Bij uitgeverij Aspekt is het boek Inperking vrijheid van onderwijs uitgekomen. Het boek is geschreven door historicus Carel Verhoef. Het gaat over de maatschappelijke noodzaak tot herziening van artikel 23 van de Grondwet.

Artikel 23 over de vrijheid van onderwijs verschaft ouders het recht op basis van een geloofsovertuiging een school te stichten. De mogelijkheid werd in 1848 door Thorbecke in de Grondwet vastgelegd. Verhoef gaat in op de vraag wat er precies wordt bedoeld met de vrijheid van richting, oprichting en inrichting.

In het grondwetsartikel staat het begrip ‘deugdelijkheid’. Verhoef wil weten hoe ‘deugdelijk’ het huidige onderwijs is als op sommige christelijke scholen de Bijbelse verhalen boven de verworvenheden van de wetenschap worden gesteld. In hoeverre wordt hier recht gedaan aan de grondwettelijke scheiding van kerk en staat?

Het boek gaat ook over de vraag wat de ‘joods-christelijke’ waarden zijn en in hoeverre christelijk onderwijs nog verschilt van openbaar onderwijs als beide dezelfde algemeen menselijke waarden en normen willen overdragen.

Verhoef wijst erop dat er in 1848 sprake was van een relatief homogene Nederlandse samenleving, terwijl onze huidige maatschappij multicultureel, multi-etnisch en multireligieus en, op het onderwijs na, vrijwel volledig ontzuild is.

Hij stelt zich de vraag of het maatschappelijk nog aanvaardbaar is dat de godsdienstige verkokering van het onderwijs blijft voortbestaan, terwijl onze samenleving vraagt om een onderwijsbestel dat de integratie van allochtone en autochtone jongeren bevordert en de kloof tussen kansarme en kansrijke leerlingen verkleint.

Het antwoord ligt volgens hem bij een inperking van de vrijheid van onderwijs en de keuze voor de ‘gemengde school’.

C.E.H.J. Verhoef, Inperking vrijheid van onderwijs. ISBN: 9789461535955. Prijs: € 18,95

Deel dit bericht: