PO-Raad wilde WWZ ook voor openbaar onderwijs

Het is goed dat de PO-Raad zich steeds steviger verzet tegen de Wet Werk en Zekerheid (WWZ), omdat die grote problemen veroorzaakt in het bijzonder onderwijs. Tijdens de cao-onderhandelingen eerder dit jaar was het echter nog nodig om de sectororganisatie ervan te overtuigen dat de WWZ niet van toepassing mocht worden verklaard op het openbaar onderwijs.

Het was in maart dat de PO-Raad door een aantal van zijn leden uit het openbaar onderwijs moest worden gecorrigeerd. Als dat verzet er niet was gekomen, zou de sectororganisatie in de cao-onderhandelingen het openbaar onderwijs doodleuk hebben overgeleverd aan de WWZ. De openbare scholen zouden dan dezelfde problemen met tijdelijke vervangingen hebben gehad als de bijzondere scholen die nu hebben.

WWZ niet voor ambtenaren

De leden die de PO-Raad corrigeerden, vormden de Initiatiefgroep Openbaar Onderwijs. Zij schreven een brief waarin ze benadrukten dat de wetgever er bewust voor had gekozen de WWZ nog niet door te voeren voor ambtenaren, dus ook niet voor de werknemers in het openbaar onderwijs. VOS/ABB stelde op hun verzoek een notitie op over de WWZ in relatie tot het openbaar onderwijs.

De actie van de initiatiefgroep leidde ertoe dat in de nieuwe CAO PO werd opgenomen dat openbare schoolbesturen er vrijwillig voor mocht kiezen om al te gaan werken volgens de WWZ, maar dat deze omstreden wet niet automatisch ook voor de openbare scholen zou gaan gelden. Voor zover ik weet heeft nog geen enkel openbaar schoolbestuur vrijwillig de WWZ omarmd. Dat is niet meer dan logisch, lijkt mij, omdat iedereen al zag aankomen dat die wet voor grote problemen zou zorgen.

Steun voor verzet WWZ

Of de WWZ ook in het openbaar onderwijs grote problemen gaat veroorzaken, is afhankelijk van het verzet van de PO-Raad. Natuurlijke noem ik hier ook de christelijke profielorganisatie Verus, die een WWZ-meldpunt heeft. VOS/ABB steunt dit verzet, want de werknemers in het openbaar onderwijs zullen als gevolg van de onlangs door de Eerste Kamer aangenomen Wet normalisering rechtspositie ambtenaren dezelfde status krijgen als werknemers in het bijzonder onderwijs. Als de WWZ voor het onderwijs onverkort van kracht blijft, ontstaan waarschijnlijk vanaf 2018 ook in het openbaar onderwijs grote vervangingsproblemen.

Hans Teegelbeckers, directeur VOS/ABB

Opmerkelijke uitspraak rechtbank Gelderland

Een opmerkelijke uitspraak van de rechtbank Gelderland, sector bestuursrecht, over de Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs (AVOO) kan grote gevolgen hebben.

Volgens deze uitspraak behoort de stichting niet tot de openbare dienst en zijn de medewerkers dus geen ambtenaren. De rechtbank komt tot deze conclusie omdat zij uit de statuten van de stichting niet kan opmaken dat er sprake is van ‘overwegende overheidsinvloed’ in de Raad van Toezicht. De uitspraak is opmerkelijk omdat  werknemers in het openbaar onderwijs tot nu toe officieel de status van ambtenaar hebben, in tegenstelling tot de werknemers in het bijzonder onderwijs, die geen ambtenaar zijn.

Statuten
De zaak was aangespannen door een personeelslid van AVOO dat per 1 augustus ontslag heeft gekregen. De rechtbank heeft de statuten van de stichting bekeken en in aanmerking genomen dat de leden van de raad van toezicht worden benoemd door de gemeenteraad op bindende voordrachten van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad en de raad van toezicht. ‘Van enige invloed, laat staan een overwegende invloed, van de gemeenteraad op de samenstelling van de raad van toezicht is geen sprake’, aldus de rechtbank, die op grond daarvan tot het oordeel komt dat de stichting niet tot de openbare dienst behoort.

Omdat het personeelslid dan ook geen ambtenaar is in de zin van de Ambtenarenwet, is het ontslag een privaatrechtelijke rechtshandeling en geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. De bewuste medewerker moet zich wenden tot de burgerlijke rechter. ‘De bestuursrechter is onbevoegd’, luidt het oordeel.

VOS/ABB onderzoekt wat deze uitspraak betekent voor de praktijk van het openbaar onderwijs, en zal daarbij uiteraard ook de PO-Raad en de VO-raad betrekken.