Staatssecretaris Sander Dekker van OCW heeft de precieze vorm van maatwerkbekostiging van onderwijs aan asielzoekerskinderen uitgewerkt. Dat staat in een brief van hem aan de Tweede Kamer.

In de brief staat dat voor het primair onderwijs de huidige regelingen voor asielzoekers en nieuwkomers optellen tot een reguliere bekostiging van ruim 4000 euro per leerling per jaar. Daarnaast kunnen scholen achterstandsbekostiging krijgen voor kinderen van laagopgeleide ouders.

Door de dynamiek in de instroom in relatie tot de teldatum kunnen scholen echter delen van de bekostiging mislopen, terwijl zij die hard nodig hebben. Vanuit het oogpunt van maatwerkbekostiging voor het primair onderwijs, is daarom besloten dat po-scholen bij opvangcentra per asielzoekersleerling 9000 euro per jaar ontvangen.

Voortgezet onderwijs

Voor wat betreft het voortgezet onderwijs meldt Dekker dat hij vanaf 2016 een tweede peildatum wilde introduceren voor de regeling Nieuwkomers VO, maar dat dit niet voldoende is. De instroom van vo-leerlingen is namelijk zo hoog, dat scholen hier niet mee uit de voeten kunnen.

De maatwerkoplossing bestaat eruit dat het geld gelijkmatig over het schooljaar wordt gespreid ‘zodat scholen beter geëquipeerd zijn om tussentijds wisselende aantallen asielzoekersleerlingen op te vangen’. Er gelden vier peildata: 1 oktober, 1 januari, 1 april en 1 juli.

Het komt er in het voortgezet onderwijs op neer dat een school per jaar gemiddeld 2750 euro per leerling per kwartaal of 11.000 euro per leerling per jaar ontvangt. Dat is hetzelfde bedrag als voor een reguliere leerling met leerwegondersteuning.

Leraren

Over de inzet van leraren merkt Dekker op dat niet elke leraar geschikt is om les te geven aan vluchtelingen. Ook schrijft hij dat de bevoegdhedensystematiek in het voortgezet onderwijs niet voorziet in het asielzoekersonderwijs.

Een oplossing kan volgens Dekker zijn om pabo-gediplomeerden met een afgeronde opleiding in het NT2-onderwijs in te zetten. ‘Leraren moeten kunnen omgaan met de grote verschillen in taalniveau, achtergrond, competenties van leerlingen en de continue instroom’, aldus de staatssecretaris.

Hij wijst er tevens op dat onderwijs aan vluchtelingenkinderen van leraren vereist dat ze in staat moeten zijn om oorlogstrauma’s te herkennen, zodat ze weten wanneer professionele hulp ingeschakeld moet worden.

Lees de brief van staatssecretaris Dekker

Onduidelijkheid

De PO-Raad vindt dat er nog te veel onduidelijkheid is over de maatwerkfinanciering van onderwijs aan vluchtelingenkinderen. In een brief van de sectororganisatie aan de Tweede Kamer staat dat tientallen schoolbesturen wachten op uitsluitsel hierover.

Bovendien kunnen schoolbesturen volgens de PO-Raad niet uit de voeten met de vele verhuizingen van asielzoekerskinderen in noodopvanglocaties. Ook moeten er meer leraren komen die Nederlands als tweede taal kunnen verzorgen en moeten bestaande lesmethoden worden verbeterd.

Lees de brief van de PO-Raad

Deel dit bericht: