Leden van VOS/ABB willen graag weten waarom hun verzekeringspremies stijgen. Wij spraken hierover met Henri Damen, die zich bij VOS/ABB’s verzekeringspartner Aon richt op het primair en voortgezet onderwijs en de kinderopvang.

Damen wijst onder andere op een versterking van de cultuur in ons land dat iemand die meent schade te hebben opgelopen, die schade probeert te verhalen op een ander. ‘Dat is niet altijd terecht, maar men probeert het wel en schroomt dan ook niet om advocaten in te schakelen.’

Hij noemt als voorbeeld een ouder die is uitgegleden op een schoolplein en als gevolg daarvan een tijd niet heeft kunnen werken. ‘Dan gaat het niet alleen over medische kosten, maar ook over inkomensderving en schade als gevolg van minder levensvreugde. De wetgever heeft hier grond voor gegeven. We zien vaak dat dit soort claims pas na geruime tijd komt. De school en het bestuur zijn er dan niet bekend mee, maar dergelijke claims – terecht of niet – moeten wel worden behandeld en beantwoord. De verzekeraar zal daarbij het standpunt van het bestuur altijd zo goed mogelijk volgen.’

Onderwijskwaliteit, goed bestuur en privacy

Damen ziet ook dat er steeds meer claims komen die over onderwijskwaliteit gaan. Bijvoorbeeld van ouders die stellen dat docenten vermeende toezeggingen voor een bepaald eindresultaat niet zouden hebben waargemaakt. Een maar al te bekend voorbeeld is de nasleep van het examendebacle bij VMBO Maastricht in 2018.’

Een andere ontwikkeling heeft betrekking op de nieuwe codes voor goed bestuur en goed toezicht. Die resulteren erin dat schoolbestuurders en toezichthouders sneller aansprakelijk kunnen worden gesteld voor hun besluiten. ‘Met alle juridische kosten als gevolg’, aldus Damen. Hij wijst erop dat deze kosten worden betaald uit de verzekeringspremies. ‘Veelal zijn hier de juridische kosten vele malen hoger dan een uiteindelijke claim, als die al wordt toegewezen.’

Er zijn ook andere nieuwe risico’s, zoals rond privacy van data en de onzorgvuldige omgang met wachtwoorden. Ransom ware die computersystemen op slot kan zetten, kan grote schade met zich meebrengen in de vorm van torenhoge afkoopsommen.  Damen ziet dat verzekeraars hier verontrust over zijn, onder andere na geruchtmakende zaken in het onderwijs. Een voorbeeld daarvan is de Universiteit van Maastricht die tonnen losgeld betaalde aan hackers nadat die in 2019 de systemen hadden gegijzeld.

Verzekering die bijna alles dekt

‘Wat wij bij Aon regelmatig ervaren, is dat schoolbesturen het liefst een verzekering willen die bijna alles dekt. Dit om teleurstellingen te voorkomen en in te kunnen spelen op toezeggingen. Zeker als het gaat om potentieel grote financiële claims, wil men een ruime dekking. In combinatie met een hardere claimcultuur en gewijzigde wet- en regelgeving, leidt dit onvermijdelijk tot hogere premies.’

Damen benadrukt dat Aon graag in gesprek gaat met schoolbesturen over hun risicoprofiel en de bijbehorende dekkingen en oplossingen. ‘Daar waar mogelijk proberen wij door de gezamenlijke inkoop en bundeling van de sector de risico’s tegen passende premies af te dekken.’

Meer informatie nodig? Lees de vraag en antwoorden van Aon of neem contact op met Henri Damen: 06-13817417, henri.damen@aon.nl 

VOS/ABB’s verzekeringspartner Aon biedt een pakket verzekeringen aan voor schoolbesturen. Dit pakket dekt diverse risico’s. Schoolbesturen kunnen op basis van advies van Aon bepalen welke dekking voor hen het beste is. Wel is er een aantal risico’s waarvan Aon vindt dat elk bestuur daarvoor verzekerd zou moeten zijn. Daarbij spelen onder meer goed werkgeverschap en zorgplicht naar leerlingen mee. Ga voor meer informatie naar www.vosabbverzekeringen.nl.

Deel dit bericht: