De achterstand in leergroei die kinderen in het basisonderwijs hebben opgelopen tijdens de coronacrisis, is nog niet volledig ingelopen. De grootste achterstand is te zien bij kwetsbare kinderen, meldt het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO).

Het NCO keek naar de leergroei tussen de toets in het midden van het schooljaar 2019-2020 (afgenomen in januari/februari 2020) en de eindtoets in het schooljaar 2020-2021 (afgenomen in mei/juni 2021). De leergroei in die periode werd vergeleken met de leergroei in dezelfde periode voor de coronacrisis.

Uit die vergelijking kwam naar voren dat de achterstand bij rekenen-wiskunde het grootst is, gevolgd door begrijpend lezen en spelling in de onderbouw. De achterstand bij spelling in de bovenbouw is ingelopen. Sterker nog: daar is de score wat hoger dan voor de coronacrisis.

Kwetsbare kinderen

Het NCO keek ook naar verschillen tussen leerlingen. Daaruit kwam naar voren dat kwetsbare kinderen het hardst zijn geraakt. Dan gaat het over leerlingen van laag of gemiddeld opgeleide ouders en kinderen uit gezinnen met lage of gemiddelde inkomens. Daarnaast is het verschil relatief groot voor leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond en voor leerlingen afkomstig uit eenoudergezinnen of kleine gezinnen.

Ook zijn er verschillen in de leergroei tussen scholen. De meeste leergroeivertraging ziet het NCO op scholen met relatief veel leerlingen met laagopgeleide ouders, op scholen die relatief klein zijn (maximaal 140 leerlingen) en scholen in minder stedelijke gebieden.

Lees meer…

Deel dit bericht: