Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, ECLI:NL:RVS:2022:710: kan een school eenzijdig tot uitschrijving overgaan als ouders hiertoe geen verzoek indienen, maar hun kind wel inschrijven op een andere school?

Ouders hebben hun kind ingeschreven op een reguliere school in Den Burg. Omdat deze leerling uitzonderlijk hoogbegaafd is heeft zij extra begeleiding en ondersteuning nodig. Ondanks meerdere gesprekken met de ouders van de leerling en het bevoegd gezag van de school...

Rechtbank Den Haag, ECLI:NL:RBDHA:2022:1671: is de mededeling dat het bestuur van de school heeft besloten een procedure tot verwijdering van de leerling van school in gang te zetten een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht?

De zaak gaat over de vraag of het schoolbestuur een leerling mocht schorsen en mocht verwijderen van de school wegens het gebruiken van softdrugs in de omgeving van de school en het handelen in softdrugs met leerlingen van de school en een andere school. In de brief...

Landelijke klachtencommissie onderwijs: onnodige medische gegevens en gedateerde gegevens opnemen in het ontwikkelingsperspectief is niet toegestaan

Voor een leerling is een ontwikkelingsperspectief opgesteld, maar volgens de moeder van de leerling zijn er onterecht bepaalde persoonsgegevens opgenomen in het OPP. Het gaat onder meer over gezondheidsgegevens. De landelijke klachtencommissie komt tot het volgend...

Geschillencommissie passend onderwijs, 2021017227: Geschil over verwijdering. Verzoek gegrond. Er is onvoldoende grond om de leerling te verwijderen.

Een leerling wordt ingeschreven een school voor voortgezet onderwijs. Bij de start van het schooljaar meldt moeder dat haar zoon een enkelband draagt, omdat hij wordt verdacht van een strafbaar feit. Nadat zij dit heeft gemeld, besluit de school dat de leerling niet...

Geschillencommissie passend onderwijs, 2021017458: Geschil over weigering toelating. Verzoek gegrond. De school heeft onvoldoende onderzoek gedaan naar de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen.

Vader meldt zijn twee oudste kinderen aan in groep 6 bij een reguliere basisschool. De jongste twee kinderen zitten op deze school in de kleuterklas. Na aanmelding zegt de school dat zij niet kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de twee oudste kinderen omdat...