in het kader van de belangen van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs geplaatst.

Poëzie
In de poëziekast van VOS/ABB staan werken die over de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs gaan en/of aandacht hebben voor levensbeschouwing en religie in de openbare scholen.

U kunt er ook lezen over over de jaarlijkse School!Week – de landelijke campagne van, voor en door het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs – en over het Diploma Openbaar Onderwijs dat door diverse pabo’s wordt aangeboden.

Geld
In de financiële verantwoording in het jaarverslag kunt u zien dat VOS/ABB een financieel gezonde vereniging is. Met een slimme en efficiënte inzet van middelen zorgt VOS/ABB ervoor dat het lidmaatschapstarief al jaren op 2,50 euro per leerling per jaar blijft. Daarmee is en blijft VOS/ABB de voordeligste profielorganisatie in het funderend onderwijs.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Zelfevaluatie en quickscan passend onderwijs

VOS/ABB heeft een handreiking gemaakt die samenwerkingsverbanden passend onderwijs kunnen gebruiken voor zelfevaluatie. Bij de handreiking zit een praktische quickscan.

De samenwerkingsverbanden zijn nu bijna een schooljaar bezig om hun weg te vinden in de nieuwe organisatie van passend onderwijs. Het was een schooljaar van overgangen, waarin oude werkwijzen werden vervangen door nieuwe.

Nu het einde van het eerste schooljaar met passend onderwijs nadert, is het tijd de ontwikkelingen van afgelopen jaar te evalueren. Hoe zijn deze verlopen en waar zijn nog verbeteringen denkbaar of nodig?

De beleidsmedewerkers Anna Schipper en Simone Baalhuis van VOS/ABB hebben de handreiking voor zelfevaluatie geschreven. Er worden verschillende domeinen benoemd, zoals governance, management & organisatie, communicatie en resultaten.

Bij de handreiking zit een quickscan om snel een overzicht te krijgen van het reilen en zeilen van het samenwerkingsverband.

De handreiking en quickscan kunnen door samenwerkingsverbanden die bij VOS/ABB zijn aangesloten worden gedownload uit het besloten gedeelte van deze website:

Handreiking en quickscan passend onderwijs 

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Hoe benoemt u bestuurders en toezichthouders?

Silvia Schouten van VOS/ABB heeft twee handreikingen geschreven voor het benoemen van bestuurders en toezichthouders in het voortgezet onderwijs.

De handreikingen zijn een gezamenlijk initiatief van VOS/ABB, de collegabesturenorganisaties Verus, VBS, VGS en ISBO en de sectororganisatie VO-raad.

Er staan informatie en praktische tips in over de gehele benoemingsprocedure: van de voorbereiding van de procedure tot de werving en selectie en de benoeming en evaluatie.

U kunt de handreikingen downloaden:

Handreiking benoemingsprocedure college van bestuur

Handreiking benoemingsprocedure raad van toezicht

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Handreiking passend onderwijs en gemeenten

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs en gemeenten kunnen gebruikmaken van een handreiking om hun samenwerking op het gebied van jeugdzorg te concretiseren.

De handreiking is samengesteld door beleidsmedewerker Simone Baalhuis, die onder andere gespecialiseerd is in passend onderwijs. Zij heeft zich hiervoor gebaseerd op een project dat zij heeft uitgevoerd in opdracht van het Steunpunt Passend Onderwijs VO.

Omdat de handreiking mede tot stand is gekomen door gebruikmaking van expertise binnen dit gesubsidieerde project, kunt u – ook als uw organisatie niet bij VOS/ABB is aangesloten – de handreiking gratis downloaden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

 

 

Toolbox: nieuw instrument jubilea

In de Toolbox op de website van VOS/ABB is een nieuw instrument geplaatst voor de voorziening jubilea. Er zijn aparte versies voor primair en voortgezet onderwijs.

U vindt de nieuwe instrumenten in de mappen primair en voortgezet onderwijs, onder de naam ‘Voorziening jubilea 2015 vs 21 februari 2015.’ In beide mappen staat ook nog het jubilea-instrument van 2014. U kunt ze beide nodig hebben.

Let op: een deel van de instrumenten in de Toolbox is alleen bestemd voor leden van VOS/ABB. Zij kunnen inloggen op de Toolbox. Niet-leden hebben geen toegang tot die instrumenten.

 

Handreiking medezeggenschap IKC

Ondanks verschillen in wetgeving voor onderwijs en opvang is het mogelijk om de medezeggenschap binnen een integraal kindcentrum (IKC) te integreren. Er is nu een brochure verschenen waarin verschillende modellen worden uitgewerkt.

De brochure, getiteld ‘Handreiking IKC-Raad’ is geschreven door twee beleidsmedewerkers van VOS/ABB, Janine Eshuis en Simone Baalhuis, in samenspraak met het Landelijk Steunpunt Brede Scholen. Zij hebben de mogelijkheden verkend voor de inrichting van medezeggenschap in een IKC in een IKC-raad.

Het is geen kwestie van simpelweg de MR van de school en de oudercommissie van de opvang in elkaar schuiven. Dat kan niet omdat er verschillende wetten gelden. Bovendien moet het personeel van de opvang ook betrokken worden. Maar de modellen in de handreiking zijn zo vormgegeven dat ze aan alle wetgeving voldoen. Er zijn drie verschillende modellen, met een oplopende mate van integratie.

De ‘Handreiking IKC-raad’ is te downloaden. Wilt u liever een gedrukte versie, stuur dan een mail naar margotderuiter@bredeschool.nl onder vermelding van ‘Handreiking IKC-raad’.

Informatie: Janine Eshuis, jeshuis@vosabb.nl.

Voorbeeldtekst voor cao-besluit openbaar onderwijs

Omdat de Wet op de CAO niet van toepassing is op het openbaar onderwijs, moeten openbare schoolbesturen een expliciet besluit nemen om de nieuwe cao voor het primair onderwijs van toepassing te laten verklaren op hun werknemers. De Helpdesk van VOS/ABB heeft hiervoor een voorbeeldtekst.

De nieuwe cao voor het primair onderwijs geldt (met terugwerkende kracht) vanaf 1 juli 2014. Om de overeenkomst van toepassing te laten verklaren op zijn werknemers, dient een openbaar schoolbestuur daartoe een besluit te nemen. Dat is vastgelegd in artikel 33 van de Wet op het primair onderwijs (WPO).

De voorbeeldtekst die VOS/ABB hiervoor beschikbaar heeft, luidt als volgt:

Besluit inzake CAO-PO 2014-2015

Het bevoegd gezag van … heeft in zijn vergadering van … besloten om voor de werknemers van de school voor het primair onderwijs, de rechtspositieregeling als bedoeld in artikel 33 van de Wet op het Primair Onderwijs, met ingang van 1 juli 2014 van toepassing te verklaren de CAO-PO 2014-2015 inclusief de daarbij behorende bijlagen. Genoemde regeling is van kracht tot het moment waarop door het bevoegd gezag met betrekking tot deze rechtspositieregeling anders of nader zal worden besloten.

In deze voorbeeldtekst van VOS/ABB is nadrukkelijk géén einddatum genoemd, opdat wanneer de cao afloopt per 1 juli 2015 de regels van toepassing blijven tot het besluit wordt herroepen, bijvoorbeeld met een volgende cao. Door geen einddatum te noemen, kunnen openbare schoolbesturen voorkomen dat er een vacuüm ontstaat in een cao-loos tijdperk.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl