Steeds meer mensen melden zich voor de pabo of als zij-instromer in het primair onderwijs. Daardoor nemen vooral daar de voorspelde lerarentekorten af. In het voortgezet onderwijs wordt het lerarentekort ook minder groot, maar daar is de afname minder sterk. Dat blijkt uit de nieuwe arbeidsmarktramingen.

De instroom in de pabo is afgelopen jaren fors gestegen. Het aantal aanmeldingen is dit schooljaar 33% hoger dan vorig schooljaar. Voor de deeltijd-pabo bedraagt de stijging 25%. Het aantal zij-instromers nam toe van 495 in 2017 tot 1777 in 2020. Ook wordt steeds meer samengewerkt op regionaal niveau tussen schoolbesturen en opleidingen. Sinds de zomer van 2018 zijn 1840 mensen uit het primair onderwijs die zonder baan thuiszaten weer aan de slag gegaan.

De ministers melden dat de voorspelde tekorten hierdoor afnemen, ook in de grote steden waar de nood het hoogst is. Tegelijkertijd wijzen ze erop dat de tekorten nog steeds een probleem zijn: ‘Dit is een goed resultaat, maar we zijn er nog niet.’

Voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs wordt in 2025 een extra onvervulde vraag verwacht van 1250 fte. Dat is iets lager dan vorig jaar werd geraamd. Dit geldt vooral voor de vakken natuurkunde, scheikunde, klassieke talen, Duits, Frans en informatica.

Lees meer…

Deel dit bericht: