Kind dat komt proefdraaien gedekt door schoolverzekering?

Een kind dat komt proefdraaien op de basisschool, valt in principe onder de dekking van de schoolverzekering. Maar dat hoeft niet zo te zijn als de school heeft gekozen voor een uitgekleed verzekeringspakket, waarschuwt Henri Damen van onze verzekeringspartner Aon.

‘Ook leerlingen die proefdraaien zijn gedekt op de schoolpolissen als zich een schade voordoet waar u verantwoordelijk voor bent. Tenminste, dat geldt op onze Aon-polissen. Ik kan u niet garanderen dat dat overal zo is’, schrijft Damen in zijn blog op LinkedIn.

‘Daarbij geldt nóg een kanttekening: dat geldt op al onze Aon-polissen zoals wij ze standaard aan scholen adviseren. Maar niet altijd neemt een schoolbestuur dat advies een-op-een over. Scholen kiezen wel eens voor een heel uitgekleed pakket, om wat voor reden dan ook. Daardoor kan het op uw school toch nét anders zitten. En ‘niet verzekerd’ betekent ‘geen dekking’. Logisch, maar ik wil het maar gezegd hebben’, zo benadrukt hij.

Ouders niet verzekerd

Hij voegt eraan toe dat het steeds vaker voorkomt dat ouders geen wettelijke aansprakelijkheidsverzekering hebben. Hij adviseert scholen om dat in kaart te hebben (en te houden), voor het geval er rond een niet-verzekerde leerling ooit iets speelt.

Lees meer…

Risico’s schoolzwemmen door verzekering gedekt

Aansprakelijkheidsrisico’s van de school verbonden aan schoolzwemmen, vallen in de basis onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering. Dat meldt Henri Damen van onze verzekeringspartner Aon naar aanleiding van vragen die hierover worden gesteld.

Er komen bij Aon geregeld vragen binnen over risico’s die aan schoolzwemmen zijn verbonden en over de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering. Damen is er helder over: deze risico’s vallen onder de dekking voor zover de school aansprakelijk is.

Protocol Schoolzwemmen

Hij wijst ook op het Protocol Schoolzwemmen, waarin staat waarvoor enerzijds de exploitant van het zwembad en waarvoor anderzijds de school verantwoordelijk is. De school moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat de groepsleerkracht bij het schoolzwemmen aanwezig is en dat er voldoende begeleiding is.

De school en het zwembad kunnen onder omstandigheden ieder aansprakelijk zijn voor een ongeval, maar alleen als dat is veroorzaakt door een – verwijtbaar – onrechtmatige daad.  Voor de school kan onvoldoende toezicht houden een onrechtmatige daad zijn.

Informatie: Henri Damen, 06-13817417, henri.damen@aon.nl

Verzekeringsaanbod voor samenwerkingsverbanden

Onze verzekeringspartner Aon heeft een speciaal aanbod voor regionale samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs.

De samenwerkingsverbanden hebben een aantal wettelijke taken die risico’s met zich meebrengen. U kunt daarbij denken aan de volgende taken:

  • Opstellen van een ondersteuningsplan.
  • Beoordelen of een leerling wordt toegelaten tot het speciaal onderwijs.
  • Verantwoording van het beleid afleggen in een jaarverslag.

De risico’s die deze taken met zich meebrengen liggen vooral op het gebied van aansprakelijkheid. Dat kan de organisatie raken, maar ook de bestuurder.

De risico’s zijn volgens Aon prima te verzekeren.

Lees meer…

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Leerlingenverzekering tegen claimcultuur onderwijs

Scholen kunnen de premies voor hun ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering binnen de perken houden door minder te claimen. Een leerlingenverzekering kan daarbij helpen, stelt Henri Damen van VOS/ABB’s verzekeringspartner Aon in zijn blog op LinkedIn.

De schadelast in het onderwijs laat een stijgende lijn zien, mede doordat scholen volgens Damen soms onbewust voor Sinterklaas spelen door schadeclaims van ouders of leerlingen te accepteren, ook als ze strikt genomen niet aansprakelijk zijn.

Preventie en bewustwording, een eigen risico en ‘stoppen met cadeautjes weggeven’ helpen volgens Damen om de schadelast en daarmee het risico van premiestijgingen te beperken. Wat ook kan helpen, is de leerlingenverzekering die ouders afsluiten.

Kleine schades en claims afvangen

De leerlingenverzekering is volgens Damen ‘een hulpmiddel om al die kleinere claims en schades af te vangen waarmee ouders en leerlingen bij scholen aankloppen’. Als voorbeelden noemt hij beschadigde brillen, jassen, tassen, boeken en fietsen.

‘Als u uw leerlingen kunt overtuigen dat ze zelf zo’n polis afsluiten, geeft dat hun extra zekerheid. En hoeft u minder vaak aan te kloppen bij uw verzekeraar’, aldus Damen.

Lees meer…

Verzekeraars zetten scholen met rug tegen de muur

Het wordt voor scholen onbetaalbaar om een goede aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering te hebben. Bijna alle verzekeraars zeggen bestaande polissen op en weigeren scholen nog te verzekeren. De weinige aanbieders die dat nog wel willen, hanteren hoge premies en eigen-risicobedragen en bovendien versoberde condities. VOS/ABB vindt het onacceptabel dat verzekeraars de scholen op deze manier met de rug tegen de muur zetten.

Volgens de verzekeraars zijn de premies die de scholen betalen onvoldoende om alle gemelde schades te vergoeden. Bovendien zouden de eigen-risicobedragen te laag zijn. VOS/ABB’s verzekeringspartner Aon meldt dat met name letselschadeclaims ertoe leiden dat verzekeraars structureel meer geld moeten uitkeren dan er aan premies binnenkomt.

Aon ziet dat de meeste letselschades in het primair onderwijs ontstaan door ongelukken op klimrekken en speeltoestellen en tijdens de gymlessen. In het voortgezet onderwijs vormen de hockeylessen een bron van veel letselschade waarvoor scholen aansprakelijk worden gesteld.

VOS/ABB signaleert dat het onderwijs door de verzekeraars ook -indirect- het slachtoffer wordt gemaakt van hun tegenvallende beleggings- en rente-opbrengsten. Bovendien wijzen ze op strenge eisen van De Nederlandsche Bank (DNB) om hogere premies te rekenen.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

VOS/ABB vindt het onacceptabel dat verzekeringsmaatschappijen hun financiële problemen, die dus niet slechts met premie- en eigen-risicobedragen te maken hebben, op de scholen afschuiven. Het onderwijs mag natuurlijk ook niet financieel de dupe worden van strenge eisen die DNB aan de verzekeraars stellen. De scholen kunnen simpelweg niet de hoge premies betalen. Er zijn honderdduizenden euro’s mee gemoeid.

Een onmisbare publieke voorziening als het onderwijs mag niet worden gemangeld tussen de financiële belangen van particuliere bedrijven en hun investeerders. VOS/ABB roept de verzekeraars dan ook op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en het onderwijs te blijven accepteren tegen premies die door de scholen zijn op te brengen.

Ouders verantwoordelijk bij ongelukken met wheelies

Een eventuele aansprakelijkheidsclaim bij een school in verband met een ongeluk als gevolg van het gebruik van wheelies zal geen stand kunnen houden. Dat verwacht VOS/ABB’s verzekeringspartner Aon.

Wheelies (ook wel heely’s genoemd) zijn kleine wieltjes die in schoenzolen kunnen worden vastgeklikt. Ze zijn vooral populair onder basisschoolleerlingen. Er zijn diverse scholen die het gebruik van wheelies verbieden, omdat er al diverse ongelukken mee zijn gebeurd. Afgezien van het leed dat een ongeluk kan veroorzaken, is het de vraag hoe het verzekeringstechnisch zit en of de school aansprakelijk kan worden gesteld.

Volgens adviseur Henri Damen van Aon zal het met de aansprakelijkheid zo’n vaart niet lopen. Het zijn immers de ouders die verantwoordelijk zijn voor veilig schoeisel voor hun kind(eren). Een claim bij de school lijkt daarom niet logisch. Wel is het verstandig, zo benadrukt Damen, dat de school voor het gebruik van wheelies expliciete gebruiksregels vaststelt. Dat kan een verbod zijn, uit preventieve overwegingen.

De school moet over de gebruiksregels of een verbod op wheelies duidelijk met de leerlingen en hun ouders communiceren om eventuele misverstanden te voorkomen. Het kan immers buitengewoon vervelend zijn om met ouders een discussie te moeten voeren over letselschade. Damen tekent verder aan dat het gezien de toenemende claimcultuur verstandig kan zijn om goed na te denken over het gebruik van wheelies in en om de school.

Hij verwacht dat eventueel letsel door ongelukken die het gevolg zijn van het gebruik van wheelies door de ongevallenverzekering van de school of de betreffende leerling wordt gedekt. Daarbij tekent hij wel aan dat het dan moet gaan om blijvend letsel. Schade zoals een kapotte broek valt daar dus niet onder. Bovendien moet dan duidelijk zijn dat het ongeluk op school is gebeurd of op de weg tussen school en thuis.

Veel claims: premies collectieve verzekeringen omhoog

De premies voor de collectieve aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering via VOS/ABB zijn per 1 januari gestegen. Dat heeft te maken met de claimcultuur die de afgelopen jaren flink is veranderd.

Ook u hebt het mogelijk in uw eigen organisatie ervaren dat er sprake is van een toenemend aantal schadeclaims. Er komen zo veel van die claims bij uw verzekeraar terecht, dat die al langere tijd meer geld uitkeert dat er aan premies binnenkomt. Ook het aantal letselschades op school en de gemiddelde hoogte daarvan laten een stijging zien.

Helaas heeft dit tot gevolg dat de premies voor de collectieve aansprakelijkheids- en ongevallenverzekeringen per 1 januari 2016 zijn aangepast. Gelukkig heeft onze verzekeringspartner Aon de verhoging wel beperkt weten te houden:

 • De premie voor de collectieve aansprakelijkheidsverzekering in 2015 was 1,15 euro per leerling. Dat is per 1 januari 2016 1,24 euro per leerling.
 • De premie voor de collectieve ongevallenverzekering in 2015 was 0,45 euro per leerling. Dat is per 1 januari 2016 0,48 euro per leerling.

De premies voor de overige verzekeringen zijn niet gewijzigd.

Besparen via VOS/ABB
Ondanks de premieverhogingen van de collectieve aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering blijft het aanbod via VOS/ABB zeer scherp. Via VOS/ABB bespaart u tot 40 cent per leerling per jaar ten opzichte van tarieven in de markt.

De adviseurs van Aon gaan met schoolbesturen in gesprek over schadepreventie. Samen kunnen we het collectieve verzekeringsaanbod via VOS/ABB aantrekkelijk houden!

Aon heeft de prolongatiestukken verstuurd, met daarbij een toelichting op de premieverhogingen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw accountmanager bij Aon. U kunt ook bellen naar het Aon-nummer 071-3643151 of mailen naar noordwijk@aon.nl.

Leraar werkt niet op suikerpoli

Schoolbesturen moeten met een oplossing komen voor het prikken van leerlingen met diabetes. Dat kan geen extra taak van leraren zijn, vindt de Algemene Onderwijsbond (AOb), omdat zij aansprakelijk kunnen worden gesteld als het misgaat. De Helpdesk van VOS/ABB benadrukt dat de kwestie rond aansprakelijkheid genuanceerder ligt dan de bond denkt.

Onlangs publiceerde het ministerie van OCW een protocol over diabeteszorg in het basisonderwijs. Daarin staat dat leraren onder bepaalde voorwaarden diabeteshandelingen mogen uitvoeren.

AOb-bestuurder José Muijres adviseert docenten hier niet aan mee te werken: ‘Doe het niet, want je kan als leraar zelf aansprakelijk worden gesteld als het fout gaat. Niet het schoolbestuur. De AOb wil leerkrachten wijzen op die risico’s.’

De bond wil dat schoolbesturen een speciale verpleegkundige of iemand van thuiszorg inschakelt die medische handelingen op school kan uitvoeren.

Zaak ligt genuanceerder
De Helpdesk van VOS/ABB relativeert het aansprakelijkheidsrisico voor leraren. Als die beschikken over een medische-bekwaamheidsverklaring en zorgvuldig handelen, zullen zij niet aansprakelijk worden gesteld als het onverhoopt misgaat.

Leraren kunnen wel aansprakelijk worden gesteld voor een medische fout als ze geen bekwaamheidsverklaring hebben en/of met opzet onoordeelkundig handelen. De Helpdesk voegt daaraan toe dat kwesties rondom aansprakelijkheid altijd afhangen van de individuele omstandigheden van het geval.

School moet het regelen
Het is van belang voor een personeelslid om altijd een goede afweging te maken over het uitvoeren van eventuele medische handelingen. Het is duidelijk dat zij hiertoe niet kunnen worden verplicht.

Wel is het zo dat de school het in het kader van passend onderwijs moet regelen, in overleg met de ouders van het kind en eventuele externe partijen. Het is raadzaam om dit te doen voorafgaand aan de toelating van een leerling bij wie onder schooltijd (een) medische handeling(en) moet(en) worden verricht.

Teleurgesteld
De Diabetesvereniging Nederland is teleurgesteld over het advies van de AOb. Directeur Olof King: ‘De oproep van de onderwijsbond is misplaatst. Als er gewoon voldaan wordt aan enkele eenvoudige voorwaarden, dan is geen sprake van enige verwijtbaarheid van de leerkracht die de handeling verricht en kan deze niet aansprakelijk worden gesteld.’

Ook Lydia Braakman, initiatiefneemster van de coalitie Zorgeloos met diabetes naar school, is teleurgesteld: ‘Zo jammer, dit creëert een hoop onnodige onrust bij ouders en leerkrachten. Terwijl de kaders nu eindelijk voor iedereen helder op papier staan’, aldus Braakman.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Verzekeringsaanbod voor samenwerkingsverbanden

Hoewel 1 augustus als invoeringsdatum voor passend onderwijs nadert, zijn nog niet alle samenwerkingsverbanden passend verzekerd. U kunt natuurlijk nog steeds gebruikmaken van het aanbod dat VOS/ABB’s verzekeringspartner Aon speciaal voor samenwerkingsverbanden heeft ontwikkeld.

De praktijk wijst uit dat sommige nieuw opgerichte samenwerkingsverbanden (swv’s) het besluit om zich te verzekeren nog steeds voor zich uitschuiven. Hoewel de swv’s nieuwe stijl strikt genomen nu nog geen concrete taken uitvoeren, is het aan te raden om in elk geval enkele basisvoorzieningen te treffen. Het op de lange baan schuiven van de verzekeringskwestie is sowieso buitengewoon onverstandig.

De taken van de samenwerkingsverbanden brengen risico’s met zich mee, voornamelijk op het gebied van aansprakelijkheid. Deze risico’s zijn via Aon te verzekeren, zodat de financiële positie van de samenwerkingsverbanden wordt beschermd. Dit is zeker van groot belang vanaf 1 augustus, wanneer de swv’s hun taken gaan uitvoeren.

Meer informatie staat in het verzekeringsprogramma voor samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs. Aon heeft ook een checklist voor aansprakelijkheidsrisico’s gemaakt.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Verzekeren via VOS/ABB goede en voordelige keuze

Schoolbesturen die er niet voor hebben gekozen gebruik te maken van het verzekeringsaanbod van VOS/ABB, zien hun premies fors stijgen. Er komen daarover steeds meer signalen binnen bij VOS/ABB’s verzekeringspartner Aon.

‘Wij hebben nu drie heel concrete gevallen van vrij grote schoolbesturen die elders verzekerd zijn en die een flinke verhoging voor hun kiezen krijgen’, signaleert program manager Bas Provily van Aon. ‘Twee daarvan hebben inmiddels gekozen om over te stappen naar Aon, omdat ons aanbod inhoudelijk beter en voordeliger is.’

Provily benadrukt dat de schadelast binnen het collectief de belangrijkste bepalende factor is voor ontwikkelingen in de verzekeringsmarkt. ‘De schadelast is bij ons over de meeste productlijnen heel netjes en geeft geen aanleiding om premies te verhogen. Sterker nog, de afgelopen jaren zijn de premies voor de meeste verzekeringen naar beneden bijgesteld.’

De uitzondering op de regel is de aansprakelijkheidsverzekering. ‘Voor alle aanbieders die actief zijn in het onderwijs geldt dat de schadelast zodanig is, dat de aansprakelijkheidsverzekering als het ware onder water staat. Wat in ons voordeel werkt, is dat de portefeuille nog steeds groeit. Hoe groter de deelname, hoe minder het resultaat wordt beïnvloed door één of enkele incidenten.’ Provily kan niet garanderen dat er in de toekomst geen tariefverhogingen volgen, maar  ‘op dit moment is daar geen aanleiding toe’.

Meer informatie over het verzekeringscollectief via VOS/ABB staat op www.vosabbverzekeringen.nl.

Aansprakelijkheid schade medische handelingen gedekt

De aansprakelijkheidsverzekering die VOS/ABB’s verzekeringspartner Aon aan scholen aanbiedt, dekt onder bepaalde voorwaarden de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van medische handelingen. Dit meldt Aon naar aanleiding van een recente uitgave over het veilig verstrekken van medicijnen aan leerlingen.

De online publicatie VO-signaal: Medicijnverstrekking en medisch handelen is van het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds Voion. De publicatie houdt verband met de invoering van passend onderwijs. Scholen kunnen van ouders het verzoek krijgen om te letten op de toediening van medicijnen aan leerlingen. Dit brengt een spanningsveld met zich mee tussen de zorgbehoefte van leerlingen en de zorg die een school kan of moet bieden.

Voion wil met de publicatie scholen informeren en laten nadenken over de verschillende invalshoeken die hierbij mogelijk zijn. Hoever kan, wil en mag een school hierin gaan? Wat zijn de eventuele risico’s? Hoe gaat de school om met aansprakelijkheid? In de publicatie staan onder andere voorbeeldprotocollen.

Hoewel de publicatie geschreven is voor het voortgezet onderwijs, kunnen ook scholen voor primair onderwijs er gebruik van maken.

Voorbehouden handelingen
VOS/ABB verzekeringspartner Aon wijst in het verlengde van de publicatie van Voion op clausule AV 074/1 van de aansprakelijkheidsverzekering die Aon via VOS/ABB aanbiedt. Daarin staat dat mocht het misgaan ‘de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van zogenaamde ‘voorbehouden handelingen’ conform de Wet op de Individuele Beroepen in de Gezondheidszorg (Wet BIG) is verzekerd’.

Voorwaarde is wel dat ‘de verzekerde die de voorbehouden handelingen verricht in het bezit is van een bekwaamheidsverklaring zoals bedoeld in de Wet BIG en er sprake is van een schriftelijke toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger(s) van de desbetreffende leerling(e) (…)’. Ook moet de school beschikken over een handelingsprotocol dat is goedgekeurd door de GGD.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Schade niet zomaar aan ouders vergoeden

Het is voor scholen niet verstandig om bij schadeclaims van ouders direct over te gaan tot betaling. Hierdoor kan het idee ontstaan dat er wel heel gemakkelijk kan worden geclaimd als een kind thuiskomt met bijvoorbeeld een kapotte broek of bril of iPad.

In de zaterdageditie van het Algemeen Dagblad stond het artikel Gat in de broek: de school betaalt wel. Van doorgeknipte schoenveters tot een kapotte iPad, scholen krijgen van ouders duizenden claims per jaar. Veel ouders gaan er in dergelijke gevallen van uit dat de school aansprakelijk is voor de schade en moet betalen.

De praktijk wijst uit dat scholen claims waarmee relatief kleine bedragen zijn gemoeid, niet bij de verzekering indienen maar zelf direct overgaan tot betaling. ‘Ze willen geen gedoe met de ouders’, zo citeert het Algemeen Dagblad hoofd financiën Patty Proenings van de bij VOS/ABB aangesloten stichting Prodas voor primair onderwijs in de Brabantse gemeenten Deurne, Asten en Someren.

Het Algemeen Dagblad laat ook program manager Bas Provily van VOS/ABB’s verzekeringspartner Aon aan het woord. Hij vindt dat scholen een verkeerd signaal afgeven als zij direct overgaan tot vergoeding van schade: ‘Ouders praten met elkaar. Dat gaat als een lopend vuurtje’, aldus Provily.

Katern aansprakelijkheid
De Helpdesk van VOS/ABB heeft een katern samengesteld over aansprakelijkheid van scholen. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u dit informatieve katern downloaden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Presentaties symposium passend onderwijs

Twee presentaties die zijn gegeven tijdens het gratis toegankelijke VOS/ABB-symposium over passend onderwijs en aansprakelijkheid zijn online beschikbaar.

Het symposium werd op woensdag 4 december gehouden in Amersfoort. Het sloot aan op de algemene ledenvergadering van VOS/ABB. Mede-organisator van het symposium was VOS/ABB’s verzekeringspartner Aon. Er waren drie sprekers, die op verschillende aspecten van passend onderwijs en aansprakelijkheid ingingen: Pieter Huisman, Brechtje Paijmans en Klaas te Bos.

Mogelijke conflicten
Pieter Huisman is bijzonder hoogleraar onderwijsrecht op pluriforme grondslag aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Zijn leerstoel wordt mede door VOS/ABB in stand gehouden. Het terrein waarop Huisman actief is, betreft specifiek het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.

De Rotterdamse hoogleraar gaf in zijn presentatie een toelichting op mogelijke conflicten die na de invoering van passend onderwijs kunnen ontstaan tussen schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en gemeenten. Die mogelijke conflicten kunnen gaan over de vraag wie precies verantwoordelijk en dus aansprakelijk is voor de toelating en verwijdering van leerlingen.

Huisman wees erop dat met passend onderwijs in feite geen zorgplicht, maar aanmeldingsrecht ontstaat: ouders hebben het recht hun kind aan te melden bij een school van hun keuze en de onderwijsorganisatie waar het kind is aangemeld moet zorgen voor een passend onderwijsaanbod binnen of buiten de eigen organisatie.

Hij wees er ook op dat er na invoering van Wet passend onderwijs op 1 augustus 2014 ook de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte van invloed blijft. Op basis van die wet kunnen ouders van een leerling bij een conflict naar het College voor de Rechten van de Mens. Adviezen van dit college zijn niet bindend, maar wordt over het algemeen wel als zodanig beschouwd.

Privaat en publiek recht
Brechtje Paijmans is advocaat bij Doelen Advocatuur en docent/onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. Zij is dit jaar gepromoveerd op haar proefschrift De zorgplicht van scholen. De grondslag en reikwijdte van de civielrechtelijke zorgvuldigheidsnorm van scholen jegens leerlingen. In haar toelichting ging ze in op de vraag of scholen aansprakelijk kunnen worden gesteld als ze na invoering van de Wet passend onderwijs niet aan de zorgplicht zouden voldoen.

In haar toelichting ging ze in op de zorgplicht van scholen voor leerlingen met een bepaalde zorgbehoefte en de daaraan gekoppelde mogelijke aansprakelijkheid van deze scholen. ‘De school kan wel worden afgerekend op de input, maar niet op de output’, aldus Paijmans. Het is van belang dat de school kan aantonen dat er voldoende actie is ondernomen en waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt.

Hoofdelijk aansprakelijk
Klaas te Bos was tot voor kort werkzaam voor VOS/ABB. Hij ging dit jaar met pensioen, maar is nog altijd actief betrokken bij de vereniging en diverse bestuurlijke en juridische kwesties die het bestuur van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs raken.

Hij ging onder andere in op de mogelijkheid dat bestuurders hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld als blijkt dat er zaken in hun organisatie niet goed zijn gegaan. In eerste instantie zal weliswaar het bestuur als rechtspersoon worden aangesproken, maar hoofdelijke aansprakelijkheid is dus ook mogelijk. Dit geldt tevens voor interne toezichthouders.

Te Bos signaleert een maatschappelijke trend dat de rol van bestuurders en toezichthouders steeds meer onder het vergrootglas komt te liggen. Die trend hangt samen met misstanden bij onder andere woningcorporaties, zorginstellingen en onderwijsorganisaties. Een voorbeeld uit die laatste categorie is de gevallen onderwijskolos Amarantis.

Het is volgens Te Bos nog niet duidelijk wat een wetsvoorstel van minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie in dit kader zal betekenen voor het onderwijs. Opstelten wil dat er voor interne toezichthouders strakkere regels komen en dat de drempel om hen op hun handelen aan te spreken omlaag moet. Het wetsvoorstel heeft betrekking op de semi-publieke sector.

Downloaden
De presentaties van Pieter Huisman en Klaas te Bos zijn in digitale vorm beschikbaar:

Brechtje Paijmans stelt haar presentatie niet online beschikbaar. Wel kan VOS/ABB u haar presentatie op verzoek per post toesturen. U kunt daarvoor een e-mail sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Presentatie Brechtje Paijmans’. Vermeld in uw verzoek duidelijk uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en het adres waarop de presentatie wilt ontvangen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Gratis symposium over aansprakelijkheid van scholen

VOS/ABB organiseert in samenwerking met verzekeringspartner Aon een symposium over aansprakelijkheid in het onderwijs. Het symposium sluit aan op de algemene ledenvergadering van VOS/ABB op 4 december in Amersfoort.

Op dit moment staat het symposium nog in de steigers, maar het is al wel bekend wie er komen spreken:

 • Professor mr. dr. Pieter Huisman, bijzonder hoogleraar Onderwijsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn leerstoel wordt in stand gehouden door de Stichting Bijzondere Leerstoel Onderwijsrecht op pluriforme grondslag. Huismans speciale aandacht gaat uit naar in de Grondwet en internationale verdragen vastgelegde verantwoordelijkheden en vrijheden van burgers en, in relatie daarmee, de verantwoordelijkheid voor onderwijs.
 • Mr. dr. Brechtje Paijmans, advocaat bij Doelen Advocatuur en docent/onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. Zij won in 2012 de NVOR-Mentinkprijs samen met haar Tilburgse collega Niels Noorlander voor hun gezamenlijke publicatie Educational malpractice als relatief nieuw fenomeen binnen het Nederlandse aansprakelijkheidsrecht en promoveerde in mei 2013 op haar proefschrift over de aansprakelijkheid van scholen.
 • Mr. Klaas te Bos, voormalig senior beleidsmedewerker van VOS/ABB. Te Bos nam dit jaar afscheid als vaste medewerker van VOS/ABB wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Hij is echter nog altijd actief betrokken bij de missie van de vereniging, te weten goed openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs voor alle kinderen. Te Bos is deskundig op het snijvlak van onderwijsbestuur en recht.

Het symposium is op woensdag 4 december van 14.30 tot 17 uur in Regardz De Eenhoorn in Amersfoort. Na afloop kunt u onder het genot van een hapje en een drankje met elkaar napraten. Deelname is gratis voor leden van VOS/ABB én voor niet-leden (het symposium is ook interessant voor samenwerkingsverbanden en gemeenten!). Meer informatie over de inhoud volgt binnenkort.

Voorafgaand aan het symposium vindt vanaf 12.30 tot 14 uur uur de jaarlijkse algemene ledenvergadering van VOS/ABB plaats. De inloop is vanaf 11.30 uur. U kunt voorafgaand aan de algemene ledenvergadering een (eenvoudige) lunch gebruiken.

Als u wilt deelnemen aan de algemene ledenvergadering en/of het symposium over aansprakelijkheid kunt u zich aanmelden via welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘ALV/symposium’. Vermeld in uw mail uw naam, de organisatie waarvoor u werkt, of u alleen of met collega’s komt (zo ja, met hoeveel) en of u naar de algemene ledenvergadering én het symposium wilt of alleen naar het symposium.
Uiteraard is de algemene ledenvergadering slechts voor leden van VOS/ABB toegankelijk.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Gratis cursus bij VOS/ABB over aansprakelijkheid

Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor de themacursus over aansprakelijkheid op dinsdagmiddag 11 juni. Deelname is gratis voor leden van VOS/ABB.

In deze VOS/ABB-cursus komt de vraag aan de orde welke aansprakelijke partijen er zijn en wat de grondslag voor aansprakelijkheid is. Ook wordt ingegaan op de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag in het kader van pesten, misbruik en geweld alsmede de kwaliteit van het primair en voortgezet onderwijs. Daarnaast wordt specifiek aandacht besteed aan de aansprakelijkheid van het bevoegd gezag bij gymongevallen.

De Helpdesk verzorgt deze cursus op dinsdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur in het kantoor van VOS/ABB in Woerden. Deelname is gratis voor leden van VOS/ABB. Niet-leden hebben geen toegang.

Aanmelden kan via welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Themacursus aansprakelijkheid’. Vermeld in uw mail duidelijk uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Verzekeringsaanbod voor samenwerkingsverbanden

VOS/ABB’s verzekeringspartner Aon heeft speciaal voor samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs een aanbod ontwikkeld.

De taken van de samenwerkingsverbanden brengen risico’s met zich mee, voornamelijk op het gebied van aansprakelijkheid. Deze risico’s zijn via Aon te verzekeren, zodat de financiële positie van de samenwerkingsverbanden wordt beschermd.

Meer informatie staat in het verzekeringsprogramma voor samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs. Aon heeft ook een checklist voor aansprakelijkheidsrisico’s gemaakt.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl