Model klokkenluidersregeling primair onderwijs

Op 1 juli 2016 is de nieuwe wet Huis voor Klokkenluiders in werking getreden. Deze wet heeft het Huis voor Klokkenluiders gecreëerd. In de wet is de rechtsbescherming van klokkenluiders geregeld en is een verplichting opgenomen voor werkgevers om een...

Modelregeling Elektronische informatie- en communicatiemiddelen

Deze regeling heeft onder meer betrekking op het gebruik van de (mobiele) telefoon, internet en e-mail door personeelsleden, waarvan de kosten door de werkgever gedragen wordt.U kunt het model-reglement downloaden onder bijlagen:Informatie: Helpdesk 0348 405250 van...

Model procedure meldplicht datalekken

Sinds 1 januari 2016 zijn schoolbesturen verplicht om een ernstige datalek, ten aanzien van persoonsgegevens die worden verwerkt door het schoolbestuur en vallen onder de Wet bescherming persoonsgegevens, te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.De helpdesk van...