Hebt u tips voor de School!Week 2018?

De School!Week is de jaarlijkse actieweek in maart waarin de openbare scholen aan iedereen laten zien waar zij voor staan. Hebt u tips om er een succesvolle  week van te maken? Wij horen het graag van u!

De School!Week is dit schooljaar van 19 tot en met 23 maart. Alle openbare scholen in het primair en het voortgezet onderwijs kunnen eraan meedoen.

Het motto is altijd ‘Ik ben welkom’. Dat sluit aan bij de kernwaarden van het openbaar onderwijs. Belangrijke aspecten daarvan zijn algemene toegankelijkheid en algemene benoembaarheid, diversiteit, wederzijds respect en gelijkwaardige aandacht voor verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen.

Samen maken we School!

Het thema dit keer is ‘Samen maken we School!’. Onderwerpen als educatief partnerschap, medezeggenschap en het betrekken van de omgeving bij de school kunnen in de campagneweek een mooie plek krijgen. U kunt daarmee laten zien dat we samen de openbare school maken tot een plek waar iedereen welkom is.

We krijgen graag tips van u over activiteiten die scholen in het land kunnen organiseren om het thema ‘Samen maken we School!’ vorm te geven. U kunt uw ideeën aan ons mailen via ikbenwelkom@vosabb.nl.

School!Week: advies op maat

Natuurlijk denken wij graag met u mee over een succesvolle School!Week binnen uw organisatie! Ook daarvoor kunt contact met ons opnemen via ikbenwelkom@vosabb.nl.

VOS/ABB organiseert de School!Week 2018 in samenwerking met de Vereniging Openbaar Onderwijs.

Actie School!Week: maak er een feest van!

Overal in het land bereiden scholen zich voor op de School!Week, de jaarlijkse actie voor het openbaar onderwijs, dit jaar van 16 tot 20 maart. Er worden posters en stickers besteld en feestprogramma’s opgezet om straks aandacht te vestigen op de meerwaarde van de openbare school.

Thema van de actie School!Week is dit jaar: kinderrechten. De kinderrechten sluiten immers naadloos aan op de kernwaarden van de openbare school. Het gaat hierbij onder andere om het recht op onderwijs voor elk kind en het recht op vrijheid van gedachten, geweten en godsdienst. Met dit thema is het niet moeilijk om een mooi School!Week-programma op te zetten. Denkt u eens aan een gastles of lesmateriaal van Amnesty International, de Respect Education Foundation, het Liliane Fonds, de Anne Frank Stichting of Unicef.

Gratis workshop
Ook VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs bieden een gratis workshop aan voor de School!Week. Deze workshop is gericht op leerkrachten/docenten en maakt de vertaling van de theoretische kinderrechten naar de lespraktijk. Daarnaast is er op landelijk niveau op 18 maart, dus midden in de actieweek, een grote conferentie in Zwolle: ‘Openbaar onderwijs verbindt’. Met interessante sprekers, passend theater en inspiratietafels.

Zó maak je er een feestelijke en leerzame dag van!
In het laatste magazine School! (nummer 1 van 12 februari 2015) staat een special met ideeën om in de actieweek een feestelijke en leerzame dag voor uw leerlingen te organiseren. Met voorbeelden van inhoudelijke activiteiten, geschikte films, persmomenten en gastlessen. Benut deze tips en zet ook úw school in week 12 in de schijnwerpers! Lees hier de inspirerende special uit magazine School!

Meer ideeën en achtergrondinformatie vindt u op de website www.openbaaronderwijs.nu en in de laatste School!Week-nieuwsbrief. Op de actiewebsite is ook campagnemateriaal te bestellen zoals posters en stickers met het School!Week- logo ‘Ik ben welkom’. Er staan ook een gratis te downloaden lesbrief over kinderrechten en een kant-en-klare powerpointpresentatie over de kernwaarden van het openbaar onderwijs. Idee voor uw ouderavond, open dag of teamoverleg?

Actieweek: 52 miljoen voor vermindering schooluitval

De actieweek van 8 tot 12 september is bedoeld om schooluitval te voorkomen. In deze actieweek gaan leerplichtambtenaren in heel Nederland controleren of leerplichtige scholieren daadwerkelijk aankomen op hun (vervolg)opleiding.

Tijdens het startevenement legden circa 60 vmbo- en mbo-leerlingen een symbolische sprint af naar het halen van hun startkwalificatie (minimaal mbo2 of havo/vwo diploma). Judoka en Olympisch medaillewinnares Edith Bos gaf de leerlingen voorafgaand aan hun sprint naar succes een peptalk over het belang van ‘Doorzettuh’ op school en in de sport.

Het aantal nieuwe schooluitvallers moet omlaag, het aantal leerlingen met een op mbo2,3,4-, havo- of vwo diploma moet omhoog. Van Bijsterveldt: “Jongeren mét een startkwalificatie hebben simpelweg twee keer zoveel kans op een baan en kunnen hun talenten beter ontplooien. Een startkwalificatie loont”.

Dit kabinet heeft het voorkomen van schooluitval tot topprioriteit gemaakt. Het aantal nieuwe schooluitvallers moet in 2012 zijn teruggebracht tot maximaal 35.000; een halvering ten opzichte van 2002. Scholen krijgen extra geld om de gezamenlijke ambitie waar te maken. Zo ‘verdienen’ scholen € 2.000,- voor elke schooluitvaller minder.

Subsidie aanvragen tot 15 oktober
De miljoenen die vandaag beschikbaar zjin gesteld, dienen tot 2012 als extra stimulans om de landelijke doelstelling te realiseren. Om in aanmerking te komen voor een deel van dit bedrag kunnen scholen tot en met 15 oktober een subsidieaanvraag indienen voor specifieke onderwijsprogramma’s die gericht zijn op structurele vermindering van het aantal uitvallers, zoals een betere loopbaanoriëntatie en –begeleiding en een betere aansluiting en overgang van het vmbo naar vervolgonderwijs. In totaal wordt deze kabinetsperiode 193 miljoen extra beschikbaar gesteld om schooluitval te voorkomen.

Actieweek ‘Doorzettuh’
Veel scholieren weten de stap van het vertrouwde vmbo naar het grote onbekende mbo niet te maken en vallen in de zomer af. Daarom vindt van 8 tot 12 september in het hele land de actieweek ‘Doorzettuh’ plaats. Tijdens deze week wordt door het hele land nagegaan of alle leerplichtige jongeren in september daadwerkelijk met een (vervolg) opleiding zijn gestart. Op lokaal of regionaal niveau wordt een eigen invulling gegeven aan de actieweek.

Voorbeelden van acties die plaatsvinden: leerplichtambtenaren checken op scholen of ingeschreven leerlingen daadwerkelijk op school zitten, voorlichting over de kwalificatieplicht aan eerstejaars mbo-leerlingen, loopacties en belrondes naar jongeren en ouders. ‘Doorzettuh’ is een initiatief van het ministerie van Onderwijs en Ingrado, de brancheorganisatie voor leerplicht.