Extra ALV over koersplan en kernwaarden

Midden in de School!Week houdt VOS/ABB een extra algemene ledenvergadering. De extra ALV op woensdag 18 maart in Arnhem zal in het teken staan van het koersplan 2020-2025 en de nieuwe kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.

Het koersplan voor de periode 2020-2025 is nog in ontwikkeling. Het zal op de extra algemene ledenvergadering worden voorgelegd aan de leden.

De kernwaarden van het openbaar en algemeen onderwijs zullen aan bod komen in het licht van het aansluitende congres hierover. Er was een herijking nodig om de kernwaarden naadloos te laten aansluiten bij wat van de openbare en algemeen toegankelijke scholen van nu mag worden verwacht.

De extra ALV is in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Voorafgaand hieraan is er op dezelfde locatie het landelijke Kindercongres van de School!Week. Na de extra ALV is er een groot congres voor iedereen over de nieuwe kernwaarden.

VOS/ABB organiseert het ochtendcongres voor kinderen en het middagcongres over de nieuwe kernwaarden in samenwerking met de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO).

Meer informatie en aanmelden

Alle informatie staat op www.openbaaronderwijs.nu. Daar vindt u ook het aanmeldformulier. Als u zich alleen voor de ALV wilt aanmelden, kan dat ook direct via welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘ALV maart 2020’.

VOS/ABB blijft voordeligste profielorganisatie

De algemene ledenvergadering van VOS/ABB is ermee akkoord gegaan het lidmaatschapstarief niet te verhogen, behoudens een bescheiden indexering. Voor het jaar 2020 bedraagt het tarief 2,69 euro per leerling (voor 2019 was dat 2,64 euro). VOS/ABB blijft hiermee de voordeligste besturenorganisatie voor het funderend onderwijs.

De algemene ledenvergadering ging akkoord met de toetreding van bestuurder Patrick Went van de Stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek tot het bestuur van VOS/ABB. Directeur-bestuurder Peter Adriaans van Stichting Akkoord! po voor openbaar primair onderwijs in Noord-Limburg is teruggetreden uit het bestuur.

Praktijkonderwijs en kernwaarden

Voorafgaand aan de algemene ledenvergadering in openbare praktijkschool Het Segment in Gouda konden de aanwezige leden deelnemen aan een rondleiding, die werd verzorgd door leerlingen. Daarna gaf directeur Arian Koops een presentatie over het belang van het praktijkonderwijs in het algemeen en Het Segment in het bijzonder.

Beleidsmedewerkers Eline Bakker en Tamar Kopmels van VOS/ABB gaven op de ALV een toelichting op de herijking van de kernwaarden van het openbaar onderwijs. Op 18 maart 2020 is er in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem een extra algemene ledenvergadering, waarop de leden van VOS/ABB zal worden gevraagd of zij met de nieuwe kernwaarden kunnen instemmen. Daarna is er op dezelfde locatie een congres over de geactualiseerde kernwaarden. Meer informatie daarover volgt binnenkort.

Ledenpeiling en koersplan

Adviseur Arjen Toet presenteerde op de algemene ledenvergadering de resultaten van een eerder dit jaar uitgevoerde ledenpeiling. Daaruit kwam naar voren dat de leden van VOS/ABB het aanbod en de dienstverlening van de vereniging over het algemeen goed waarderen, maar dat er ook verbeterpunten zijn.

Na de presentatie van de resultaten van de ledenpeiling ging directeur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB met de aanwezige leden in gesprek over het nieuwe koersplan van de vereniging voor de periode na 2020. De leden gaven waardevolle input.

Algemene ledenvergadering 2020

De datum van algemene ledenvergadering in 2020 is al bekend: woensdag 11 november. Over de locatie moet nog een besluit worden genomen.

Algemene ledenvergadering op 13 november in Gouda

De algemene ledenvergadering van VOS/ABB is op woensdagmiddag 13 november in Gouda. Locatie: openbare praktijkschool Het Segment (vlak bij station Gouda).

U bent welkom vanaf 12 uur voor een lunch. Ondertussen kunt u deelnemen aan een rondleiding door de school. Na de lunch zal directeur Arjen Koops van Het Segment een korte presentatie over zijn school geven.

Vervolgens begint de algemene ledenvergadering onder leiding van Ron den Hartog, voorzitter van het bestuur van VOS/ABB. De gebruikelijke zaken zullen aan de orde komen, zoals de jaarrekening over 2018 en de begroting voor 2020.

Beleidsmedewerkers Eline Bakker en Tamar Kopmels zullen tijdens de ALV een toelichting geven op de herijking van de kernwaarden van het openbaar onderwijs.

Na afloop verzorgen leerlingen van Het Segment een gezellige borrel met hapjes. De bijeenkomst duurt tot uiterlijk 17.30 uur.

Aanmelden

Aanmelden voor de algemene ledenvergadering kan via kpeters@vosabb.nl onder vermelding van ‘ALV 2019’. Vermeld in uw mail uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en of u alleen komt of met één of meer collega’s.

Let op: uiteraard is de ALV alleen bedoeld voor leden van VOS/ABB!

VOS/ABB publiceert Koersplan 2017-2020

Waar gaat de vereniging VOS/ABB de komende jaren naartoe? Dat staat in het Koersplan 2017-2020. VOS/ABB beweegt onderwijs! dat de nieuwe directeur Hans Teegelbeckers op de algemene ledenvergadering (ALV) heeft gepresenteerd. De ALV heeft het plan vastgesteld.

‘Samenwerking is en blijft het belangrijkste adagium voor de toekomst’, zo staat in het plan. ‘Samenwerking in krimpregio’s, tussen scholen, tussen ouders en leerkrachten, met partners als kinderopvang en voor-, tussen-, en naschoolse opvang, met de medezeggenschapraden, kortom: met alle mogelijke actoren die onderwijs maken.’

Harmoniemodel

Er staat in het plan nadrukkelijk vermeld dat VOS/ABB uitgaat van het harmoniemodel, ‘waarin het hoofddoel, namelijk goed openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs, het streven is’. Onder samenwerking op basis van het harmoniemodel verstaat VOS/ABB dat er vanuit verschillende perspectieven samen wordt gewerkt aan goed openbaar en algemeen toegankelijk primair en voortgezet onderwijs.

‘VOS/ABB richt zich met de bestuurskolom als vertrekpunt op alle actoren en stakeholders: van leerling tot raad van toezicht. De wensen van de bestuurders zijn hierbij leidend, echter vanuit de harmoniegedachte. Daarnaast richt VOS/ABB zich op partners, zoals gemeenten, administratiekantoren, samenwerkingsverbanden passend onderwijs en kinderopvangorganisaties om te komen tot integrale kindcentra waarin passende opvang en onderwijs kunnen worden verzorgd vanuit een gezamenlijke visie’, zo staat in het plan.

Meer lef

Vanuit de algemene ledenvergadering werd opgemerkt dat het koersplan voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs meer lef mag uitstralen. De nieuwe directeur Hans Teegelbeckers gaf hij aan dat hij met deze opdracht van de leden aan de slag gaat.

Leden van VOS/ABB kunnen het integrale Koersplan 2017-2020. VOS/ABB beweegt onderwijs! downloaden.

Een samenvatting van het koersplan is voor iedereen beschikbaar.

Tariefsverhoging

De algemene ledenvergadering is akkoord gegaan met een verhoging van het ledentarief met 0,10 euro per leerling per jaar. Het is de eerste tariefsverhoging sinds 2009, toen VOS/ABB het lidmaatschapstarief op 2,50 euro per leerling per jaar vaststelde.

Met de verhoging met 0,10 euro komt het ledentarief voor 2017 op 2,60 euro per leerling per jaar. Daarmee blijft VOS/ABB veruit de goedkoopste profielorganisatie in het funderend onderwijs. Het tarief geldt voor de aangesloten openbare scholen.

Nieuwe directeur

Op de ALV maakte Hans Teegelbeckers zijn debuut als directeur van VOS/ABB. Hij volgt officieel per 1 januari 2017 Ritske van der Veen op, die met pensioen gaat.

In oktober werd bekend dat het bestuur had besloten dat Teegelbeckers directeur van VOS/ABB zou worden. Hij is sinds 2006 als beleidsmedewerker aan VOS/ABB verbonden. Sinds 2014 zit Hans Teegelbeckers in het managementteam van de vereniging.

Lees meer…

Ambitieuze leercultuur voor het beste resultaat

Na de algemene ledenvergadering op 25 november in Amersfoort hebben tientallen leden van VOS/ABB het symposium ‘Naar een ambitieuze leercultuur in het onderwijs’ bijgewoond.

Een van de sprekers was directeur Annette van Valkengoed van het integraal kindcentrum Laterna Magica in Amsterdam, dat georganiseerd is op basis van het sociaal constructivisme. Hierin wordt vanuit het geheel geredeneerd in het belang van de persoonlijke ontwikkeling van elk kind.

Laterna Magica werkt met units die bestaan uit kinderen met verschillende leeftijden. Er wordt dus niet meer met jaarklassen gewerkt. De units functioneren in feite als minischooltjes. Dit vereist meer samenwerking en eigen verantwoordelijkheid binnen teams dan in de traditionele situatie.

Ben van der Hilst (www.hetlerenorganiseren.nl), die onderzoek doet naar ‘het leren anders organiseren’, legde in het kader van Laterna Magica een verband tussen de organisatiestructuur en het professioneel handelen van leraren. Daarmee doelde hij op de samenhang tussen teams met meer bevoegdheden en verantwoordelijkheid en kansrijk professioneel handelen. Hij benadrukte dat docentschap en daarmee onderwijs niet individueel is, maar altijd onderdeel is van een team waarin samenwerking noodzakelijk is.

Deep democracy
Ook Jitske Kramer (www.humandimensions.nl) hield een presentatie. Zij is antropologe en was trainer van het jaar 2013-2014. Kramer heeft een benadering ontwikkeld om leiders goede besluiten te laten nemen waarvoor de binnen de organisatie draagvlak is.

Daarin heeft het begrip deep democracy een belangrijke plaats. Het gaat hierbij om een inclusieve en open cultuur, waarin ook aandacht is voor standpunten die van het algemeen gangbare afwijken. Het gaat er uiteindelijk om dat organisaties op basis van deze manier van werken tot het best haalbare resultaat komen.

VOS/ABB blijft voordeligste besturenorganisatie

De algemene ledenvergadering van VOS/ABB is er op 25 november in Amersfoort mee akkoord gegaan om het lidmaatschapstarief te handhaven. Het is voor het zevende achtereenvolgende jaar dat het tarief niet wordt verhoogd. Openbare schoolbesturen betalen 2,50 euro, niet-openbare besturen 1,50 euro per leerling per jaar. VOS/ABB blijft hiermee de voordeligste besturenorganisatie voor het funderend onderwijs.

Tijdens de ALV traden de bestuursleden Annemie Martens, Annemarie Juli en Cees Vreugdenhil af. Als nieuwe bestuursleden traden aan Sandra Beuving, Pieter Schram en Alina Kuiper. Zij zijn bestuurder van respectievelijk de Stichting Openbaar Onderwijs Groep in Veghel, OSG Singelland in Drachten en de Stichting SPOOR in Purmerend.

Wat doet VOS/ABB voor de leden?
Beleidsmedewerkers van VOS/ABB gaven tijdens de ALV een toelichting op de activiteiten van de vereniging. Simone Baalhuis ging in op activiteiten die de identiteit van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs raken, zoals burgerschap en het ontwikkelen van sociale vaardigheden.

Ook ging Baalhuis in op de School!Week die VOS/ABB organiseert. In de School!Week 2016 van 21 tot en met 25 maart laten openbare en algemeen toegankelijke scholen in heel Nederland zien waar zij voor staan. De kernwaarden van het openbaar onderwijs nemen in deze week een belangrijke plaats in.

VOS/ABB heeft in het kader van de komende School!Week de inspiratiebrief Voor elkaar! naar de leden gestuurd. Hierin staan voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs tips om les te geven over de kinderrechten.

Helpdesk
Juridisch adviseur José van Snek gaf een toelichting op de activiteiten van de Helpdesk van VOS/ABB. Daarbij noemde zij de functie van ‘verlengd bestuursbureau’ dat vragen van leden kan beantwoorden. De Helpdesk biedt echter ook uitgebreide advisering. Bovendien verzorgt de Helpdesk diverse cursussen die aansluiten bij de actualiteiten in het onderwijs, zoals nieuwe cao’s, de Wet werk en zekerheid en de Participatiewet.

Ronald Bloemers, die als jurist aan de Helpdesk verbonden is, ging in op de belangenbehartiging door VOS/ABB voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Onderdeel daarvan is het lobbywerk dat de vereniging op lokaal, regionaal en nationaal niveau verricht.

Een voorbeeld is dat VOS/ABB actief heeft meegedacht over het wetsvoorstel voor samenwerkingsscholen. Andere voorbeelden zijn de contacten met het ministerie van OCW, de Inspectie van het Onderwijs en het overleg dat VOS/ABB voor leden op gemeentelijk niveau voert. Een deel van de lobbyactiviteiten wordt ‘onder de radar’ verricht, zoals Bloemers het uitdrukte, dus niet direct  waarneembaar voor de leden.

Cao’s
Silvia Schouten gaf een toelichting op de activiteiten die VOS/ABB mede op verzoek van de leden uitvoert op het gebied van de cao’s voor het primair respectievelijk voortgezet onderwijs. Hoewel VOS/ABB niet tot de cao-partijen behoort, doet de vereniging veel op dit gebied, zoals het organiseren van brainstormsessies met de diverse contactgroepen en informatiebijeenkomsten voor leden en het opstellen van onder andere formats en handreikingen.

Contributie blijft gelijk
De algemene ledenvergadering keurde de jaarrekening en de begroting goed en ging akkoord met de handhaving van het lidmaatschapstarief van 2,50 per leerling per jaar voor openbare schoolbesturen. Niet-openbare schoolbesturen die lid zijn van VOS/ABB betalen 1,50 euro per leerling, omdat de activiteiten op het gebied van openbaar onderwijs niet op hen van toepassing zijn.

Tijdens de ALV vroegen enkele leden zich wel af of het tariefverschil tussen openbare en niet-openbare leden moet worden gehandhaafd. Het bestuur zegde toe dit mee te nemen naar de volgende ALV.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Data algemene ledenvergadering 2015 en 2016 bekend

De algemene ledenvergadering van VOS/ABB in 2015 is op woensdag 25 november. In 2016 is de ALV op woensdag 23 november.

Er wordt zoals elk jaar een aansluitend middagprogramma georganiseerd over een onderwerp dat betrekking heeft op het openbaar en algemeen toegankelijk primair en voortgezet onderwijs.

Voorafgaand aan de ALV is er altijd vanaf 12 uur een eenvoudige lunch. Het aansluitende middagprogramma duurt tot uiterlijk 18 uur.

Nadere informatie over de algemene ledenvergaderingen in 2015 en 2016, de inhoud van de aansluitende middagprogramma’s en de locatie(s) volgt. VOS/ABB zoekt altijd een locatie in het midden van het land die zowel met het openbaar vervoer als met de auto goed bereikbaar is.

VOS/ABB heeft twee nieuwe bestuursleden

De algemene ledenvergadering van VOS/ABB op 4 december in Amersfoort is akkoord gegaan met de herbenoeming van het zittende bestuur en de benoeming van twee extra bestuursleden. Dit betekent dat het bestuur van VOS/ABB nu bestaat uit zeven personen.

Conform de statuten van VOS/ABB was het huidige bestuur van vijf personen onder voorzitterschap van Peter Snijders (burgemeester van de gemeente Hardenberg) in zijn geheel aftredend. De bestuursleden hadden zich herverkiesbaar gesteld voor een periode van vier jaar, met uitzondering van Annemie Martens en Kees Vreugdenhil, die in 2015 zullen aftreden. De ALV heeft unaniem met de herbenoeming ingestemd.

In de statuten staat ook dat het bestuur uit maximaal zeven bestuursleden kan bestaan. Hieruit volgt dat er nog twee vacatures voor bestuurslid konden worden ingevuld. Van deze mogelijkheid is gebruikgemaakt om het bestuur te verbreden en versterken.

Na een sollicitatieprocedure werden de volgende kandidaten voorgedragen. Hun benoeming is eveneens unaniem door de ALV goedgekeurd:

  • Annemarie Juli, bestuurder Openbare ScholenGroep Schoonoord in Zeist (voortgezet onderwijs);
  • Hans Kelderman, bestuursvoorzitter Aloysius Stichting in Voorhout (speciaal onderwijs).

De herbenoemde bestuursleden zijn:

  • Peter Snijders, burgemeester van gemeente Hardenberg (voorzitter)
  • Lambèrt van Genugten, directeur/bestuurder Stichting Openbaar Onderwijs Jan van Brabant in Helmond (voortgezet onderwijs);
  • Annemie Martens, bestuurder Stichting PlatOO in Zuidoost-Brabant (primair onderwijs);
  • Kees Vreugdenhil, directeur/bestuurder Dr. Nassau College in Assen (voortgezet onderwijs);
  • Rudi Meulenbroek, algemeen directeur Stichting Openbaar Onderwijs Kampen (primair onderwijs).

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Gratis symposium over aansprakelijkheid van scholen

VOS/ABB organiseert in samenwerking met verzekeringspartner Aon een symposium over aansprakelijkheid in het onderwijs. Het symposium sluit aan op de algemene ledenvergadering van VOS/ABB op 4 december in Amersfoort.

Op dit moment staat het symposium nog in de steigers, maar het is al wel bekend wie er komen spreken:

  • Professor mr. dr. Pieter Huisman, bijzonder hoogleraar Onderwijsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn leerstoel wordt in stand gehouden door de Stichting Bijzondere Leerstoel Onderwijsrecht op pluriforme grondslag. Huismans speciale aandacht gaat uit naar in de Grondwet en internationale verdragen vastgelegde verantwoordelijkheden en vrijheden van burgers en, in relatie daarmee, de verantwoordelijkheid voor onderwijs.
  • Mr. dr. Brechtje Paijmans, advocaat bij Doelen Advocatuur en docent/onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. Zij won in 2012 de NVOR-Mentinkprijs samen met haar Tilburgse collega Niels Noorlander voor hun gezamenlijke publicatie Educational malpractice als relatief nieuw fenomeen binnen het Nederlandse aansprakelijkheidsrecht en promoveerde in mei 2013 op haar proefschrift over de aansprakelijkheid van scholen.
  • Mr. Klaas te Bos, voormalig senior beleidsmedewerker van VOS/ABB. Te Bos nam dit jaar afscheid als vaste medewerker van VOS/ABB wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Hij is echter nog altijd actief betrokken bij de missie van de vereniging, te weten goed openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs voor alle kinderen. Te Bos is deskundig op het snijvlak van onderwijsbestuur en recht.

Het symposium is op woensdag 4 december van 14.30 tot 17 uur in Regardz De Eenhoorn in Amersfoort. Na afloop kunt u onder het genot van een hapje en een drankje met elkaar napraten. Deelname is gratis voor leden van VOS/ABB én voor niet-leden (het symposium is ook interessant voor samenwerkingsverbanden en gemeenten!). Meer informatie over de inhoud volgt binnenkort.

Voorafgaand aan het symposium vindt vanaf 12.30 tot 14 uur uur de jaarlijkse algemene ledenvergadering van VOS/ABB plaats. De inloop is vanaf 11.30 uur. U kunt voorafgaand aan de algemene ledenvergadering een (eenvoudige) lunch gebruiken.

Als u wilt deelnemen aan de algemene ledenvergadering en/of het symposium over aansprakelijkheid kunt u zich aanmelden via welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘ALV/symposium’. Vermeld in uw mail uw naam, de organisatie waarvoor u werkt, of u alleen of met collega’s komt (zo ja, met hoeveel) en of u naar de algemene ledenvergadering én het symposium wilt of alleen naar het symposium.
Uiteraard is de algemene ledenvergadering slechts voor leden van VOS/ABB toegankelijk.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl