Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, 27523: Klacht over afhandeling incident gedeeltelijk gegrond. De school heeft ten onrechte een time-out, die feitelijk een schorsing was, opgelegd.

Een leerling steelt in de pauze statiegeldbonnen in een supermarkt die tegenover de school gevestigd is. De statiegeldbonnen zijn bedoeld voor een goed doel. De supermarkt informeert de school hierover. Na het incident geeft de school de leerling een time-out. De...

Rechtbank Zeeland West-Brabant, ECLI:NL:RBZWB:2021:7038: Op grond van artikel 99 WVO is het niet toegestaan om met inzet van rijksmiddelen het onderwijs op een particuliere school te bekostigen.

Een vader eist dat een school het particulier onderwijs dat zijn twee zoons volgen bekostigt. De school zou de zorgplicht naar de leerlingen en daarmee de onderliggende onderwijsovereenkomst geschonden hebben. De rechtbank oordeelt dat het op grond van artikel...

Geschillencommissie passend onderwijs, 2022027721: Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. Wangedrag van de ouders heeft geleid tot onveiligheid op de school. De verwijdering is redelijk vanwege een onherstelbare vertrouwensbreuk tussen school en ouders

Drie leerlingen uit een gezin worden door de school verwijderd vanwege het wangedrag van hun ouders. De moeder stelt dat er geen sprake was van wangedrag, maar dat zij en haar man hun emoties hebben geuit omdat de school de afspraken over de diabeteszorg van hun...

Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, ECLI:NL:RVS:2022:710: kan een school eenzijdig tot uitschrijving overgaan als ouders hiertoe geen verzoek indienen, maar hun kind wel inschrijven op een andere school?

Ouders hebben hun kind ingeschreven op een reguliere school in Den Burg. Omdat deze leerling uitzonderlijk hoogbegaafd is heeft zij extra begeleiding en ondersteuning nodig. Ondanks meerdere gesprekken met de ouders van de leerling en het bevoegd gezag van de school...

Rechtbank Den Haag, ECLI:NL:RBDHA:2022:1671: is de mededeling dat het bestuur van de school heeft besloten een procedure tot verwijdering van de leerling van school in gang te zetten een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht?

De zaak gaat over de vraag of het schoolbestuur een leerling mocht schorsen en mocht verwijderen van de school wegens het gebruiken van softdrugs in de omgeving van de school en het handelen in softdrugs met leerlingen van de school en een andere school. In de brief...