De werkgelegenheid in het onderwijs blijft de komende jaren krimpen. Tot 2020 gaat het om een krimp van 7000 voltijdbanen. Ondanks deze krimp moet het onderwijs rekening houden met een groeiend tekort aan personeel. Dit staat in de Sectorbeschrijving Onderwijs van uitkeringsinstantie UWV.

Het UWV meldt dat na een periode van groei de werkgelegenheid in het onderwijs tussen 2009 en 2013 flink terugliep door dalende leerlingenaantallen en door een moeilijke financiële positie van sommige onderwijsinstellingen.

Het primair onderwijs zag het aantal voltijdbanen met 15.000 afnemen, terwijl in het voortgezet onderwijs en het mbo samen het aantal voltijdbanen met 8000 daalde. Door de krimp werden veel (tijdelijke) contracten van onderwijspersoneel stopgezet en liep met name in het primair onderwijs het aantal WW-uitkeringen sterk op.

Minder leerlingen

Tussen 2015 en 2020 verwacht het UWV een verdere krimp van de werkgelegenheid. In het primair onderwijs gaat het om een afname van 2700 voltijdbanen, in het voortgezet onderwijs verdwijnen 4000 voltijdbanen. De daling is het gevolg van verder afnemende leerlingenaantallen, eerst in het primair onderwijs en later ook in het voortgezet onderwijs.

Ondanks de dalende werkgelegenheid zijn er in het onderwijs relatief veel vacatures. Tot 2017 zal de vacaturemarkt naar verwachting met 7 procent groeien. Het personeelsbestand in het onderwijs is sterk vergrijsd, waardoor veel ouder onderwijspersoneel de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Substantiële lerarentekorten

Het primair onderwijs verwacht in 2017 al substantiële lerarentekorten. De uitstroom van ouder personeel wordt er niet gecompenseerd door de instroom, onder andere doordat het aantal afgestudeerde pabo-studenten terugloopt. In 2020 loopt het tekort vermoedelijk op tot 4000 voltijdbanen. Vooral in de grote steden wordt meer vraag naar onderwijskrachten verwacht.

Het voortgezet onderwijs kent nu al tekorten aan docenten exacte vakken, Nederlands en Engels. Dit biedt volgens het UWV goede kansen voor afgestudeerden van lerarenopleidingen.