De krimp van het aantal leerlingen in het basisonderwijs zet de komende jaren door in het voortgezet onderwijs. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de trend in beeld gebracht.

In de schooljaren 2010-2011 tot en met 2015-2016 nam het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs met gemiddeld 10.000 per jaar toe. In 2016-2017 vlakte deze groei af: het aantal leerlingen nam met nog geen 200 tot bijna 996.000.

Krimp van 1,5% per jaar

De basisscholen krompen van 2010-2011 tot en met 2016-2017 met gemiddeld ruim 17.000 leerlingen per jaar. Deze daling zet de komende jaren naar verwachting door in het voortgezet onderwijs. Het CBS verwacht in de meest recente bevolkingsprognose dat het aantal 12- tot 18-jarigen in het schooljaar 2016-2017 begint te dalen met 0,1 procent en dat dit afloopt tot een jaarlijkse krimp van 1,5 procent in 2018-2019.

De afname is het gevolg van het feit dat sinds het jaar 2000 het aantal geboortes in Nederland geleidelijk afneemt. Dat komt doordat het aantal vrouwen in de vruchtbare leeftijd daalt. Het aantal kinderen per vrouw bleef stabiel.

Lees meer…