De doorstroom van het primair naar het voortgezet onderwijs is weer vergelijkbaar met de situatie van voor de coronapandemie. Dat blijkt uit de vierde voortgangsrapportage over het Nationaal Programma Onderwijs (NPO).

Uit eerdere voortgangsrapportages kwam naar voren dat de gemiddelde definitieve schooladviezen lager waren dan voor de coronapandemie, maar inmiddels zitten we weer op hetzelfde niveau of er zelfs iets boven. Wel blijken er verschillen te zijn tussen groepen leerlingen. Meisjes krijgen gemiddeld lagere definitieve adviezen dan jongens, maar dat verschil wordt wel kleiner. Dit geldt ook voor het gemiddelde advies naar onderwijsscore.

In het voortgezet onderwijs groeit het aandeel leerlingen dat in leerjaar 3 op een hoger niveau zit dan hun plaatsing in het eerste jaar. Dit betreft nu ongeveer één op de vijf leerlingen. Verder staat in de vierde voortgangsrapportage dat het aandeel leerlingen dat doubleert in de meeste leerjaren is afgenomen naar het niveau van voor corona. Een uitzondering vormt het pre-examenjaar havo-4, waar juist een stijging te zien is.

Lees meer…

Deel dit bericht: