Teambevoegdheid heeft ervoor gezorgd dat de samenwerking tussen docenten op 10-14-scholen veel soepeler verloopt. Dat blijkt uit de eerste tussenmeting van teambevoegdheid.

Scholen voor leerlingen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar ervaren de regels voor bevoegdheden en inzetbaarheid van leraren als een groot knelpunt. Daarom is vorig schooljaar een experiment begonnen met teambevoegdheid.

Dit houdt in dat het team gezamenlijk de benodigde bevoegdheden bezit, zonder dat dit hoeft te gelden voor elke individuele leraar. Binnen het team vullen de leraren elkaar aan. Zij dragen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van dat deel van het 10-14-onderwijs waarvoor zij een bevoegdheid hebben.

In de praktijk betekent dit dat leraren zelf niet meer bevoegd hoeven te zijn voor het onderwijs dat zij verzorgen, omdat ze zich mogen beroepen op de expertise van collega’s.

Sterke kanten

Uit de eerste tussenmeting van teambevoegdheid blijkt dat zowel schoolleiders als leraren van 10-14-scholen tevreden tot zeer tevreden zijn over de samenstelling van het team. Het blijkt dat de leraren binnen het team elkaar goed aanvullen, doordat ze allemaal hun sterke kanten  hebben.

Teambevoegdheid heeft gezorgd voor een soepele onderlinge samenwerking en geeft leraren meer ruimte om vakoverstijgend en projectmatig te werken. Daarnaast stimuleert teambevoegdheid de samenwerking tussen primair en voortgezet onderwijs, wat positieve effecten heeft. Zo versterkt teambevoegdheid de doorlopende leerlijn en verbetert het de gezamenlijke begeleiding van leerlingen.

Een ander positief punt is dat leraren breder kijken dan hun eigen specialiteit, wat positief doorwerkt op de onderwijskwaliteit. Bovendien kan met teambevoegdheid invulling worden gegeven aan de wens van leraren voor meer uitdaging en doorgroeimogelijkheden.

Belemmerende cao’s

Als grootste belemmering zien zowel schoolleiders als leraren de verschillen tussen de cao’s voor het primair respectievelijk voortgezet onderwijs. Hoewel PO- en VO-leraren samen zorg en verantwoordelijkheid dragen voor dezelfde groep leerlingen, verschillen de aarbeidsvoorwaarden. Zeker nu ze op basis van gelijkwaardigheid in één team samenwerken, ervaren leraren dit als onrechtvaardig.

Lees meer…

Deel dit bericht: