In de Wet bestuurlijke harmonisatie van het beroepsonderwijs moet het primaat van het openbaar onderwijs voorop staan. Ook moet de harmonisatie worden gekoppeld aan algemene acceptatieplicht. De SP in de Tweede Kamer heeft daartoe twee amendementen ingediend.

In dit amendement van Tweede Kamerlid Peter Kwint staat dat hij zich stoort aan de manier waarop de demissionaire minister van OCW bij de harmonisatie het bijzonere karakter van schoolbesturen als uitgangspunt neemt.

Letterlijk meldt de minister dit:

‘Nu alle mbo-instellingen bijzonder zijn, komt het de leesbaarheid van de wet ten goede als het privaatrechtelijke karakter van dit onderwijs voortaan tot uitgangspunt wordt gekozen voor de formulering van de wet (…).’

De SP’er benadrukt dat de Grondwet (artikel 23 lid 4) het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs als norm stelt, inclusief het thuisnabij beschikbaar stellen hiervan. Het bijzonder onderwijs is een mogelijke aanvulling hierop.

Acceptatieplicht

Kwint heeft ook dit amendement ingediend voor acceptatieplicht in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Hij wil er zo voor zorgen dat scholen bij de toelating van studenten geen onderscheid mogen maken op grond van hun godsdienst of levensbeschouwing.

Dit amendement moet voorkomen dat bij de samenwerking tussen een openbare school voor voortgezet onderwijs en een mbo-instelling leerlingen of studenten niet worden toegelaten of de opleiding moeten verlaten als de instelling vindt dat hun godsdienst of levensovertuiging niet zou passen bij de grondslag van de school.

De amendementen komen overeen met het appel dat VOS/ABB heeft gedaan richting de Kamer in aanloop naar de plenaire behandeling van het wetsvoorstel.

Lees meer…

Deel dit bericht: