Een opmerkelijke uitspraak van de rechtbank Gelderland, sector bestuursrecht, over de Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs (AVOO) kan grote gevolgen hebben.

Volgens deze uitspraak behoort de stichting niet tot de openbare dienst en zijn de medewerkers dus geen ambtenaren. De rechtbank komt tot deze conclusie omdat zij uit de statuten van de stichting niet kan opmaken dat er sprake is van ‘overwegende overheidsinvloed’ in de Raad van Toezicht. De uitspraak is opmerkelijk omdat  werknemers in het openbaar onderwijs tot nu toe officieel de status van ambtenaar hebben, in tegenstelling tot de werknemers in het bijzonder onderwijs, die geen ambtenaar zijn.

Statuten

De zaak was aangespannen door een personeelslid van AVOO dat per 1 augustus ontslag heeft gekregen. De rechtbank heeft de statuten van de stichting bekeken en in aanmerking genomen dat de leden van de raad van toezicht worden benoemd door de gemeenteraad op bindende voordrachten van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad en de raad van toezicht. ‘Van enige invloed, laat staan een overwegende invloed, van de gemeenteraad op de samenstelling van de raad van toezicht is geen sprake’, aldus de rechtbank, die op grond daarvan tot het oordeel komt dat de stichting niet tot de openbare dienst behoort.

Omdat het personeelslid dan ook geen ambtenaar is in de zin van de Ambtenarenwet, is het ontslag een privaatrechtelijke rechtshandeling en geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. De bewuste medewerker moet zich wenden tot de burgerlijke rechter. ‘De bestuursrechter is onbevoegd’, luidt het oordeel.

VOS/ABB onderzoekt wat deze uitspraak betekent voor de praktijk van het openbaar onderwijs, en zal daarbij uiteraard ook de PO-Raad en de VO-raad betrekken.

Deel dit bericht: