De Algemene Rekenkamer stuurt naar verwachting op 4 februari de bevindingen van het onderzoek Schoolgebouwen primair en voortgezet onderwijs: de praktijk gecheckt naar de Tweede Kamer en het ministerie van OCW.

Het onderzoek richt zich op de vraag hoe gemeenten en schoolbesturen het rijksbeleid voor onderwijshuisvesting uitvoeren. Ook kijkt de Algemene Rekenkamer hoe gebruikers hun schoolgebouw beoordelen: ‘Wij willen de lokale uitvoeringspraktijk laten zien: de omstandigheden waarin schoolbesturen en gemeenten opereren, de keuzes die zij maken en eventuele problemen waar zij tegenaan lopen. We geven, indien nodig, aanbevelingen voor de verbetering van het landelijke onderwijshuisvestingsbeleid.’

Lees meer…