In Bedrijfsvoering, Bekostiging, Bestuur en management, Financiën, HRM beleid, Nieuws

Een loonsverhoging van 3 procent in het primair en voortgezet onderwijs wordt nog niet uitbetaald, omdat er nog geen nieuwe cao is en bovendien de bekostiging niet toereikend is. Dit hoort VOS/ABB van aangesloten schoolbesturen.

In het Loonruimteakkoord is voor het primair en voortgezet onderwijs afgesproken dat er per 1 januari 2016 een loonsverhoging wordt uitbetaald van 3 procent. Dit percentage is opgebouwd uit twee componenten: 1,6 procent op basis van een extra kabinetsbijdrage en 1,4 procent op basis van aanpassing van de pensioenregeling. Voor beide componenten geldt echter dat ze afhankelijk zijn van nieuwe cao-afspraken tussen de respectievelijke sectorraden PO-Raad en VO-raad en de vakbonden.

Vorig jaar werd wel een loonsverhoging uitbetaald, omdat de gemaakte afspraak volledig in de bekostiging was opgenomen en cao-partners daartoe een gezamenlijke oproep deden. Nu er nog geen nieuwe cao’s zijn (en het ziet ernaar uit dat het nog wel even duurt voordat die rond zijn) en bovendien het budget voor uitbetaling niet aanwezig is, krijgt VOS/ABB van leden te horen dat zij het mede voor hen afgesloten Loonruimteakkoord niet kunnen uitvoeren. De niet doorgevoerde structurele verlaging van de premie van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) en de recente mededeling van het ABP dat die premie met 1 procentpunt omhoog gaat, spelen daarbij een grote rol.

Schoolbesturen willen aan de ene kant als goed werkgever afspraken nakomen, aan de andere kant speelt mee dat het in het licht van de continuïteit van de organisatie een gevaar is om de loonsverhoging nu uit te betalen. De financiële basis daarvoor ontbreekt immers. Schoolbesturen hebben al aangegeven de loonsverhoging niet uit te betalen, zolang er geen nieuwe cao is. Dit geldt ook voor het geringe deel dat al wel in de bekostiging is opgenomen. VOS/ABB adviseert de betreffende schoolbesturen het deel dat in de bekostiging is opgenomen te reserveren voor latere uitbetaling.

VO-raad en PO-Raad
Voorzitter Paul Rosenmöller van de VO-raad heeft naar aanleiding van bovenstaande problematiek laten weten dat het de bedoeling is het Loonruimteakkoord dat afgelopen zomer is gesloten, uit te voeren. Het kabinet moet dan van hem wel met geld over de brug komen.

‘Wij willen graag een goede cao en dus uitbetaling van de loonsverhoging voor 2016, maar het gaat te ver dit jaar een rekening te betalen waar geen compensatie tegenover staat en die dus rechtstreeks ten koste gaat van de kwaliteit van het onderwijs. Als vakbonden en sectorraden het daarover eens blijven, ga ik ervan uit dat we daar met het kabinet uitkomen.’ Uitbetaling van de loonsverhoging is in elk geval voorlopig onmogelijk, stelt de VO-raad.

VOS/ABB steunt de visie van de VO-Raad. Geen geld erbij betekent te weinig geld voor de structurele lasten en dan zou dit akkoord ontslagen in plaats loonsverhoging opleveren en uiteindelijk dus zelfs grotere klassen.

De PO-Raad laat bij monde van woordvoerder Harm Gerven in reactie op berichtgeving van het Algemeen Dagblad weten dat de scholen er geld moeten bij krijgen, omdat ze anders failliet gaan. ‘Dan zijn we verder van huis’, aldus Van Gerven.

AOb en CNV Onderwijs
Bestuurder Ben Hoogenboom van de Algemene Onderwijsbond (AOb) merkte naar aanleiding van de aangekondigde verhoging van de ABP-premie op dat de loonsverhoging niet kan doorgaan als het kabinet de extra kosten niet op zich neemt. CNV Onderwijs heeft vooralsnog niets gemeld over het feit dat veel schoolbesturen nog niet overgaan tot uitbetaling van de loonsverhoging per 1 januari.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Delen