De Raad van State (RvS) heeft een kritisch advies uitgebracht over het wetsvoorstel Planmatige aanpak onderwijshuisvesting, dat investeringen in onderwijshuisvesting door gemeenten en schoolbesturen beter op elkaar moet afstemmen.

Een belangrijk punt van zorg is de financiële impact van nieuwe verplichtingen voor gemeenten en de rol van het verplichte integrale huisvestingsplan (IHP) dat aan de minister van OCW moet worden gestuurd. De RvS wijst op het risico dat de eerste IHP’s vanwege tijdgebrek mogelijk niet zullen voldoen aan de klimaateisen per 2030.

Daarnaast maakt de RvS opmerkingen over de samenwerking tussen gemeenten en schoolbesturen, vooral met betrekking tot het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) dat schoolbesturen moeten opstellen. De raad adviseert verder het begrip renovatie duidelijker te definiëren in het wetsvoorstel.

Eigen vermogens

Ook adviseert de RvS om in de toelichting uit te leggen hoe de mogelijkheid voor schoolbesturen om lumpsumoverschotten te gebruiken voor huisvesting zich verhoudt tot de verantwoordelijkheid van gemeenten. Er is bezorgdheid over het risico dat schoolbesturen mogelijk taken van gemeenten gaan overnemen, omdat sommige schoolbesturen beschikken over aanzienlijke eigen vermogens. VOS/ABB mist daarbij de vertaling naar de vraag waarom besturen die vermogens hebben en waar ze voor nodig kunnen zijn.

Tot slot benadrukt de RvS dat het wetsvoorstel en de toelichting moeten worden aangepast om te verduidelijken hoe de voorgestelde maatregelen bijdragen aan het lange-termijndoel om schoolgebouwen duurzaam en toekomstbestendig te maken.

Lees meer…

Deel dit bericht: