Het ministerie van Onderwijs heeft het Informatiedocument onderwijs aan asielzoekerskinderen geactualiseerd. De informatie is bestemd voor gemeenten, scholen en schoolbesturen. Deze versie vervangt het eerdere document uit 2017.

In de nieuwe versie vindt u alle informatie over onder meer leerplicht en kwalificatieplicht, faciliteiten voor primair en voortgezet onderwijs, bekostiging, passend onderwijs en regionale samenwerking. Het vernieuwde document geeft ook duidelijkheid over wie wat doet bij het regelen van onderwijs aan asielzoekerskinderen. Er zijn rollen weggelegd voor het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers), de gemeente, de PO-raad of VO-raad, Lowan (ondersteuning onderwijs nieuwkomers), scholen en schoolbesturen, het ministerie van OCW, DUO en de Inspectie voor het Onderwijs.

Open het vernieuwde Informatiedocument onderwijs aan asielzoekerskinderen

Deel dit bericht: