Het huidige wetsvoorstel voor meer ruimte voor nieuwe scholen brengt het risico met zich mee van versnippering van het aanbod en verdere segregatie in het onderwijs. Dat onderkent de Onderwijsraad in het advies Nieuwe scholen.

In maart gaven VOS/ABB, de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en het landelijk platform openbaar onderwijs CBOO in een gezamenlijke bijdrage aan dat in het wetsvoorstel van staatssecretaris Sander Dekker van OCW het gevaar van verdere segregatie besloten ligt.

Het zou volgens het wetsvoorstel bijvoorbeeld mogelijk worden om aparte jongens- en meisjesscholen op te richten. Daarop is al gezinspeeld door het Landelijk Verband van Gereformeerde Schoolverenigingen (LVGS).

‘Als dit wetsvoorstel wordt aangenomen en conform de wens van de staatssecretaris de komende decennia de basis zal zijn voor de uitwerking van artikel 23 Grondwet, dan zal segregatie zegevieren’, aldus VOS/ABB, VOO en CBOO in hun gezamenlijke reactie.

Versnippering werkt segregatie in de hand

Ook de Onderwijsraad ziet in het wetsvoorstel het risico van versnippering van het onderwijsaanbod en daaraan gekoppeld risico’s voor sociale samenhang.

‘Afhankelijk van welke (nieuwe) aanbieders gebruik zullen maken van de grotere ruimte om scholen te starten en afhankelijk van de aard en doelgroep van nieuwe scholen, kan nieuw aanbod vanuit een oogpunt van sociale samenhang en segregatie ongewenste neveneffecten veroorzaken.’

De raad ziet dat risico met name als bij initiatiefnemers sprake is van een ‘eenzijdige achtergrond’. Eigen scholen voor ‘zeer kleine en/of gesloten gemeenschappen of subgroepen’ kunnen volgens de Onderwijsraad integratie in de weg staan.

Deel dit bericht: