De Regeling bekostiging PO is vandaag gepubliceerd en geldt met terugwerkende kracht tot 1 augustus 2016. Er zitten kleine wijzigingen in de bedragen. Op basis hiervan wordt één rekeninstrument in de Toolbox op deze website aangepast; in de overige instrumenten waren de wijzigingen al verwerkt.

De grootste wijziging in vergelijking met de vorige versie van april 2016 is dat éénmalig een bijdrage in het kader van de herstelopslag over de maanden april tot en met december voor het relevante deel van het schooljaar (augustus tot en met december) in de prijzen opgenomen. Dat zorgt slechts voor een geringe wijziging van de gpl-bedragen. Deze zijn nu voor het basisonderwijs:

– genormeerde gemiddelde personeelslasten leraar: € 61.214,67;

– genormeerde gemiddelde personeelslasten schoolleiding: € 77.930,96.

Instrumenten Toolbox

De tools in de Toolbox voor de basisschool en het speciaal basisonderwijs waren al aangepast en bevatten de bedragen van de vandaag gepubliceerde regeling dus al. Het rekeninstrument voor de samenwerkingsverbanden wordt geactualiseerd en zo spoedig mogelijk op deze website gepubliceerd.

Nieuwkomers en asielzoekers

Een andere wijziging, die eind september al apart is gepubliceerd,  betreft de bekostiging van nieuwkomers en asielzoekers. Voor vreemdelingenkinderen die geen asielzoeker zijn verandert er inhoudelijk niets. Voor hen blijven dezelfde bedragen gelden. Ook de huidige drempel van tenminste 4 vreemdelingenkinderen per school blijft gehandhaafd. Deze drempel geldt met ingang van dit schooljaar voor asielzoekerskinderen en overige vreemdelingenkinderen gezamenlijk.

De bekostiging vindt plaats per kwartaal en wordt gebaseerd op het aantal vreemdelingenkinderen dat op de eerste dag van dat kwartaal staat ingeschreven. Voor asielzoekerskinderen wordt een maatwerkbudget gehanteerd: 2.250 euro per kind per kwartaal, dus 9000 euro per jaar. Dit bedrag wordt wel verrekend met eventuele groeibekostiging, zodat geen dubbele bekostiging wordt uitgekeerd. Om dezelfde reden wordt voor het aantal asielzoekers dat stond ingeschreven op 1 oktober van het vorige schooljaar en voor welk aantal er dus reguliere bekostiging beschikbaar is, een lager bedrag toegekend.

Wachten op budget voor 2e jaar asielkind

Schoolbesturen moeten nog wel even wachten op de regeling die gaat over de bekostiging van asielzoekerskinderen in het tweede jaar. Die regeling is in aantocht, maar nog niet duidelijk wanneer die precies wordt gepubliceerd. In de Tweede Kamer was een meerderheid voor een uitkering van nog eens 9.000 euro in het tweede jaar. Het is nu wachten of de staatssecretaris dat zal uitvoeren en de regeling in die zin ook aanpast.

 

Deel dit bericht: