Een meerderheid in de Tweede Kamer is het ermee eens dat de pabo’s hun onderwijs alvast moeten afstemmen op de komende curriculumherziening. Een motie waarin dat staat, is aangenomen.

De curriculumherziening moet bijdragen aan een betere doorstroming van basis- naar voortgezet en vervolgonderwijs. Ook moet er meer samenhang komen tussen de verschillende vakken. Een ander doel is dat het huidige overladen lesprogramma wordt verlicht en dat leraren meer ruimte krijgen voor eigen invulling van hun onderwijs. ‘Met als uiteindelijk doel om leerlingen te blijven toerusten op een vervolgopleiding en deelname aan de maatschappij’, zo staat op de website www.curriculum.nu.

De afgelopen jaren hebben leraren en schoolleiders in negen ontwikkelteams voorstellen gedaan om het curriculum te herzien. Een wetenschappelijke commissie gaat de minister hier vervolgens over adviseren. Het is de bedoeling dat er in het najaar van 2024 nieuwe kerndoelen voor het funderend onderwijs worden vastgesteld.

In de aangenomen motie van VVD-Kamerlid Rudmer Heerema staat dat het curriculum van de pabo sowieso aan een herziening toe is en dat het daarom slim is om nu alvast de curriculumherziening voor het primair onderwijs daarbij te betrekken. Zo kunnen toekomstige leraren in het primair onderwijs zo snel mogelijk in staat worden gesteld om vanuit de toekomstige  kerndoelen les te geven. De gedachte is dat de pabo’s zich nu kunnen richten op de tussentijdse uitkomsten van curriculum.nu.

Lees meer…

Deel dit bericht: